Hlavní navigace

Nezměnily se jen pracovnělékařské prohlídky, ale také obsah, poradenství a dohled

2. 2. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Zrušila se příloha k vyhlášce a upravila profesní rizika. Např. pro práci v noci, řidiče referenty či práci ve školství. Dohled se v řadě případů vůbec nevyžaduje.

K 1. lednu 2023 došlo k výrazné úpravě pracovnělékařských prohlídek. Nemění se ale jen prohlídky, také obsah, poradenství a dohled. Změnily se i přílohy k vyhlášce o pracovnělékařských službách, jedna se zrušila, jiná výrazně zúžila. Používá se nový pojem. Namísto „riziko ohrožení zdraví“ daleko srozumitelnější pojem „profesní riziko“.

Co se dozvíte v článku
 1. Pracovnělékařské prohlídky po novele vyhlášky
 2. Obsah, poradenství a dohled
 3. Dohled na pracovištích
 4. První příloha k vyhlášce
 5. Druhá příloha k vyhlášce

Pracovnělékařské prohlídky po novele vyhlášky

Pracovním prohlídkám se server Podnikatel.cz již věnoval samostatným článkem. Zde bylo vysvětleno, proč není prozatím možná změna u vstupních lékařských prohlídek. Povinnost zajistit prohlídku zaměstnance před vznikem pracovněprávního vztahu popisuje ustanovení § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška o pracovnělékařských službách, nemůže jako právní předpis nižší právní síly zaměstnavatele této povinnosti zprostit. Takový postup by byl protiústavní. Proto se z navrhovaných změn v oblasti vstupních prohlídek upustilo, a to minimálně do doby provedení novelizace zákona o specifických zdravotních službách.

Naopak u periodických prohlídek byla změna možná. Ty se v případě tzv. čistých kategorií jedna a dva podle zákona o ochraně veřejného zdraví provádí na bázi dobrovolnosti. U ostatních prohlídek (mimořádná a výstupní) došlo rovněž k několika změnám.

Pracovnělékařské prohlídky po novele vyhlášky od ledna 2023 Přečtěte si také:

Pracovnělékařské prohlídky po novele vyhlášky od ledna 2023

Obsah, poradenství a dohled

Vyhláška ve znění do konce roku 2022 obsahovala řadu zastaralých přístupů posuzování zdravotní způsobilosti k práci a podle důvodové zprávy k její novele se v praxi objevovalo při jejím užití množství aplikačních obtíží. Výrazně se tudíž zúžil obsah, poradenství a dohled.

Dříve poskytoval smluvní lékař v souladu s vyhláškou poradenství například při projektování, výstavbě a rekonstrukci pracovišť a dalších zařízení zaměstnavatele, dále poradenství při zavádění nových technologií, látek a postupů, z hlediska jejich vlivu na pracovní podmínky a zdraví zaměstnanců, ale také poradenství v oblasti pitného režimu zaměstnanců atd. Je zřejmé, že realizovat tyto požadavky v praxi bylo nereálné.

Od 1. ledna 2023 je obsahem pracovnělékařských služeb při hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání:

 1. Zjišťování vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na jejich zdravotní stav a vývoj zdravotního stavu a posouzení zdravotní způsobilosti k práci, a to při pracovnělékařských prohlídkách.
 2. Hodnocení výsledků sledování zátěže organizmu zaměstnanců působením rizikových faktorů pracovního prostředí (dále jen „rizikový faktor“), včetně výsledků biologických expozičních testů, za účelem stanovení této zátěže; rizikovými faktory se rozumí rizikové faktory pracovních podmínek podle přílohy k této vyhlášce a podle právních předpisů upravujících ochranu veřejného zdraví a zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále rizika ohrožení života a zdraví zaměstnance nebo jiných osob při výkonu práce (dále jen „profesní riziko“) včetně rizik vyplývajících z jiných právních předpisů.
 3. Hodnocení výsledků cíleně prováděných studií odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky.
 4. Zpracování rozborů vzniku a příčin pracovních úrazů, výskytu nemocí z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání nebo nemocí souvisejících s prací.
 5. Hodnocení údajů o vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví zaměstnanců a s tím související nemocnosti.
 6. Sledování vlivů rizikových faktorů pracovních podmínek, které se mohou nepříznivě projevit i po delší době na zdraví zaměstnanců, a to v rámci pracovnělékařské prohlídky, je-li to s ohledem na charakter těchto faktorů účelné.

