Hlavní navigace

AAA BYTY.CZ akciová společnost

Firma AAA BYTY.CZ akciová společnost, akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3515, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 40 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63999234

Sídlo:

Na struze 227/1, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

8. 11. 1995

DIČ:

CZ63999234

Aktuální kontaktní údaje AAA BYTY.CZ akciová společnost

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
5590 Ostatní ubytování
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3515, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AAA BYTY.CZ akciová společnost od 9. 2. 2005

Obchodní firma

AAA BYTY.CZ akciová společnost od 1. 7. 2015

Obchodní firma

Podnikatelská leasingová, a.s. do 1. 7. 2015 od 8. 11. 1995

Obchodní firma

AP Ceram, a.s. do 9. 2. 2005 od 16. 11. 2002

Obchodní firma

Myšák, a.s. do 16. 11. 2002 od 17. 3. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 8. 11. 1995

adresa

Na struze 227/1
Praha 11000 od 1. 3. 2020

adresa

Masarykovo nábř. 28
Praha 1 11000 do 1. 3. 2020 od 9. 2. 2005

adresa

Postoloprtská 2685
Louny 44015 do 9. 2. 2005 od 16. 11. 2002

adresa

Vodičkova č. 710/31
Praha 1 do 16. 11. 2002 od 17. 3. 1998

adresa

Roháčova 79
Praha 3 do 17. 3. 1998 od 8. 11. 1995

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 8. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 25. 5. 2007

správa a údržba nemovitostí do 12. 8. 2009 od 25. 5. 2007

ubytovací služby do 12. 8. 2009 od 25. 5. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 12. 8. 2009 od 25. 5. 2007

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 12. 8. 2009 od 25. 5. 2007

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 12. 8. 2009 od 25. 5. 2007

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 12. 8. 2009 od 25. 5. 2007

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 12. 8. 2009 od 25. 5. 2007

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 12. 8. 2009 od 25. 5. 2007

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 9. 2. 2005 od 17. 3. 2004

výroba porcelánových a keramických výrobků do 17. 3. 2004 od 16. 11. 2002

výroba stavebních hmot a stavebních výrobků do 9. 2. 2005 od 16. 11. 2002

pronájem průmyslového zboží do 17. 3. 1998 od 8. 11. 1995

pronájem motorových vozidel do 17. 3. 1998 od 8. 11. 1995

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 17. 3. 1998 od 8. 11. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 8. 2009 od 8. 11. 1995

realitní kancelář do 12. 8. 2009 od 8. 11. 1995

Ostatní skutečnosti

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti AAABYTY.CZ akciová společnost, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 63999234 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je řešení ztráty Společnosti a posílení jejího kapitálového vybavení, a to v zájmu zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj. Zvýšení základního kapitálu bude proveden o v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to zvýšením z částky 10.000.000,- Kč (slovy:deset milionů korun českých) o částku 30.000.000,- Kč (sl ovy:třicet milionů korun českých) na částku 40.000.000,- Kč (slovy:čtyřicet milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy:deset tisíc korun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři z ůstanou zachována. Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního (priorotního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat tři (3) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, znějící na jméno v listinné podobě a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat třicet (30) nových kmenových akcií o  jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, znějících na jméno v listinné podobě. Lhůta k upisování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá 4 (slovy:čtyři) týdny a počne běžet dnem následujícíc po uveřejnění (oznámení) informace o přednostním práv u akcionářů podle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Tato informace bude uveřejněna způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zb ytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Informace o přednostním (prioritním) právu akcionář ů bude v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku zveřejněna v Obchodním věstníku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, a to v pracovních dnech od 9.00 hod. do 16.00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 166952693/0300 zřízený za tím účelem emitentem u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na tento účet pripsána nejpozději do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodn ota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola. Nově vydávané akcie, které nebudou učinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole budou všechny nabídnuty určitému zájemci, jímž je společnost SP Group a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 63078571. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií mu sí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bude tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uza vření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci, společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů od uplynutí čtyřtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v 1 . kole. Určitý zájemce je povinnen splatit 100 % emisního kurzu (jmenovité hodnoty) upsaných akcií na účet Společnosti za tím účelem zvlašť zřízený u Československé obchodní banky, a.s. č. účtu 166952693/0300, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií.Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na shora uvedený účet. od 5. 12. 2006

Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti AAA BYTY.CZ akciová společnost, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ: 63999234 (dále jen "Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je řešení ztráty společnosti a posílení jejího kapitálového vybavení, a to v zájmu zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj. Zvýšení základního kapitálu bude proveden o v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) o částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českýc h) na částku 40.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých). Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení záklaního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu Společnos ti bude vydáno 3.000 (slovy: tři tisíce) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší pod le zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována. Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního ka pitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu § 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo p odle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že n a jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slov: deset tisíc korun českých) lze upsat tři (3) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy. deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) lze upsat třicet (30) nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě. Lhůta k up isování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá čtyři (4) týdny a počne běžet dnem následujícím po uveřejnění (oznámení) informace o přednostním právu akcionářů podle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Tato informace bude uveřejn ěna způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, kdy nabude právní moci r ozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, a to v pracovních dnech od 9.00 do 16 .00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 166931593/0300 zřízený za tím účelem emitentem u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kuzu byla na tent o účet připsána nejpozději do 4 (slovy: čtyř) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v té to lhůtě splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola. Nově vydávané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole budou všechny nabídnuty určitému zájemci, jímž je společnost SPGroup a.s. se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, IČ: 63078571. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bu de tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci, společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů od uplynutí čtyčtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v 1. kole. Určitý zájemce je povinen splatit 100% emisního kurzu (jmenovité hodnoty) upsaných akcií na účet Sp olečnosti za tím účelem zvlášť zřízený u Československé obchodní banky, a.s. č. účtu 166931593/0300, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající emisnímu kurzu na shora uvedený účet. Valná hromada tímto ukládá představenstvu Společnosti, aby ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podalo u Městského soudu v P raze návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada ukládá představenstvu, aby po upsání nových akcií odpovídajících částce navrhovaného zvýšení základního kapitálu a po splacení emisního kurzu upsaných nových akcií podalo bez zbytečného odkladu návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada dále ukládá představenstvu, aby zajistilo vydání nových akcií jako listinných cenných papírů v souladu s obecně závaznými předpisy. do 5. 12. 2006 od 29. 6. 2006

Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti AAABYTY.CZ akciová společnost,se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ 63999234 (dále jen ,"Společnost") takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zlepšení kapitálové struktury a posílení vlastního kapitálu a zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj. od 20. 1. 2006

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust.§ 203 a násl.obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to zvýšením z částky 3.100.000,-Kč (slovy:tři miliony sto tisí c korun českých) na částku 10.000.000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. od 20. 1. 2006

Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 69 (slovy:šedesátdevět) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých). Všechna práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována.Nově vydávané akcie budou upsány bez využití přednostního práva a nabídnuty určitému zájemci,jímž je jediný akcionář Společnosti,tj.společnost SPGroup a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ 63078571. Tento určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií,kterou uzavírá se Společností. Pro upisování akcií bez využití přednostního práva určitým zájemcem bude poskytnuta lhůta deseti (10) dnů od doručení návrh u na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s písemným oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci,společnosti SPGroup a.s. v sídle Společnosti na ad rese Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, PSČ 110 00 do patnácti(15) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 20. 1. 2006

Jediný akcionář jako určitý zájemce je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet Společnosti za tím účelem zvlášť zřízený u ČSOB a.s., č. účtu 166919973/1300, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj.uzavření smlouvy o upsá ní akcií. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající emisnímu kurzu na shora uvedený účet. Společnost SPGroup a.s. jako jediný akcionář a upisovatel se tímto vzdává přednostního práva na upisování nových akcií ve smyslu § 203 odst. 2 písm.c) obchodního zákoníku. od 20. 1. 2006

