Hlavní navigace

Zákon o zemědělství - znění od 01. 05. 2014 (úplné znění)

Předpis č. 252/1997 Sb.

Znění od 1. 5. 2014

252/1997 Sb. Zákon o zemědělství

252

ZÁKON

ze dne 24. září 1997

o zemědělství

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Účel zákona

Účelem tohoto zákona je

a) vytváření podmínek pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny;

b) vytváření předpokladů pro podporu mimoprodukčních funkcí zemědělství, které přispívají k ochraně složek životního prostředí jako půdy, vody a ovzduší a k udržování osídlené a kulturní krajiny;

c) vytvoření podmínek pro provádění společné zemědělské politiky a politiky rozvoje venkova Evropské unie,

d) vytváření podmínek pro rozvoj rozmanitých hospodářských činností a zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a pro rozvoj vesnic.

§ 2

Úloha státu v zemědělství

Stát přispívá k udržování výrobního potenciálu zemědělství a jeho podílu na rozvoji venkovského prostoru tím, že

c) poskytuje daňové úlevy

1. při spotřebě paliv fyzickými a právnickými osobami provozujícími zemědělskou výrobu,1)

2. při spotřebě paliv s podílem biologicky odbouratelných složek,1)

3. při nabývání produkčních kvót,

d) vytváří příznivé podmínky pro obchod se zemědělskými výrobky prostřednictvím úpravy pravidel pro

1. zemědělské skladní listy podle zvláštního právního předpisu,2)

2. komoditní burzy podle zvláštního právního předpisu,3)

e) provádí opatření v rámci

1. společných organizací trhu se zemědělskými výrobky a potravinami,

2. programů strukturální podpory,

3. programů určených k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů,

f) Ministerstvo financí vyčlení ve státním rozpočtu odpovídající finanční prostředky na zajištění národní spoluúčasti v rámci strukturálních fondů Evropské unie.

§ 2a

Společné organizace trhu a přímé podpory

(1) Společnými organizacemi trhu se rozumí soubor opatření prováděných na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami uvedenými v příloze I. Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva o ES").

(2) Opatřeními podle odstavce 1 se rozumí

a) ustanovení Smlouvy o ES včetně jejích protokolů,

b) ustanovení ve smlouvách, včetně aktů k nim náležejících s protokoly, které vznikly na základě Smlouvy o ES nebo byly uzavřeny a jsou právně účinné pro jejich rozšíření, doplnění nebo provádění nebo k odůvodnění přidružení, preference nebo zóny volného obchodu,

c) právní akty Rady nebo Komise Evropské unie na základě nebo v rámci smluv uvedených v písmenech a) a b) a právně závazná rozhodnutí Evropského soudního dvora.

(3) Přímými podporami se rozumí opatření prováděná podle předpisů Evropských společenství4) na trhu se zemědělskými výrobky a potravinami

a) v oblasti přímých podpor a dalších podpor pro zemědělce,

b) v oblasti národních doplňkových plateb k přímým podporám.

(4) Společným organizacím trhu podléhají i zemědělské výrobky a potraviny neuvedené v odstavci 1, popřípadě jiné výrobky, pokud se na ně vztahují opatření podle odstavce 2.

§ 2b

Příslušné orgány společných organizací trhu a přímých podpor

(1) Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, společné organizace trhu a přímé podpory provádí podle zvláštního právního předpisu5) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond").

(2) Vláda nařízením upraví podmínky k provádění společných organizací trhu a přímých podpor podle § 2a, jestliže tuto úpravu vyžaduje příslušné opatření ve smyslu § 2a odst. 2 a 3.

§ 2c

Program strukturální podpory a Program rozvoje venkova

(1) Programem strukturální podpory a Programem rozvoje venkova podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)6) (dále jen „Program rozvoje venkova“), se rozumí soubor opatření k provádění politiky podpory zemědělství v oblastech méně příznivých pro zemědělství, podpory rozvoje navazujících odvětví a podpory rozvoje venkova.

(2) Programy strukturální podpory a Program rozvoje venkova zahrnují zejména

a) opatření podporující horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000,

b) podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívající v ochraně složek životního prostředí,

c) opatření na posílení konkurenceschopnosti zemědělství, lesního a vodního hospodářství a rybářství, včetně zpracovatelských odvětví,

d) opatření podporující přizpůsobování a rozvoj venkovských oblastí a rozvoj vesnic,

e) opatření na zlepšení věkové struktury osob činných v zemědělství,

f) opatření podporující využívání biomasy na energetické účely.

(3) Programy strukturální podpory a Program rozvoje venkova schvaluje vláda před jejich předložením orgánům Evropské unie.

(4) Programy strukturální podpory a Program rozvoje venkova provádí Fond, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, s výjimkou strukturálních podpor poskytovaných v souladu s předpisem Evropských společenství7), které provádí Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) v součinnosti s Fondem.

(5) Vláda nařízením upraví podmínky k provádění programů strukturální podpory a Programu rozvoje venkova podle odstavců 1 a 2, jestliže tuto úpravu vyžadují předpisy Evropských společenství.

(6) Práva a povinnosti vzniklé na základě mezinárodní smlouvy8) přecházejí ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona z ministerstva na Fond, pokud k jejich přechodu již nedošlo na základě smlouvy.

§ 2ca

Podpora rybářství

Programy podpory rybářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího Evropský rybářský fond9) provádí ministerstvo.

§ 2d

Podpory financované výhradně z národních zdrojů

(1) Účel programů k podpoře aktivit, které jsou financovány výhradně z národních zdrojů, včetně rozsahu finančních prostředků připadajících na tyto programy schvaluje pro každý rok Poslanecká sněmovna současně se státním rozpočtem.

(2) Programy provádí ministerstvo nebo jím pověřená osoba na základě ministerstvem vydaných zásad.

§ 2da

Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem

(1) Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., (dále jen „Podpůrný fond“) poskytuje podpory

a) podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a zpracovatelského průmyslu, jde-li o zpracování produkce zemědělské výroby a potravin,

b) obcím a dobrovolným svazkům obcí ve venkovských oblastech.

(2) Podpory se poskytují ve formě

a) zajištění úvěrů,

b) finančních prostředků určených pro snížení úrokového zatížení v případě úvěrů,

c) finančních prostředků určených pro podporu pojištění a pro další schválené programy.

(3) Podpory se poskytují na

a) vznik, reprodukci a rozvoj zemědělských podniků a farem, vznik, reprodukci a rozvoj multifunkčních zemědělských podniků a farem a vznik, reprodukci a rozvoj podniků v lesním a vodním hospodářství,

b) nákup zemědělské půdy, která není ve vlastnictví státu,

c) pěstování, zpracování a využití biomasy,

d) rozvoj služeb, řemesel a dalších činností ve venkovských oblastech u zemědělských podnikatelů a obcí a dobrovolných svazků obcí, včetně podpory budování infrastruktury,

e) investice do životního prostředí v zemědělství a ve venkovských oblastech,

f) pojištění podnikání k řízení rizik a řešení krizí způsobených nepříznivými ekonomickými, klimatickými nebo zooveterinárními vlivy,

g) propagaci odbytu zemědělských výrobků a potravin a na podporu vzniku, reprodukci a rozvoj zpracovatelského průmyslu při zpracování produkce zemědělské výroby a potravin,

h) pořízení investic potřebných pro přenos vědeckých poznatků do praxe v oblastech podle písmen a), c), d) a e),

i) provozní financování.

(4) Finanční prostředky státního rozpočtu určené na financování podpor jsou soustředěny v rozpočtové kapitole ministerstva. Ministerstvo může zajišťovat finanční prostředky pro financování podpor i z dalších zdrojů. Finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na financování podpor se pro účely jejich zúčtování se státním rozpočtem považují za čerpané dnem uzavření smlouvy s příjemcem podpory, a to v rozsahu celého sjednaného závazku k jejich vyplacení.

(5) Podpora se poskytuje na základě smlouvy mezi Podpůrným fondem a příjemcem podpory. Smlouva musí obsahovat označení příjemce podpory, účel, výši a podmínky podpory, lhůtu jejího čerpání, postup při porušení podmínek jejího čerpání a ustanovení o provádění kontroly. Smlouva o poskytnutí podpory ve formě zajištění úvěru dále obsahuje ujednání o způsobu jeho zajištění.

(6) Další podmínky a podrobnosti poskytování podpory stanoví vláda na návrh ministerstva v programech podpory. Podpůrný fond zveřejňuje programy podpory způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Programy podpory obsahují

a) název navrhovatele programu podpory,

b) název právnické osoby nebo organizační složky státu, která přijímá žádosti o poskytnutí podpory, jakož i subjektu, který provádí hodnocení a výběr,

c) název poskytovatele podpory,

d) předmět a účel podpory,

e) cíl podpory,

f) vymezení příjemců podpory,

g) oblasti podpory, podrobnosti a formu jejího poskytování a způsob jejího užití,

h) vymezení výše jednotlivých forem podpor pro jeden projekt,

i) náležitosti žádosti o poskytnutí podpory a způsob jejího předložení a vyřízení,

j) způsob hodnocení a výběru žádostí,

k) dobu trvání programu podpory,

l) způsob hodnocení naplnění cíle podpory.

