Hlavní navigace

Elektroporcelán a.s.

Firma Elektroporcelán a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2560, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 91 464 722 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28203101

Sídlo:

Postoloprtská 2951, Louny, 440 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 12. 2007

DIČ:

CZ28203101

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

23430 Výroba keramických izolátorů a izolačního příslušenství
2562 Obrábění
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
3514 Obchod s elektřinou
3523 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2560, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Brown Hill, a.s. od 28. 12. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 28. 12. 2007

adresa

Postoloprtská 2951
Louny 44001 od 9. 11. 2015

adresa

Masarykovo nábř. 235/28
Praha 1 11000 do 9. 11. 2015 od 6. 5. 2010

adresa

Konviktská 24
Praha 1 11000 do 6. 5. 2010 od 28. 12. 2007

Předmět podnikání

zámečnictví, nástrojářství od 27. 10. 2015

obráběčství od 27. 10. 2015

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 27. 10. 2015

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 27. 10. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 10. 2015

distribuce plynu od 27. 10. 2015

distribuce elektřiny od 27. 10. 2015

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 28. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

V důsledku realizace rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti přešla na nově vzniklou společnost Elektroporcelán majetková a.s., se sídlem Postoloprtská 2951, 440 01 Louny, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, od díl B, vložka 2796, IČ 09448195, odštěpená část jmění společnosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Postoloprtská 2951, 440 01 Louny, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2560, IČO 282 03 101, defi novaná v projektu rozdělení vypracovaném dne 22.6.2020. od 27. 8. 2020

V souladu se schváleným Projektem rozdělení valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti EPL z dosavadní výše 203.254.938,- Kč ( dvě stě tři milionů dvě stě padesát čtyři tisíc devět set třicet osm korun českých) o částku 111.790.215,9 0 Kč (sto jedenáct milionů sedm set devadesát tisíc dvě stě patnáct korun českých a devadesát haléřů) na novou výši základního kapitálu 91.464.722,10 Kč (slovy: devadesát jedna milionů čtyři sta šedesát čtyři tisíc sedm set dvacet dva korun českých a dese t haléřů). Snížení základního kapitálu společnosti EPL je prováděno výlučně snížením jmenovité hodnoty všech dosavadních akcií společnosti EPL, takto: u akcií společnosti EPL o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) se snižuje jejich jmenovitá hodnota na novou jmenovitou hodnotu 450,- Kč (slovy: čtyři sta padesát korun českých); a)u akcií společnosti EPL o jmenovité hodnotě 758,- Kč (sedm set padesát osm korun českých) se snižuje jejich jmenovitá hodnota na novou jmenovitou hodnotu 341,10 Kč (slovy: tři sta čtyřicet jedna korun českých a deset haléřů); b)u akcií společnosti EPL o jmenovité hodnotě 100,- Kč (jedno sto korun českých) se snižuje jejich jmenovitá hodnota na novou jmenovitou hodnotu 45,- Kč (slovy: čtyřicet pět korun českých). Pro výměnu dosavadních akcií společnosti EPL za akcie s novou jmenovitou hodnotou se nestanoví pravidla, neboť změna nebude s ohledem na skutečnost, že jde o zaknihované akcie probíhat. Představenstvo společnosti EPL dá bez zbytečného odkladu po zápisu ro zdělení do obchodního rejstříku příkaz osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, k vyznačení nové jmenovité hodnoty akcií společnosti EPL. V souvislosti se snížením základního kapitálu společnosti EPL nedojde k žádné výplatě dosavadním akci onářům společnosti EPL, neboť základní kapitál se snižuje v souvislosti s odštěpením vyčleněné části jmění od společnosti EPL a jejím přechodem do společnosti EPLM, tedy v souvislosti se snížením vlastního kapitálu společnosti EPL pod její dosavadní zákla dní kapitál. do 27. 8. 2020 od 27. 8. 2020

