Hlavní navigace

Stanice O, a.s.

Firma Stanice O, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7531, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 8 420 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26509911

Sídlo:

Karla Engliše 519/11, Praha, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 2. 2002

DIČ:

CZ26509911

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

1820 Rozmnožování nahraných nosičů
4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
602 Tvorba televizních programů a televizní vysílání
731 Reklamní činnosti
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7531, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Stanice O, a.s. od 11. 2. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 11. 2. 2002

adresa

Karla Engliše 519/11
Praha 15000 od 13. 5. 2015

adresa

Vrchlického č.p.439/29
Praha 5 15000 do 13. 5. 2015 od 11. 2. 2002

Předmět podnikání

televizní vysílání od 17. 9. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 6. 2009

licence k provozování televizního programu "O" prostřednictvím družice do 17. 9. 2014 od 30. 9. 2002

specializovaný maloobchod do 15. 6. 2009 od 11. 2. 2002

reklamní činnost a marketing do 15. 6. 2009 od 11. 2. 2002

maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů do 15. 6. 2009 od 11. 2. 2002

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 15. 6. 2009 od 11. 2. 2002

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 17. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 17. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 9. 2014

Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 4.000.000,- Kč o 4.420.000,- Kč na částku 8.420.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnost i a zvýšení konkurenceschopnosti kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům akcionářům EXIMPO a. s. se sídlem Praha 8, Tusarova 45, IČ 00485942, NORTHERN STAR spol. s r. o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5. PSČ 147 00, IČ 26700417, paní Hedě Polívkové, r. č. 795918/0075, bytem Praha 6, Vilímovská 21, panu JUDr. Václavu Žluvovi, r. č. 471030/084, bytem Praha 5, Píškova 1950, panu Ing. Hynku Chudárko vi, r. č. 610616/0797, bytem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 4.420 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 1.000,- Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurs nově vydaných akci í bude 8.500,- Kč, rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie ve výši 7.500,- Kč tvoří emisní ážio. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splácení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady - započtením peněžitých pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti pro ti pohledávce společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu takto: EXIMPO a. s. - IČO 00485942, Tusarova 45, Praha 7, upíše celkem 2010 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 17 085 000 Kč pohledávky: 13 700 000 Kč - smlouva o půjčce ze dne 22/07/03 640 500 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 420 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 210 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 1 722 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 420 000 Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 NORTHERN STAR spol. s r. o. - IČO 26700417, Pod Vyšehradem 19/5, Praha 2, upíše celkem 1310 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 11.135.000,- Kč pohledávky: 11 135 000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 24/02/03 Heda Polívková, r. č. 795918/0075, Vilímovská 21, Praha 6, upíše celkem 600 ks akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 5.100.000,- Kč pohledávky: 3.000.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 23/03/04 2.100.000,- Kč - smlouva o postoupení pohledávky ze dne 31/03/04 JUDr. Václav Žluva, r. č. 471030/084, Pískova 1950, Praha 5, upíše celkem 400 akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši - 3.400.000,- Kč pohledávky: 2.000.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 24/02/04 1.407.000,- Kč - smlouva o převodu akcií a převodu podřízených půjček ze dne 21/10/03 ing. Hynek Chudárek, r. č. 610616/0797, Pod Vyšehradem 19/5, Praha 4, upíše celkem 100 akcií ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 850.000,- Kč pohledávky: 500.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 3/05/04 350.000,- Kč - smlouva o půjčce ze dne 6/09/02 Přesný rozpis peněžitých pohledávek předem určených zájemců byl akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti více než 30 dní před konáním této valné hromady, tvoří přílohu k pozvánce na tuto valnou hromadu a valná hromada tyto pohledávky schvaluje co do dů vodu a výše, s tím, že bere na vědomí, že k dnešnímu dni tyto pohledávky existují a jsou nepromlčené. e) Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3 obchod. zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději následujícího dne p o konání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obch. zák., tedy zejména určení počtu druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií musí dojít nejpozději do 5.8.2004. K upsání akcií je poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dní od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií, je sídlo společnosti. Úpis akcií je vázán na rozvazovací po dmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni emisní kurz jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jimi up isovaných akcií, přičemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato: Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených určených výších vyhotoví společ nost ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stra n s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše za počítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozděj i do 12.8.2004, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určených zájemců vůči společnosti vzniklýc h na základě shora uvedených právních úkonů. do 14. 6. 2005 od 3. 9. 2004

Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 2,000.000,- Kč o 2,000.000,- Kč na částku 4,000.000,- Kč, a to peněžitým vkladem za těchto podmínek: a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnosti a zvýšení jejího kreditu kapitálovým posílením a roz hoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO : 26 70 04 17. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií vydáním 2.000 ks nových kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 1.000,- Kč za kus, které nebudou registrované. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojená všechna práva podle stanov. c) upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů. e) Vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit peněžitý vklad ve výši 2,000.000.,- Kč, tj. ve výši emisního kursu akcií s tím, že upisovatel, předem určený zájemce společnost NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vy šehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO: 26 70 04 17, je povinen splatit 100 % emisního kursu akcií do jednoho týdne ode dne jejich úpisu. Úpis akcií je vázán na rozvazovací podmínku, kterou je pravomocné zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku. Upisovatel je povinen provést v sídle společnosti v každý pracovní den v době od 8.30 do 10.30 hod. a celou upsanou částku 2,000.000,- Kč splatit na zvláštní účet společnosti založený u České spořitelny, a.s., č. 133928339/0800. f) Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení postavení na trhu a zvýšení její kunkurenceschopnosti. g) Předem určený zájemce společnost NORTHERN STAR spol.s r.o. se sídlem Praha 4, Pod Vyšehradem 19/5, PSČ 147 00, IČO 26 70 04 17, upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 obch. zák., kterou uzavře se společnosti, která tuto smlouvu zpracuje a odešle nejpozději do jednoho týdne od dnešního dne na adresu sídla upisovatele. K upsání akcií je poskytnuta lhůta čtrnácti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zpracované společností. do 14. 6. 2005 od 6. 8. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 420 000 Kč

od 9. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 9. 9. 2004 od 11. 8. 2003

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 8. 2003 od 30. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 9. 2002 od 11. 2. 2002
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 420 od 17. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 420 do 17. 9. 2014 od 9. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 000 do 9. 9. 2004 od 11. 8. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 11. 8. 2003 od 29. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 29. 11. 2002 od 11. 2. 2002

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Michal Hanák

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2023

vznik členství: 8. 6. 2023

Nárožní 2787/7a, Praha, 158 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Štěpán Wolde

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 12. 2022

vznik členství: 1. 11. 2022

vznik funkce: 1. 11. 2022

Studentská 172/4, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Štěpán Košík

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 27. 9. 2018

vznik funkce: 27. 9. 2018

Železničního pluku 1707, Pardubice, 530 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Milan Ettel

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2021 - Poslední vztah: 9. 9. 2023

vznik členství: 1. 11. 2021

zánik členství: 15. 2. 2023

Pospíšilova 1234/22b, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Michal Hanák

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2021 - Poslední vztah: 9. 12. 2021

vznik členství: 1. 3. 2021

zánik členství: 31. 10. 2021

Nárožní 2787/7a, Praha, 158 00, Česká republika

Štěpán Wolde

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2018 - Poslední vztah: 9. 12. 2022

vznik členství: 21. 11. 2017

zánik členství: 31. 10. 2022

vznik funkce: 21. 11. 2017

zánik funkce: 31. 10. 2022

Studentská 172/4, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Vladimír Mužík

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2016 - Poslední vztah: 9. 4. 2021

vznik členství: 26. 4. 2016

zánik členství: 28. 2. 2021

Bozděchova 2246/3, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Štěpán Wolde

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 28. 2. 2018

vznik členství: 20. 12. 2012

zánik členství: 21. 11. 2017

vznik funkce: 21. 8. 2014

zánik funkce: 21. 11. 2017

Studentská 172/4, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Michal Berka

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2016

vznik členství: 1. 8. 2014

zánik členství: 26. 4. 2016

K Sportovnímu Areálu 897, Liberec, 463 12, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Roman Latuske