Jediný akcionář rozhodl dne 21.3.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 2.100.000,--Kč (slovy: Dvamilionyjednostotisíc korun českých) na celkovou částku 3.100.000,--Kč (slovy: Třimilionyjednostotisíc korun českých) s tím, že upisování akc ií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 210 (slovy: Dvěstědeset) kusů nových kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,--Kč (slovy: Desettisíc korun českých). Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a b udou s nimi spojena stejná práva podle stanov. Všechny akcie budou upsány jediným předem určeným zájemcem, a to jediným akcionářem společnosti společností SPGroup a.s., IČ 63 07 85 71, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28. Navrhovaný úpis bude proveden v pracovních dnech po dobu 5-ti dnů, vždy od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti počínaje 30. dnem od nabytí právní moci usnesení, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem, oddělení obchodního rejstříku rozhodne o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. O počátku běhu lhůty pro upsání akcií bude jediný akcionář vyrozuměn doporučeným dopisem na adresu uvedenou v knize akcionářů. Zaplacení 100% upsaných akcií bude provedeno započtením pohledávky upisovatele proti pohledávce společnosti na splacení vkladu na základní kapitál. Pohledávky, které budou započteny proti pohledávce na splacení vkladu na základní kapitál jsou pohledávkami věřitele SPGroup a.s., IČ 63 07 85 71, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28 za dlužníkem AP Ceram, a.s., IČ 63 99 92 34, sídlem Louny, Postoloprtská 2685 z titulu poskytnutí půjčky. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení vzájemných pohledávek, jsou stanovena následujícím způsobem: - jde o peněžitou pohledávku způsobilou k započtení, kterou lze uplatnit u soudu - dohodu o započtení zpracuje v návrhu společnost AP Ceram, a.s. a zašle do 5-ti dnů po skončení lhůty pro upisování akcií druhé smluvní straně, tj. SPGroup a.s., která ji musí akceptovat do 5-ti dnů od obdržení návrhu. Dohoda o započtení musí být uzavřen a písemně avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - v dohodě o započtení musí být označeny vzájemné pohledávky - jejich výše a důvod a rovněž okamžik zániku vzájemných pohledávek - dohoda bude uzavřena ve čtyřech vyhotoveních, přičemž tři obdrží společnost a jedno vyhotovení druhá smluvní strana, přičemž podpisy na smlouvě o započtení musí být úředně ověřeny. do 1. 9. 2004 od 4. 2. 2004

Datum sepsání společenské smlouvy 18.9.1995. od 8. 11. 1995

Datum notářského zápisu 13.10.1995. od 8. 11. 1995

Ke dni zápisu je splaceno 30% základního jmění. do 9. 7. 2002 od 8. 11. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

od 13. 2. 2007

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 13. 2. 2007 od 27. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 3 100 000 Kč

do 27. 2. 2006 od 1. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 1. 9. 2004 od 9. 7. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 9. 7. 2002 od 8. 11. 1995
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 000 od 13. 2. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 69 do 13. 2. 2007 od 27. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 310 do 13. 2. 2007 od 1. 9. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 1. 9. 2004 od 8. 11. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Otakar Šmíd

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2023

vznik členství: 15. 7. 2019

vznik funkce: 15. 7. 2019

Wolkerova 1216, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2020

vznik členství: 15. 7. 2019

vznik funkce: 15. 7. 2019

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Dalších 42 vztahů k této osobě

Pavel Balák

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 15. 2. 2017

Pod Radinama 154, Čerčany, 257 22, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Otakar Šmíd

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2020 - Poslední vztah: 8. 12. 2023

vznik členství: 15. 7. 2019

vznik funkce: 15. 7. 2019

Raisova 179, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing Tomáš Polák, MBA

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2020 - Poslední vztah: 24. 10. 2023

vznik členství: 7. 9. 2020

zánik členství: 2. 10. 2023

Na Vysoké 2371/24, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Tomáš Brezula

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2018

zánik členství: 7. 9. 2020

Šlikova 2400/62, Praha, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Novotný

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2018 - Poslední vztah: 24. 10. 2023

vznik členství: 1. 10. 2018

zánik členství: 2. 10. 2023

Na Ryšavce 152, Písek, 397 01, Česká republika

Pavel Sehnal

Předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2018 - Poslední vztah: 31. 10. 2020

vznik členství: 16. 7. 2014

zánik členství: 15. 7. 2019

vznik funkce: 16. 7. 2014

zánik funkce: 15. 7. 2019

Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Petr Kachlík

Člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 28. 12. 2018

vznik členství: 16. 7. 2014

zánik členství: 1. 10. 2018

Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Pavel Balák

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 2. 2019

vznik členství: 15. 2. 2017

Sukova 248, Čerčany, 257 22, Česká republika

Ladislav Zmuda

Člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 1. 7. 2015

vznik členství: 25. 8. 2014

zánik členství: 21. 5. 2015

Radějovice 67, 251 68, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Kachlík

Člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 16. 7. 2014

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Petr Kachlík

Člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 16. 7. 2014

Za zahradami 398/6, Praha, 109 00, Česká republika

Pavel Sehnal

Předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 16. 7. 2014

vznik funkce: 16. 7. 2014

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Pavel Sehnal

Předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2018

vznik členství: 16. 7. 2014

vznik funkce: 16. 7. 2014

Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

Otakar Šmíd

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 10. 2020

vznik členství: 16. 7. 2014

zánik členství: 15. 7. 2019

vznik funkce: 16. 7. 2014

zánik funkce: 15. 7. 2019

Raisova 179, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 31. 7. 2009

zánik členství: 16. 7. 2014

Za zahradami 398/6, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Bohumil Vrhel

