Hlavní navigace

GENUS TV a.s.

Firma GENUS TV a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 439, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 2 068 600 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

48291927

Sídlo:

Rumunská 655/9, Liberec Liberec IV-Perštýn, 460 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 6. 1993

DIČ:

CZ48291927

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

18200 Rozmnožování nahraných nosičů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
58190 Ostatní vydavatelské činnosti
60200 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
731 Reklamní činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 439, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

GENUS TV a.s. od 17. 6. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 17. 6. 1993

adresa

Rumunská 655/9
Liberec 46001 od 19. 8. 2014

adresa

Rumunská 655/9
Liberec 4 46001 do 19. 8. 2014 od 31. 7. 2002

adresa

Dr. M. Horákové 185/66
Liberec 6 46006 do 31. 7. 2002 od 19. 6. 2000

adresa

Sokolovské náměstí 1
Liberec do 19. 6. 2000 od 4. 11. 1998

adresa

Na rybníčku 6
Liberec III. do 4. 11. 1998 od 17. 6. 1993

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 11. 2009

provozování televizního programu GENUS TV prostřednictvím pozemních vysílačů na základě licence, udělené na základě rozhodnutí č.j. Ru/35/96 ve znění pozdějších změn, s platností do 12.3.2020 do 19. 8. 2014 od 4. 11. 2009

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 4. 11. 2009 od 21. 5. 2004

provozování regionálního televizního vysílání v Liberci dle kmitočtového přídělu na dobu do 12.3.2008 do 4. 11. 2009 od 19. 6. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, (kromě zboží vyhr. v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb.) do 4. 11. 2009 od 17. 6. 1993

agentážní činnost do 4. 11. 2009 od 17. 6. 1993

zprostředkování produkce a financování kolektivních uměleckých děl do 4. 11. 2009 od 17. 6. 1993

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 2. 3. 2018 od 19. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 2. 3. 2018 od 19. 8. 2014

Doplňující text k emisi akcií: Omezení převoditelnosti akcií: Společnost REGIO MEDIA a.s., IČ: 260 63 778, se sídlem Praha 8, Na Žertvách 24/132, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 11854, jejímž jménem jedná Ing. Vladimír Poří zek, člen představenstva (dále také jen jako "REGIO MEDIA") má předkupní právo k akciím společnosti. V případě zájmu akcionáře, odlišného od REGIO MEDIA, prodat akcie nebo jejich část, má REGIO MEDIA předkupní právo na odkoupení takových akcií nebo jejich části. Akcionář, který má v úmyslu akcie prodat nebo jinak převést, se zavazuje bez zbytečného odkladu písemně oznámit REGIO MEDIA záměr prodat akcie, nebo jejich část a předložit REGIO MEDIA podmínky a nabídku, kterou má na odkup akcií nebo jejich části (dále také jako "oznámení"). Jestliže REGIO MEDIA ve lhůtě 30 kalendářních dnů od doručení takového oznámení nabídku písemně odmítne nebo se v uvedené lhůtě nevyjádří, je takový akcionář oprávněn převést akcie nabo jejich část třetí osobě, a to za stejný ch, nikoliv výhodnějších podmínek jaké nabídl REGIO MEDIA v oznámení. Akcionář, který má v úmyslu akcie prodat nebo jinak převést, není oprávněn převést akcie třetí osobě pokud (i) poruší podmínky sjednané v předchozím odstavci nebo (ii) pokud REGIO MEDIA projeví zájem o akcie koupit. Převod akcií na třetí osobu v rozporu s  ujednanými podmínkami předkupního práva je neplatný. do 23. 12. 2011 od 20. 6. 2008

