Hlavní navigace

Daňové slevy se v roce 2015 mění

5. 1. 2015
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Slevy na dani se v roce 2015 mění. Změny platí i pro rok 2014. Čtěte, jak a v jaké výši je v ročním zúčtování daní či daňovém přiznání využít.

Názvy jednotlivých slev se nemění, přibyla však sleva nová, a to „za umístění dítěte“. Zvyšuje se daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě ve společné domácnosti. Rovněž se rozšiřuje možnost uplatnění daňového zvýhodnění v případě osvojených dětí. Zde je souhrn toho, co se mění v roce 2015, včetně změn, které platí na základě přechodných opatření k zákonům i pro rok 2014.

Přehled slev na dani a daňového zvýhodnění

V daňovém přiznání nebo ročním zúčtování za rok 2014 i 2015 lze dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Sleva za umístění dítěte (roční sleva)
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni poplatníci (od podnikatelů, po zaměstnance až po matky na mateřské), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Sleva se uplatňuje měsíčně podpisem tiskopisu Prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.

Od roku 2013 bylo využití základní slevy omezeno pracujícím důchodcům. To se však změnilo aktuálními rozhodnutími Ústavního soudu a důchodci si mohou slevu na dani nárokovat daňovým přiznáním za rok 2013 (případně dodatečným daňovým přiznáním). Důchodcům, kteří v roce 2013 u svého zaměstnavatele podepsali Prohlášení k dani a slevu neúspěšně uplatnili, provede opravu a přeplatek vrátí automaticky zaměstnavatel. Za rok 2014 se sleva uplatní v plné výši v ročním zúčtování daní, případně v daňovém přiznání. Od roku 2015 již mají novelou daňových zákonů na slevu nárok všichni daňoví poplatníci, bez ohledu na to, zda pobírají nebo nepobírají starobní důchod.

Čtěte také: Sleva u pracujících důchodců za rok 2013 z pohledu zaměstnavatele

Sleva na manžela

Zákon umožňuje využít slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva činí stejně jako v případě základní slevy 24 840 korun za rok. Pokud manželka (manžel) vlastní průkaz ZTP/P, zvyšuje se na dvojnásobek. Jestliže došlo k uzavření sňatku během roku, činí sleva 1/12 z částky 24 840 Kč za každý měsíc, ve kterém byla uplatněná osoba k 1. dni manželkou (manželem). Slevu lze uplatnit pouze ročně, a to na základě daňového přiznání či ročního zúčtování daní. Měsíčně se sleva neuplatňuje. 

Definici společně hospodařící domácnosti obsahuje § 21e zákona o daních z příjmů. Manželem se pro tyto účely rozumí také partner podle zákona upravujícího registrované partnerství (ne druh a družka).

Co se do příjmů počítá:

 • K uplatnění slevy nesmí příjmy protějšku poplatníka přesáhnout hranici 68 000 korun za rok. Příjmy není třeba nijak dokládat, potvrzují se pouze čestným prohlášením. Za příjem se považují hrubá mzda (ne superhrubá), hrubé příjmy z podnikání (ne tedy příjmy minus výdaje, ale pouze příjmy neboli tržby), příjmy z pronájmu, důchody ze sociálního zabezpečení (starobní, invalidní), nemocenské dávky, peněžitá podpora v mateřství a dávky v nezaměstnanosti.
 • Do příjmů se naopak nezapočítává rodičovský příspěvek, dávky státní sociální podpory, zvýšení důchodu pro bezmocnost, stipendium při soustavné přípravě na budoucí povolání, dávky sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči, státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření.  Jak potvrdilo Generální finanční ředitelství, do příjmů se nezapočítává ani případný vrácený přeplatek na dani z předchozího zdaňovacího období. 
 • U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů, se do vlastního příjmu manželky (manžela) nezahrnuje příjem, který plyne druhému z manželů nebo se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů.

Období zahrnutí příjmů:

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky vyplacené poplatníkovi nebo obdržené poplatníkem nejdéle do 31 dnů po skončení zdaňovacího období, za které byly dosaženy, se považují za příjmy vyplacené nebo obdržené v tomto zdaňovacím období. Znamená to, že se příjmy ze závislé činnosti ( ze zaměstnání) vyplacené za prosinec 2014 až v lednu 2015 zahrnují do vlastního příjmu manželky (manžela) do zdaňovacího období roku 2014.  
 • Do příjmu manželky (manžela) se zahrnují sociální dávky dosažené v daném zdaňovacím období, tj. od 1. ledna do 31. prosince daného kalendářního roku. To znamená, že mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, ošetřovné vyplacené v lednu 2015 se započítávají do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období roku 2015.

