Hlavní navigace

Zrychlené odpisy v červnu končí, poslední možnost pro nákup majetku

10. 6. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatelé mají poslední možnost k nákupu majetku pro využití mimořádných zrychlených odpisů. Ty totiž 30. června definitivně skončí. U majetku, který splnil podmínky pro mimořádný odpis, se mimořádně odpisuje i nadále.

Mimořádné zrychlené odpisy v červnu končí. Podnikatelé by sice jejich prodloužení uvítali, ovšem Ministerstvo financí je zásadně proti. Stejně jako se majetek z důvodu snížení základu daně nejvíce nakupuje koncem zdaňovacího období, dá se předpokládat, že řada podnikatelů využije měsíc červen k pořízení majetku a tím i poslední možnosti mimořádného zrychleného odpisování. Čtěte více: Firmy chtějí prodloužit mimořádné odpisy, vláda je proti

Na jaký majetek je možné mimořádné odpisy využít?

Mimořádné odpisy se týkají pouze nově pořízeného hmotného majetku v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 zařazeného v první nebo druhé odpisové skupině. Nesmí se jednat o majetek, na který se vztahuje metoda časového odpisování používaná např. pro modely, zápustky, formy, matrice nebo šablony. Dále o otvírku nových lomů, pískoven, hlinišť a důlních děl. Mezi majetek nově pořízený se naopak řadí i majetek pořízený vlastní činností. V každém případě platí jednoduchá zásada, poplatník musí být jeho prvním vlastníkem. Vodítkem může být fakt, že dodavatel majetku o něm účtoval jako o zboží, nikoliv jako o hmotném majetku. Naopak výše vstupní ceny (viz § 29 zákona o daních z příjmů) není omezena, uvedla Jana Vítková, daňový poradce společnosti MIVO.

Při stanovení mimořádných odpisů se postupuje obdobně jako u jiných odpisů. U majetku zařazeného v první odpisové skupině se odepisuje 12 kalendářních měsíců, u majetku zařazeného ve druhé odpisové skupině 24 měsíců. Odpisy se však stanoví jako odpisy měsíční se zaokrouhlením na celé koruny směrem nahoru.

Nesrovnalosti ohledně výkladu pojmu pořízení

Majetek nově pořízený, znamená v tomto období skutečně zakoupený. Nejedná se o situaci, kdy podnikatel zakoupil zařízení v prosinci 2008 a uvedl do provozu až v lednu 2009. Takové zařízení mohl bez problému zahrnout do rovnoměrných nebo do zrychlených odpisů, ovšem základní podmínka, a to pořízení po 1. 1. 2009, by nebyla pro případné mimořádné odpisy splněna. A co majetek zakoupený v červnu 2010 a uvedený do používání po uplynutí lhůty pro mimořádné odpisy?

Klíčový pro správnou aplikaci ustanovení § 30a zákona o daních z příjmů je pojem pořízení, který účetní ani daňové předpisy jednoznačně nedefinují. Existují dva základní možné výklady, a to výklad jazykový a výklad založený na používání pojmu v účetních a daňových předpisech. Pojem pořízení je tedy možné vykládat dvěma základními způsoby:

  1. Jako okamžik nabytí majetku – majetek nabytý v období 1. 1. 2009 – 30. 6. 2010, ale uvedený do užívání až po 30. 6. 2010, by při takovém výkladu splnil podmínky pro uplatnění mimořádných odpisů.
  2. Jako okamžik uvedení majetku do stavu způsobilého k užívání, to v návaznosti na způsob jeho používání v účetních a daňových předpisech. Mezi pořízením a splněním podmínek pro odpisování (tj. uvedením do užívání) může logicky dojít k časové prodlevě.

