Hlavní navigace

Přiznání na poslední chvíli letos podáte i na městských úřadech maloměst

18. 3. 2013
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Daňové přiznání můžete podat v prodloužených úředních hodinách, v sobotu a dokonce mimo klasické úřadovny. Čtěte, kdy a na jakých místech.

Finanční úřady se připravují na nápor podaných daňových přiznání takzvaně poslední chvíli. Jako každý rok, prodlužují se i letošní poslední březnový týden úřední hodiny. Daňová přiznání se budou vybírat dokonce i v sobotu.

Počet podaných daňových přiznání roste

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Přiznání na posledních chvíli můžete podat mimo běžné úřední hodiny a dokonce mimo úřadovny finančních úřadů. 

Za rok 2011 vzrostl počet podaných daňových přiznání ve srovnání s rokem předcházejícím o 3,5 %. Podle statistik finančních úřadů podalo 92 % poplatníků své daňové přiznání v neprodloužené lhůtě, tj. nejpozději 1. dubna. Ve srovnání s rokem 2010 naopak klesl počet podaných daňových přiznání zpracovaných daňovým poradcem. Této možnosti a s ní souvisejícího tříměsíčního odkladu termínu podání daňového přiznání vloni využilo 64 444 poplatníků podávajících přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Také letos předpokládá finanční správa mírný nárůst v počtu podaných daňových přiznání a odhaduje, že naprostá většina poplatníků splní svou povinnost v neprodloužené lhůtě. Z toho umožnila možnost podání daňového přiznání na poslední chvíli i mimo běžné úřední hodiny a dokonce mimo úřadovny finančních úřadů.

Úředníci vyjedou za klienty do menších obcí

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob bude letos možné podat v prodloužených úředních hodinách. Všechny finanční úřady a jejich územní pracoviště budou otevřeny:

  • od 25. března do 2. dubna 2013 v pracovních dnech od 8.hod do 18. hod

Mimořádně budou daňová přiznání vybírat rovněž ve svých sídlech ta územní pracoviště, která se nachází v bývalých okresních městech:

  • v sobotu 30. března od 8.00 do 12 hodin.

Další obce, kde bude možné přiznání podat

Mimo úřadovny finančních úřadů budou moci poplatníci podat daňová přiznání v obcích, jejichž seznam finanční správa aktuálně vyhlásila na svých internetových stránkách. Zde mohou poplatníci přiznání nejen podat, ale od pracovníků finančních úřadů rovněž získat informace nezbytné k vyplnění daňových přiznání.

Lhůta pro podání daňových přiznání

Obecně se daňové přiznání podle § 136 odst 1 daňového řádu podává nejpozději do tři měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Lhůta začíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, končí číselným označením dne, který se shoduje se dnem, který běh lhůty započal. Jestliže ale na poslední den lhůty připadne sobota, neděle nebo svátek, je posledním dnem nejblíže následující pracovní den. Zjednodušeně řešeno, lhůta pro podání daňového přiznání za rok 2012 začala běžet 1. ledna a končí 2. dubna 2013, protože 1. dubna jsou Velikonoce. Těm poplatníkům, kterým daňové přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, se poslední den lhůty posouvá na 1. července 2013. Ovšem za předpokladu, že nejpozději 2. dubna 2013 předloží správci daně příslušnou plnou moc. Obdobně se lhůta prodlužuje poplatníkům, kteří mají podle zákona povinnost ověřit účetní závěrku auditorem.

Čtěte více: Co je dobré vědět před podáním daňového přiznání. Tady je návod

 

Vyplnění daňového přiznání

Ručně vyplněný originální tiskopis daňového přiznání či vytištěný na počítači vyplněný tiskopis je možné osobně zanést místně příslušnému správci daně (řídí se místem pobytu fyzické osoby) nebo odeslat poštou. Dále lze přiznání podat prostřednictvím Daňového portálu finanční správy nebo datovou schránkou poplatníka.

Při vyplnění se mohou hodit odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice daňových přiznání i stanoviska finanční správy, které jsou zveřejněny na internetových stránkách finanční správy.  

Čtěte více: Vyplňujeme daňové přiznání. Čtěte jednoduchý návod

Nezapomeňte daň včas zaplatit

Poplatníci, kterým vyšel po vyplnění daňového přiznání přeplatek na daňových zálohách, mohou o jeho vrácení požádat poslední částí tiskopisu daňového přiznání. Ty, které čeká nezbytný odvod vypočteného daňového doplatku, mohou platit:

  • hotovostně v pokladnách finančních úřadů,
  • bezhotovostně převodem z účtu,
  • prostřednictvím poštovní poukázky,
  • přeplatkem na jiné dani (písemnou žádostí o použití přeplatku).

Ve všech případech je nutné dbát na správný den platby. V souladu s § 166 daňového řádu se za den platby považuje den, kdy byla připsána na účet správce daně. Proto nezapomeňte bezhotovostní platbu odeslat na účet nejméně s jednodenním předstihem. Při platbách v hotovosti je samozřejmě dnem platby den jejího převzetí. Letos je nutné platit na nová čísla účtů finančních úřadů.

Čtěte více: Víte, jak správně platit daň z příjmů a jak na zálohy?

Úrok ani pokuta nenabíhá ihned

Stále je možné využít ustanovení § 250 daňového řádu, kdy se úrok z prodlení počítá až od pátého pracovního dne po splatnosti do dne platby, včetně. Pokud tedy bude zaplaceno pouze několik dnů po stanoveném termínu. 

Obdobně to platí v případě vyměření pokuty za nepodané přiznání, jestliže není podáno včas, tj. do 2. dubna 2013 (bez odkladu z důvodu zpracování daňovým poradcem). S účinností od ledna 2013 byl dokonce daňový řád aktualizován a platí jisté zmírnění pro poplatníky, kteří podají daňové přiznání s větším než pětidenním zpožděním. Na rozdíl od předchozí právní úpravy nemusí letos finanční úřady pokutu za nepodané přiznání automaticky předepsat.

V roce 2012 tak museli učinit ve všech případech, kdy měl poplatník v souladu s § 38 písm. g zákona o daních z příjmů povinnost přiznání podat. A to i kdyby mu vyšel přeplatek na dani, o který si nepodáním přiznání vlastně nežádal. Jestliže však vypočtená pokuta dosáhne částky alespoň 200 korun, bude předepsána stejně jako vloni, tedy nejméně ve výši 500 korun.

Zákonem je tedy umožněna určitá benevolence, kdy je možné bez postihu podat daňové přiznání i zaplatit daň s pětidenním zpožděním a v případě nepodaného přiznání s přeplatkem na dani nebo velmi nízkým doplatkem, dokonce bez nutného vyměření pokuty. Přesto tento postup nelze doporučovat. Jistě je vhodnější splnit svou povinnost v řádném termínu. I z tohoto důvodu se finanční finanční úřady snaží klientům vyjít maximálně vstříc prodloužením úředních hodin a mimořádnými výjezdy k výběru daňových přiznání do menších obcí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).