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 16.12.2005: a) Základní kapitál společnosti se snižuje o Kč 18,617.400,- na Kč 2,068.600,-. b) Důvodem snížení základního kapitálu je částečná úhrada kumulované ztráty z minulých let c) Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že se hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě Kč 1,000.000,- snižuje na Kč 100.000,- a hodnota každé akcie o dosavadní jmenovité hodnotě Kč 1.000,- se s nižuje na Kč 100,- d) Lhůta pro předložení akcií k vyznačení nové jmenovité hodnoty činí třicet (30) od nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ústí n.L. - pobočka Liberec o zápisu snížení základního kapitálu. Akcionáři bude sdělen počátek běhu třicetidenní lhůty dop isem. do 9. 8. 2006 od 4. 2. 2006

-základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 16,686.000,-Kč, slovy: šestnáctmilionůšestsetosmdesátšesttisíckorunčeských, na částku 20,686.000,Kč, slovy:dvacetmilionůšestsetosmdesátšesttisíckorunčeských,tedy o částku 4,000.000,-Kč, slovy: čtyřimiliony korunčeských, nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 4 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1,000.000.,-Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských, za akcii. Všechny nově vydané budou v listinné podobě, -upisování všech nových akcií bude realizováno peněžitým vkladem bez využití přednostního práva na upsání akcií, a to předem určeným zájemcem dle § 203 odst. 2 písm. d) obch.zák., kterým bude společnost SYNER, s.r.o. se sídlem v Liberci 4, Rumunská 655/9, IČ 48 29 25 16, -předem určený zájemce upíše všechny akcie v sídle společnosti a splatí jejich emisní kurs na účet společnosti č. 40104461/0100 u Komerční banky a.s., pobočka Liberec nejdéle ve lhůtě 31 dnů ode dne ,kdy bude zapsáno usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že lhůta k upisování začne běžet prvního dne následujícího poté, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Představenstvo společnosti oznámí upisovateli p očátek běhu lhůty k upisování písemně nejdéle druhého dne poté, co usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku nabude právní moci. Emisní kurs takto upsaných akcií činí 4,000.000,-Kč, slovy: čtyřimilionykorunčeských, -akcionář SYNER,s.r.o. má pohledávku za společností GENUS TV a.s. z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2003 ve výši 8,240.000,-Kč, slovy: osmmilionůdvěstěčtyřicettisíckorunčeských, -připouští se částečné započtení pohledávky věřitele společnosti SYNER, s.r.o., se sídlem Liberec 4, Rumunská 655/9, PSČ 460 01, IČ 48 29 25 16 za společností GENUS TV a.s. z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2003 ve výši 4,000.000,-Kč, slovy: čtyřimilio nykorunčeských, proti pohledávce společnosti GENUS TV a.s. za předem určeným zájmcem splečností SYNER s.r.o. na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií. Pravidla pro tento postup jsou následující: upisovatel předloží představenstvu společnosti návrh do hody o započtení pohledávky nejdéle ve lhůtě 7 dnů ode dne,kdy obdrží oznámení představenstva oznámení o počátku běhu lhůty k upisování. Představenstvo nejdéle do 3 dnů ode dne, kdy mu bude doručen návrh smlouvy, tuto smlouvu schválí a podepíše. do 12. 8. 2005 od 8. 6. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 068 600 Kč

od 9. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 20 686 000 Kč

do 9. 8. 2006 od 12. 8. 2005

Základní kapitál

vklad 16 686 000 Kč

do 12. 8. 2005 od 4. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 4. 11. 1998 od 17. 6. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 16 686 od 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 od 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 16 686 do 19. 8. 2014 od 9. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 do 19. 8. 2014 od 9. 8. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 4 do 9. 8. 2006 od 12. 8. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 16 686 do 9. 8. 2006 od 31. 7. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 16 686 do 31. 7. 2002 od 4. 11. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 4. 11. 1998 od 17. 6. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Lukáš Přinda

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2019

vznik členství: 20. 12. 2016

Horská 1311, Liberec, 460 14, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Karel Urban

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2019

vznik členství: 1. 9. 2018

Rybniště 80, 407 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Alena Roubalová