Valná hromada společnosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 01, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2560, IČ 282 03 101, schválila svým usnesením ze dne 27.6.2 016 zvýšení základního kapitálu společnosti takto : 1.Základní kapitál společnosti Elektroporcelán a.s., IČO: 28203101, se sídlem v Lounech, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15 (dále jen Společnost), se zvyšuje o částku 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých) upsán ím nových akcií Společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých). 2.Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Upisování akcií pod tuto částku se připouští, přičemž však souhrnná jmenovitá hodnota upsaných akcií musí dosáhnout nejméně 5.000.000,- Kč.(slovy : pět milionů korun českých). 3.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady akcionářů Společnosti. Každý akcionář Společnosti má přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu. 4.Bude vydáno 97.256 (devadesát sedm tisíc dvě stě padesát šest) kusů nových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (sto korun českých), a to kmenových akcií na jméno v listinné podobě. Celkový emisní kurz všech nově upisovaných akcií je jejich souhrnná jmenovitá hodnota, tedy částka ve výši 9.725.600,- Kč (slovy: devět milionů sedm set dvacet pět tisíc šest set korun českých), a bude splacen peněžitými vklady akcionářů Společnosti. 5.Akcionáři jsou oprávněni upisovat akcie s využitím přednostního práva. Stanoví se tato pravidla pro využití přednostního práva: a)Představenstvo Společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zašle a současně zveřejní v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti oznámení se sdělením údajů pro uplatnění přednostního práva na úpis nových akcií ("oznámení" ). b)Lhůta pro přednostní upsání akcií činí 2 (dva) týdny ode dne doručení oznámení. Oznámení bude obsahovat náležitosti podle ust. § 485 odst. 1 zákona o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Přednostní právo lze uplatnit v sídle Společnosti ve stan ovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin nebo písemným oznámením adresovaným Společnosti v téže lhůtě. c)K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností ve smyslu ust. § 479 zákona o obchodních korporacích (dále také jen "smlouva"). Akcionář, který uplatní přednostní právo na úpis nových akcií, předloží nebo zašl e návrh smlouvy o úpisu nových akcií představenstvo Společnosti. d)Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy o úpisu akcií a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě jednoho měsíce od konání této valné hromady Společnosti; není však povinen učinit tak dříve, než ve lhůtě dvou týdnů ode dne předložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby přednostní právo na úpis nových akcií neuplatnil. e)Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty v druhém kole k upsání akcionářům Společnosti bez omezení. f)Představenstvo Společnosti ve lhůtě deseti dní ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva uveřejní na internetových stránkách Společnosti oznámení o možnosti upsání akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, se současným uvedením počtu neupsaných akcií. Akcionáři mohou projevit zájem akcie upsat ve lhůtě jednoho týdne ode dne uveřejnění oznámení představenstva dle předchozí věty, a to vždy v pracovní dny od 9 do 12 hodin na adrese Společnosti nebo písemným oznám ením adresovaným Společnosti doručeným v téže lhůtě. V případě, že více akcionářů projeví zájem o úpis stejných akcií, platí, že akcie upíše ten akcionář, který zájem o upsání akcií projevil vůči představenstvu Společnosti nejdříve. g)K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o úpisu akcií mezi akcionářem a Společností. Akcionář, který projeví zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, předloží nebo zašle návrh smlouvy o úpisu nových akcií p ředstavenstvo Společnosti. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh smlouvy a doručit nebo zaslat podepsanou smlouvu o úpisu akcií představenstvu Společnosti tak, aby představenstvo Společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě jednoho týdne ode dne př edložení nebo doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií akcionáři. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o úpisu nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu Společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií, u kterých nebylo uplatněno přednostní právo na úpis, neprojevil. h)Akcie, které nebyly upsány ani ve druhém kole upisování, se dále neupisují, dosáhne-li souhrnná jmenovitá hodnota upsaných akcií alespoň částky 5.000.000 Kč (slovy : pět milionů korun českých). 6.Za každých završených 2.000,-- Kč (dva tisíce korun českých) jejich podílu na základním kapitálu Společnosti mohou akcionáři upsat jednu novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100 Kč (sto korun českých, tedy: a)akcionáři vlastnící akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč(jeden tisíc korun českých) mohou upsat 1 (jednu) novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100.