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 17. 9. 2010

zánik členství: 25. 8. 2014

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bohumil Vrhel

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 2010 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 17. 9. 2010

Českých lesů 248, Strakonice, 386 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Otakar Šmíd

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2009 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 5. 10. 2009

zánik členství: 16. 7. 2014

Raisova 179, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Bc. Hana Červenková

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2009 - Poslední vztah: 14. 10. 2010

vznik členství: 31. 7. 2009

zánik členství: 17. 9. 2010

Na Marsu 1935, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2009 - Poslední vztah: 18. 9. 2013

vznik členství: 31. 7. 2009

Za zahradami 398, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2009 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 31. 7. 2009

zánik členství: 16. 7. 2014

vznik funkce: 31. 7. 2009

zánik funkce: 16. 7. 2014

Vavřenova 1440, Praha 4, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Aleš Budín, MBA

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2009 - Poslední vztah: 10. 11. 2009

vznik členství: 16. 12. 2008

zánik členství: 5. 10. 2009

Rozdrojovice 243, 664 34, Česká republika

Bc. Hana Červenková

Člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2008 - Poslední vztah: 12. 8. 2009

vznik členství: 19. 8. 2004

zánik členství: 31. 7. 2009

Na Marsu 1935, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Petr Illetško

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2007 - Poslední vztah: 5. 1. 2009

vznik členství: 10. 1. 2006

zánik členství: 16. 12. 2008

Karfíkova 935, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Petr Illetško

člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2007 - Poslední vztah: 25. 5. 2007

vznik členství: 10. 1. 2006

Karfíkova 135, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Petr Illetško

člen představenstva

První vztah: 8. 2. 2006 - Poslední vztah: 25. 4. 2007

vznik členství: 10. 1. 2006

Kloboukova 2190/6, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

Člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2009

vznik členství: 19. 8. 2004

zánik členství: 31. 7. 2009

Za zahradami 398, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

Předseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2009

vznik členství: 19. 8. 2004

zánik členství: 31. 7. 2009

vznik funkce: 30. 8. 2004

zánik funkce: 31. 7. 2009

Vavřenova 1440, Praha 4, Česká republika

Hana Červenková

Člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 6. 8. 2008

vznik členství: 19. 8. 2004

Akátová 1465, Černošice, Česká republika

Ing. Zdeněk Šťástka

Člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2003 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 11. 10. 2002

zánik členství: 19. 8. 2004

Starochodovská 530, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Hanzlíček

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2003

vznik členství: 2. 7. 2002

zánik členství: 11. 10. 2002

vznik funkce: 2. 7. 2002

Na Petřinách 2/403, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Milota

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 2. 7. 2002

zánik členství: 19. 8. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2002

zánik funkce: 19. 8. 2004

Březinova 2411, Louny, 440 15, Česká republika

Ing. Jaroslav Zeman

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 2. 7. 2002

zánik členství: 19. 8. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2002

Němčice 3, Ivančice, Česká republika

JUDr. Jana Petráková

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 1998 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

vznik členství: 5. 12. 1997

zánik členství: 2. 7. 2002

vznik funkce: 5. 12. 1997

zánik funkce: 2. 7. 2002

Ohrobecké údolí 59, Ohrobec - Janov, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 3. 1998 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

vznik členství: 5. 12. 1997

zánik členství: 2. 7. 2002

vznik funkce: 5. 12. 1997

zánik funkce: 2. 7. 2002

Za zahradami 398, Praha 10 - Dolní Měcholupy, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 1998 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

vznik členství: 5. 12. 1997

zánik členství: 2. 7. 2002

vznik funkce: 5. 12. 1997

zánik funkce: 2. 7. 2002

Vavřenova 1440, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Šafařík

člen představenstva

První vztah: 17. 3. 1998 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

vznik členství: 5. 12. 1997

zánik členství: 2. 7. 2002

vznik funkce: 5. 12. 1997

zánik funkce: 2. 7. 2002

Nuselská 26, Praha 4 - Nusle, Česká republika

Ing. Jiří Chomát

člen představenstva

První vztah: 8. 11. 1995 - Poslední vztah: 17. 3. 1998

Mimoňská 630, Praha 9, Česká republika

ing. Jan Kasanda

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 11. 1995 - Poslední vztah: 17. 3. 1998

