Hlavní navigace

Výplata mzdy a povinnosti zaměstnavatele v roce 2009

5. 2. 2009
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Staronové daně, nižší sociální pojištění a změna výplaty nemocenských dávek. Nejen s tím se musí vyrovnat každý zaměstnavatel v roce 2009. Mění se variabilní symboly pro účely ČSSZ i číslo účtu pro odvod pojistného.

První výplata, kterou bude počítána „po novu“, je výplata za leden 2009. Právě nyní vstupuje do praxe legislativa platná od 1. 1. 2009. Znovu připomínáme všechny změny a povinnosti, které jsou pro zaměstnavatele důležité. Čtěte více: Zaměstnanci v roce 2009: Shrnutí legislativních změn

Staronové zdanění mzdy

Zaměstnavatel sráží z hrubé mzdy zaměstnance zálohu na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Zdaňovacím obdobím pro výpočet zálohy na daň je kalendářní měsíc. O vyúčtování záloh se postará po skončení kalendářního roku buď zaměstnavatel na základě žádosti zaměstnance, nebo si zaměstnanec podává sám daňové přiznání, ve kterém uvede příjmy ze zaměstnání i výši sražených záloh. Čtěte více: Prokázání nezdanitelných částek a vyúčtování daňových záloh 

Základem daně je již od roku 2008 superhrubá mzda. Superhrubá mzda je hrubý příjem zaměstnance, který se navýší o povinné pojistné, které zaměstnavatel hradí z příjmů zaměstnance. Základem daně je hrubá mzda navýšená o částky sociálního a zdravotního pojištění, které platí zaměstnavatel a které vstupuje do osobních nákladů podniku.

Sazba daně je totožná jako v roce 2008. Místo očekávaného snížení sazby na 12,5 % je i pro rok 2009 sazba 15 % ze superhrubé mzdy zaokrouhlené s ohledem na výši základu daně. Superhrubá mzda se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, pokud je výše superhrubé mzdy do 100 Kč. Pokud je superhrubá mzda vyšší než 100 Kč, zaokrouhluje se na celé stokoruny nahoru.

Zdanění mzdy se neliší od roku 2008, proto nedochází ani k zásadním změnám u slev na dani a daňových zvýhodnění.

Slevy na dani platné pro rok 2009
Sleva na dani/daňové zvýhodnění v roce 2009 Roční Měsíční
Poplatník 24 840 Kč 2 070 Kč
Manžel/ka v domácnosti 24 840 Kč neposkytuje se
Částečný inv. důchod 2 520 Kč 210 Kč
Plný invalidní důchod 5 040 Kč 420 Kč
Držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Student 4 020 Kč 335 Kč
Dítě 10 680 Kč 890 Kč

Nárok na slevy na dani prokazuje zaměstnanec podpisem Prohlášení k dani. Prohlášení podepisuje zaměstnanec při nástupu do zaměstnání a pak každý rok nejpozději do 15. února. Čtěte více: Zaměstnanec může podepsat prohlášení, i když podniká 

Prohlášení je podklad pro určení způsobu zdanění příjmů zaměstnance. Slouží k uplatnění slev na dani, daňového zvýhodnění a zároveň slouží pro účel žádosti o již zmíněné roční zúčtování záloh daně z příjmů. Čtěte více: Slevy na dani v roce 2009

Prakticky vždy, když nastane změna u zaměstnance v osobních poměrech, která má vliv na výši daně, zaměstnanec hlásí změnu právě zápisem do prohlášení.

Jistě je třeba připomenout, že zaměstnanec nemůže podepsat současně za stejné období více než jedno Prohlášení k dani. Pokud má zaměstnanec více souběžných zaměstnání, prohlášení podepíše pouze u jednoho zaměstnavatele a u druhého či dalších se vypočítá tzv. srážková daň.

Zákon o dani z příjmů určuje termín pro odvod sražených daňových záloh na daň z příjmů (§38h Zákona o dani z příjmů). Zaměstnavatel odvádí daňové zálohy vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Za leden 2009 musí zaměstnavatel vypočítat výši zálohy na daň a tuto zálohu odvést správci daně do 20. února. Srážkovou daň lze odvést do konce následujícího měsíce po vzniku povinnosti zaplatit daň. Čtěte více: Mohou zaměstnaní podnikatelé žádat o roční zúčtování?

Anketa

Informovala Vás včas ČSSZ o změnách při platbě pojistného?

