Hlavní navigace

Vstupní prohlídky u dohod a praxe studentů

17. 6. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Novelou zákona se od května 2015 upravila povinnost lékařských prohlídek při praxi studentů. Čtěte, kdy nejsou prohlídky na praxi a u dohod povinné.

Problematika pracovnělékařských prohlídek je upravena zákonem o specifických zdravotních službách. Tento zákon mimo jiné popisuje, kdy jsou pracovní prohlídky nezbytné. Řeší se zde prohlídky před vznikem a v průběhu pracovního poměru či dohod konaných mimo pracovní poměr, ale i prohlídky žáků a studentů středních škol před nástupem na školu a při výkonu praxe. Zde dochází od května 2015 k podstatným změnám. S nastávajícím letním obdobím je neméně důležitá problematika vstupních prohlídek u dohod.

Prohlídky žáků na praxi

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Zdravotní prohlídky studentů a žáků na praxi se od května změnily.

Ustanovení § 51 zákona o specifických zdravotních službách a § 8 vyhlášky o pracovnělékařských službách upravují pracovní prohlídky uchazečů o vzdělávání a prohlídky před zařazením na praxi v průběhu vzdělávání. Uvedené ustanovení se týká pouze žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol, nikoli studentů škol vysokých. Prohlídky se uskutečňují před podáním přihlášky do příslušného oboru vzdělávání, v průběhu vzdělávání vždy před zařazením na praxi (s výjimkou prací zařazených do kategorie první dle zákona o ochraně veřejného zdraví) a v případě, kdy se na praxi vykonávají rizikové práce dále jedenkrát ročně. Dosavadní právní úprava nedostatečně řešila situaci, kdy žák nebo student dochází na praxi v průběhu roku do různých firem. Pracovnělékařská prohlídka by se totiž v souladu s tímto ustanovením měla provádět vždy před zařazením na praxi k jinému „zaměstnavateli“, což je značně administrativně a finančně náročné. Rozhodně nejde o právní úpravu, která by podporovala odborné vzdělávání. Tuto komplikaci vyřešila aktuální novela zákona o specifických zdravotních službách s účinností od 1. května 2015.

Změny po 1. květnu 2015

Novela zákona upravuje stávající ustanovení § 51 zákona o specifických zdravotních službách. Stejně jako dosud, netýkají se prohlídky před a v průběhu vzdělávání studentů a žáků, kteří se připravují k výkonu práce zařazených do kategorie první dle zákona o ochraně veřejného zdraví. Nebudou tedy nutné při výkonu praxe u administrativních činností.

Lékařské prohlídky žáků a studentů se provádějí:

1. Před podáním přihlášky ke vzdělávání na střední nebo vyšší odborné škole do příslušného oboru vzdělání. Provedou se na žádost a náklady zákonného zástupce žáka nebo studenta (příp. na žádost zletilého žáka nebo studenta). Posuzujícím lékařem je lékař se způsobilostí v oboru praktický lékař pro děti a dorost nebo v oboru všeobecné praktické lékařství.

2. V průběhu vzdělávání

  • při změně zdravotního stavu
  • před zařazením do praktického vyučování nebo praktické přípravy (neprovádí se, pokud jde o práce zařazené do kategorie první dle zákona o ochraně veřejného zdraví).

3. Jedenkrát ročně, pokud se v rámci praktického výcviku vykonávají rizikové práce.

Zákonem je dále stanoveno, kde se lékařské prohlídky na žádost ředitele školy a na náklady školy v průběhu praxe provádějí. Jestliže se praktické vyučování nebo praktická příprava uskutečňuje:

  • a) na pracovištích právnických nebo fyzických osob, vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti před PRVNÍM zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu a v jejich průběhu poskytovatel pracovnělékařských služeb této osoby,
  • b) na pracovištích fyzické osoby, která je osobou samostatně výdělečně činnou, vydává lékařský posudek před PRVNÍM zařazením na praxi poskytovatel této osoby, a pokud poskytovatele nemá, pak poskytovatel pracovnělékařských služeb školy,
  • c) pouze ve škole nebo školském zařízení vydává lékařský posudek o zdravotní způsobilosti osoby připravující se na povolání před PRVNÍM zařazením na praxi poskytovatel pracovnělékařských služeb školy,
  • d) na pracovištích právnických a fyzických osob a současně také ve škole nebo školském zařízení vydává lékařský posudek poskytovatel pracovnělékařských služeb toho, u koho se praxe zahajuje.

Zákon byl tedy upraven tak, aby již nebyly nutné prohlídky vždy při přechodu k jinému poskytovateli praxe, ale postačí prohlídka před prvním zařazením na praxi. Stejně tak je nově upravena i situace, kdy je poskytovatelem OSVČ, která nezaměstnává žádné osoby a tudíž dle zákona nemusí mít poskytovatele pracovnělékařské péče. V takovém případě se prohlídka provede u poskytovatele školy.

Nově upravené výjimky

Do ustanovení § 51 zákona o specifických zdravotních službách byl vsunut nový odstavec upravující výjimky, kdy se posouzení zdravotní způsobilosti před jejím zařazením na praktické vyučování nebo praktickou přípravu neprovede. Jedná se o tři praktické situace:

  • a) Jestliže je v rámci praxe vykonávána činnost za podmínek obdobných výkonu práce zařazené do kategorie první a nevykonává se činnost upravená jiným právním předpisem (nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, kde jsou v příloze č. 1. uvedeny požadavky na posouzení zdravotního stavu).
  • b) Pokud tato příprava nebo vyučování začíná v době kratší než 12 kalendářních měsíců ode dne vydání lékařského posudku uchazeče o vzdělávání (před podáním přihlášky ke vzdělávání) a pokud nedošlo během této doby ke změně zdravotního stavu; prohlídka se provede nejdéle do 12 kalendářních měsíců ode dne zařazení osoby na praxi.
  • c) V případě, kdy jiný právní předpis upravující soustavu oborů vzdělání ve středním a vyšším odborném vzdělávání nestanoví podmínky zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Pracovní prohlídky u dohod

Jiné je to v situaci, kdy zaměstnavatel bude uzavírat se studentem nebo žákem dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti např. v době letních prázdnin. V případě pracovního vztahu nebo obdobného pracovního vztahu je vstupní pracovnělékařská prohlídka vždy nezbytná, jinak se jedná o osobu k výkonu práce nezpůsobilou. Pokud se jedná o dohody, je situace jiná. Vstupní prohlídka se povinně provede pouze, pokud je osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy.

Rizikovou prací, kterou se pro účely zákona o ochraně veřejného zdraví rozumí práce, při níž je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s prací, je práce zařazená do kategorie třetí a čtvrté a dále práce zařazená do kategorie druhé, o níž takto rozhodne příslušný orgán ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. Podrobněji § 39 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).