Hlavní navigace

Co přinese novela zákona o DPH od roku 2013?

18. 6. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Čtěte o nastávajících změnách v místě plnění, fakturaci, odvodu v tuzemsku, vracení daní, závazném posouzení a elektronickém podání daňového přiznání.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty, kterou připravilo ministerstvo financí s účinností od roku 2013 je poměrně obsáhlá. Reaguje na změny v předpisech EU, ale přináší i řadu dalších důležitých dílčích změn. Součástí novely však není zvýšení sazby daně o 1 procentní bod. Tato úprava je obsahem návrhu zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů.

Výběr z připravovaných změn zákona o dani z přidané hodnoty

Do návrhu zákona o dani z přidané hodnoty jsou promítnuty některé změny vyplývající z prováděcího nařízení a směrnice Rady (EU) o společném systému daně z přidané hodnoty, kterou se mění pravidla fakturace. Změny se týkají rovněž daňových dokladů, jejich vystavování a uchování, zrovnoprávnění daňových dokladů v elektronické a listinné podobě.

Čtěte také: Tuzemský reverse – charge: od ledna 2012 i pro stavební a montážní práce

Místo plnění u dlouhodobého nájmu dopravního prostředku

Je nově vymezeno místo poskytnutí služby pro účely uplatnění společného systému DPH v případě nájmu dopravních prostředků. Dlouhodobý nájem dopravního prostředku osobě nepovinné k dani se bude řídit místem, kde je zákazník usazen, respektive má bydliště či kde se obvykle zdržuje (§ 10d zákona o DPH). V rámci tohoto pravidla se vymezuje výjimka pro nájem rekreační lodi. V takovém případě je místem plnění místo převzetí lodi, jestliže má poskytovatel služby v tomto místě sídlo, popř. provozovnu.

Dosud se místo plnění u jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku poskytovaného osobě nepovinné k dani stanoví podle základního pravidla, tj. podle sídla poskytovatele služby nebo umístění provozovny, jestliže byl nájem poskytován jejím prostřednictvím.

Čtěte také: Reverse-charge jako největší legislativní komplikace roku 2012

Nová pravidla fakturace

Novela upravuje pravidla fakturace pro účely DPH, a to včetně elektronické fakturace. V současné době je možné vystavovat, zasílat a ukládat doklady jako elektronické pouze pokud jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI).

Po novele by mělo dojít k zrovnoprávnění daňových dokladů v listinné i elektronické podobě, zajištění věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchovávání, bez ohledu na podobu dokladu, širší využití elektronických systémů pro vystavování, předávání a uchovávání daňových dokladů. To by samozřejmě mělo přispět ke snížení nadměrné administrativní zátěže jak u podnikatelské sféry, tak i u správce daně.

Čtěte také: Vysvětlujeme přenesení daňové povinnosti u DPH v příkladech 

S použitím daňového dokladu v elektronické podobě však bude muset osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, souhlasit. Dochází k rozšíření povinnosti souhlasu, neboť osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, musí souhlasit s použitím elektronického daňového dokladu. Aktuálně se souhlas osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vyžaduje pouze při vystavení daňového dokladu v elektronické podobě. Jde tedy o změnu v pojmech, která však má podstatný dopad na veškeré další použití elektronického daňového dokladu.

Všechny členské státy budou muset nově umožnit vystavování zjednodušených faktur (zjednodušených daňových dokladů) pro fakturované částky do 100 EUR včetně. S aktuálně stanoveným limitem dle zákona o DPH, tj. 10 tisíc korun Česká republika tuto podmínku splňuje.

Čtěte více: Novela zákona o DPH: Převrat ve vystavování daňových dokladů

Plátci a identifikované osoby – DPH v tuzemsku

V aktuálním znění zákona o dani z přidané hodnoty není definice identifikované osoby. Plátcem daně se může osoba povinná k dani stát překročením stanoveného obratu (jeden milion korun za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců) nebo také pořízením zboží z jiného členského státu, přijetím přeshraniční služby či povinností vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě. Tím následně vzniká povinnost přiznávat DPH i u ostatních plnění (dodání zboží a poskytnutí služeb s místem plnění v tuzemsku) i přesto, že takové osoby nedosahují stanoveného milionového obratu.

Od nového roku by se vše mohlo změnit. Pokud vznikne povinnost přiznat DPH u přeshraničních plnění nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě, nebude se taková osoba již muset registrovat jako „plnohodnotný plátce DPH“. Z tuzemských plnění již nebude muset taková osoba odvádět DPH. Samozřejmě pak nebude mít nárok ani na odpočet daně.

Poznámka: Osoby povinné k dani jsou fyzické nebo právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti. Dále právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud uskutečňují ekonomické činnosti.

Vracení daně podle nových pravidel

Nárok na vrácení daně mají členové subjektu Evropského společenství na základě podaného daňového přiznání u svého správce daně nebo při přímém osvobození při předložení potvrzeného osvědčení u dodavatele. Fyzické osoby ze třetích zemí mají nárok na vrácení daně při vývozu zboží z Evropského společenství na základě předložení dokladu o prodeji zboží a tiskopisu předepsaném ministerstvem financí. Nově již nebude možné vracení daně ani přímé osvobození členům subjektu Evropské unie. Fyzické osoby (tj. turisté) ze třetích zemí mohou nárokovat vracení daně pouze předložením dokladu o prodeji zboží s potvrzením celního úřadu při vývozu zboží.

Čtěte také: Daňová reforma v praxi, tisíce podnikatelů se stanou plátci DPH 

Změny v závazném posouzení – příloha č. 5

V současné době může kdokoli požádat generální finanční ředitelství o závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně. Není však možné žádat o vydání závazného posouzení, pokud se jedná o zboží uvedené v příloze č. 5, kdy se při dodání použije režim přenesení daňové povinnosti. Od roku 2013 by bylo možné žádat i o toto posouzení, ovšem stejně jako dosud, za nemalý správní poplatek. A to deset tisíc korun.

skoleni_18_3

Elektronická podání

Novela zavádí od roku 2014 povinnost předkládat daňová přiznání vč. příloh, hlášení, přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů v elektronické podobě. Současně se navrhuje i vyjmutí některých plátců, fyzických osob z této povinnosti. Nyní se v elektronické podobě povinně podává pouze souhrnné hlášení, výpis z evidence u přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH a žádost o vrácení daně v členských státech EU.

Foto: www.isifa.com 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).