§ 2e

Podnikání v zemědělství

(1) Zemědělským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou

a) dosáhla věku 18 let,

b) má způsobilost k právním úkonům,

e) má trvalý pobyt10) na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,

f) pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna

1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,

2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

(2) Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle tohoto zákona.

(3) Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,

b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,

c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),

d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,

e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby12),

f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

g) hospodaření v lese11), na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,

h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

(4) Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

§ 2f

Evidence zemědělského podnikatele

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemědělství, vyjma fyzické osoby podle § 2e odst. 2 a osoby podle § 2e odst. 4, pokud poskytují dočasně nebo příležitostně služby podle předpisu Evropských společenství13), je povinna se zaevidovat.

(2) Zemědělského podnikatele zaeviduje místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, pokud žadatel

a) splňuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1,

Příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zaevidování žadatele o zemědělské podnikání je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti se nachází místo trvalého pobytu zemědělského podnikatele, jde-li o fyzickou osobu, nebo sídlo zemědělského podnikatele, jde-li o právnickou osobu; nelze-li územní působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností určit těmito způsoby, je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa podnikání na území České republiky.

(3) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele fyzická osoba uvede

a) jméno a příjmení, popřípadě obchodní firmu, státní občanství, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo, dále rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, a prohlášení o tom, zda jí soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,

b) zahraniční fyzická osoba rovněž adresu bydliště na území České republiky, pokud jí byl povolen trvalý pobyt; u osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, adresu jejího umístění, obsahující obec, její část, název ulice, číslo popisné a číslo orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo a údaje o vedoucím této organizační složky,

d) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3,

e) identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“), bylo-li přiděleno14),

f) předpokládané datum zahájení provozování zemědělské výroby,

g) datum ukončení provozování zemědělské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemědělskou výrobu na dobu určitou,

(4) V žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, je-li podána právnickou osobou, se uvede

a) název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresa sídla, popřípadě jiná adresa pro doručování, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, uvede se název nebo obchodní firma, sídlo, identifikační číslo14), bylo-li přiděleno, dále jméno, popřípadě jména, příjmení, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana jiného členského státu Evropské unie, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby,

b) u zahraniční právnické osoby, která za účelem podnikání zřizuje na území České republiky organizační složku, její umístění v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v písmenu a),

c) údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) až g).

(5) Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

§ 2fa

(1) V osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaném fyzické osobě se uvede

a) jde-li o občana České republiky, jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, státní občanství, místo trvalého pobytu obsahující název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, a poštovní směrovací číslo, dále rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, místo narození a rodné příjmení,

b) jde-li o zahraniční fyzickou osobu, jméno, příjmení, popřípadě obchodní firma, státní občanství, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak datum narození, dále bydliště mimo území České republiky, místo pobytu v České republice, pokud jí byl povolen,

c) místo podnikání v České republice,

d) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3,

e) identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno,

f) datum zahájení provozování zemědělské výroby,

g) datum ukončení provozování zemědělské výroby, bylo-li v žádosti toto datum uvedeno.

(2) V osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele vydaném právnické osobě se uvede

a) obchodní firma nebo název, sídlo (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo), identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, bylo-li přiděleno, popřípadě datum narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členy, nejedná-li se o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo,

b) u zahraniční právnické osoby umístění organizační složky v České republice a údaje týkající se vedoucího organizační složky, uvedené v písmenu a),

c) zaměření zemědělské výroby v rozlišení podle § 2e odst. 3,

d) datum zahájení provozování zemědělské výroby,

e) datum ukončení provozování zemědělské výroby, bylo-li v žádosti toto datum uvedeno.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, přidělí zemědělskému podnikateli identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob a vyrozumí o jeho vydání

a) příslušný orgán státní statistické služby,

b) příslušného správce daně vykonávajícího správu daně z příjmů,

c) příslušnou správu sociálního zabezpečení,

d) Úřad práce České republiky - příslušnou krajskou pobočku a na území hlavního města Prahy pobočku pro hlavní město Prahu a

e) toho, kdo podle zvláštního právního předpisu vede Centrální registr pojištěnců všeobecného zdravotního pojištění.

(4) Evidence zemědělského podnikatele obsahuje veškeré údaje obsažené ve vydaném osvědčení, včetně identifikačního čísla přiděleného na základě vydaného osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele.

(5) Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu, který mu vydal osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele, změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny údajů zapisovaných do centrální evidence obyvatel nebo do obchodního rejstříku. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté obchodním rejstříkem nebo centrální evidencí obyvatel týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Obecní úřad obce s rozšířenou působností promítne příslušné změny v evidenci zemědělského podnikatele a o provedených změnách informuje do 30 dnů ode dne jejich provedení příslušný orgán a subjekt uvedený v odstavci 4.

(6) Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

§ 2fb

(1) Údaje v evidenci zemědělského podnikatele vedené obecními úřady obcí s rozšířenou působností jsou vedeny v informačním systému evidence zemědělského podnikatele, jehož správcem15) je ministerstvo a provozovateli15) jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností v rozsahu stanoveném tímto zákonem.

(2) Evidence zemědělského podnikatele je veřejným seznamem v části, v níž se u fyzické osoby zapisuje jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, trvalý pobyt nebo místo podnikání, u zahraniční fyzické osoby též bydliště mimo Českou republiku, zaměření zemědělské výroby, identifikační číslo, a v části, v níž se u právnické osoby zapisuje obchodní firma nebo název, sídlo, zaměření zemědělské výroby, identifikační číslo. Osobě, která projeví zájem, vydá provozovatel z veřejné části evidence výpis nebo potvrzení o určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není. Z neveřejné části lze vydat výpis ze zápisu jen osobě evidované v evidenci zemědělského podnikatele nebo na základě úředně ověřené plné moci i zmocněnci této osoby. Údaje vedené v části evidence zemědělského podnikatele, která je veřejným seznamem, ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup k těmto údajům.

(3) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu pro výkon působnosti podle tohoto zákona

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) adresa místa trvalého pobytu,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,

f) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

g) rodné číslo,

h) datum, místo a okres úmrtí,

i) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(6) Poskytovanými údaji podle odstavce 3 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát, kde se cizinec narodil,

d) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

e) druh a adresa místa pobytu,

f) číslo a platnost oprávnění k pobytu,

g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,

h) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

i) rodné číslo,

j) datum, místo a okres úmrtí,

k) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který prohlášený za mrtvého nepřežil.

(7) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(8) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 2g

Vyřazení z evidence zemědělského podnikatele

(1) Zemědělského podnikatele obecní úřad obce s rozšířenou působností z evidence zemědělského podnikatele vyřadí, jestliže

a) neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu,

b) zemřel, jde-li o osobu fyzickou,

c) zanikl, jde-li o osobu právnickou,

d) o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele zemědělský podnikatel požádá,

e) mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou,

O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad obce s rozšířenou působností usnesením. Usnesení o vyřazení podle písmen b) a c) se pouze poznamená do spisu.

(2) Pokud právní nástupce chce pokračovat v podnikání, oznámí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností do 3 měsíců ode dne úmrtí zemědělského podnikatele. Nesplňuje-li právní nástupce do doby skončení řízení o dědictví podmínky uvedené v § 2e odst. 1, musí pro dobu tohoto řízení o dědictví neprodleně ustanovit zástupce. Po skončení řízení o dědictví platí pro právního nástupce ustanovení upravující podnikání v zemědělství obdobně.

(3) O odvolání proti rozhodnutí o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhoduje krajský úřad.

(4) O vyřazení zemědělského podnikatele z evidence obecní úřad obce s rozšířenou působností vyrozumí ve lhůtě do 30 dnů příslušný orgán uvedený v § 2fa odst. 3.

§ 2h

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává působnost podle § 2f, 2fa, 2fb a 2g v přenesené působnosti; náklady s ní spojené hradí stát.

§ 2i

Pěstování geneticky modifikované odrůdy

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu16) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je povinna informovat o záměru pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nacházejícího se ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který užívá a na kterém hodlá pěstovat tuto geneticky modifikovanou odrůdu, a to v rozsahu a ve lhůtě stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou před předpokládaným zahájením jejího pěstování.

(2) Fyzická nebo právnická osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu16) na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je povinna

a) dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy od místa pěstování odrůdy téže plodiny, která není geneticky modifikovanou odrůdou a od místa pěstování geneticky modifikované odrůdy s odlišným jednoznačným identifikačním kódem17),

b) dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování této geneticky modifikované odrůdy od místa pěstování odrůdy téže plodiny pěstované v režimu ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu18),

c) informovat o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který se nachází ve vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny vyhláškou, od jí užívaného půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém zahájila pěstování této geneticky modifikované odrůdy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zahájení jejího pěstování,

d) informovat písemně ministerstvo o zahájení pěstování této geneticky modifikované odrůdy, a to nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení jejího pěstování, v rozsahu stanovém vyhláškou,

e) uchovávat nejméně po dobu 5 let údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku v rozsahu stanoveném vyhláškou.