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 17. 6. 2010

zánik členství: 31. 7. 2014

vznik funkce: 11. 10. 2013

zánik funkce: 31. 7. 2014

Astlova 3205/1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Štěpán Košík

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 10. 10. 2013

zánik členství: 27. 9. 2018

vznik funkce: 11. 10. 2013

zánik funkce: 27. 9. 2018

Železničního pluku 1707, Pardubice, 530 02, Česká republika

Štěpán Wolde

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 17. 9. 2014

vznik členství: 20. 12. 2012

Studentská 172/4, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Petr Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 17. 6. 2010

zánik členství: 10. 10. 2013

vznik funkce: 17. 6. 2010

zánik funkce: 10. 10. 2013

Vehlovická 697/32, Praha 8, 181 00, Česká republika

Roman Latuske

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 17. 6. 2010

zánik funkce: 11. 10. 2013

Astlova 3205/1, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Petr Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 2011 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 29. 5. 2009

zánik funkce: 17. 6. 2010

Vehlovická 697/32, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Petr Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 14. 10. 2011

vznik členství: 23. 3. 2009

vznik funkce: 29. 5. 2009

Plynární 33/1553, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Stanislav Holec

člen

První vztah: 14. 6. 2005 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 23. 1. 2009

Běchorská 666/77, Praha 9 - Horní Počernice, 193 00, Česká republika

Ing. Hynek Chudárek

člen

První vztah: 14. 6. 2005 - Poslední vztah: 14. 10. 2011

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 31. 8. 2011

Pod Vyšehradem 19/5, Praha 4, 147 00, Česká republika

Roman Latuske

předseda

První vztah: 14. 6. 2005 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 25. 4. 2005

zánik funkce: 17. 6. 2010

Zalomená 156, Petrov-Chlomek, 252 06, Česká republika

Jiří Němeček

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2005

vznik členství: 11. 2. 2002

zánik členství: 25. 4. 2005

vznik funkce: 11. 2. 2002

Pravá 1118/5, Praha 4, Česká republika

ing. Hynek Chudárek

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2004 - Poslední vztah: 14. 6. 2005

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 25. 4. 2005

zánik funkce: 25. 4. 2005

Pod Vyšehradem 19/5, Praha 4, Česká republika

ing. Hynek Chudárek

člen

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 3. 9. 2004

vznik členství: 26. 6. 2003

Pod Vyšehradem 19/5, Praha 4, Česká republika

Jiří Němeček

předseda

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 3. 9. 2004

vznik členství: 11. 2. 2002

vznik funkce: 11. 2. 2002

Pravá 1118/5, Praha 4, Česká republika

Pavel Attel

člen

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 14. 6. 2005

vznik členství: 9. 9. 2002

zánik členství: 25. 4. 2005

Litvínovská 527, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Němeček

předseda

První vztah: 11. 2. 2002 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

vznik členství: 11. 2. 2002

vznik funkce: 11. 2. 2002

Pravá 1118/5, Praha 4, Česká republika

Zdeněk Mandík

člen

První vztah: 11. 2. 2002 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

vznik členství: 11. 2. 2002

zánik členství: 9. 9. 2002

U Tvrze 1442/19, Děčín VI, Česká republika

Ing. Pavel Fromberger

člen

První vztah: 11. 2. 2002 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 11. 2. 2002

zánik členství: 26. 6. 2003

Vondroušova 1181/23, Praha 6, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

od 17. 9. 2014

Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně.

do 17. 9. 2014 od 3. 9. 2004

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.Při podepisování jménem společnosti připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis.

do 3. 9. 2004 od 11. 2. 2002

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Vladan Rámiš

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 27. 9. 2018

Nad Úvozy 314, Zbuzany, 252 25, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Vabroušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 27. 9. 2018

vznik funkce: 27. 9. 2018

Jabloňová 1920, Slaný, 274 01, Česká republika

Jan Otčenášek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 27. 9. 2018

vznik funkce: 27. 9. 2018

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Historické vztahy

Vladan Rámiš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2015 - Poslední vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 27. 9. 2018

