Hlavní navigace

Osoby zdravotně znevýhodněné znovu zavedeny

13. 10. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Zaměstnáváte zdravotně znevýhodněné osoby? Nejvyšší čas zahájit řízení u ČSSZ. V opačném případě je v náhradním plnění neuplatníte a na příspěvek zapomeňte.

Od 1. ledna 2015 bude znovu zavedena kategorie osob se zdravotním znevýhodněním. Zaměstnavatelé si budou moci tyto osoby započítat v rámci náhradního plnění a stejně tak získat příspěvek na jejich zaměstnávání. Čtěte, jak budou posouzeny stávající posudky s trvalou platností a kdy mají osoby zdravotně znevýhodněné zahájit řízení

Osoby se zdravotním postižením

Mezi osoby se zdravotním postižením se v současné době v souladu s § 67 zákona o zaměstnanosti řadí: 

  • osoby ve III. stupni invalidity (osoby s těžším zdravotním postižením), 
  • osoby v I. a II. stupni invalidity,
  • osoby, které sice byly posouzeny, že již nejsou invalidní, ale započítávají se ještě 12 měsíců ode dne posouzení. 

Na základě přechodných opatření dosavadního zákona o zaměstnanosti zde patří i osoby zdravotně znevýhodněné, ovšem pouze do 31. prosince 2014, a to i za situace, kdy mají v rozhodnutí uvedeno „trvalá platnost“, nově se tyto osoby již neposuzují. Statut osoby zdravotně znevýhodněné byl přiznáván na základě žádosti úřadem práce pouze do konce roku 2011. Od roku 2012 se již tento statut nepřiznával, pouze „dobíhají“ stávající vydaná potvrzení. Okruh úředně uznaných osob zdravotně znevýhodněných se tak postupně zužoval (bez ohledu na jejich zdravotní stav).  

Osoby zdravotně znevýhodněné nově


Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Osoby zdravotně znevýhodněné budou opět zavedeny od roku 2015.   

V souladu s novelou zákona o zaměstnanosti a souvisejících zákonů je kategorie osob zdravotně znevýhodněných opětovně zavedena. Jedná se o osobu, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Osobou zdravotně znevýhodněnou však současně nemůže být osoba, která je osobou invalidní. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro účely tohoto zákona považuje zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti, a tím i schopnost pracovního uplatnění.

Skutečnost, že je fyzická osoba osobou zdravotně znevýhodněnou, nyní rozhoduje a potvrzuje Česká správa sociálního zabezpečení, resp. příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Jelikož je takové řízení dlouhodobější proces, je vhodné neotálet a zahájit jej již nyní, tak aby mohl zaměstnavatel využít příspěvek na zaměstnávání těchto osob (případně zápočet náhradního plnění) od 1. ledna 2015. Ovšem pokud byl občan před 31. prosincem 2011 uznán za osobu zdravotně znevýhodněnou trvale, má tento status i po 1. lednu 2015 a nemusí podávat novou žádost.

Zaměstnavateli, který bude v roce 2015 zaměstnávat osobu se zdravotním znevýhodněním, může úřad práce poskytnout příspěvek na podporu zaměstnávání podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona o zaměstnanosti ve výši 75 procent mzdy, maximálně však 5000 korun (v případě zaměstnání osoby invalidní se poskytuje celkově až 8000 korun). Na podporu zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných na chráněných pracovních místech může být dále poskytnuto zvýšení příspěvku o 1000 korun podle ustanovení § 78 odst. 3 zákona o zaměstnanosti o částku odpovídající dalším nákladům vynaloženým zaměstnavatelem na zaměstnávání těchto osob (v původním návrhu novely zákona se kalkulovalo pouze s částkou 4000 jako příspěvek na podporu zaměstnávání, na základě pozměňovacích návrhů byla částka zvýšena a zaveden i tisícikorunový příspěvek na další náklady). Čtěte také: Změny v zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných 

Postup u nových žádostí 

Žádost podává občan, který má z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce. Musí mít písemnou formu a musí z ní být patrné, kdo ji podává a čeho se týká. Kromě toho je důležité uvést údaje o ošetřujícím lékaři a jeho sídlo. Žádost lze podat přímo na příslušné OSSZ, zaslat poštou, formou datové zprávy prostřednictvím datové schránky nebo elektronicky podepsanou uznávaným elektronickým podpisem. Doporučený vzor žádosti je dostupný na OSSZ nebo v elektronické podobě na webových stránkách ČSSZ. Po podání žádosti žadatel obdrží písemnou informaci týkající se posuzování jeho zdravotního stavu a bude požádán, aby se podrobil vyšetření u ošetřujícího lékaře (doporučený termín je do 8 dnů od doručení informace s výzvou) a aby vyplnil přiložený „profesní dotazník“. Rozhodnutí vydává příslušná OSSZ do 30 dnů od doručení žádosti. Je však třeba počítat s tím, že lhůta se prodlužuje o lhůtu stanovenou pro vydání posudku, která je 45 dní. Lhůta může být případně i prodloužena o dobu, po kterou se došetřují rozhodné skutečnosti. 

Doba platnosti rozhodnutí se stanoví zpravidla na 3–5 let, může být však stanovena i na dobu neurčitou. Status osoby se zdravotním znevýhodněním (OZZ) se automaticky neobnovuje, občan o něj musí znovu požádat (nelze rozhodovat zpětně). S ohledem na délku řízení doporučuje ČSSZ podat žádost o jeho pokračování v dostatečném předstihu před termínem skončení jeho platnosti (cca 4 měsíce). Status OZZ se prokazuje buď rozhodnutím (s vyznačením nabytí právní moci), nebo potvrzením, které na žádost občana vydá příslušná OSSZ. Podrobnější informace na internetových stránkách ČSSZ

Osobou zdravotně znevýhodněnou, avšak do ledna bez příspěvku

Objevily se informace, na základě kterých je údajně možné využít výhod zaměstnávání těchto osob již v roce 2014, pokud budou mít před koncem roku platné rozhodnutí. Vysvětlení k těmto nejasnostem podalo samo ministerstvo práce a sociálních věcí. Od 1. srpna 2014, tedy dnem nabytí účinnosti novely zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, je v tomto zákoně upraveno řízení ve věcech osob zdravotně znevýhodněných. Od tohoto dne je fyzickým osobám umožněno podat u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení žádost o uznání za osobu zdravotně znevýhodněnou. Na základě žádosti pak příslušná okresní správa sociálního zabezpečení posoudí zdravotní stav fyzické osoby a následně vydá rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání statusu osoby zdravotně znevýhodněné, uvádí mluvčí Petr Sulek

Mluvčí dále upřesňuje, že definice osoby zdravotně znevýhodněné v zákoně o zaměstnanosti je účinná až ode dne 1. ledna 2015, a tudíž osoba zdravotně znevýhodněná bude podle zákona o zaměstnanosti považována za osobu se zdravotním postižením až ode dne 1. ledna 2015. V praxi skutečně mohou nastat situace, kdy fyzické osoby získají dle právní úpravy v zákoně o organizaci a provádění sociálního zabezpečení status osoby zdravotně znevýhodněné v období od 1. srpna 2014 do 31. prosince 2014. Ale za osoby se zdravotním postižením, na jejichž zaměstnávání lze poskytovat zaměstnavatelům příspěvky podle zákona o zaměstnanosti, a které lze započítat pro účely plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, budou považovány až ode dne 1. ledna 2015, uzavírá za ministerstvo práce a sociálních věcí Petr Sulek.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).