(3) Povinnost dodržovat stanovenou minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy16) podle odstavce 2 písm. a) a b) může fyzická nebo právnická osoba splnit obsetím této geneticky modifikované odrůdy stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, v rozsahu stanoveném pro jednotlivé plodiny vyhláškou, a která se při sklizni považuje za geneticky modifikovanou.

(4) Ministerstvo pro jednotlivé plodiny, u nichž jsou pěstovány geneticky modifikované odrůdy16), vyhláškou stanoví

a) vzdálenost mezi půdními bloky, popřípadě díly půdních bloků, podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. c),

b) lhůtu před předpokládaným zahájením pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin podle odstavce 1,

c) rozsah poskytování informací podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. d),

d) minimální vzdálenosti pěstování geneticky modifikované odrůdy podle odstavce 2 písm. a) a b),

e) rozsah uchovávaných údajů podle odstavce 2 písm. e),

f) rozsah obsetí stejnou plodinou, která není geneticky modifikovaná, podle odstavce 3.

(5) Ministerstvo údaje o místě pěstování geneticky modifikované odrůdy poskytuje Ministerstvu životního prostředí prostřednictvím evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (dále jen „evidence využití půdy“) vedené podle § 3a.

§ 3

Poskytování dotací

(1) Dotace poskytuje ministerstvo nebo Fond (dále jen "příslušný orgán") podle § 2a až 2d na základě žádosti fyzickým a právnickým osobám (dále jen "žadatel") za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem4f) a případně na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.

(2) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje údaje potřebné k posouzení, zda jsou splněny podmínky k poskytnutí dotace, zejména

a) označení žadatele, včetně uvedení identifikačního čísla, jde-li o právnickou osobu a fyzickou osobu s přiděleným identifikačním číslem, nebo data narození, popřípadě rodného čísla, jde-li o fyzickou osobu, které identifikační číslo přiděleno nebylo,

b) předmět činnosti nebo předmět podnikání žadatele,

c) účel, na který je dotace požadována,

d) bankovní spojení žadatele,

e) prohlášení žadatele, že neobdržel v příslušném roce na činnost, případně na účel, pro který je dotace požadována, dotaci ze státního rozpočtu, dotaci z rozpočtu státního fondu nebo dotaci z rozpočtu územního samosprávného celku.

(3) Je-li žádost neúplná nebo obsahuje-li nepravdivé údaje, příslušný orgán ji vrátí žadateli do 30 dnů ode dne jejího doručení spolu s uvedením vad podání a s výzvou a lhůtou k jejich odstranění, nejde-li o vady svojí povahou zjevně neodstranitelné. Nedojde-li k odstranění vad žádosti do stanovené lhůty, příslušný orgán ji zamítne.

(4) Jestliže se dotace poskytuje, případně podmínka jejího poskytnutí se vztahuje

a) na zemědělskou půdu, popřípadě na zalesněnou půdu, která byla v evidenci půdy podle § 3a vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i písm. a) až g) nebo k), při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán z evidence využití půdy podle uživatelských vztahů vedené podle tohoto zákona, přičemž nepřihlíží k údajům o výměře parcel a druhu pozemků vedených podle zvláštního právního předpisu,19)

b) na hospodářské zvíře, při rozhodování o poskytnutí dotace vychází příslušný orgán z ústřední evidence jednotlivých druhů hospodářských zvířat vedené podle zvláštního právního předpisu,20)

c) na lesní pozemky, při rozhodování o poskytnutí dotace, s výjimkou dotací poskytovaných v rámci zalesňování zemědělské půdy podle písmene a), vychází příslušný orgán z údajů o výměře jednotek prostorového rozdělení lesa vedených podle zvláštního právního předpisu21).

(5) Příslušný orgán dotaci neposkytne, jestliže

a) žadatel nemá trvalý pobyt, případně sídlo na území České republiky nebo neprokáže, že oprávněně podniká na území České republiky,

b) pozemek, na který má být poskytnuta dotace, se nenachází na území České republiky.

(6) Na dotace poskytované podle mezinárodní smlouvy nebo příslušného právního předpisu Evropských společenství se ustanovení odstavců 1 až 5 vztahují přiměřeně.

(7) V případě, že podmínky poskytnutí dotace podle odstavce 1 stanoví, že dotace podle odstavce 1 může být poskytnuta jen žadateli, který je podnikatelem, součástí žádosti o dotaci musí být doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání podle zvláštního právního předpisu22). Zemědělský podnikatel evidovaný podle § 2f až 2fb prokazuje oprávnění k podnikání osvědčením o zápisu do evidence zemědělského podnikatele. Příslušný orgán si tuto skutečnost ověřuje v informačním systému evidence zemědělského podnikatele.

(8) Na dotace a programy spolufinancované z fondů Evropské unie, u kterých je příjemcem podpory na realizaci opatření podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, upravujícího podporu pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova23), organizační složka státu, a na dotace a programy spolufinancované z Evropského rybářského fondu9), se nevztahují ustanovení § 12 a 13 zákona o rozpočtových pravidlech.

(9) Za účelem zabezpečení jednotného systému pro identifikaci žadatelů o dotace v rámci integrovaného administrativního a kontrolního systému podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky24) vede ministerstvo neveřejnou databázi, ve které sdružuje identifikační údaje o fyzických a právnických osobách vedených v evidencích, registrech a informačních systémech resortu ministerstva.

(10) Aktuálnost identifikačních údajů fyzických a právnických osob vedených v databázi podle odstavce 9 ministerstvo průběžně ověřuje srovnáním s údaji z jiných informačních systémů, jde-li o fyzickou osobu, v obchodním rejstříku, jde-li o osobu zapsanou do tohoto rejstříku, a v živnostenském rejstříku, jde-li o osobu podnikající podle živnostenského zákona. U všech osob provádí ministerstvo také ověření adres.

(11) Ministerstvo vnitra poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze podle odstavce 9 údaje z jiných informačních systémů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup v rozsahu podle § 2f až § 2fb.

(12) Ministerstvo spravedlnosti poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze podle odstavce 9 údaje z obchodního rejstříku a údaje z evidence Rejstříku trestů, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(13) Ministerstvo průmyslu a obchodu poskytuje ministerstvu za účelem provozu databáze podle odstavce 9 údaje z živnostenského rejstříku v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

(1) Evidence využití půdy slouží k ověřování správnosti údajů uvedených v žádosti, jejichž předmětem je dotace podle § 3 odst. 4 písm. a), ke kontrolám plnění podmínek poskytnutí dotace, pro evidenci ekologického zemědělství, pro evidenci ovocných sadů, pro evidenci pěstování geneticky modifikované odrůdy (§ 2i), pro uplatnění nároku na vrácení spotřební daně25), pro evidenci pěstování máku setého a konopí26) a pro evidenci území určeného k řízeným rozlivům povodní.27)

(2) Ministerstvo vede evidenci využití půdy, která se člení na evidenci

a) půdy,

b) hospodářství podle objektů (dále jen „evidence objektů“) určených k chovu evidovaných zvířat28) s výjimkou včel (dále jen „zvířata“),

c) krajinných prvků.

(3) Základní jednotkou evidence půdy je půdní blok o minimální výměře 0,1 ha, který představuje

a) souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy zřetelně v terénu oddělenou zejména lesním porostem, zpevněnou cestou, vodním útvarem povrchových vod nebo zemědělsky neobdělanou půdou, popřípadě obsahuje krajinný prvek podle § 3aa odst. 4, pokud se nachází uvnitř půdního bloku29),

b) souvislou vodní plochu využívanou pro účely chovu ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod, pro účely provozování rybníkářství podle zvláštního právního předpisu30), nebo

c) souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i písm. a) až g) nebo k).

(4) Půdní blok se dělí na díly půdního bloku, jestliže

a) na něm hospodaří více než jedna fyzická nebo právnická osoba, která tuto činnost vykonává vlastním jménem a na vlastní odpovědnost (dále jen „uživatel“),

b) je na něm pěstován více než jeden druh zemědělské kultury podle § 3i,

c) je jeho část obhospodařována v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu31),

d) je jeho část nezpůsobilá pro poskytování přímých podpor podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky32),

e) na jeho části hodlá uživatel uplatňovat, popřípadě již uplatňuje agroenvironmentální opatření podle zvláštního právního předpisu33), které podle tohoto předpisu lze uplatňovat pouze na celém půdním bloku nebo jeho dílu,

f) na jeho části hodlá uživatel uplatňovat, popřípadě již uplatňuje opatření k zalesnění zemědělské půdy podle zvláštního právního předpisu34), které podle tohoto předpisu lze uplatňovat pouze na celém půdním bloku nebo jeho dílu,

g) v rámci registru vinic vedeného podle zákona o vinohradnictví a vinařství35), registru chmelnic vedeného podle zákona o ochraně chmele36), nebo v rámci evidence ovocných sadů podle odstavce 5 písm. l), odpovídá jednomu půdnímu bloku s příslušnou kulturou více než jedno registrační číslo vinice, chmelnice, popřípadě ovocného sadu.

