Hlavní navigace

Total Brokers a.s.

Firma Total Brokers a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10174, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 30 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27379345

Sídlo:

Za skalkou 421/10, Praha, 147 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 9. 2005

DIČ:

CZ27379345

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

18130 Příprava tisku a digitálních dat
18140 Vázání a související činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47990 Ostatní maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
66220 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10174, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Total Brokers a.s. od 16. 4. 2015

Obchodní firma

Total Brokers a.s. do 16. 4. 2015 od 19. 9. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 19. 9. 2005

adresa

Za Skalkou 421/10
Praha 4 14700 od 27. 10. 2005

adresa

Ke Stáčírně 2268/28
Praha 4 14000 do 27. 10. 2005 od 19. 9. 2005

Předmět podnikání

výkon činnosti pojišťovacího makléře podle ust. § 8 zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojist ných událostí) od 23. 2. 2006

výkon činnosti pojišťovacího agenta podle ust. § 7 zák. č. 28/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistný ch událostí) od 23. 2. 2006

výkon činnosti vázaného pojišťovacího zprostředkovatele podle ust. § 5 zák. č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona ( zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a l ikvidátorech pojistných událostí) od 23. 2. 2006

pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených od 19. 9. 2005

vydavatelské a nakladatelské činnosti od 19. 9. 2005

vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin od 19. 9. 2005

grafické práce a kresličské práce od 19. 9. 2005

zprostředkování obchodu služeb od 19. 9. 2005

velkoobchod od 19. 9. 2005

specializovaný maloobchod a maloobchod smíšeným zbožím od 19. 9. 2005

malobchod provozovaný mimo řádné provozovny od 19. 9. 2005

reklamní činnost a marketing od 19. 9. 2005

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti od 19. 9. 2005

činnost podnikatelských, finančních,organizačních a ekonomických poradců od 19. 9. 2005

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada, konaná dne 24. května 2006, přijala toto usnesení: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Total Brokers a.s., se sídlem Praha 4, Za Skalkou 421/10, PSČ 147 00, IČ: 27379345 (dále jen ,,Společnost´´) takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je řešení ztráty společnosti a posílení jejího kapitálového vybavení, a to v zájmu zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj. Zvýšení základního kapitálu bude proveden o v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónůkorun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmiliónůkorun českých) n a částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionůkorun českých). Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionářů zůstanou zachována.Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby.Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeh o podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu ust. 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií arčených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých) lze upsat dvě (2) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých), znějící na jméno v listinné podobě. Lhůta k upisování nových akcií v 1. kole s v yužitím přednostního práva potrvá čtyři (4) týdny a počně běžet dnem následujícím po zvěřejnění (oznámení) informace o přednostním právu akcionářů podle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Tato informace bude zveřejněna (oznámena) akcionářům způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů poté, kdy nabude právní moci rozhodnu tí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti SPGroup a.s. na adrese Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, a to v pracovních dnec h od 9.00 hod do 16.00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 166934903/0300 zřízený emitentem u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na tento účet připsá na nejpozději do 4 (slovy: čtyř) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě spla cen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola. Nově vydávané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou všechny nabídnuty určitému zájemci, jímž je společnost SPGroup a.s. se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 78 571. Tento určitý zájemce upisuje akci e ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bude tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci, společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od uplynutí čtyřtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v 1. kole. Určitý zájemce je povinen splatit 100% emisního kurzu (jmenovité hodnoty) upsaných akcií na účet Společnosti za tím účelem zvlášť zřízený u Česk oslovenské obchodní banky, a.s. č. účtu 166934903/0300, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií. Splacením emisního kursu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající emisnímu kursu na shora uvedený účet. do 3. 1. 2007 od 29. 7. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

od 3. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 3. 1. 2007 od 19. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 000 od 3. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 3. 1. 2007 od 19. 9. 2005

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Pavel Balák

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2020

vznik členství: 7. 9. 2020

Pod Radinama 154, Čerčany, 257 22, Česká republika

Dalších 20 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Polák MBA

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2020

vznik členství: 7. 9. 2020

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Jakub Vyšehradský

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2018

vznik členství: 1. 10. 2018

Polní 1524, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 12. 10. 2018

vznik členství: 21. 6. 2016

Velké Kunratické 1308/14, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 21. 6. 2016

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Dalších 29 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Brezula

člen představenstva

První vztah: 5. 12. 2019 - Poslední vztah: 20. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2019

zánik členství: 7. 9. 2020

Šlikova 2400/62, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Kříž

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2018 - Poslední vztah: 5. 12. 2019

vznik členství: 1. 10. 2018

zánik členství: 1. 10. 2019

Španielova 1272/44, Praha, 163 00, Česká republika

Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2018 - Poslední vztah: 12. 10. 2018

vznik členství: 21. 6. 2016

Benkova 1689/40, Praha, 149 00, Česká republika

Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2018 - Poslední vztah: 12. 10. 2018

vznik členství: 21. 6. 2016

Benkova 1689/40, Praha, 149 00, Česká republika

Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 11. 12. 2018

vznik členství: 26. 6. 2015

zánik členství: 30. 9. 2018

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 21. 7. 2018

vznik členství: 21. 6. 2016

Mánesova 1613/54, Praha, 120 00, Česká republika

Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 21. 7. 2018

vznik členství: 21. 6. 2016

Mánesova 1613/54, Praha, 120 00, Česká republika

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 21. 6. 2016

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 21. 6. 2016

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 26. 6. 2015

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 26. 6. 2015

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Zmuda

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2014 - Poslední vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 1. 9. 2014

zánik členství: 26. 6. 2015

Radějovice 67, 251 68, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2014 - Poslední vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 21. 6. 2016