Proto je v § 30a odst. 3 zákona o daních z příjmů zakotvena povinnost zahájit odpisování a vyloučena tak možnost mimořádné odpisy „spekulativně“ odložit do budoucích zdaňovacích období. Zákon totiž podmiňuje uplatnění mimořádných odpisů splněním následujících základních podmínek:

  1. Hmotný majetek zařazený v 1., resp. 2. odpisové skupině musí být pořízen v období od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010 a poplatník musí být jeho prvním vlastníkem (nabytí vlastnického práva k majetku – nemohu odpisovat něco, co nevlastním, až na výjimku technického zhodnocení najatého majetku),
  2. Odpisování musí být zahájeno počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování (majetek je ve stavu způsobilém obvyklému užívání – což se v účetnictví zobrazuje přeúčtováním z účtu 042 na účet 022).

Pokud jde o druhou podmínku, vycházíme z ustanovení § 26 odst. 5 věta druhá zákona o daních z příjmů, které říká, že odpisování lze zahájit po uvedení pořizované věci do stavu způsobilého k obvyklému užívání, kterým se rozumí dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených zvláštními právními předpisy pro užívání, vysvětlila daňová poradkyně Jana Vítková. Dodává, že nelze např. odpisovat automobil, který sice vlastníme, ale není přihlášen na dopravním inspektorátu. Čtěte více: Kdy jsou mimořádné zrychlené odpisy výhodné?

školení červen 22 - tip do článku

Modelový příklad

Modelově si lze představit stroj zařazený do 2. odpisové skupiny, pořízený v únoru 2010 (pořizovací cena 2 000 000 Kč bez DPH byla zaúčtována na účet 042). Po splnění všech technických a administrativních podmínek uvedení do provozu byl v březnu 2010 stroj zařazen do užívání (a tedy hodnota 2 mil. Kč přeúčtována na účet 022).

Chce-li poplatník uplatnit mimořádné odpisy, má povinnost zahájit odpisování dle § 30a zákona o daních z příjmů od dubna 2010. Celkově bude stroj odpisován 2 roky, tj. od dubna 2010 do března 2012 včetně. Přitom za prvních 12 měsíců se odepíše 60 % vstupní ceny. Předpokládejme, že vstupní cena ve smyslu zákona o daních z příjmů se rovná pořizovací ceně zachycené v účetnictví. Potom poplatník za prvních 12 měsíců odepíše 1 200 000 Kč, tj, 100 000 měsíčně.

Daňovým nákladem roku 2010 tedy bude 9×100 000 = 900 000 Kč.

Za dalších 12 měsíců bude odepsáno 40 % vstupní ceny, tj. 800 000 Kč, což je měsíčně 66 667 Kč.

Daňovým nákladem roku 2011 tedy bude 3×100 000 Kč + 9×66 667 Kč = 900 003  Kč.

Daňovým nákladem roku 2012 bude potom 2×66 667 + 66 663 = 199 997 Kč.

Za březen 2012 se odepíše jen 66 663 Kč, protože i při tomto způsobu odpisování platí, že odpisy lze uplatnit maximálně do výše vstupní ceny.

Mimořádně rychlé daňové odpisy majetku lze tedy využít pouze u majetku prokazatelně uvedeného do užívání do 30. 6. 2010. Jejich uplatnění ale není povinností poplatníka, jen dočasnou možností. Pokud se tak poplatník rozhodne, může u veškerého hmotného majetku pořízeného mezi lednem 2009 a červnem 2010 uplatnit odpisy dle § 31 nebo § 32 zákona o daních z příjmů, tj. rovnoměrné (lineární) nebo zrychlené odpisy. Čtěte více: Jednou zvolenou metodu odpisování nelze nikdy změnit

Jak na mimořádný odpis při vyřazení majetku v důsledku škody?

Při vyřazení majetku odpisovaného mimořádným odpisem například v důsledku škody může nastat otázka, kdy uplatnit poslední mimořádný odpis. Zákon stanoví povinnost zahájit odpisování v měsíci následujícím po dni, kdy došlo ke splnění podmínek pro odpisování. Podobně se bude postupovat i v případě vyřazení takto odpisovaného majetku, tedy neuplatnění odpisu až od měsíce následujícího po vyřazení. Poslední měsíční odpis je možné uplatnit v měsíci, ve kterém je majetek vyřazen. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období, sdělila Jaroslava Hanková, daňový konzultant APOGEO.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).