(5) U půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku se eviduje

a) identifikační číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

b) výměra,

c) uživatel,

d) druh zemědělské kultury podle kritérií uvedených v § 3i,

e) zařazení do ochranného pásma vodního zdroje,35)

f) zařazení do zvláště chráněného území,37)

g) existence závlahového systému,

h) existence odvodňovacího systému,

j) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu,

k) zařazení do horské oblasti, oblasti s jinými znevýhodněními a oblasti Natura 2000,

l) obhospodařování půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku s kulturou ovocný sad v režimu intenzivního ovocnářství, jehož produkce slouží k podnikání a u jádrovin je většina plodů realizována jako stolní ovoce (dále jen "intenzivní ovocnářství") podle zvláštního právního předpisu38),

m) další údaje stanovené nařízením vlády, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropských společenství,

n) příslušnost krajinného prvku, který se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo který s ním nejméně na části hranice sousedí,

Údaje podle písmen c) až j) se evidují u půdního bloku nečleněného na díly půdního bloku.

(6) Díl půdního bloku představuje souvislou plochu zemědělsky obhospodařované půdy nebo souvislou plochu zalesněné půdy, která byla v evidenci půdy vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle § 3i písm. a) až g) nebo k), popřípadě obsahuje krajinný prvek podle § 3aa odst. 4, pokud se nachází uvnitř dílu půdního bloku29) o minimální výměře 0,01 ha.

§ 3aa

Evidence objektů a evidence krajinných prvků

(1) Základní jednotkou evidence objektů je objekt příslušející k hospodářství chovatele představující jednotlivou stavbu, zařízení nebo místo v krajině, kde jsou evidovaná zvířata držena.

(2) U objektu se eviduje

a) identifikační číslo objektu,

b) druh objektu podle kritérií uvedených v § 3l,

c) příslušnost k hospodářství podle zvláštního právního předpisu39),

d) datum provedení zákresu objektu do evidence objektů,

e) datum ukončení využívání objektu,

f) katastrální území, ve kterém se objekt nachází19),

g) další údaje stanovené zvláštním právním předpisem, popřípadě přímo použitelným předpisem Evropských společenství.

(3) Jestliže objekt přísluší k více hospodářstvím, objekt se nečlení a ministerstvo u příslušného objektu uvede, že objekt přísluší k více hospodářstvím.

(4) Základní jednotkou evidence krajinných prvků je krajinný prvek, který představuje souvislou plochu, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní mimoprodukční funkci zemědělství a která se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice sousedí. Pokud je krajinný prvek užíván více než jedním uživatelem krajinného prvku, je možné jej rozdělit na více krajinných prvků. Nachází-li se krajinný prvek uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, je součástí výměry tohoto půdního bloku, popřípadě tohoto dílu půdního bloku29).

(5) U krajinných prvků se eviduje

a) identifikační číslo krajinného prvku,

b) druh krajinného prvku podle kritérií uvedených v § 3m,

c) příslušnost k půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu,

d) výměra krajinného prvku,

e) vlastník krajinného prvku, pokud je znám,

f) uživatel krajinného prvku, za předpokladu prokázání právního důvodu užívání,

g) zařazení do katastrálního území19).

(6) Jestliže se krajinný prvek nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo pokud s ním nejméně na části hranice sousedí, může příslušný orgán po prokázání právního důvodu užívání krajinného prvku poskytnout uživateli tohoto půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, dotaci i na plochu krajinného prvku, a to za podmínek stanovených nařízením vlády vydaném k provádění společných organizací trhu, přímých podpor, Programu strukturální podpory a Programu rozvoje venkova.

§ 3ab

Vedení a zveřejňování evidence využití půdy

(1) Evidence využití půdy je vedena v digitální formě, přičemž půdní bloky, případně díly půdního bloku, objekty a krajinné prvky jsou zobrazovány na podkladě ortofotografických map pořízených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální40) na základě leteckého měřického snímkování zemského povrchu (dále jen „ortofotomapa“).

(2) Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup následující základní údaje jako veřejný seznam z evidence využití půdy, kterými jsou

a) identifikační údaje o uživateli (jméno a příjmení nebo název a adresa, nebo obchodní firma a sídlo),

b) zákresy hranic a výměra půdních bloků a dílů půdních bloků,

c) identifikační číslo půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

d) druh kultury,

e) obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu32),

f) zákresy objektu,

g) identifikační číslo objektu a příslušnost k hospodářství,

h) druh objektu,

i) zákresy hranic krajinného prvku,

j) identifikační číslo krajinného prvku,

k) druh krajinného prvku.

§ 3b

(1) Každý uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku, pokud má zájem o zařazení do evidence půdy, ohlásí tuto skutečnost do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Je-li předmětem ohlášení uživatele půdní blok, v ohlášení se uvedou tyto údaje:

a) identifikační údaje uživatele půdního bloku,

b) výměra půdního bloku,

c) druh zemědělské kultury na půdním bloku podle kritérií uvedených v § 3i.

(3) Je-li předmětem ohlášení uživatele díl půdního bloku, v ohlášení se uvedou tyto údaje:

a) identifikační údaje uživatele dílu půdního bloku,

b) výměra dílu půdního bloku,

c) druh zemědělské kultury na dílu půdního bloku podle kritérií uvedených v § 3i.

(4) Jsou-li předmětem ohlášení jak půdní bloky, tak i díly půdního bloku, nebo více než jeden půdní blok, případně díl půdního bloku, musí každá část ohlášení vyhovovat požadavkům podle odstavců 2 a 3.

(5) Součástí ohlášení je zakreslení hranice půdního bloku, případně dílu půdního bloku, jehož užívání se ohlašuje, v ortofotomapě.

§ 3c

(1) Pro zpracování řádného a včasného ohlášení pověření zaměstnanci ministerstva poskytují osobám, které projeví zájem podat ohlášení podle § 3b, odbornou pomoc, a to včetně poskytnutí ortofotomap. Odborná pomoc spočívá v identifikaci půdního bloku, případně dílu půdního bloku a při určování jejich výměry.

(2) Ohlášení se podává ministerstvu. Jsou-li již při podání ohlášení pochybnosti o skutečné výměře dílu půdního bloku, jehož užívání je ohlašováno, případně o jiných údajích uvedených v ohlášení, ministerstvo bezprostředně vyzve uživatele k úpravě údajů uvedených v ohlášení nebo provede místní šetření v terénu.

§ 3d

(1) Ministerstvo vyhodnotí veškerá podaná ohlášení ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání ohlášení podle § 3b odst. 1.

(2) Vzniknou-li v rámci vyhodnocení podaných ohlášení pochybnosti o skutečném průběhu hranic užívání dílů půdního bloku mezi různými uživateli, případně o uživatelem uváděné výměře dílů půdního bloku, ministerstvo vyzve příslušné uživatele k tomu, aby do 15 dnů byly pochybnosti odstraněny.

(3) Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úpravě uživateli podaných ohlášení podle odstavce 2, ministerstvo může svolat místní šetření v terénu. V takovém případě ministerstvo zakreslí do ortofotomapy hranice užívání dílů půdního bloku a zápis do evidence využití půdy provede podle jím zjištěného stavu, případně podle výsledků místního šetření v terénu.

(4) Podají-li na stejný půdní blok, případně díl půdního bloku ohlášení dva nebo více uživatelů, ministerstvo je vyzve k uzavření písemné dohody do 15 dnů o tom, který z nich je uživatelem tohoto půdního bloku, případně dílu půdního bloku.

(5) Nedojde-li ve stanovené lhůtě k uzavření písemné dohody mezi uživateli podle odstavce 4, může ministerstvo svolat místní šetření v terénu. Pokud se místní šetření neuskuteční nebo jeho výsledek spornou záležitost neodstraní, ministerstvo zapíše do evidence využití půdy toho uživatele půdního bloku nebo dílu půdního bloku, který prokáže platný právní důvod užívání zemědělsky obhospodařované půdy, na které se předmětný půdní blok nebo díl půdního bloku nachází.

§ 3e

(1) Uživatelům, jejichž údaje uvedené v jimi podaných ohlášeních nebyly shledány v rozporu s údaji v ortofotomapě, případně s údaji uvedenými v ohlášeních podaných jinými uživateli, vydá ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení vyhodnocení podaných ohlášení provedeného podle § 3d odst. 1 potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence využití půdy. V potvrzení se uvedou zejména tyto údaje:

a) identifikační údaje uživatele půdního bloku, případně dílu půdního bloku,

b) identifikační údaje a výměry půdního bloku nebo dílu půdního bloku, jichž je uživatelem,

c) výměra každého půdního bloku a dílu půdního bloku,

d) zemědělská kultura každého půdního bloku a dílu půdního bloku.