Vratislavská 389, Praha 8, Česká republika

Ing. Luboš Frank

předseda představenstva

První vztah: 8. 11. 1995 - Poslední vztah: 17. 3. 1998

Jablonského 401, Písek, Česká republika

Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: - právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoli závazek společnosti přesahující částku 1.000.000,- Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující se k jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob, - darovací a obdobné smlouvy, - právní jednání, jejichž účinky jsou delší než 12 měsíců.

od 11. 4. 2015

Zastupování společnosti: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti a společnost zavazuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost: 1) Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. 2) Podepisování se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 11. 4. 2015 od 9. 2. 2005

1) Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně. 2) Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu firmy připojí svůj vlastnoruční podpis člen představenstva.

do 9. 2. 2005 od 17. 3. 2004

1. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně. 2. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu názvu firmy připojí společně svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva.

do 17. 3. 2004 od 16. 11. 2002

Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva. Při podepisování za společnost se postupuje tak, že k vypsanému názvu společnosti nebo otisku jejího razítka připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s jedním členem představenstva.

do 16. 11. 2002 od 17. 3. 1998

Společnost zastupují předseda a jeden člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva.

do 17. 3. 1998 od 8. 11. 1995

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Miroslav Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2023

vznik členství: 2. 10. 2023

Na Ryšavce 152, Písek, 397 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Měchura

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2023 - Poslední vztah: 24. 10. 2023

vznik členství: 30. 12. 2022

zánik členství: 2. 10. 2023

Neumannova 2044, Benešov, 256 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Žaba

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2021 - Poslední vztah: 26. 1. 2023

vznik členství: 30. 4. 2021

zánik členství: 30. 12. 2022

Mátová 210/54, Praha, 104 00, Česká republika

Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2018 - Poslední vztah: 26. 6. 2021

vznik členství: 8. 7. 2015

zánik členství: 30. 4. 2021

vznik funkce: 8. 7. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2021

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2018 - Poslední vztah: 19. 12. 2018

vznik členství: 8. 7. 2015

vznik funkce: 8. 7. 2015

Chlebovická 732/14, Praha, 199 00, Česká republika

Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 8. 7. 2015

vznik funkce: 8. 7. 2015

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 8. 7. 2015

vznik funkce: 8. 7. 2015

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 8. 7. 2015

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Drabina

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2012 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 25. 8. 2014

vznik funkce: 16. 6. 2012

zánik funkce: 25. 8. 2014

Bílov 12, 743 01, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2010 - Poslední vztah: 9. 11. 2012

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 15. 6. 2012

vznik funkce: 10. 6. 2010

zánik funkce: 15. 6. 2012

Za Černým mostem 1519, Praha 14, 198 00, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2010 - Poslední vztah: 11. 4. 2015

vznik členství: 10. 6. 2010

zánik členství: 25. 8. 2014

Táborská 934/52, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2010 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 10. 6. 2010

U Albrechtova vrchu 1150/26, Praha 5, 155 00, Česká republika

Břetislav Cieslar

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 4. 2009

vznik členství: 2. 7. 2007

zánik členství: 24. 3. 2009

Havlíčkovo náměstí 328, Praha 3, 130 00, Česká republika

Břetislav Cieslar

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2007 - Poslední vztah: 21. 7. 2008

vznik členství: 2. 7. 2007

U Borku 719, Bohumín, 735 31, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2006 - Poslední vztah: 17. 7. 2010

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 10. 6. 2010

vznik funkce: 11. 1. 2006

zánik funkce: 10. 6. 2010

Za Černým mostem 1519, Praha 14, 198 00, Česká republika

Ing. Petr Pořízek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2006 - Poslední vztah: 6. 8. 2007

vznik členství: 10. 1. 2006

zánik členství: 19. 6. 2007

Domanovická 1204, Praha 9, 190 16, Česká republika

Ing. Vladimír Jirgl, MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2005 - Poslední vztah: 8. 2. 2006

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 10. 1. 2006

vznik funkce: 1. 7. 2005

zánik funkce: 10. 1. 2006

Ellnerové 3104/4, Praha 10, 106 00, Česká republika

Mgr. Milan Kolanda

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2005 - Poslední vztah: 8. 2. 2006

vznik členství: 30. 6. 2005

Za Černým mostem 1519, Praha 14, 198 00, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2005 - Poslední vztah: 17. 7. 2010

vznik členství: 30. 6. 2005

zánik členství: 10. 6. 2010

Táborská 934/52, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Petr Brabenec