-- Kč (sto korun českých), a to za každé dvě dosavadní akcie Společnosti ve jmenovit é hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) lze tedy upsat (jednu polovinu) nové akcie. Upisovat lze pouze celé akcie. b) akcionáři vlastnící akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě 758,-- Kč (sedmset padesát osm korun českých) mohou upsat 1 (jednu) novou akcii Společnosti ve jmenovité hodnotě 100,-- Kč (sto korun českých), a to za každých završených 2.000,-- Kč (dva t isíce korun českých) jejich souhrnné jmenovité hodnoty. Na každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 758,--Kč (sedmset padesát osm korun českých) lze tedy upsat 758/2000 nové akcie. Upisovat lze pouze celé akcie. 7.Emisní kurz nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní účet zřízený Společností č.: 60000387/6200, vedený u Commerzbank Aktiengesellschaft, pobočka Praha, ve lhůtě jednoho měsíce ode dne skončení lhůty pro upsání akcií. 8.Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští započtení pohledávek akcionáře Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s., IČ 47116072, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00 (dále jen BSKT) za Společností: a) pohledávky ve výši 2.000.310,06 Kč,- (slovy: dva miliony tři sta deset korun českých a šest haléřů), která byla přiznána pravomocným rozhodčím nálezem vydaným Mgr. Pavlem Čvančarou, rozhodcem se sídlem Praha 5 Smíchov, Vrázova 2243/7, PSČ 150 00, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 dne 18. června 2015, který nabyl právní moci dne 25. června 2015 a vykonatelnosti dne 26. června 2015. Předmětná pohledávka představuje část úroků z prodlení z neuhrazené ceny za Společností odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za po rušení závazku Společnosti odebrat minimální množství zemního plynu s fixní cenou, to vše spolu s úrokem z prodlení v zákonné výši, dle smluv uzavřených mezi Společností a společnostmi Západočeská plynárenská, a.s., a Severočeská plynárenská, a.s., dne 4. července 2008, a b) pohledávky ve výši 6.737.189,94 Kč (slovy: šest milionů sedm set třicet sedm tisíc sto osmdesát devět korun českých a devadesát čtyři haléřů) z celkové částky pohledávek 6.854.400,- Kč (slovy: šest milionů osm set padesát čtyři tisíc čtyři sta korun če ských), které společnost BSKT nabyla od společnosti SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, IČ: 630 78 571 na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 30.4.2016. Pohledávky vznikly na základě Smlouvy o řízení ze dne 29. led na 1997 uzavřené mezi Společností a společností SPGroup a.s. v období od 1. listopadu 2008 do 31. října 2009 a byly Společností uznány, naposled prohlášením o uznání dluhu ze dne 31. prosince 2015 Započtení pohledávek uvedených sub a) a b) se připouští v celkové výši 8.737.500,--Kč (osm milionů sedmset třicet sedm tisíc pět set korun českých) Akcionář společnost BSKT tedy upíše celkem 87.375 ks (osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát pět kusů) nov ých akcií. 9.Valná hromada současně ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje znění návrhu smlouvy o započtení, které je přílohou zápisu z této valné hromady. 10.Stanoví se tato pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení mezi Společností a společností BSKT: a)K započtení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek akcionáře společnosti BSKT dochází účinností smlouvy o započtení uzavřené mezi Společností a společností BSKT. b)Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po přijetí tohoto usnesení, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti. Společnost BSKT je povinna akceptovat a doruč it představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o úpisu akcií ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh. c)Lhůta pro upsání akcií činí patnáct dní ode dne, kdy bude společnosti BSKT předán nebo doručen návrh smlouvy o úpisu akcií obsahující všechny náležitosti, nejdéle však třicet dní ode dne konání této valné hromady. Nebude-li v této lhůtě upsáno všech 87. 375 (osmdesát sedm tisíc tři sta sedmdesát pět) kusů nových akcií Společnosti, budou neupsané akcie nabídnuty ostatním akcionářům Společnosti ve druhém kole. d)Představenstvo Společnosti zašle či předá společnosti BSKT bez zbytečného odkladu po obdržení podepsané smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o započtení schválené touto valnou hromadou. Společnost BSKT je povinna a kceptovat a doručit představenstvu Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě patnácti dní ode dne, kdy jí bude předán nebo doručen její návrh. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. e)Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 11.Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií.- do 8. 9. 2016 od 8. 9. 2016