(2) Uživatelům, jejichž údaje uvedené v jimi podaných ohlášeních nebyly v samostatné dílčí části shledány v rozporu s údaji v ortofotomapě, případně s údaji uvedenými v ohlášeních podaných jinými uživateli, vydá ministerstvo ve lhůtě do 30 dnů ode dne ukončení vyhodnocení podaných ohlášení provedeného podle § 3d odst. 1 dílčí potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence využití půdy u půdních bloků, případně dílů půdního bloku, u kterých nebyl shledán rozpor. Pro obsah dílčího potvrzení platí ustanovení odstavce 1 obdobně.

(3) Uživatelům, jejichž užívání příslušného dílu půdního bloku bylo doloženo až v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5, vydá ministerstvo potvrzení o tom, že jsou zařazeni do evidence využití půdy, neprodleně po vyřešení sporných záležitostí. Pro obsah potvrzení platí ustanovení odstavce 1 obdobně. Bylo-li takovým uživatelům vydáno dílčí potvrzení podle odstavce 2, zahrne nově vydávané souhrnné potvrzení i půdní bloky, případně díly půdního bloku uvedené v dílčím potvrzení a k obsahu dílčího potvrzení se dále nepřihlíží.

(4) Uživatelům, jejichž užívání nebylo ani v jedné samostatné dílčí části ohlášení doloženo ani v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5, ministerstvo vydá rozhodnutí o nezařazení do evidence využití půdy. Proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání. Pro podání odvolání a jeho projednání platí správní řád.

(5) Zjistí-li ministerstvo v důsledku postupu podle § 3d odst. 2 až 5 u těch uživatelů, kterým bylo vydáno dílčí potvrzení podle odstavce 2, že alespoň v jedné samostatné dílčí části ohlášení nebylo jejich užívání doloženo, vydá rozhodnutí, kterým zamítne zařazení do evidence využití půdy v této části ohlášení. Pro případné odvolání, jeho podání a projednání platí ustanovení odstavce 4 obdobně.

(1) Jestliže dojde

a) ke změně průběhu hranice půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

b) ke změně uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

c) k ukončení užívání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

d) ke změně druhu zemědělské kultury na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku podle kritérií uvedených v § 3i,

je dosavadní uživatel, kterého se týká některá skutečnost podle písmen a) až d), povinen ji ohlásit nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nastala, ministerstvu (dále jen "ohlášení změny") a předložit doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy. Při ohlášení změny poskytne ministerstvo odbornou pomoc. Ohlášení změny se podává na formuláři vydaném ministerstvem.

(2) Jestliže má uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který nepodal ohlášení v rámci vzniku evidence půdy podle § 3b odst. 1, zájem o zařazení do evidence půdy a předmětný půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, není dosud v evidenci půdy evidován, může kdykoliv podat takové ohlášení ministerstvu (dále jen "ohlášení zařazení") a předložit doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy. Při ohlášení zařazení poskytne ministerstvo odbornou pomoc. Ohlášení zařazení se podává na formuláři vydaném ministerstvem. Stejný postup platí i pro uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, který je již v evidenci půdy zařazen a hodlá v ní nově evidovat další půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, který není dosud v evidenci půdy evidován.

(3) Zjistí-li ministerstvo, že ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 je v rozporu s

a) údaji vedenými v evidenci půdy,

b) jiným ohlášením změny,

c) ohlášením zařazení,

vyzve uživatele, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, popřípadě uživatele dotčeného tímto ohlášením k předložení písemné dohody odstraňující vzájemný rozpor nebo k předložení dokladu prokazujícího právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu, a to ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Zjistí-li ministerstvo, že ohlášení změny nebo ohlášení zařazení je nepravdivé nebo neúplné, vyzve uživatele k odstranění vad ohlášení změny nebo ohlášení zařazení, a to ve lhůtě stanovené ministerstvem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy.

(4) Ministerstvo provede aktualizaci evidence půdy podle ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, jestliže

a) údaje v ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení neshledá nepravdivými, popřípadě neúplnými,

b) ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení je doloženo písemnou dohodou podle odstavce 3 nebo uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, předložil doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 3.

Ministerstvo vydá osobě, která ohlásila změnu, jakož i dalším osobám, pokud se jich změna týká, oznámení o provedení změny v evidovaných údajích.

(5) Ministerstvo aktualizaci evidence půdy podle ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, neprovede a tuto skutečnost s uvedením důvodu oznámí písemně uživateli, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, jestliže

a) i po předložení dokladu podle odstavce 3 shledá údaje v ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení nepravdivými,

b) uživatel, který učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, nedoložil písemnou dohodu podle odstavce 3 nebo doklad prokazující právní důvod užívání zemědělské půdy, která se stala předmětem rozporu podle odstavce 3.

(6) Jestliže v důsledku ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2 mají být aktualizovány údaje týkající se půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku uživatele, který nepodal ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, a na základě výzvy podle odstavce 3 nedoložil písemnou dohodu nebo neprokázal právní důvod užívání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, ministerstvo mu písemně oznámí změnu evidovaných údajů do 15 dnů ode dne, kdy aktualizaci evidence půdy provede.

(7) Proti oznámení podle odstavce 5 nebo 6 může uživatel podat ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne jeho doručení písemnou námitku, která musí být odůvodněna. Podaná námitka nemá odkladný účinek. O podané námitce rozhodne ministr zemědělství na základě návrhu jím ustavené zvláštní námitkové komise. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje uživateli a je konečné.

(8) V evidenci půdy zařazený uživatel může podat ministerstvu žádost o úplné vynětí z evidence půdy. Ministerstvo takové žádosti vyhoví a vydá o tom uživateli potvrzení do 30 dnů ode dne jejího doručení.

(9) Ministerstvo může na základě vlastního zjištění, popřípadě vlastního podnětu, na základě podnětu orgánu veřejné správy nebo na základě podnětu vlastníka pozemku, na němž se nachází půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, zahájit řízení vedoucí k aktualizaci evidence půdy, popřípadě k úplnému vynětí z evidence půdy. Ministerstvo vyzve dotčené uživatele k odstranění zjištěných pochybností ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Ustanovení odstavců 3 až 8 se vztahují na aktualizaci evidence půdy, popřípadě na úplné vynětí z evidence půdy podle tohoto odstavce přiměřeně. Právní účinky změny v evidenci půdy provedené na základě tohoto odstavce nastávají dnem následujícím po dni, kdy ministerstvo zahájilo řízení podle tohoto odstavce.

(10) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 týká půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením bylo evidováno, popřípadě po provedení změny má být evidováno obhospodařování v rámci ekologického zemědělství, nebo v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t), změnu údajů ověří pověřená osoba podle zvláštního právního předpisu4t) a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.

(11) Jestliže u půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého je evidováno obhospodařování v etapě přechodného období v rámci ekologického zemědělství podle zvláštního právního předpisu4t), došlo k ukončení této přechodné etapy v souladu s tímto předpisem, provede ministerstvo na návrh pověřené osoby změnu v evidenci půdy a tuto změnu písemně oznámí uživateli.

(12) Jestliže se ohlášení změny podle odstavce 1 týká půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, u kterého před tímto ohlášením byla evidována, popřípadě po provedení změny má být evidována kultura vinice, chmelnice nebo ovocný sad obhospodařovaný v režimu intenzivního ovocnářství, změnu údajů ověří Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a výsledek sdělí ministerstvu do 15 dnů.

(13) Právní účinky provedené aktualizace evidence půdy na základě ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení podle odstavců 1 a 2, nastávají dnem bezprostředně následujícím po dni, kdy uživatel učinil ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení ministerstvu, jestliže z dokladu předloženého při ohlášení změny, popřípadě ohlášení zařazení, popřípadě z dokladů předložených na základě výzvy podle odstavce 3 nevyplývá, že nastávají později.

(14) Na řízení podle odstavců 1 až 13 se nevztahuje správní řád, s výjimkou lhůt a doručování.

§ 3h

Ověřování údajů ortofotomap

(1) Ministerstvo nejméně jednou za 10 let aktualizuje vybrané údaje evidence půdy na základě ortofotomap, zhotovených na základě leteckých měřických snímků.

(2) Je-li nezbytné na základě ověření podle odstavce 1 provést změnu údajů v evidenci, provede se taková změna ve vzájemné součinnosti ministerstva a dotčených uživatelů.