Mánesova 1613/54, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mojmír Boucník

místopředseda

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

vznik členství: 3. 12. 2013

zánik členství: 9. 2. 2015

vznik funkce: 3. 12. 2013

zánik funkce: 9. 2. 2015

Chrustenice 189, 267 12, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 22. 9. 2015

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 26. 6. 2015

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Martin Čermák

První vztah: 3. 9. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 19. 8. 2013

zánik členství: 13. 8. 2014

Husova 544, Hřebeč, 273 45, Česká republika

Bohumil Vrhel

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 3. 12. 2013

vznik funkce: 22. 5. 2013

zánik funkce: 3. 12. 2013

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  BIZ DATA a.s.

  Plynárenská 233, Kolín, 280 02

Aleš Špírek

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2013 - Poslední vztah: 3. 9. 2013

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik členství: 19. 8. 2013

Sídliště BSS 1335/8, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Aleš Špírek

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 25. 10. 2012

vznik funkce: 19. 2. 2013

zánik funkce: 22. 5. 2013

Sídliště BSS 1335/8, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Bohumil Vrhel

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2013

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 3. 12. 2013

zánik funkce: 3. 12. 2013

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2013 - Poslední vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 21. 6. 2011

zánik funkce: 21. 6. 2016

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Aleš Špírek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2013 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 25. 10. 2012

vznik funkce: 19. 2. 2013

zánik funkce: 22. 5. 2013

Kojetická 1044, Neratovice, 277 11, Česká republika

Aleš Špírek

člen představenstva

První vztah: 21. 11. 2012 - Poslední vztah: 21. 2. 2013

vznik členství: 25. 10. 2012

zánik funkce: 22. 5. 2013

Kojetická 1044, Neratovice, 277 11, Česká republika

RNDr. Michal Resl

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 30. 6. 2012

zánik členství: 1. 9. 2014

V Úvoze 1092, Řevnice, 252 30, Česká republika

RNDr. Michal Resl

člen představenstva

První vztah: 21. 6. 2012 - Poslední vztah: 20. 9. 2012

vznik členství: 31. 5. 2012

zánik členství: 30. 6. 2012

V Úvoze 1092, Řevnice, 252 30, Česká republika

Mgr. Jiří Bunda

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 6. 2012 - Poslední vztah: 21. 11. 2012

vznik členství: 1. 2. 2012

zánik členství: 25. 10. 2012

vznik funkce: 31. 5. 2012

zánik funkce: 25. 10. 2012

Rostovská 318/9, Praha 10, 101 00, Česká republika

Mgr. Jiří Bunda

člen představenstva

První vztah: 29. 2. 2012 - Poslední vztah: 21. 6. 2012

vznik členství: 1. 2. 2012

Rostovská 318/9, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Vlasimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2011

vznik členství: 21. 6. 2011

Mánesova 54, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Šubrt

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 21. 6. 2012

vznik členství: 21. 6. 2011

zánik členství: 31. 5. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2011

zánik funkce: 31. 5. 2012

Ve Višňovce 878/10, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2013

vznik členství: 21. 6. 2011

vznik funkce: 21. 6. 2011

Vavřenova 1440, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2014

vznik členství: 21. 6. 2011

Mánesova 54, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2010 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 22. 6. 2010

Za zahradami 398, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Navrátil

předseda představenstva

První vztah: 24. 9. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2011

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 21. 6. 2011

vznik funkce: 23. 6. 2010

zánik funkce: 21. 6. 2011

Mánesova 54, Praha 2, 120 00, Česká republika

RNDr. Michal Resl

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2010 - Poslední vztah: 29. 2. 2012

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 23. 1. 2012

V Úvoze 1092, Řevnice, 252 30, Česká republika

Ing. Bohumil Vrhel

člen představenstva

První vztah: 24. 9. 2010 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 3. 12. 2013

zánik funkce: 3. 12. 2013

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vlastimil Navrátil

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2009 - Poslední vztah: 24. 9. 2010

vznik členství: 19. 9. 2005

zánik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 17. 2. 2009

zánik funkce: 22. 6. 2010

Mánesova 54, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2009 - Poslední vztah: 26. 3. 2009

vznik členství: 19. 9. 2005

vznik funkce: 17. 2. 2009

Mánesova 54, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Bohumil Vrhel

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2007 - Poslední vztah: 24. 9. 2010