Povinné pojistné zaměstnance

Sociální pojištění

O sazbách pojistného na sociální pojištění se diskutovalo skutečně až do samého konce roku 2008. Zaměstnanci si hradí nově na sociálním pojištění 6,5 % z vyměřovacího základu místo dosavadních 8 %.

Zaměstnavatelé vypočítají pojistné z úhrnu vyměřovacích základů všech zaměstnanců. Výše pojistného v úhrnu pro rok 2009 je 25 %. Na důchodové pojištění z celkového pojistného přispívá 21,5 %, na nemocenské pojištění 2,3 % a na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %.

Zaměstnavatel vypočítá vyměřovací základ, určí výši pojistného, které hradí zaměstnanci ze své mzdy a pojistné, které z příjmu hradí sám zaměstnavatel. Vypočítané pojistné sečte a odvede celkovou částku na účet příslušné správy sociálního zabezpečení. Rozhodným obdobím pro určení vyměřovacího základu zaměstnance je kalendářní měsíc. Čtěte více: Nemocenské pojištění nově: OSVČ zůstává 14 dní bez peněz

Důležitou změnou, která je platná od ledna 2009, je vznik registru zaměstnavatelů. Malé organizace a organizace jsou automaticky podle Zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, v platném znění, převedeny do nového registru zaměstnavatelů. Pro podniky, které mají zaměstnance, to znamená, že nemusí podávat odhlášku z původního rejstříku malých organizací a znovu se přihlašovat do registru zaměstnavatelů. Podobně nemusí řešit ani odhlášky a přihlášky svých zaměstnanců, kteří byli pojištěni ke konci roku 2008, pokud pracovní poměr beze změn trvá.

Od 1. 1. 2009 zavádí ČSSZ nové desetimístné variabilní symboly, které nahrazují dosavadní osmimístný variabilní symbol. Nový symbol se používá pro všechny platby pojistného i při vyplňování přehledů. Výhodou je, že variabilní symbol bude neměnný, bez závislosti na sídle zaměstnavatele. Nový desetimístný variabilní symbol zaměstnavatelé obdrželi od ČSSZ v průběhu ledna 2009 dopisem.

Content 22 tip novy

Další, neméně významnou, změnou je nové předčíslí účtu pro odvod pojistného. Místo předčíslí 1011 se nově zavádí předčíslí 21012. Odvody sociálního pojistného jsou splatné vždy od 1. – 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Čtěte více: V lednu se mění povinnosti zaměstnavatele vůči ČSSZ

Zdravotní pojištění

Sazba zdravotního pojištění zůstává stejná jako v roce 2008. Zaměstnanec zaplatí 4,5 % z vyměřovacího základu, zaměstnavatel hradí za zaměstnance 9 %. Stejný zůstává i maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění, který byl zaveden v roce 2008. Díky tomu, že minimální mzda pro rok 2009 je ve shodné výši jako v roce 2008, 8000 Kč, nemění se ani minimální výše zdravotního pojistného. Nejnižší pojistné na zdravotní pojištění zaměstnanců zůstává i pro rok 2009 1080 Kč.

Nemocenské dávky a náhrada mzdy za nemoc

O tématu pracovní neschopnosti a výplaty nemocenské se nelze nezmínit. Změny jsou zásadní, ale popsali jsme je již na serveru Podnikatel.cz velmi detailně. Proto opravdu jen pro pořádek připomínáme, od ledna 2009 má zaměstnanec nárok na nemocenské dávky vyplácené Českou správou sociálního zabezpečení až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti. Za 4. – 14. den pracovní neschopnosti dostává zaměstnanec náhradu mzdy od zaměstnavatele. Čtěte více: Nemocenské dávky v roce 2009 a podmínky uplatnění nároku

Rok 2009, s čím počítat?

Novinky v roce 2009
Povinnosti a změny
Převod do registru zaměstnavatelů automaticky k 1. 1. 2009
Změna variabilní symbolu ČSSZ od 1. 1. 2009
Podpis „Prohlášení k dani“ pravidelně do 15. 2.
Platba zálohy na daň z příjmů pravidelně do 20. dne v měsíci
Platba odvodů sociálního pojištění pravidelně 1.- 20. den v měsíci
Změna výplaty nemocenské od 1. 1. 2009
Sazby odvodů v roce 2009
Sazby – sociální pojištění
hrazené zaměstnavatelem 25%
hrazené zaměstnancem 6,5%
Sazby – zdravotní pojištění
hrazené zaměstnavatelem 9%
hrazené zaměstnancem 4,5%
Sazba daně 15%

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).