Druh zemědělské kultury

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) ornou půdou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují v pravidelném sledu, popřípadě pod skleníky, nebo pod pevným anebo přenosným krytem, zemědělské plodiny a která není travním porostem podle písmene b),

b) travním porostem zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se nachází stálá pastvina41), popřípadě souvislý porost s převahou travin určený ke krmným účelům nebo k technickému využití, který může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem obnovy travního porostu,

c) vinicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena keři vinné révy a opatřena opěrným zařízením, které musí být nainstalováno nejpozději do 2 let od výsadby; do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 8 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 3 metrů, podél řad po obou stranách vinice,

d) chmelnicí zemědělsky obhospodařovaná půda, která je opatřena opěrným zařízením pro pěstování chmele a na které se pěstuje chmel; plocha této zemědělsky obhospodařované půdy se stanoví v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství42),

e) ovocným sadem zemědělsky obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena ovocnými stromy, případně ovocnými keři; do plochy této zemědělsky obhospodařované půdy se započítává související manipulační prostor, který nesmí přesahovat 12 metrů na začátku a na konci řad a šířku jednoho meziřadí, v nejvyšší započitatelné šířce 8 metrů, podél řad po obou stranách ovocného sadu,

f) školkou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstují školkařské výpěstky ovocných a okrasných druhů, révy vinné včetně podnožového rozmnožovacího materiálu, sadba chmele a lesních dřevin, s výjimkou školek lesních dřevin založených v lese pro vlastní potřebu k obnově lesa,

g) zelinářskou zahradou zemědělsky obhospodařovaná půda, na které se pěstuje ovoce, zelenina, obiloviny, okopaniny a okrasné, léčivé, kořeninové a aromatické rostliny pro potřebu uživatele zelinářské zahrady a jeho osob blízkých.

h) zalesněnou půdou lesnicky obhospodařovaná půda, na které se pěstují dřeviny určené k plnění funkcí lesa a která byla v evidenci půdy před jejím zalesněním vedena jako zemědělsky obhospodařovaná půda se zemědělskou kulturou podle písmen a) až g) nebo k),

i) rybníkem vodní dílo k chovu ryb, vodních živočichů a pěstování vodních rostlin, určené k provozování rybníkářství podle zvláštního právního předpisu43); pro účely evidence půdy se za hranice rybníka považuje obvod vodní plochy stanovený ve výši jeho provozní hladiny,

j) porostem rychle rostoucích dřevin obhospodařovaná půda, která je souvisle osázena rychle rostoucími dřevinami určenými k produkci biomasy pro energetické využití nebo k produkci řízků jako reprodukčního porostu pro vegetativní množení rychle rostoucích dřevin,

k) jinou kulturou zemědělsky obhospodařovaná půda s kulturou neuvedenou v písmenech a) až j).

§ 3j

Obnova travního porostu

(1) Jestliže se uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, rozhodne rozorat travní porost za účelem jeho obnovy podle § 3i písm. b),

a) ohlásí tuto skutečnost ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne rozorání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,

b) zajistí souvislý travní porost na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna,

c) zajistí sklizení plodiny na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna.

(2) Jestliže ministerstvo na základě vlastního zjištění nebo na základě podnětu orgánu veřejné správy zjistí nesplnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo c), postupuje podle § 3g odst. 9.

§ 3k

Jestliže došlo u uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, v souvislosti s ukončením pozemkové úpravy po vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k zemědělským pozemkům44)

a) ke změně druhu zemědělské kultury travní porost na druh zemědělské kultury orná půda, nebo

b) k rozorání travního porostu v důsledku změny druhu zemědělské kultury (§ 3i),

nejde u tohoto uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku o porušení podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu45) pro účely poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok, pro jejíž posouzení se vyžadují údaje vedené v evidenci půdy.

V tomto zákoně se rozumí

a) trvalým objektem stavba, popřípadě jiné zařízení se stavebními prvky pevně spojenými se zemí, sloužící pro chov zvířat,

b) vodním objektem vodní plocha nebo jiné stabilní zařízení sloužící pro chov zvířat,

c) jiným objektem objekt nesplňující podmínky podle písmene a) nebo b) sloužící pro chov zvířat; za jiný objekt se považuje také místo v krajině představující plochu půdy určenou ke shromažďování, krmení, napájení, popřípadě manipulaci se zvířaty.

Druh krajinného prvku

Druhy krajinných prvků stanoví vláda nařízením.

§ 3n

Evidence objektů

(1) Ministerstvo zaeviduje umístění objektu, jestliže neshledá pochybnosti v údajích uvedených v ohlášení. V případě pochybností o správnosti údajů uvedených v ohlášení vyzve ministerstvo chovatele, který je vymezen plemenářským zákonem46), aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší 15 dnů, tyto pochybnosti odstranil, nebo ministerstvo samo provede šetření v terénu.

(2) Jestliže ministerstvo shledá ohlášení neopodstatněným, oznámí chovateli, že umístění objektu nezaevidovalo, včetně uvedení důvodu nezaevidování; proti oznámení o nezaevidování objektu může chovatel podat námitku. Pro podání námitky a pro rozhodování o námitce platí § 3g odst. 7 obdobně.

§ 3o

Aktualizace evidence objektů

(1) Chovatel je povinen ohlásit ministerstvu umístění objektu, který využívá pro chov zvířat a který přísluší k jeho nově registrovanému hospodářství, a to do 15 dnů ode dne registrace tohoto hospodářství v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona47).

(2) Jestliže chovatel přestane využívat objekt k chovu zvířat, požádá do 15 dnů ode dne ukončení užívání objektu ministerstvo, aby v evidenci objektů příslušejících k hospodářství registrovanému na jeho osobu byla tato změna provedena. Nepřísluší-li tento objekt k hospodářství registrovanému na jiného chovatele, ministerstvo zároveň zaeviduje u tohoto objektu datum ukončení využívání objektu podle § 3aa odst. 2 písm. e).

(3) Jestliže ministerstvo zjistí na základě informací z ústřední evidence40), že hospodářství byla ukončena platnost evidence, provede z vlastního podnětu ukončení příslušnosti objektu vedeného v evidenci objektů k tomuto hospodářství. Tuto skutečnost písemně oznámí chovateli, na jehož osobu bylo registrováno příslušné hospodářství, do 15 dnů ode dne, kdy změnu v evidenci objektů provedlo.

(4) V případě pochybností o údajích uvedených v ohlášení se použijí ustanovení § 3n odst. 1 a 2 obdobně.

Evidence krajinných prvků

(1) Ministerstvo může zaevidovat krajinný prvek na základě vlastního podnětu, žádosti jiného orgánu veřejné správy, žádosti uživatele, uvnitř jehož půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, se krajinný prvek nachází nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí, nebo žádosti vlastníka, na jehož pozemku se krajinný prvek nachází.

(2) Žádost o zaevidování krajinného prvku obsahuje

a) popis krajinného prvku,

b) druh krajinného prvku,

c) identifikační údaj o půdním bloku, popřípadě jeho dílu, uvnitř kterého se krajinný prvek nachází, nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí,

d) zdůvodnění žádosti;

nedílnou součástí žádosti je mapová příloha s vyznačeným zákresem krajinných prvků v terénu. V případě evidence krajinného prvku na základě vlastního podnětu ministerstva nebo na základě žádosti jiného orgánu veřejné správy se nevyžaduje prokázání právního důvodu užívání krajinného prvku.

(3) Ministerstvo zaeviduje krajinný prvek, jestliže splňuje kritéria podle § 3aa odst. 4. Zaevidování krajinného prvku oznámí ministerstvo

a) žadateli, který zaevidování požadoval,

b) uživateli půdního bloku, popřípadě jeho dílu, uvnitř kterého se krajinný prvek nachází, nebo se kterým nejméně na části hranice sousedí,

c) vlastníkovi pozemku, na kterém se krajinný prvek nachází, pokud je vlastník krajinného prvku znám.

(4) Jestliže ministerstvo neshledá žádost o zaevidování krajinného prvku za opodstatněnou, žádost zamítne. Tuto skutečnost oznámí žadateli, který zaevidování požadoval, včetně zdůvodnění zamítnutí; proti oznámení o nezaevidování krajinného prvku může uživatel podat námitku. Pro podání námitky a pro rozhodování o námitce platí § 3g odst. 7 obdobně.

(5) Jestliže dojde ke změně vlastníka, uživatele nebo výměry krajinného prvku, popřípadě zrušení krajinného prvku, uplatní se ustanovení odstavců 1 až 4 obdobně.

§ 4

Poskytování informací

(1) Žadatel je povinen poskytnout nezbytné informace pro objektivní vyhodnocení dopadu opatření zemědělské politiky ministerstvu, které určí lhůtu a rozsah těchto informací. Ministerstvo postupuje při nakládání s osobními údaji fyzických osob podle zvláštního právního předpisu.48)

(2) Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky zřízený ministerstvem (dále jen "pověřená osoba") je oprávněna od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě49) vyžadovat údaje způsobem a v rozsahu, které stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je oprávněn od ekonomických subjektů vedených podle zákona o státní statistické službě vyžadovat údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38) způsobem a v rozsahu, které stanoví ministerstvo vyhláškou.

(4) Jestliže ekonomický subjekt vedený podle zákona o státní statistické službě49) neposkytne pověřené osobě údaje způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou, oznámí pověřená osoba tuto skutečnost neprodleně ministerstvu.

(5) Ministerstvo je oprávněno bezplatně požadovat údaje z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví a vinařství, zákona o ochraně chmele a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.48)

(6) Ministerstvo zpřístupňuje údaje vedené v evidenci orgánům veřejné správy, jestliže jsou potřebné pro výkon jejich funkce, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.48)

(7) Žádosti, informace, čestná prohlášení podle tohoto zákona se podávají na formulářích vydaných ministerstvem, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským nebo pověřenou osobou.