Nad Úvozy 314, Zbuzany, 252 25, Česká republika

Karel Vabroušek

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 10. 10. 2013

zánik členství: 27. 9. 2018

vznik funkce: 10. 10. 2013

zánik funkce: 27. 9. 2018

Jabloňová 1920, Slaný, 274 01, Česká republika

Jan Otčenášek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2013 - Poslední vztah: 16. 1. 2019

vznik členství: 10. 10. 2013

zánik členství: 27. 9. 2018

vznik funkce: 10. 10. 2013

zánik funkce: 27. 9. 2018

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Johannes Werle

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 2. 1. 2013

zánik členství: 10. 10. 2013

Liechtensteinstrasse 53/2, Vídeň, Rakouská republika

Vladan Rámiš

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2013 - Poslední vztah: 31. 5. 2015

vznik členství: 17. 6. 2010

zánik členství: 31. 5. 2015

Nad Úvozy 314, Zbuzany, 252 25, Česká republika

JUDr. Vladan Rámiš

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 17. 6. 2010

Suchý vršek 2110/24, Praha 5, 158 00, Česká republika

Dr. Karl Hans Arnold

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2013

vznik členství: 17. 6. 2010

zánik členství: 10. 10. 2013

vznik funkce: 17. 6. 2010

zánik funkce: 10. 10. 2013

Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf, Spolková republika Německo

Roman Breitenfelner

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 24. 1. 2013

vznik členství: 17. 6. 2010

zánik členství: 28. 12. 2012

vznik funkce: 17. 6. 2010

zánik funkce: 28. 12. 2012

Tiché údolí 1673, Roztoky u Prahy, 252 63, Česká republika

Dr. Karl Hans Arnold

předseda

První vztah: 2. 2. 2006 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 17. 6. 2010

vznik funkce: 27. 4. 2005

zánik funkce: 17. 6. 2010

Leostrasse 107, 40547 Düsseldorf, Spolková republika Německo

JUDr. Vladan Rámiš

člen

První vztah: 14. 6. 2005 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 17. 6. 2010

Suchý vršek 2110/24, Praha 5, 158 00, Česká republika

Roman Breitenfelner

člen

První vztah: 14. 6. 2005 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 17. 6. 2010

Pod Kaštany 7/177, Praha 6, 160 00, Česká republika

Vít Kolínský

člen

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 14. 6. 2005

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 25. 4. 2005

Mikuláše z Husi 7, Praha 4, Česká republika

Heda Polívková

člen

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 14. 6. 2005

vznik členství: 26. 6. 2003

zánik členství: 25. 4. 2005

Vilimovská 21, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Gregor

předseda

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 14. 6. 2005

zánik členství: 25. 4. 2005

vznik funkce: 26. 6. 2003

zánik funkce: 25. 4. 2005

Vostrovská 30, Praha 6, 147 00, Česká republika

Ing. Hynek Chudárek

předseda

První vztah: 30. 9. 2002 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 9. 9. 2002

zánik členství: 26. 6. 2003

vznik funkce: 9. 9. 2002

zánik funkce: 26. 6. 2003

Pod Vyšehradem 19/5, Praha 7, 147 00, Česká republika

Dušan Všelicha

předseda

První vztah: 11. 2. 2002 - Poslední vztah: 30. 9. 2002

vznik členství: 11. 2. 2002

zánik členství: 9. 9. 2002

vznik funkce: 11. 2. 2002

zánik funkce: 9. 9. 2002

Dědinova 1983/6, Praha 4, Česká republika

Miroslav Dražil

člen

První vztah: 11. 2. 2002 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 11. 2. 2002

zánik členství: 26. 6. 2003

V Bráně 23, Štěchovice, Česká republika

Ing. Marie Glaserová

člen

První vztah: 11. 2. 2002 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 11. 2. 2002

zánik členství: 26. 6. 2003

Taussigova 1156/19, Praha 8, Česká republika

MAFRA, a.s.

První vztah: 19. 9. 2013

Karla Engliše 519/11, Praha 5 Smíchov, 150 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Michal Hanák

  místopředseda představenstva

  Nárožní 2787/7a, Praha, 158 00, Česká republika

 • Ing. Štěpán Košík

  předseda představenstva

  Železničního pluku 1707, Pardubice, 530 02, Česká republika

 • Ing. Michal Adamovský

  člen představenstva

  U obecního dvora 802/8, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. Jan Kolací

  místopředseda představenstva

  Arbesova 776, Říčany, 251 01, Česká republika

 • Ing. Jakub Dlouhý

  předseda dozorčí rady

  Bachmačské náměstí 296/7, Praha, 160 00, Česká republika

Akcionáři

MAFRA, a.s., IČ: 45313351

Karla Engliše, Česká republika, Praha 5, 150 00

od 19. 9. 2013

MAFRA MEDIA, s.r.o.,, IČ: 26463202

Karla Engliše, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 19. 9. 2013 od 19. 1. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 2. 2002

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 2. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).