Hlavní navigace

Tuzemský reverse - charge: od ledna 2012 i pro stavební a montážní práce

19. 10. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Režim „samovyměření daně“ se od příštího roku vztahuje i na stavební a montážní práce. Čtěte, jak bude tuzemský reverse-charge vypadat v praxi.

Peripetie kolem novely zákona o DPH nekončí. Prozatím nebyla schválena Senátem. Nejdůležitější změnou je samozřejmě změna snížené sazby na 14 %, ale novela obsahuje celou řadu dalších legislativních úprav. Je čas na jejich připomenutí. Ovšem změny pro rok 2012 nepřináší pouze uvedená novela zákona. Některé již byly schváleny spolu s dubnovou novelou zákona s odloženou účinností od 1. ledna 2012. Především se jedná o nové ustanovení § 92e zákona o DPH tzv. tuzemský reverse-charge u stavebně montážních prací. Čtěte také: Změny v DPH: Jak se mění místa plnění? Čtěte důležité novinky

Výčet vybraných změn zákona o DPH

Návrh novely zákona o DPH s plánovanou účinností od 1. ledna 2012:

 • mění sníženou sazbu z 10 % na 14 %. Základní 20% sazba se prozatím nemění. Od roku 2013 by mělo dojít ke sjednocení na 17,5 %
 • umožňuje opravu základu daně a  daň z plnění v cizí měně použitím kurzu platného první pracovní den kalendářního roku, ve kterém vznikl důvod opravy
 • zpřesňuje náležitosti opravného daňového dokladu u tzv. bonusů a skont
 • překážkou uplatnění nároku na odpočet nebudou scházející údaje rozhodné pro výpočet daně nebo DIČ. Plátce bude mít možnost chybějící náležitosti prokázat jiným způsobem
 • zavádí novou desetiletou lhůtu pro úpravu nároku na odpočet u technického zhodnocení staveb, bytů a nebytových prostor
 • rozšiřuje situace, kdy odběratel ručí za nezaplacenou daň dodavatelem. Jedná se o případy nezaplacení odběratelem zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem za zdanitelné plnění na účet vedený mimo ČR.

Přenesení daňové povinnosti – tuzemský reverse charge

Režim reverse-charge neboli „samovyměření daně“ znamená přenesení povinnosti plátce (poskytovatele plnění) přiznat a zaplatit daň na výstupu za uskutečnitelné zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku v zákonem stanovených případech na plátce, který toto plnění přijal (příjemce plnění). Zjednodušeně řečeno povinnost přiznat daň má příjemce (odběratel), nikoli plátce (dodavatel) plnění. Na základě směrnice o DPH si mohou členské státy EU stanovit, že u zákonem vyjmenovaného zboží nebo služeb je osobou povinnou přiznat a zaplatit daň osoba povinná k dani, pro niž je zdanitelné plnění uskutečněno, tj. odběratel. Výhodou „reverse-charge“ je, že nedojde k situaci, kdy jeden plátce přizná daň a druhý uplatní nárok na odpočet. Nemůže ani dojít k nezaplacení daně, protože systém nevyžaduje vynaložení finančních prostředků (obdobně se postupuje např. při pořízení zboží z jiných členských států). Čtěte také: Jak je to s DPH u neplátce při dovozu zboží z EU a prodeji v Česku?

 

Zákon hovoří o plátci poskytovateli a plátci příjemci. Logicky se tento režim nepoužije v případě poskytnutí plnění osobě, která není plátcem DPH. V těchto případech nadále přizná daň poskytovatel plnění (dodavatel).

Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92b až 92e zákona o dani z přidané hodnoty použije plátce při uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku v případech:

 • dodání zlata plátci (s výjimkou dodání zlata České národní bance)
 • dodání šrotu a odpadu – uvedeno v příloze č. 5 k zákonu o DPH plátci
 • převodu emise povolenek na emise skleníkových plynů plátci
 • poskytnutí stavebních prací plátci – účinnost od 1. ledna 2012
Zákon o dani z přidané hodnoty v § 92e píše, že při poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, plátci použije plátce režim přenesení daňové povinnosti. 

Reverse-charge na stavebně montážní práce v praxi

A jak bude „samovyměření daně“ v praxi fungovat? Poskytovatel plnění (dodavatel) vystaví do 15 dnů ode dne uskutečnění plnění daňový doklad se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu. Jediné, co bude scházet, je výše daně. Naopak zde bude povinně uvedeno, že výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. Povinností příjemce je doplnit na obdrženém daňovém dokladu výši daně. Příjemce rovněž zodpovídá za správně stanovenou sazbu daně a vypočtenou DPH. Čtěte také: Snížení paušálů nebo limitu pro DPH. Příležitost pro účetní a poradce

Důležitým datem je den uskutečnitelného zdanitelného plnění. Při poskytnutí stavebních prací jde o službu. Dnem poskytnutí služby je den vystavení daňového dokladu nebo dokladu na přijatou úplatu, jestliže nastane dříve. V případě uzavření smlouvy o dílo je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den převzetí a předání díla, případně dílčí plnění uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě. Čtěte také: Kdy použít sníženou sazbu DPH při stavebních a montážních pracích?

školení účto leden 23 Kučerová

Povinná evidence k „reverse charge“

Oba plátci DPH, tedy poskytovatel i příjemce plnění (dodavatel i odběratel) vedou v souladu s § 92a zákona o DPH pro daňové účely evidenci. Ta povinně obsahuje:

 • identifikační číslo plátce, který plnění uskutečnil/pro kterého bylo uskutečněno
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • základ daně
 • rozsah a předmět plnění

Tato evidence (záznamní povinnost) se pravidelně předkládá finančnímu úřadu ve lhůtách pro podání daňového přiznání k dani z přidané hodnoty. Formát a strukturu uvádí ministerstvo financí na svých internetových stránkách – Výpis z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).