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 12. 10. 2005

vznik členství: 19. 8. 2004

zánik členství: 30. 6. 2005

vznik funkce: 30. 8. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2005

Podolská 138, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Šťástka

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 12. 10. 2005

vznik členství: 19. 8. 2004

zánik členství: 30. 6. 2005

Starochodovská 530, Praha 4, Česká republika

JUDr. Jana Petráková

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2005 - Poslední vztah: 12. 10. 2005

vznik členství: 19. 8. 2004

zánik členství: 30. 6. 2005

Ohrobecké údolí 59, Vrané nad Vltavou, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 2. 7. 2002

zánik členství: 19. 8. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2002

zánik funkce: 19. 8. 2004

Vavřenova 1440, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Navrátil

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 2. 7. 2002

zánik členství: 19. 8. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2002

Hroznová 159/23, České Budějovice, Česká republika

Ing. Petr Kachlík

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2002 - Poslední vztah: 9. 2. 2005

vznik členství: 2. 7. 2002

zánik členství: 19. 8. 2004

vznik funkce: 2. 7. 2002

Za zahradami 398, Praha 10-Dolní Měcholupy, Česká republika

Ing. Petr Brabenec

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2002 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

vznik členství: 27. 11. 2001

zánik členství: 2. 7. 2002

vznik funkce: 27. 11. 2001

zánik funkce: 2. 7. 2002

Podolská 138, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Šťástka

předsedea dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2002 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

vznik členství: 27. 11. 2001

zánik členství: 2. 7. 2002

vznik funkce: 27. 11. 2001

zánik funkce: 2. 7. 2002

Starochodovská 530, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Ouředník

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 1998 - Poslední vztah: 1. 6. 2002

vznik členství: 5. 12. 1997

zánik členství: 27. 11. 2001

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 27. 11. 2001

Španielova 1253, Praha 6 - Řepy, Česká republika

Jana Kozovská

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 1998 - Poslední vztah: 1. 6. 2002

vznik členství: 5. 12. 1997

zánik členství: 27. 11. 2001

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 27. 11. 2001

Nebušická 290, Horoměřice, Česká republika

Ing. Václav Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 1998 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

vznik členství: 5. 12. 1997

zánik členství: 2. 7. 2002

vznik funkce: 12. 12. 1997

zánik funkce: 2. 7. 2002

Táborská 934/52, Říčany, Česká republika

Ing. Pavel Sehnal

předseda

První vztah: 8. 11. 1995 - Poslední vztah: 17. 3. 1998

Vavřenova 1440, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Tlačbaba

člen

První vztah: 8. 11. 1995 - Poslední vztah: 17. 3. 1998

Ve Smečkách 13, Praha 1, Česká republika

ing. Luboš Štěpánek

člen

První vztah: 8. 11. 1995 - Poslední vztah: 17. 3. 1998

Lidická 161, Jeneč, Česká republika

SPGroup a.s.

První vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Pavel Sehnal

  člen představenstva

  Vavřenova 1440/2, Praha, 142 00, Česká republika

 • Pavel Sehnal

  předseda představenstva

  Velešínská 334, Praha, 199 00, Česká republika

 • Petr Kachlík

  místopředseda představenstva

  Za zahradami 398/6, Praha, 111 01, Česká republika

 • Ing. Petr Pořízek

  Domanovická 1204, Praha, 190 16, Česká republika

SPGroup a.s.

První vztah: 27. 2. 2009 - Poslední vztah: 3. 3. 2020

Na struze 227/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

SPGroup a.s.

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 7. 3. 2007

Na struze 227/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

SPGroup a.s.

První vztah: 1. 6. 2002 - Poslední vztah: 16. 11. 2002

Na struze 227/1, Praha 1 Nové Město, 110 00

Akcionáři

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Na struze 227/1, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 3. 2020

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Masarykovo nábř., Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 3. 2020 od 27. 2. 2009

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Masarykovo nábř., Česká republika, Praha 1

do 7. 3. 2007 od 17. 3. 2004

SPGroup a.s., IČ: 63078571

Masarykovo nábř., Česká republika, Praha 1

do 16. 11. 2002 od 1. 6. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 11. 1995

Živnosti

Realitní zprostředkování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 24. 2. 2021
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 4. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 11. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).