Hlavní navigace

Vysvětlujeme přenesení daňové povinnosti u DPH v příkladech

20. 1. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Co je režim přenesení daňové povinností u DPH? Čtěte konkrétní příklady, na kterých nový režim představujeme.

Povinnost přiznat a zaplatit daň má plátce, pro něhož bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, vystaví daňový doklad, kde neuvede výši DPH, ale uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Ustanovení nalezneme v §92a (obecná pravidla) a v § 92b až § 92e zákona o DPH.

Na koho se režim přenesení daňové povinnosti vztahuje?

Tento režim je povinen použít plátce (který poskytuje plnění) na vymezené stavební, nebo montážní práce s místem plnění v tuzemsku jinému plátci (který přijímá plnění) pro jeho ekonomickou činnost. Současně má tuto povinnost i příjemce plnění.

Pokud bude plátce poskytovat plnění neplátci nebo neplátce plátci, potom se tento režim nepoužije. Obdobně, pokud bude plátce poskytovat plnění plátci pro soukromou činnost nebo činnost, která nesouvisí s jeho ekonomickou činností.
V případě, že příjemcem plnění je český neplátce, registrovaný k DPH v jiném členském státě, nebo zahraniční osoba povinná k dani, platí pro ně ustanovení § 94 odst. 16 zákona o DPH. Stávají se ze zákona českým plátcem a to již dnem poskytnutí předmětného plnění. Čtěte více: Přehled vybraných změn v DPH od 1. ledna 2012

Příklad

1. Stavební s. r. o.,(je plátcem, má přiděleno DIČ) DIČ 11112222, provede opravu nebytových prostor pro Obchodní dům s. r. o., DIČ 11110000. Jelikož jsou oba plátcové jak poskytovatel plnění – Stavební s. r. o., tak příjemce plnění – Obchodní dům s. r. o., bude uplatněn výše uvedený režim.

2. Stavební s. r. o. DIČ 11112222 provede opravu chodníku pro městský úřad, který je plátcem DIČ 00001111. Jelikož obec pořizuje plnění pro potřeby související výlučně s její činnosti výkonu veřejné správy (jedná se o činnost, která nesouvisí s ekonomickou činností), a proto nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Stavební s. r. o. vystaví běžný daňový doklad, kde uvede základ daně, sazbu daně a výši daně. Uvedený režim uplatněn nebude.

3. Stavební s. r. o. DIČ 11112222 provede opravu stěn v kanceláři CK s. r. o., která není plátce DPH, (DIČ nebylo přiděleno). Potom Stavební s.r.o. vystaví běžný daňový doklad, kde uvede základ daně, sazbu daně a výši daně. Uvedený režim uplatněn nebude.

4. Stavební s. r. o. DIČ 11112222 nakoupí u pana Nováka neplátce (DIČ nebylo přiděleno) malířské práce, které byly použity při opravě nebytových prostor. Pan Novák není plátce DPH, proto vystaví doklad na provedené práce a nebude použit režim přenesené daňové povinnosti.

Povinnosti poskytovatele plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

a) vystavit daňový doklad a to do 15 dnů (dle § 26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi dle § 28 odst. 2 zákona o DPH, s výjimkou výše daně. Na daňovém dokladu musí uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno,

b) vést evidenci o plnění poskytnutých v režimu přenesení daňové povinnosti a výpis z této evidence předložit správci daně elektronicky formou datové zprávy,

c) vykázat poskytnutí těchto plnění v daňovém přiznání (řádek 25).

Povinnosti příjemce plnění v režimu přenesení daňové povinnosti

a) přiznat a zaplatit daň a to ke dni uskutečnění dotčeného zdanitelného plnění podle § 21 odst. 5 zákona o DPH (zdanitelné plnění 31. 1. 2012; doklad vystaven 10. 2. 2012. Příjemce je povinen přiznat a zaplatit daň k 31. 1. 2012). Příjemce přiznává daň v daňovém přiznání (ř. 10 nebo 11),

b) doplnit daňový doklad. Příjemce odpovídá za správnost uvedené daně, tzn., že příjemce při výpočtu a doplnění výše daně musí vycházet ze správné sazby (např. bytový dům 14 %, výrobní hala 20 %),

c) vést evidenci o plnění přijatých v režimu přenesení daňové povinnosti a výpis z této evidence předložit správci daně elektronicky formou datové zprávy. Záznamka se vede k datu uskutečnění zdanitelného plnění dle dokladů.