vznik členství: 25. 6. 2007

zánik členství: 22. 6. 2010

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

RNDr. Michal Resl

člen představenstva

První vztah: 23. 5. 2006 - Poslední vztah: 24. 9. 2010

vznik členství: 19. 9. 2005

zánik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 19. 9. 2005

V Úvoze 1092, Řevnice, 252 30, Česká republika

RNDr. Michal Resl

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2006 - Poslední vztah: 23. 5. 2006

vznik členství: 19. 9. 2005

vznik funkce: 19. 9. 2005

V Úvoze 1092, Řevnice, 252 03, Česká republika

Ing. Vlastimil Navrátil

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2005 - Poslední vztah: 26. 3. 2009

vznik členství: 19. 9. 2005

vznik funkce: 19. 9. 2005

Mánesova 54, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2005 - Poslední vztah: 26. 3. 2009

vznik členství: 19. 9. 2005

zánik členství: 20. 1. 2009

vznik funkce: 19. 9. 2005

zánik funkce: 20. 1. 2009

Vavřenova 1440, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Ryska Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 8. 2007

vznik členství: 19. 9. 2005

zánik členství: 25. 6. 2007

vznik funkce: 19. 9. 2005

Na Kozačce 4, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2005 - Poslední vztah: 24. 9. 2010

vznik členství: 19. 9. 2005

zánik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 19. 9. 2005

Za zahradami 398, Praha 10, 109 00, Česká republika

RNDr. Michal Resl

člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2005 - Poslední vztah: 17. 5. 2006

vznik členství: 19. 9. 2005

vznik funkce: 19. 9. 2005

V Úvoze 1029, Řevnice, 252 03, Česká republika

Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva, b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoliv závazek společnosti přesahující částku 2.000.000,- Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující s e jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob, darovací a obdobné smlouvy, právní jednání, jejichž účinky jsou delší než 12 měsíců.

od 4. 11. 2014

Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva ve všech věcech, b) samostatně místopředseda představenstva ve všech věcech, c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a to v rozsahu tohoto pověření.

do 4. 11. 2014 od 21. 2. 2013

Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva ve všech věcech, b) samostatně místopředseda představenstva ve všech věcech, c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a to v rozsahu tohoto pověření, d) společně dva členové představenstva ve všech věcech.

do 21. 2. 2013 od 30. 11. 2012

Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva ve všech věcech, b) samostatně místopředseda představenstva ve všech věcech, c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a to v rozsahu tohoto pověření.

do 30. 11. 2012 od 12. 8. 2011

Za představenstvo jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva.

do 12. 8. 2011 od 19. 9. 2005

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Petr Pořízek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 13. 8. 2014

Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 13. 8. 2014

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Pavel Drabina

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2012 - Poslední vztah: 15. 5. 2014

vznik členství: 30. 6. 2012

zánik členství: 1. 4. 2014

Bílov 12, 743 01, Česká republika

Ing. Petr Pořízek

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2010 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 22. 6. 2010

zánik členství: 13. 8. 2014

vznik funkce: 23. 6. 2010

zánik funkce: 13. 8. 2014

Domanovická 1204, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2010 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 22. 6. 2010

U Albrechtova vrchu 26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2010 - Poslední vztah: 20. 9. 2012

vznik členství: 22. 9. 2010

zánik členství: 30. 6. 2012

Za Černým mostem 1519, Praha 9, 198 00, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2008 - Poslední vztah: 24. 9. 2010

vznik členství: 19. 9. 2006

zánik členství: 22. 6. 2010

Za Černým mostem 1519, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2008 - Poslední vztah: 24. 9. 2010

vznik členství: 19. 9. 2005

zánik členství: 22. 6. 2010

U Albrechtova vrchu 26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Petr Pořízek

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2008 - Poslední vztah: 24. 9. 2010

vznik členství: 19. 9. 2006

zánik členství: 22. 6. 2010

vznik funkce: 19. 9. 2006

zánik funkce: 22. 6. 2010

Domanovická 1204, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 3. 2008

vznik členství: 19. 9. 2005

vznik funkce: 19. 9. 2005

U Albrechtova vrchu 26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 3. 2008

vznik členství: 19. 9. 2005

vznik funkce: 19. 9. 2005

Za Černým mostem 1519, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Petr Pořízek

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2005 - Poslední vztah: 28. 3. 2008

vznik členství: 19. 9. 2005

vznik funkce: 19. 9. 2005

Domanovická 1204, Praha 9, 190 16, Česká republika

Další vztahy firmy Total Brokers a.s.

SPGroup a.s.

První vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Staněk

  člen představenstva

  U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

 • Pavel Sehnal

  předseda představenstva

  Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

 • Petr Kachlík

  místopředseda představenstva

  Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

 • Ing. Petr Pořízek

  Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

SPGroup a.s.

První vztah: 20. 9. 2012 - Poslední vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha, 110 00

SPGroup a.s.

První vztah: 19. 9. 2005 - Poslední vztah: 2. 5. 2006

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Akcionáři

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Na struze 227/1, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 3. 2020

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Masarykovo nábřeží 235/28, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 3. 2020 od 20. 9. 2012

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Masarykovo nábř., Česká republika, Praha 1, 110 00

do 2. 5. 2006 od 19. 9. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 9. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 9. 2005

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).