Poradenstvím jsou myšleny veškeré poradenské činnosti nezbytné pro účely „obsahu“ na základě zjištění při „dohledu“ a dále školení zaměstnanců určených zaměstnavatelem v první pomoci a poradenské činnosti při zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro zaměstnavatele.

Dohled na pracovištích

Rovněž dohled na pracovištích, který se dříve vykonával povinně jednou ročně, pouze na pracovištích, kde se vykonávaly pouze práce zařazené do tzv. čisté kategorie jedna, bylo možné dohled realizovat jednou za dva roky.
Nově se dohled vykonává na pracovištích zaměstnavatele nejméně jedenkrát za 3 kalendářní roky:

 • jde-li o práce zařazené do kategorie druhé rizikové, třetí a čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
 • anebo jde-li o profesní riziko,
 • nebo jsou-li pro vykonávané práce stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti jinými právními předpisy.

U ostatních prací zařazených v kategorii první a druhé (tzv. čistá kategorie) podle zákona o ochraně veřejného zdraví se dohled provádí, pokud tak zaměstnavatel stanoví nebo pokud si jej vyžádá poskytovatel pracovnělékařských služeb.

ebf 24 - tip duben

První příloha k vyhlášce

Vyhláška původně obsahovala dvě přílohy. První z nich byla od roku 2023 zrušena. Zde totiž byla specifikována doba potřebná k provádění pracovnělékařských prohlídek. Praxe ukázala, že dobu provádění prohlídek není potřeba uvádět a není možné ji normovat. Lékaři v souladu s přílohou vyhlášky nepostupovali. Proto ministerstvo přistoupilo ke zrušení normované doby.

Druhá příloha k vyhlášce

Druhá příloha k vyhlášce, která popisuje profesní riziko, samozřejmě zůstává. Ale i zde došlo k několika změnám.

 • Řidiči referenti: Z výčtu profesních rizik byla odstraněna „profesní způsobilost pro řízení motorového vozidla“. Řidiči referenti jsou nyní „čistou kategorií“.
 • Práce ve školství: Obdobně byla z profesního rizika odstraněna „práce ve školských zařízeních“, včetně „hlasové zátěže“. 
 • Činnosti epidemiologicky závažné: Také tyto činnosti byly z profesního rizika odstraněny. 
 • Celková fyzická zátěž: Do nemocí vylučujících zdravotní způsobilost k práci u rizikového faktoru pracovních podmínek „celková fyzická zátěž“ byla doplněna morbidní obezita s indexem tělesné hmotnosti (BMI) nad 40. 
 • Práce v noci: Do nemocí omezujících zdravotní způsobilost k práci u zaměstnanců pracujících v noci podle § 78 odst. 1 písm. k) zákoníku práce, ve znění pozdějších právních předpisů byla doplněna: prognosticky závažná metabolická onemocnění, prognosticky závažná onkologická onemocnění, pravidelné a dlouhodobé užívání léků na spaní a na uklidnění, závažná metabolická onemocnění včetně diabetu mellitu a metabolického syndromu, významně zvýšené riziko rakoviny prsu. 
 • Řízení drážních vozidel: Do rizikových faktorů pracovních podmínek bylo doplněno řízení drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a práce osob provádějících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy s výjimkou strojvedoucích a zaměstnanců vykonávajících administrativní činnosti.

Mají být vstupní lékařské prohlídky upraveny?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).