Nárok na odpočet daně

Příjemci zdanitelného plnění vzniká nárok na odpočet daně okamžikem, kdy nastaly skutečnosti zakládající povinnost tuto daň přiznat. Nárok na odpočet je stanoven v § 72 zákona o DPH a následujících. Pro případ zdanění je podmínka uplatnění nároku na odpočet uvedena v § 73 odst. 1a) zákona o DPH, v případě přenesení daňové povinnosti dle § 73 odst. 1b) – povinnost odvést daň. Čtěte také: Velký rozcestník daňových změn roku 2012

Příklad

Stavební s. r. o. vystaví daňový doklad Obchodnímu domu s. r. o. za opravu nebytových prostor dne 5. 2. 2012, uvede zdanitelné plnění dne 31. 1. 2012. Obchodní dům s. r. o. přizná a zaplatí daň k 31. 1. 2012, uplatní si odpočet daně 31. 1. 2012.

Stavební s. r. o. vystaví běžný daňový doklad Obchodnímu domu s. r. o. za montáž volně stojícího nábytku dne 5. 2. 2012, uvede zdanitelné plnění dne 31. 1. 2012. Jelikož se nejedná o přenesení daňové povinnosti, Obchodní dům s. r. o. si uplatní odpočet daně v okamžiku obdržení daňového dokladu, co je po 5. 2. 2012.

Porušení režimu přenesení daňové povinnosti

Pokud poskytovatel plnění nepostupuje dle režimu přenesení daňové povinnosti a při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní daň na výstupu a výši daně uvede na daňovém dokladu, nemá příjemce plnění nárok na odpočet daně uvedené na daňovém dokladu. Má nárok pouze na odpočet té daně, kterou sám přizná. Čtěte také: Co se mění v účetnictví v roce 2012? Zde je přehled

Příklad

Stavební s. r. o. vystaví běžný daňový doklad na opravu nebytových prostor Obchodnímu domu s. r. o. Obchodní dům s.r.o. nemá nárok na odpočet daně na vstupu, neboť mělo být postupováno dle režimu přenesení daňové povinnosti. Obchodní dům s. r. o., pokud by si uplatnil daň na vstupu, byla by mu doměřena, protože mohl uplatnit odpočet pouze daně, kterou si sám přizná. Stavební s. r. o. musí vystavit opravný doklad dle § 43 a současně podat dodatečné daňové přiznání do období, kdy tato chyba vznikla.

Zálohy

V režimu přenesení daňové povinnosti se povinnost přiznat daň při přijetí úplaty (zálohy) neuplatní a příjemce zálohy není povinen vystavit daňový doklad. Ten se vystaví až po uskutečnění zdanitelného plnění.

Příklad

Obchodní dům s.r.o. uhradil Stavební s. r. o. zálohy na stavební práce ve výši 100 000 Kč 5. 1. 2012 a 15. 1. 2012 400 0­00 Kč. Stavební s. r. o. nevystaví na přijaté platby doklad o přijaté platbě a při uskutečnění zdanitelného plnění 31. 1. 2012 odečte z celkové částky uhrazenou zálohu ve výši 500 000 Kč.

Zálohy byly uhrazeny do 31. 12. 2011, plnění bylo uskutečněno po 1. 1. 2012

V tomto případě bude použit režim přenesení daňové povinnosti pouze u základu daně vypočteného jako rozdíl z celkového základu daně za zdanitelné plnění a základu daně z přijaté úplaty.

Příklad

Obchodní dům s. r. o. uhradil zálohu na stavební práce dne 5. 12. 2011 ve výši 120 000 Kč. Stavební s. r. o. vystavila doklad o přijaté platbě dne 10. 12. 2011 – základ daně 100 000 Kč, DPH 20 %, tj. 20 000 Kč.

Dne 10. 1. 2012 Stavební s. r. o. uskutečnila zdanitelné plnění a vystavila doklad , ve kterém uvedla: 

  • základ daně: 200 000 Kč,
  • přijatá platba: 100 000 Kč 20 % DPH 20 000 Kč
  • přenesená daňová povinnost: 100 000 Kč 20 % DPH; výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který plnění přijal. 
  • k úhradě: 100 000 Kč 

Obchodní dům s. r. o. přizná a odvede daň ze základu 100 000 Kč ve výši 20 %, tj. 20 000 Kč.

Obchodní dům s. r. o. uhradil zálohu na stavební práce dne 10. 12. 2011 ve výši 240 000 Kč.

Stavební s. r. o. vystavila doklad o přijaté platbě dne 10. 12. 2011

základ daně: 200 000 Kč, DPH 20 %, tj. 40 000 Kč.

Dne 16.1.2012 Stavební s.r.o. uskutečnila zdanitelné plnění a vystavila doklad , ve kterém uvedla: 

základ daně: 100 000 Kč,
přijatá platba: 200 000 Kč 20 % DPH 40 000 Kč
přeplatek: 100 000 Kč 20 % DPH 20 000 Kč 

školení účto - duben - archivace

Obchodní dům s.r.o. uplatní odpočet ve výši 20 000 Kč.  

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).