(8) Ministerstvo je oprávněno požadovat od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního bezúplatné poskytování údajů z katastru nemovitostí20) pro výkon působnosti podle tohoto zákona a rovněž pro účely zveřejnění těchto údajů v souvislosti se zveřejňováním údajů z evidence využití půdy (§ 3ab odst. 2).

§ 4a

Kontrola

(1) Ministerstvo je oprávněno provádět kontrolu

a) správnosti údajů fyzických a právnických osob uvedených v žádostech podávaných ministerstvu podle tohoto zákona,

b) plnění povinností a podmínek uživateli půdního bloku, případně dílu půdního bloku, a chovateli, kteří užívají druhy objektů, stanovených tímto zákonem (§ 3g, 3i, 3j, 3k, 3l, 3n, 3o, 3p),

c) plnění povinností a podmínek fyzickou nebo právnickou osobou při pěstování geneticky modifikované odrůdy plodin stanovených tímto zákonem (§ 2i).

(2) Při výkonu kontroly podle odstavce 1 postupuje ministerstvo vůči fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kontrolované osoby") podle kontrolního řádu a podle tohoto zákona. Tím není dotčen výkon kontroly podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství upravujících společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), společné organizace zemědělských trhů51).

(3) Pokud doklady u kontrolovaných osob nepostačují k řádnému provedení kontroly, je ministerstvo oprávněno požadovat doklady i od jiné osoby, a to v rozsahu nezbytném pro ověření skutečností majících souvislost s činností kontrolovaných osob, která je předmětem kontroly. Tato osoba je povinna ve stanovené lhůtě takové doklady ministerstvu předložit, výkon kontroly ministerstvem umožnit a při něm spolupůsobit. Práva a povinnosti ministerstva a této osoby se řídí kontrolním řádem přiměřeně, přičemž účel kontroly musí být naplněn při zajištění toho, aby práva a chráněné zájmy této osoby byly dotčeny v nejmenší možné míře.

(4) Při výkonu kontroly může ministerstvo postupovat v součinnosti s celními orgány.

(5) Údaje potřebné pro evidenci ovocných sadů obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38) je oprávněn kontrolovat též Ústav. Odstavce 1 až 3 platí obdobně.

(6) Údaje podle § 4 odst. 2 je oprávněna kontrolovat též příspěvková organizace. Odstavce 1 až 3 platí obdobně.

(7) Kontrolu poradenských služeb podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podrobná pravidla podpor pro rozvoj venkova52) provádí pověřená osoba, která vede registr poradců v zemědělství.

(8) Kontrolu evidence zemědělského podnikatele (§ 2e až 2g) provádí příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Odstavce 1 až 3 platí obdobně.

(9) Na výkon kontroly prostřednictvím dálkového průzkumu Země, včetně rychlých polních návštěv podle přímo použitelného předpisu Evropské unie69), se nepoužije kontrolní řád; ustanovení kontrolního řádu o vstupu na pozemky a o právech kontrolujícího se použijí přiměřeně.

§ 4b

Ministerstvo může v případech hodných zvláštního zřetele, odůvodněných veřejným zájmem, rozhodnutím zřídit státní příspěvkovou organizaci53). Za obdobných podmínek může ministerstvo takovou státní příspěvkovou organizaci rozdělit, sloučit s jinou státní příspěvkovou organizací s obdobným předmětem činnosti, zrušit nebo provést jiné změny takovéto státní příspěvkové organizace.

§ 4c

Provádění kontrol plnění požadavků v oblasti řízení

(1) Kontrolu zákonných požadavků na hospodaření podle předpisů Evropských společenství uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54) provádí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém55) příslušný kontrolní orgán na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise56).

(2) Příslušný kontrolní orgán56) zprávu o kontrole provedené podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství57) (dále jen „zpráva o kontrole“) vypracuje bezodkladně po ukončení kontroly podle kontrolního řádu a předá ji Fondu do konce lhůty stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství57). Zpráva o kontrole se předá v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem58) odpovědného pracovníka příslušného kontrolního orgánu56).

(3) Zprávu o kontrole vypracuje příslušný kontrolní orgán56) samostatně za každou provedenou kontrolu podle požadavků stanovených v příslušném předpisu Evropských společenství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky.

(4) Zpráva o kontrole obsahuje vedle údajů stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém57)

a) výčet kontrolovaných požadavků podle příslušného předpisu Evropských společenství uvedeného v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54) bez ohledu na to, zda bylo zjištěno jejich porušení nebo nikoliv; v případě, že bylo zjištěno porušení kontrolovaného požadavku, příslušný kontrolní orgán uvede popis zjištěného porušení kontrolovaného požadavku a dále uvede hodnocení

1. rozsahu porušení, a to ve stupních porušení malého, středního nebo velkého rozsahu,

2. závažnosti porušení, a to ve stupních porušení málo závažné, středně závažné nebo vysoce závažné,

3. trvalosti porušení, a to ve stupních porušení odstranitelné nebo neodstranitelné,

4. zda bylo porušení nedbalostní nebo úmyslné podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro podmíněnost, odlišení a integrovaný administrativní a kontrolní systém59),

5. opakovanosti porušení, přičemž v případě opakovaného porušení téhož požadavku uvede i rok, ve kterých byl tento požadavek v posledních třech letech porušen,

b) celkové hodnocení provedené kontroly s ohledem na zjištěná porušení podle písmene a); příslušný kontrolní orgán56) v celkovém hodnocení uvede

1. celkové porušení příslušného předpisu Evropských společenství uvedeného v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky54), a to ve stupních porušení zanedbatelné, malé, střední nebo velké na základě hodnocení rozsahu, závažnosti a trvalosti porušení podle písmene a) bodů 1 až 3,

2. celkový počet úmyslných a celkový počet nedbalostních porušení,

3. celkový počet opakovaných porušení.

(5) Příslušný kontrolní orgán56) ověří v databázi osob podle § 3 odst. 9 u fyzické osoby shodu jména, příjmení a rodného čísla, a u právnické osoby shodu názvu právnické osoby a identifikačního čísla. U zahraniční právnické osoby, jíž nebylo přiděleno identifikační číslo, se použije náhradního numerického identifikátoru, který zajistí jednoznačnost identifikace kontrolované osoby.

(6) Ministerstvo poskytuje způsobem umožňujícím dálkový přístup příslušným kontrolním orgánům56) z databáze vedené podle § 3 odst. 9 údaje o výši a předmětu dotace poskytnuté jednotlivým osobám, jakož i o podaných žádostech o poskytnutí dotace, a to za účelem výběru těchto osob k provedení kontroly podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství61).

§ 4d

Provádění kontroly podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu

(1) Kontrolu podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedených ve zvláštním právním předpisu45) podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)62) provádí Fond.

(2) Kontrolu podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu podle odstavce 1 vyhodnotí Fond postupem podle § 4c odst. 3 a 4 obdobně.

§ 4e

Provádění kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin

(1) Kontrolu minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin uvedených v přímo použitelném předpise Evropských společenství upravujícího podpory pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)63) provádí podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího prováděcí pravidla pro provádění kontrolních postupů a podmíněnosti s ohledem na opatření na podporu rozvoje venkova64) příslušný kontrolní orgán na základě jeho působnosti k provádění kontroly a dozoru stanovené ve zvláštním předpise65).

(2) Příslušný kontrolní orgán65) o kontrole provedené podle odstavce 1 vyhotoví zprávu o kontrole. Ustanovení § 4c odst. 2 až 4 se použijí obdobně.

§ 4f

Vyhodnocení kontrol podmíněnosti

(1) Fond před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace souhrnně vyhodnotí u žadatele

a) doručené zprávy o kontrole provedené v příslušném kalendářním roce podle § 4c,

b) kontroly podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu provedené v příslušném kalendářním roce podle § 4d,

c) kontroly minimálních požadavků pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin podle § 4e v případě rozhodnutí o poskytnutí dotace u vybraných opatření Programu rozvoje venkova66),

za účelem stanovení výše poskytované dotace, popřípadě jejího snížení, nebo zamítnutí platby dotace.

(2) Snížení dotace podle odstavce 1 Fond neprovede, pokud jeho výše nepřesahuje částku stanovenou v přímo použitelném předpisu Evropských společenství upravujícím společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky66).

§ 4g

Koordinace kontrol

Ministerstvo je odpovědným orgánem za koordinaci kontrol podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství upravujícího společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky67).

§ 5

Přestupky

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,

b) uvede nepravdivé údaje v žádosti podle § 2f odst. 3,

c) nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu podle § 2i odst. 1,

d) jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu

1. nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. a) nebo b),

2. neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. c) nebo d), nebo

3. neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),

e) jako uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku

1. nesplní ohlašovací povinnost k aktualizaci evidence půdy podle § 3g odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo odst. 2, nebo

2. nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),

f) jako chovatel nesplní ohlašovací povinnost podle § 3o odst. 1, nebo

g) jako osoba uvedená v § 4 odst. 3 nesdělí Ústavu údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38).

