Hlavní navigace

Nejde o „nové“ Milostivé léto, ale o pokračování „starého“

2. 6. 2022
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Dlužníci budou mít znova možnost zbavit se svých dluhů po zaplacení jistiny a části nákladů na exekuce. Bude o další tzv. Milostivé léto zájem?

Poslanecká sněmovna včera schválila v prvním čtení vládní návrh zákona s číslem 217 o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce. Ano, jde o takzvané Milostivé léto, které má být spuštěno již letos na podzim. Je pokračováním toho stávajícího s upravenými podmínkami.

Co se dozvíte v článku
  1. Zastavování exekucí a odpuštění příslušenství dluhu
  2. Milostivé léto v číslech
  3. Nové Milostivé léto, nové podmínky
  4. Hlavní změny pokračování Milostivého léta
  5. Okruh dotčených věřitelů

Zastavování exekucí a odpuštění příslušenství dluhu

Novelou občanského soudního řádu byly od 1. ledna 2022 upraveny podmínky pro zastavování takzvaných bezvýsledných exekucí. Rovněž byla do exekučního řádu zařazena povinnost soudního exekutora zasílat účastníkům řízení informaci o výši vymoženého plnění a o datu, kdy k vymožení došlo (tzv. finanční přehled). Mimo postupného zastavování „bezvýsledných“ exekucí má aktuálně navrženou novelou pokračovat takzvané Milostivé léto. Jeho cílem je umožnit v co nejkratší době povinným učinit kroky k zastavení exekucí vedených ve prospěch veřejnoprávních oprávněných a přispět tak ke snížení počtu exekucí. Stejně jako u předchozího Milostivého léta se odpuštění nebude týkat daňových a správních exekucí. Připravuje se však novela daňového řádu, která by řešila i problematiku těchto dluhů.

Konference WebTop100 2024 Digitální marketing

Milostivé léto v číslech

Během Milostivého léta, které běželo od 28. října 2021 do 28. ledna 2022, mohli podle údajů Exekutorské komory ČR povinní využít odpuštění příslušenství celkově u 1,3 milionu exekucí. O vyčíslení jistiny pro účely tzv. Milostivého léta požádalo 51 000 osob, využito však bylo pouze v 3,2 % (tj. u 42 000 exekucí) z celkového potenciálního okruhu právní úpravou tzv. Milostivého léta dotčených exekucí. Zhruba 15 tisíc lidí se díky Milostivému létu svých dluhů úplně zbavilo. Aktivní účastí a úhradou se povinní přičinili o využití výhod tzv. Milostivého léta zhruba ve dvou třetinách případů, které byly zastaveny. Z této části byl určitý podíl exekucí zastaven díky plnění ze strany třetích osob (sbírky, zaměstnavatelé, členové rodiny aj.). Logicky se do Milostivého léta zapojili především lidé s nižším počtem exekucí.

Nové Milostivé léto, nové podmínky

Podle návrhu novely zákona by mohlo být spuštěno Milostivé léto ještě jednou s tím, že podmínky budou poupraveny. V podstatě má jít o pokračování prvního Milostivého léta s vyřešením některých výkladových nejasností. Právní úprava Milostivého léta se má tudíž vztahovat na řízení zahájená před 28. říjnem 2021. Pokračování má být umožněno těm povinným, kteří zejména z důvodů energetické krize a rostoucí inflace nebyli schopni uhradit jistinu a částku nákladů exekuce v požadované výši, aby tak mohli učinit ještě jednou, a to od 1. září 2022. Pokud však neměli finanční prostředky na úhradu dluhu na přelomu roku 2021 a 2022, je otázkou, zda je budou mít na podzim roku 2022.

Podmínka Milostivého léta spočívá v tom, že před určeným datem má být v exekučním řízení vymožena nejméně celá vymáhaná jistina a paušální náhrada nákladů exekuce.

Hlavní změny pokračování Milostivého léta

  • Povinní (dlužníci s exekucemi) budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce do 3 měsíců od účinnosti návrhu novely zákona (účinnost je navržena od 1. září 2022),
  • povinný bude nově muset ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta,
  • povinný bude moci požádat soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. Milostivého léta, nebo o sdělení, zda tato částka již byla vymožena přede dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu; soudní exekutor bude povinen na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od jejího doručení; návrh řeší i situaci, kdy je žádost o sdělení výše částky podána v listopadu 2022 (exekutoři již nebudou záměrně otálet s odpovědí, odpovědět musí do 15 dnů. Pokud se s odpovědí o např. o 5 dnů opozdí, prodlouží se povinnému o 5 dnů Milostivé léto),
  • paušální náhrada nákladů exekuce soudního exekutora v rámci tzv. Milostivého léta se nově stanoví ve výši 1500 Kč (tato částka bude nahrazovat náklady, tedy odměnu soudního exekutora, náhradu paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhradu za ztrátu času při exekuci, náhradu za doručení písemností, odměnu a náhradu nákladů správce obchodního závodu a správce nemovité věci). Bude-li soudní exekutor nebo správce závodu plátcem daně z přidané hodnoty, bude se paušální náhrada nákladů exekuce zvyšovat o příslušnou daň z přidané hodnoty, tj. 1815 Kč), 
  • aby byly odstraněny nejasnosti, výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náležejí náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022 a které byly před tímto datem vymoženy.

Okruh dotčených věřitelů

Milostivé léto se bude opět týkat výhradně dluhů vůči státu nebo podnikům se státní účastí. Věřitelem tedy musí být Česká republika, územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Je však možné, že se opětovně k Milostivému létu připojí dobrovolně i jiné instituce, jako tomu bylo u původního Milostivého léta.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).