Na společnost Brown Hill, a.s., IČ 282 03 101, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Elektroporcelán Louny a.s., IČ 49 9 02 521, se sídlem Louny, Postoloprtská 2951, PSČ 440 15. od 9. 11. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 8. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 91 464 722 Kč

od 27. 8. 2020

Základní kapitál

vklad 203 254 938 Kč

do 27. 8. 2020 od 8. 9. 2016

Základní kapitál

vklad 194 513 038 Kč

do 8. 9. 2016 od 23. 12. 2015

Základní kapitál

vklad 154 101 038 Kč

do 23. 12. 2015 od 9. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 11. 2015 od 28. 12. 2007
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 450 Kč, počet: 42 412 od 27. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 341 Kč, počet: 200 661 od 27. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 45 Kč, počet: 87 419 od 27. 8. 2020
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 42 412 do 27. 8. 2020 od 25. 3. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 758 Kč, počet: 200 661 do 27. 8. 2020 od 25. 3. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 87 419 do 27. 8. 2020 od 25. 3. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 Kč, počet: 87 419 do 25. 3. 2020 od 8. 9. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 42 412 do 25. 3. 2020 od 23. 12. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 758 Kč, počet: 200 661 do 25. 3. 2020 od 9. 11. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 23. 12. 2015 od 28. 12. 2007

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Tomáš Polák MBA

Člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2020

vznik členství: 26. 8. 2020

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Ivo Jablonický MBA

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 30. 8. 2019

vznik funkce: 5. 9. 2019

Čechova 235, Černčice, 439 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Sehnal

Předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2019

vznik členství: 28. 6. 2019

vznik funkce: 28. 6. 2019

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 16. 7. 2015

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Petr Milota

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 16. 7. 2015

Čeňka Zemana 447, Černčice, 439 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Ivo Jablonický MBA

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2019 - Poslední vztah: 5. 8. 2020

vznik členství: 30. 8. 2019

vznik funkce: 5. 9. 2019

Velešovice 345, 683 01, Česká republika

Ing. Petr Jašek MBA

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2018 - Poslední vztah: 21. 10. 2019

vznik členství: 29. 6. 2018

zánik členství: 30. 8. 2019

vznik funkce: 30. 6. 2018

zánik funkce: 30. 8. 2019

Řeznická 1891/10, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

Předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 2018 - Poslední vztah: 12. 10. 2019

vznik členství: 16. 8. 2018

zánik členství: 28. 6. 2019

vznik funkce: 16. 8. 2018

zánik funkce: 28. 6. 2019

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2018 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 16. 7. 2015

Chlebovická 732/14, Praha, 199 00, Česká republika

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2018 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 28. 12. 2012

zánik členství: 28. 12. 2017

vznik funkce: 16. 7. 2015

zánik funkce: 28. 12. 2017

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Dalších 30 vztahů k této osobě

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2018 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 28. 12. 2012

zánik členství: 28. 12. 2017

vznik funkce: 16. 7. 2015

zánik funkce: 28. 12. 2017

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Dalších 30 vztahů k této osobě

Petr Jašek

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2017 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 27. 9. 2017

zánik členství: 29. 6. 2018

vznik funkce: 27. 9. 2017

zánik funkce: 29. 6. 2018

Řeznická 1891/10, Praha, 110 00, Česká republika

Petr Jašek

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 11. 2017 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 27. 9. 2017

zánik členství: 29. 6. 2018

vznik funkce: 27. 9. 2017

zánik funkce: 29. 6. 2018

Řeznická 1891/10, Praha, 110 00, Česká republika

Miroslav Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2017

vznik členství: 16. 7. 2015

zánik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 16. 7. 2015

zánik funkce: 26. 9. 2017

Na Ryšavce 152, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Brezula

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 5. 10. 2020

vznik členství: 16. 7. 2015

zánik členství: 26. 8. 2020

Šlikova 2400/62, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 16. 7. 2015