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a) 10000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene f) nebo g),

b) 50000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo b),

c) 250000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene c), d) nebo e).

Správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 2f provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování,

b) uvede nesprávné údaje v žádosti podle § 2f odst. 4,

c) jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele podle § 2fa odst. 5,

d) nesplní povinnost informovat o záměru pěstovat geneticky modifikovanou odrůdu podle § 2i odst. 1,

e) jako osoba, která pěstuje geneticky modifikovanou odrůdu

1. nedodržuje minimální vzdálenost pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. a) nebo b),

2. neinformuje o zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. c) nebo d), nebo

3. neuchovává údaje o pěstování geneticky modifikované odrůdy podle § 2i odst. 2 písm. e),

f) jako uživatel půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku

1. nesplní ohlašovací povinnost k aktualizaci evidence půdy podle § 3g odst. 1 písm. a), b) nebo d) nebo odst. 2, nebo

2. nesplní ohlašovací povinnost k obnově travního porostu podle § 3j odst. 1 písm. a),

g) jako chovatel nesplní ohlašovací povinnost podle § 3o odst. 1, nebo

h) jako osoba uvedená v § 4 odst. 3 nesdělí Ústavu údaje o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství38).

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a) 10000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene g) nebo h),

b) 50000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a), b) nebo c),

c) 250000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene d), e) nebo f).

§ 5b

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby nesplnění nebo porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby68) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(3) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, době trvání, k jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(4) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(5) Správní delikty v prvním stupni projednává

a) obecní úřad obce s rozšířenou působností, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. a) a b) nebo § 5a odst. 1 písm. a) až c),

b) ministerstvo, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. c) až f) nebo § 5a odst. 1 písm. d) až g),

c) Ústav, jde-li o správní delikt podle § 5 odst. 1 písm. g) nebo § 5a odst. 1 písm. h).

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

§ 6

Závěrečné ustanovení

Vláda předkládá každoročně Poslanecké sněmovně Zprávu o stavu zemědělství České republiky, včetně nezbytných opatření z ní vyplývajících, a to nejpozději do 30. září kalendářního roku.

§ 7

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni vyhlášení.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 85/2004 Sb. Čl. II

1. Osoba provozující ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., se považuje za zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby podle tohoto zákona, pokud se ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zaeviduje na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle § 2f zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění tohoto zákona. Osvědčení vydané samostatně hospodařícímu rolníkovi podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., platí 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; držitel tohoto osvědčení se považuje zemědělského podnikatele k provozování zemědělské výroby podle tohoto zákona. Pokud samostatně hospodařící rolník nehodlá provozovat zemědělskou výrobu podle tohoto zákona, požádá obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání potvrzení o vyřazení z evidence osob vedené podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.

3. Obecní úřad obce s rozšířenou působností převezme evidenci osob podle bodu 1 vedenou u obecních úřadů do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 441/2005 Sb. Čl. II

1. Uživatel půdního bloku nebo dílu půdního bloku vedený v evidenci, který nemá přiděleno identifikační číslo, sdělí ministerstvu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rodné číslo za účelem aktualizace evidence. Ministerstvo je povinno nakládat s tímto údajem podle zvláštního právního předpisu upravujícího evidenci obyvatel a rodných čísel.

2. Obecní úřad obce s rozšířenou působností uvede evidenci zemědělského podnikatele do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do souladu s tímto zákonem.

3. Řízení o aktualizaci evidence půdy podle § 3g zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 35/2008 Sb. Čl. II

Programy podpory Podpůrného fondu schválené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 291/2009 Sb. Čl. II

1. Chovatel podle plemenářského zákona, který využívá k chovu zvířat objekt uvedený v § 3l zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a tento objekt přísluší k hospodářství registrovanému v ústřední evidenci zvířat vedené podle plemenářského zákona, je povinen do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ohlásit Ministerstvu zemědělství na formuláři vydaném Ministerstvem zemědělství umístění takového objektu. Ustanovení § 3n odst. 1 a 2 zákona č. 252/1997 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí pro tento případ obdobně.

2. Řízení zahájená a neskončená ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Zeman v. r.
Havel v. r.
Klaus v. r.

1) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) — Dohoda o zemědělství.

2) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb., o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) — Dohoda o ochranných opatřeních.

3) Vstupní hodnota pro účely tohoto zákona znamená takovou celní hodnotu zboží, při které není uplatňováno dodatečné clo.

4) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71, (ES) č. 2529/2001 a (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Komise č. 795/2004 (ES) ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu jednotné platby podle nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise č. 1973/2004 (ES) ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a zrušuje nařízení (ES) č. 1782/2003.

7) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech, v platném znění.

4) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

4a) Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.

4b) § 3 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

38) Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.

1) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 87/2009 Sb.

2) Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.

3) Zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 128/2003 Sb.
Zákon č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4g) Například čl. 1 až 13 nařízení Rady (EHS) č. 1696/1971 o společné organizaci trhu s chmelem, čl. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2358/1971 o společné organizaci trhu s osivem, čl. 2 nařízení Rady (EHS) č. 845/1972 o zvláštních opatřeních na podporu chovu bource morušového, čl. 3 nařízení Rady (EHS) č. 2075/1992 o společné organizaci trhu se surovým tabákem, čl. 10 a 11 nařízení Rady (ES) č. 603/1995 o společné organizaci trhu se sušenými krmivy, čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 1577/1996, kterým se zavádí zvláštní opatření pro některé luskoviny pěstované na zrno, nařízení Rady (ES) č. 1098/1998, kterým se zavádějí dočasná zvláštní opatření v odvětví chmele, čl. 8 až 15 nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, čl. 2 a 5 nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o systému podpor pro producenty některých plodin na orné půdě, čl. 4 až 25 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem, čl. 19 nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky, nařízení Rady (ES) č. 1673/2000 o společné organizaci trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno, nařízení Rady (ES) č. 1244/2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, kterým se stanoví společná pravidla pro programy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, čl. 4 až 11 nařízení Rady (ES) č. 2529/2001 o společné organizaci trhu se skopovým a kozím masem, nařízení Komise (ES) č. 1/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1259/1999, pokud jde o zjednodušený režim plateb zemědělcům v rámci určitých podpůrných programů.

10) Například zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12) Čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, v platném znění.

4k) Například § 60, 60a a 70 trestního zákona.

4l) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

16) Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb. a zákona č. 96/2009 Sb.

4m) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).

18) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

41) Čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

19) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

20) § 23 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
Vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb.
Vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel.

35) § 30 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

37) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4s) Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

8) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství.

4w) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

4x) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

22) § 2 obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

23) Čl. 30 a 66 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

25) § 57 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

48) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

49) § 4 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

53) Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

5f) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

6) Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

9) Nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu, v platném znění.

13) Čl. 49 Smlouvy o založení Evropských společenství.

14) Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 81/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 239/2008 Sb. a zákona č. 7/2009 Sb.

15) § 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 81/2006 Sb. a zákona č. 110/2007 Sb.

17) Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1830/2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES, v platném znění.

21) Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 8/2009 Sb.
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 167/2009 Sb.
Vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.

24) Čl. 15 odst. 1 písm. f) nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

26) § 24 a 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb.

27) § 68 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 181/2008 Sb.

28) § 1 odst. 1 písm. d) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

29) Čl. 30 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

30) § 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).

31) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb.

32) Čl. 124 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

33) Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.

34) Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb.

35) § 28 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění zákona č. 215/2006 Sb.

36) § 4 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění zákona č. 68/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 322/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb.

39) § 2 písm. p) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

40) § 18 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb.

42) Nařízení (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin, v platném znění.

43) § 55 odst. 1 a § 127 odst. 14 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 20/2004 Sb.
§ 2 písm. b) a c) zákona č. 99/2004 Sb.

44) Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb.

45) Čl. 6 a příloha č. III nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Nařízení vlády č. 45/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, ve znění nařízení vlády č. 310/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu.
Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění nařízení vlády č. 113/2008 Sb. Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin, ve znění nařízení vlády č. 333/2007 Sb. Nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění nařízení vlády č. 148/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích.

46) § 23 odst. 1 a 2 a § 23a odst. 1 a 2 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

47) § 2 písm. n) zákona č. 154/2000 Sb., ve znění zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 282/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb.

51) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

52) Nařízení Komise (ES) č. 1974/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se stanoví podrobná pravidla pro použití nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), v platném znění.

54) Příloha č. II nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

55) Čl. 2 bod 36 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

56) Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech).

57) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

58) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

59) Čl. 66 a 67 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

61) Čl. 44 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.

62) Čl. 6 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.
Čl. 39 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

63) Čl. 51 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, v platném znění.

64) Čl. 19 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1975/2006, v platném znění.

65) Zákon č. 147/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

66) Čl. 23 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

67) Čl. 20 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 73/2009.

68) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

69) Čl. 35 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

Skrýt změny zákona Legenda text přidán text vypuštěn
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).