Hlavní navigace

Jak na vyplnění vyúčtování zálohové a srážkové daně bez zbytečných chyb

9. 3. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Blíží se čas na vyplnění „oblíbených“ růžových a žlutých formulářů a spolu s ním i na zopakování pravidel správného vyplnění.

Mezi základní povinnosti zaměstnavatele (plátce daně) patří vyúčtování daně vybírané srážkou a vyúčtování daně ze závislé činnosti. Pakliže je registrován k těmto daním, musí podat po skončení zdaňovacího období také daňová tvrzení.

Co se dozvíte v článku
 1. Důležité termíny pro zaměstnavatele
 2. Vyúčtování srážkové daně (žluté)
 3. Příjmy poukázané fyzickým osobám
 4. Příjmy poukázané právnickým osobám
 5. Dodatečně učiněné prohlášení k dani
 6. Vyúčtování zálohové daně (růžové)

Důležité termíny pro zaměstnavatele

Zaměstnavatel má v souvislosti s aktuálním zúčtováním příjmů několik povinností. Především:

 • Na žádost zaměstnance vydá do 10 dnů od podání žádosti potvrzení o zdanitelných příjmech (kopii si uschová).
 • Provede nejpozději do 31. 3. 2023 výpočet daně a daňového zvýhodnění za rok 2022 a případný přeplatek na dani nebo doplatek daňového bonusu zúčtuje nejpozději v březnové výplatě (fyzicky vyplaceno v měsíci dubnu).
 • Podá z titulu plátce daně daňová tvrzení, a to vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (růžové) do 1. 3. 2023 v papírové podobě, do 21. 3. 2023 v elektronické formě, dále vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou (žluté) do 3. 4. 2023.

Vyúčtování srážkové daně (žluté)

Pro vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob se využije tiskopis č. 25 5466 MFin 5466 – vzor č. 18. Pokyny k jeho vyplnění obsahuje tiskopis č. 25 5466/1 MFin 5466 – vzor č. 18. Dále je zde ještě příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob, tiskopis č. 25 5466/A MFin 5466/A – vzor č. 14, která se využije v případě dodatečných oprav daně § 38d odst. 8 zákona o daních z příjmů v aktuálním zdaňovacím období. Pokud žádné opravy nejsou, příloha se nevyplňuje.

Hned v úvodu formuláře se skrývá jedna záludnost. Tiskopis je potřeba rozlišit na fyzické a právnické osoby. Pro rozlišení, jaké vyúčtování podat, je rozhodující skutečnost, „komu bylo sraženo“. Nikoliv, jak je v praxi velmi časté, „podle typu daňového subjektu, který sráží (právnická/fyzická osoba)“.

 • Pokud šlo o zdanění příjmů srážkovou daní vyplacených právnické osobě a sražená daň byla odvedena na číslo účtu FÚ 7712, označí se – právnickým osobám.
 • Pokud šlo o srážkovou daň z částek poukázaným fyzickým osobám a sražená daň byla odvedena na číslo účtu FÚ 7720, označí se – fyzickým osobám.

Autor: MF

Příjmy poukázané fyzickým osobám

Nejčastěji zřejmě půjde o odvod srážkové daně v těchto případech:

 • srážková daň z dohod o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 korun bez učiněného prohlášení k dani, eventuálně příjmy v úhrnné výši nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění, tj. ostatní příjmy bez učiněného prohlášení k dani do 3500 Kč měsíčně (limit pro rok 2022),
 • srážková daň z odměn členů orgánů právnických osob (nerezidentů ČR),
 • srážková daň z autorských honorářů nepřesahujících měsíčně 10 000 korun u jednoho plátce (vydavatelství, redakce atd.).

Všechny druhy příjmů vyplacené fyzickým osobám se v příslušné části tiskopisu sčítají, podává se jedno vyúčtování. Ovšem jestliže má zaměstnavatel povinnost odvádět daň jak z odměn na vrub právnických, tak fyzických osob, vyplňuje tiskopisy dva. Samostatně pro fyzické i pro právnické osoby.

Příjmy poukázané právnickým osobám

Plátce sráží srážkovou daň v různých situacích. Například při výplatě podílů společníkům. Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně se dle § 38d zákona o daních z příjmů sráží z příjmů včetně záloh, uvedených v ustanovení § 36 tohoto zákona. Zde je zakotveno, že metoda srážkové daně se u právnických osob aplikuje u příjmů z podílů na zisku z účasti na obchodní společnosti, podílů na zisku a obdobných plnění z členství v družstvu, z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti, z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu a při zániku členství v družstvu, z vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění.

Dodatečně učiněné prohlášení k dani

Jestliže zaměstnanec u svého posledního zaměstnavatele dodatečně učiní prohlášení k dani, žádné opravy se neprovádí. Využije se sloupec číslo 6 z formuláře vyúčtování. Zde se uvede daň, která byla sražena (daň srážková), a po dodatečně učiněném prohlášení k dani si zaměstnanec požádal o roční zúčtování daní a daňových záloh. Nejde o opravu, zaměstnavatel původně srazil správně, pouze se tato částka, která se váže k dodatečnému podpisu prohlášení, započte při ročním zúčtování daní na zálohy.

dan_z_prijmu

Vyúčtování zálohové daně (růžové)

vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti se využije takzvaný růžový tiskopis č. 25 5459 MFin 5459 – vzor č. 24. Pokyny k vyplnění obsahuje tiskopis č. 25 5459/1 MFin 5459/1 – vzor č. 27). Pokud je plátce registrován k této dani, musí podat tiskopis za každé situace. Podává se tedy i nulové vyúčtování, pokud v průběhu roku nebyla sražena žádná zálohová daň.

K tomuto tiskopisu se přikládá:

 • Příloha č. 1 vyúčtování s názvem „Počet zaměstnanců ke dni 1. 12. 2022“ (Tiskopis 25 5490/1 MFin 5490/1 – vzor č. 22) – uvádí se počet zaměstnanců podle mzdových listů evidovaných k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období, kteří mají příjmy podle § 6 zákona o daních z příjmů (včetně srážkové daně), pokud má zaměstnanec více pracovněprávních vztahů u jednoho zaměstnavatele, uvede se jen jednou. Pro určení místa výkonu práce bude rozhodující pracovněprávní vztah s větším úvazkem nebo s vyššími příjmy. Jde o povinnou přílohu, podává se vždy. Jestliže jde o výkon práce z domova, uvede se bydliště zaměstnance nebo sídlo plátce dle rozsahu práce na home office.
 • Příloha č. 2 vyúčtování s názvem „Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů“ (Tiskopis 25 5530 MFin 5530 – vzor č. 15) – přehled souhrnných údajů o daňových nerezidentech. 
 • Příloha č. 3 o případných dodatečných opravách záloh na daň po slevě a daně vypočtené z ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění (Tiskopis 25 5490 MFin 5490-vzor č. 17) – zde se zaznamenají opravy záloh aktuálního zdaňovacího období, například slevy na dani, slevy z daňového zvýhodnění a dále daně za rok 2022 (roční zúčtování za rok 2021, které bylo provedeno v roce 2022). 
 • Příloha č. 4 o dodatečných opravách měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu z ročního zúčtování daňového zvýhodnění podle § 38i zákona o daních z příjmů (Tiskopis 25 5531 MFin 5531 – vzor č. 12) – slouží rovněž pro opravy aktuálního zdaňovacího období (tedy oprava měsíčního daňového bonusu a doplatku na daňovém bonusu za rok 2022 (roční zúčtování za rok 2021, které bylo provedeno v roce 2022).

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).