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Jiří Staněk

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 16. 7. 2015

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Miroslav Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 7. 11. 2017

vznik členství: 16. 7. 2015

zánik členství: 26. 9. 2017

vznik funkce: 16. 7. 2015

zánik funkce: 26. 9. 2017

Na Ryšavce 152, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 28. 12. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2015

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 28. 12. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2015

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Pavel Sehnal

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2013 - Poslední vztah: 3. 9. 2015

vznik členství: 28. 12. 2012

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 13. 2. 2013

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 28. 12. 2012

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 28. 12. 2012

Vavřenova 1440, Praha 4, 142 00, Česká republika

Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva, b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen v rozsahu tohoto pověření. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva anebo místopředseda představenst va společně s dalším členem představenstva.

od 3. 9. 2015

Má-li představenstvo společnosti jednoho člena, jedná za společnost tento člen samostatně. Má-li představenstvo společnosti tři členy, jedná za společnost samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva anebo místopředseda představens tva společně s dalším členem představenstva.

do 3. 9. 2015 od 6. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají všichni členové představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoli člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnost i.

do 6. 8. 2014 od 28. 12. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Miroslav Novotný

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 29. 6. 2018

Na Ryšavce 152, Písek, 397 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 29. 6. 2018

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 25. 9. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 29. 6. 2018

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bohumil Vrhel

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 8. 2014

vznik členství: 1. 6. 2012

zánik členství: 24. 6. 2014

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Bohumil Vrhel

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2012 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 1. 6. 2012

zánik členství: 24. 6. 2014

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 8. 2014

vznik členství: 20. 1. 2009

zánik členství: 24. 6. 2014

Černíny 1, 284 01, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2009 - Poslední vztah: 15. 8. 2012

vznik členství: 20. 1. 2009

zánik členství: 1. 6. 2012

Za Černým mostem 1519, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2009 - Poslední vztah: 6. 8. 2014

vznik členství: 20. 1. 2009

zánik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 20. 1. 2009

zánik funkce: 24. 6. 2014

Za zahradami 398/6, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 5. 2. 2009

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 20. 1. 2009

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 20. 1. 2009

Za zahradami 398/6, Praha 10, 109 00, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 5. 2. 2009

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 20. 1. 2009

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 20. 1. 2009

Za Černým mostem 1519, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 5. 2. 2009

vznik členství: 28. 12. 2007

zánik členství: 20. 1. 2009

vznik funkce: 28. 12. 2007

zánik funkce: 20. 1. 2009

Táborská 934, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztahy firmy Elektroporcelán a.s.

Historické vztahy

Ing. Pavel Sehnal

První vztah: 6. 5. 2008 - Poslední vztah: 3. 9. 2015

Vavřenova 1440, Praha 4, 142 00, Česká republika

Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.

První vztah: 3. 9. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2015

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing Tomáš Polák MBA

  člen dozorčí rady

  Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

 • Pavel Balák

  člen představenstva

  Pod Radinama 154, Čerčany, 257 22, Česká republika

 • Jiří Staněk

  místopředseda představenstva

  U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

 • Pavel Sehnal

  předseda představenstva

  Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Capital Management Company, a.s.

První vztah: 28. 12. 2007 - Poslední vztah: 6. 5. 2008

Na struze 227/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing Pavel Balák

  člen dozorčí rady

  Pod Radinama 154, Čerčany, 257 22, Česká republika

 • Ing. Jiří Staněk

  člen představenstva

  U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Sehnal

  předseda představenstva

  Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

 • Ing. Petr Kachlík

  člen představenstva

  Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Akcionáři

Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s., IČ: 47116072

Masarykovo nábř., Česká republika, Praha l

do 9. 11. 2015 od 3. 9. 2015

Ing. Pavel Sehnal

Vavřenova, Česká republika, Praha 4, 142 00

do 3. 9. 2015 od 6. 5. 2008

Capital Management Company, a.s., IČ: 63079992

Masarykovo nábřeží, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 6. 5. 2008 od 28. 12. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 9. 2015

Živnosti

Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 9. 2015
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 9. 2015
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 9. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 9. 2015
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 9. 2015

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).