Hlavní navigace

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění)

Předpis č. 322/1996 Sb.

Znění od 1. 1. 1997

322/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

322

ZÁKON

ze dne 17. prosince 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb. a nálezu Ústavního soudu České republiky č. 296/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 14 odst. 3 se vypouštějí slova "a 4".

2. V § 17 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které včetně poznámky č. 2b) znějí:

"(2) Strana a hnutí nesmějí vlastním jménem podnikat.2b)

(3) Strana a hnutí mohou založit obchodní společnost nebo družstvo nebo se účastnit jako společník nebo člen na již založené obchodní společnosti nebo družstvu jen tehdy, je-li výlučným předmětem jejich činnosti:

a) provozování vydavatelství, nakladatelství a tiskáren,

b) publikační a propagační činnost,

c) pořádání kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí nebo

d) výroba a prodej předmětů propagujících program a činnost příslušné strany a hnutí.

(4) Příjmem strany a hnutí mohou být:

a) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů,

b) příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (dále jen "příspěvek na činnost"),

c) příspěvky z rozpočtů vyšších územních samosprávných celků a obcí, stanoví-li tak zvláštní zákon,

d) příspěvky vlastních členů,

e) dary a dědictví,

f) příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku,

g) úroky z vkladů,

h) příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle odstavce 3,

i) příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí,

j) půjčky a úvěry.

2b) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.".

3. V § 17 v dosavadním odstavci 4, který se označuje jako odstavec 5, se vypouští věta druhá.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6.

4. V § 18 odst. 1 písm. c) se slova "odst. 3" nahrazují slovy "odst. 4".

5. § 18 odst. 1 se doplňuje písmenem e), které zní:

"e) přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím; pokud hodnota takto získaného majetku přesahuje 100 000 Kč, uvede se zůstavitel.".

6. § 18 se doplňuje novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Výroční finanční zpráva strany a hnutí je veřejná; lze do ní nahlédnout a pořizovat z ní výpis nebo její opis či kopii v Kanceláři Poslanecké sněmovny.".

7. § 20 odst. 10 zní:

"(10) Jestliže se dohody podle odstavce 9 doručené Ministerstvu financí navzájem liší a vznikne-li straně a hnutí nárok na stálý příspěvek, Ministerstvo financí výplatu stálého příspěvku všem členům koalice pozastaví; po odstranění tohoto rozporu Ministerstvo financí vyplatí stálý příspěvek i zpětně.".

8. V § 20a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

"(2) Výplatu příspěvku na činnost Ministerstvo financí pozastaví, jestliže

a) výroční finanční zpráva nebyla Poslanecké sněmovně předložena,

b) předložená výroční zpráva je podle zjištění Poslanecké sněmovny neúplná nebo

c) byl podán Nejvyššímu soudu návrh podle § 15.

(3) Příspěvek na činnost, jehož výplata byla podle odstavce 2 pozastavena, Ministerstvo financí na žádost strany a hnutí vyplatí i zpětně, pokud

a) výroční finanční zpráva byla následně předložena a podle zjištění Poslanecké sněmovny je úplná,

b) nabude právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl zamítnut návrh na pozastavení činnosti strany a hnutí nebo návrh na rozpuštění strany a hnutí, aniž je jejich činnost pozastavena, nebo

c) činnost strany a hnutí byla znovu obnovena (§ 14 odst. 3).

(4) O skutečnostech uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) Poslanecká sněmovna informuje Ministerstvo financí nejpozději k nejbližšímu termínu splatnosti splátky příspěvku na činnost.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 5.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).