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2016

Červená Skála 324, Husinec, 250 68, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Karel Urban

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2018 - Poslední vztah: 28. 2. 2019

vznik členství: 1. 9. 2018

Hodkovice nad Mohelkou 3, 463 42, Česká republika

Mgr. Petr Boubín

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2017 - Poslední vztah: 21. 9. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 31. 8. 2018

Víta Nejedlého 418/17, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Lukáš Přinda

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2017 - Poslední vztah: 16. 3. 2019

vznik členství: 20. 12. 2016

Horská 1311, Liberec, 460 01, Česká republika

Mgr. Petr Boubín

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2017 - Poslední vztah: 21. 9. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 31. 8. 2018

Víta Nejedlého 418/17, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Petr Boubín

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

Víta Nejedlého 418/17, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Lukáš Přinda

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

Horská 1311, Liberec, 460 01, Česká republika

Mgr. Lukáš Přinda

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

Horská 1311, Liberec, 460 01, Česká republika

Mgr. Petr Boubín

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

Víta Nejedlého 418/17, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Alena Roubalová

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 19. 12. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2016

Červená Skála 324, Husinec, 250 68, Česká republika

Mgr. Alena Roubalová

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 19. 12. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2016

Červená Skála 324, Husinec, 250 68, Česká republika

Mgr. Petr Boubín

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 19. 12. 2011

Víta Nejedlého 418, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Mgr. Alena Roubalová

předseda představenstva

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 19. 12. 2011

vznik funkce: 19. 12. 2011

Selská 612, Liberec 12, 460 01, Česká republika

Mgr. Lukáš Přinda

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 19. 12. 2011

Horská 1311, Liberec 14, 460 14, Česká republika

Ing. Martin Valkovič

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2011 - Poslední vztah: 23. 12. 2011

vznik členství: 15. 11. 2011

zánik členství: 19. 12. 2011

vznik funkce: 16. 11. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2011

Na Vyhlídku 324, Sázava, 285 06, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Mgr. Alena Roubalová

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2009 - Poslední vztah: 23. 12. 2011

vznik členství: 29. 1. 2007

zánik členství: 19. 12. 2011

vznik funkce: 29. 1. 2007

zánik funkce: 29. 2. 2008

Selská 612, Liberec 12, 460 01, Česká republika

Vladimír Pořízek

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 28. 11. 2011

vznik členství: 2. 2. 2008

zánik členství: 15. 11. 2011

vznik funkce: 29. 5. 2008

zánik funkce: 15. 11. 2011

Přeštická 1095/6, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Karel Zýka

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 23. 12. 2011

vznik členství: 29. 5. 2008

zánik členství: 19. 12. 2011

Hnězdenská 767/2A, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mgr. Alena Roubalová

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 4. 11. 2009

vznik členství: 29. 1. 2007

vznik funkce: 29. 1. 2007

Selská 612, Liberec 12, 460 01, Česká republika

Ing. Petr Myška

předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 16. 12. 2005

zánik členství: 29. 5. 2008

vznik funkce: 29. 1. 2007

zánik funkce: 29. 5. 2008

Osiková 164, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Ing. Jaroslav Mejstřík

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 29. 1. 2007

zánik členství: 29. 5. 2008

Vřesová 132, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Ing. Petr Myška

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2006 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 16. 12. 2005

vznik funkce: 16. 12. 2005

zánik funkce: 29. 1. 2007

Osiková 164, Liberec 16 - Nový Harcov, 460 15, Česká republika

Petr Syrovátko

Předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2004 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 29. 1. 2007

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 29. 1. 2007

Vřesová 114, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Petr Syrovátko

Předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 8. 2004

vznik členství: 27. 6. 1998

zánik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 21. 12. 1999

zánik funkce: 27. 6. 2003

Vřesová 114, Liberec XVI-Nový Harcov, 460 15, Česká republika

Petr Kupf

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 4. 2. 2006

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 16. 12. 2005

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 16. 12. 2005

Osiková 138, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Ing. Jaroslav Mejstřík

Člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 30. 8. 2006

Vřesová 132, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Petr Syrovátko

Předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

Vřesová 114, Liberec XVI-Nový Harcov, Česká republika

Ing. Otakar Frühbauer

Člen představenstva

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

zánik členství: 30. 5. 2001

Vrchlického 723/31, Liberec 12, Česká republika

Ing. Jiřina Kuncová

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

zánik členství: 30. 5. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Mšenská 64, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Mgr. Petr Pernička

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 6. 2000

Soukenné nám. 26/2, Liberec 1, Česká republika

Ing. Jiří Brychta

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 6. 2000

Alešova 132/5, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jitka Černá

Člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Vojanova 358, Liberec lO, Česká republika

Petr Syrovátko

Člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 19. 6. 2000

Aloisina Výšina 9, Liberec 5, Česká republika

Ing. Pavel Hůza

Člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Aloisina Výšina 635, Liberec 5, Česká republika

Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.

od 19. 8. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti, a to vždy společně dvěma členy představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí sv ůj podpis k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti.

do 19. 8. 2014 od 2. 6. 2008

Představenstvo jedná navenek a podepisuje jménem společnosti tak, že předseda představenstva a členové představenstva jednají a podepisují samostatně.

do 2. 6. 2008 od 19. 6. 2000

Jednání jménem společnosti: Právní úkony, které zavazují společnost mohou činit minimálně dva členové představenstva, přičemž jedním z nich musí být před- seda.

do 19. 6. 2000 od 17. 6. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Dalibor Kobrle

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

Vřesová 118, Liberec, 460 15, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Mgr. Václav Čechtický

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2018

Tovární 269, Mníšek, 463 31, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 20. 12. 2016

Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 20. 12. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2017

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Myška

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

Krakonošova 1107, Liberec, 460 14, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Myška

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 4. 2017 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 20. 12. 2016

zánik členství: 31. 12. 2017

Krakonošova 1107, Liberec, 460 14, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Myška

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

Krakonošova 1107, Liberec, 460 14, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Myška

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2015 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

Krakonošova 1107, Liberec, 460 14, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Myška

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 9. 9. 2015

vznik členství: 19. 12. 2011

Osiková 164, Liberec, 460 15, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 19. 12. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2016

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

vznik funkce: 19. 12. 2011

zánik funkce: 19. 12. 2016

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2017

vznik členství: 19. 12. 2011

zánik členství: 19. 12. 2016

Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 19. 12. 2011

Jáchymovská 394, Liberec 10, 460 01, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 19. 12. 2011

vznik funkce: 19. 12. 2011

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Myška

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 19. 12. 2011

Osiková 164, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Ing. Marek Singer

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2011 - Poslední vztah: 23. 12. 2011

vznik členství: 29. 5. 2008

zánik členství: 19. 12. 2011

Čajkovského 1689/23, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Myška

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 23. 12. 2011

vznik členství: 29. 5. 2008

zánik členství: 19. 12. 2011

Osiková 164, Liberec 16, 460 15, Česká republika

Jorgen Madsen Lindemann

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 23. 12. 2011

vznik členství: 29. 5. 2008

zánik členství: 19. 12. 2011

Klampenborg, Solystvej 6, 2930, Dánské království

Ing. Petr Babulík

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 23. 12. 2011

vznik členství: 29. 5. 2008

zánik členství: 19. 12. 2011

Nad spáleným mlýnem 634/8, Praha, 165 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Marek Singer

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2008 - Poslední vztah: 26. 10. 2011

vznik členství: 29. 5. 2008

V Břízkách 143, Praha, Česká republika

Mgr. Vítězslav Štumpf

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 23. 12. 2011

vznik členství: 29. 1. 2007

zánik členství: 19. 12. 2011

vznik funkce: 29. 1. 2007

zánik funkce: 19. 12. 2011

Mokropeská 1541, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jana Zrnovská

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 11. 7. 2008

vznik členství: 29. 1. 2007

zánik členství: 29. 5. 2008

Zámecký Vrch 1403, Liberec 30, 463 11, Česká republika

Ing. Tomáš Stránský

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2007 - Poslední vztah: 23. 12. 2011

vznik členství: 29. 1. 2007

zánik členství: 19. 12. 2011

Hvězdná 482/3, Liberec 5, 460 01, Česká republika

Ing. Jana Zrnovská

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2004 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 18. 12. 2003

zánik členství: 29. 1. 2007

Zámecký Vrch 1403, Liberec XXX, Česká republika

Ing. Pavel Bernát

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 8. 2004

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 18. 12. 2003

Vizovická 311, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Ing. Radim Šlapák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 30. 8. 2006

vznik funkce: 30. 5. 2001

zánik funkce: 30. 8. 2006

Na Jezírku 622, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Ing. Roman Uzel

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 2. 2007

vznik členství: 30. 5. 2001

zánik členství: 30. 8. 2006

Sametová 717, Liberec 6, 460 06, Česká republika

Miroslav Roučka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

zánik členství: 30. 5. 2001

zánik funkce: 30. 5. 2001

Národní 368, Liberec 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Mejstřík

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2000 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

zánik členství: 30. 5. 2001

Palachova 684/5, Liberec 1, Česká republika

Pavel Harvánek

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

zánik členství: 30. 5. 2001

Masarykova 30, Liberec 1, Česká republika

Vladimír Ježek

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 6. 2000

Hanácká 412, Liberec 8, Česká republika

Ing. Jiří Kittner

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 19. 6. 2000

Pazderkova 934, Liberec 3, Česká republika

Ivan Lamač

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Ivan B o k Lucemburská 13, Praha 3, Ing. Petr P l i s c h k e Haškova 978, Liberec 6, David K u l i c h Vodní Újezd l, Dobřany, Ing. Vladimír J e r m á ř Tovaryšský vrch 1349, Liberec l, do 4. 11. 1998 od 17. 6. 1993

Rychtářská 615, Liberec l4, Česká republika

Další vztahy firmy GENUS TV a.s.

SYNER Group a.s.

První vztah: 3. 4. 2019

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec Liberec IV-Perštýn, 460 01

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Petr Syrovátko

  člen dozorčí rady

  Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

 • Ing. Tomáš Stránský

  člen dozorčí rady

  Jáchymovská 394, Liberec, 460 10, Česká republika

 • Ing. Jiří Urban

  předseda dozorčí rady

  Vřesová 117, Liberec, 460 15, Česká republika

 • Ing. Dalibor Kobrle

  člen představenstva

  Vřesová 118, Liberec, 460 15, Česká republika

 • Ing. Lukáš Urban

  člen představenstva

  Vřesová 116, Liberec, 460 15, Česká republika

 • Petr Syrovátko

  předseda představenstva

  Vřesová 114, Liberec, 460 15, Česká republika

SYNER Group a.s.

První vztah: 22. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 4. 2019

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec Liberec IV-Perštýn, 460 01

SYNER Group a.s.

První vztah: 23. 12. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2014

Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec Liberec IV-Perštýn, 460 01

Akcionáři

SYNER Group a.s., IČ: 27334121

Dr. Milady Horákové 580/7, Česká republika, Liberec, 460 01

od 3. 4. 2019

S group holding, a.s., IČ: 27334121

Dr. Milady Horákové 580/7, Česká republika, Liberec, 460 01

do 3. 4. 2019 od 22. 8. 2014

S group holding, a.s., IČ: 27334121

Dr. Milady Horákové 580/7, Česká republika, Liberec 4, 460 01

do 22. 8. 2014 od 23. 12. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 6. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 6. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).