Od roku 2013 platí omezení k využití této slevy pro podnikatele, kteří využívají výdajové paušály a mají příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti. Nárok na slevu zůstane zachován OSVČ, která je zaměstnána a součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Základní a rozšířená sleva na invaliditu

Základní sleva na invaliditu (sleva prvního a druhého stupně invalidního důchodu) činí 2520 korun, rozšířená sleva na invaliditu (invalidní důchod třetího stupně) činí 5040 korun. V případě změny nároku (zvýšení na třetí stupeň nebo snížení z třetího stupně na druhý) rozhoduje oprávněnost k prvnímu dni měsíce, ve kterém byl vyplácen. Nárok na slevu se uplatňuje kopií výměru o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ, případně při souběhu invalidního a starobního důchodu potvrzením správce daně.

Sleva na držitele průkazu ZTP/P

Zvláštní slevu na dani si mohou uplatnit držitelé průkazu ZTP/P. Její výše činí 1/12 částky 16 140 korun za každý měsíc, na jehož počátku byl poplatník držitelem průkazu ZTP/P. Dokládá se průkazem ZPT/P.

Sleva na studenta

Poplatník, který se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, může, a to až do dovršení věku 26 let, případně do 28 let věku u prezenční formy doktorského studia na vysoké škole, využít slevu na studium ve výši 4020 korun. Posuzuje se včetně měsíce dovršení věku 26 nebo 28 let. Nárok na slevu má student za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jeho studium trvalo.

K doložení nároku na slevu je nutné potvrzení o studiu. V případě studia vysoké školy se může jednat o prezenční, distanční i kombinovanou formu studia. Sleva se však nepočítá pro formu celoživotního vzdělávání. Pokud poplatník splňuje podmínky jen pro část roku, uplatní 1/12 částky za každý kalendářní měsíc, na jehož počátku jsou podmínky splněny. 

Soustavná příprava na budoucí povolání je definována zákonem o státní sociální podpoře. Soustavnou přípravou na budoucí povolání je i doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená (tj. až do tří let věku dítěte). Dokládá se potvrzením vysoké školy o přerušení studia.

Sleva za umístění dítěte

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Zavádí se nová sleva za umístění dítěte. 

Roční sleva za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v předškolním zařízení – např. dětská skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku. Uplatní se formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školkovné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celková částka výdajů uhrazená v příslušném zdaňovacím období.

Musí se jednat o dítě ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů. U vlastního vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud je v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společně hospodařící domácnosti. Pro rok 2014 se jedná o částku 8500 korun a pro rok 2015 o částku 9200 korun. Ve společné domácnosti může být uplatněna pouze jedním z poplatníků (nelze rozdělit např. mezi oba rodiče část slevy, sleva přitom nesouvisí nijak s daňovým zvýhodněním, tj. jeden z poplatníků ve společné domácnosti si může na konkrétní dítě uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění dítěte).

Daňové prohlášení za rok 2014 neobsahuje možnost uplatnění slevy za umístění dítěte, proto byla zavedena speciální příloha pouze pro toto zdaňovací období, kterou zaměstnanci u svého zaměstnavatele při žádosti o roční zúčtování vyplní. Tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob pro rok 2015 již možnost uplatnění roční slevy za umístění dítěte obsahuje (samostatná kolonka).

Poplatník podávající daňové přiznání doloží nárok na slevu potvrzením z předškolního zařízení a vyplní řádek 69a. Slevy za umístění dítěte se netýká omezení možnosti uplatnit daňové zvýhodnění při uplatnění výdajů procentem z příjmů.

Čtěte také: 

Daňové zvýhodnění na dítě

Výše daňového zvýhodnění na vyživované dítě ve společně hospodařící domácnosti činí v roce 2014 částku 13 404 korun, případně 1/12 z této částky na každé dítě od měsíce, ve kterém se narodilo, bylo osvojeno nebo převzato do péče nahrazující péči rodičů, případně i vnuk a dítě nebo vnuk druhého z manželů, pokud jeho (její) rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit.

Od roku 2015 se u druhého vyživovaného dítěte ve společné domácnosti zvyšuje o 200 korun měsíčně, tj. 15 804 korun ročně a u třetího a dalšího vyživovaného dítěte ve společné domácnosti o dalších 100 korun měsíčně, tj. 17 004 korun ročně.

Daňové zvýhodnění se uplatňuje slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací slevy na dani a daňového bonusu (záleží od výše příjmů poplatníka). Maximální výše ročního daňového bonusu činí 60 300 Kč. Zvýhodnění na dítě může uplatnit pouze jeden z poplatníků, kteří spolu žijí ve společně hospodařící domácnosti. Na roční daňový bonus má nárok jen poplatník, který ve zdaňovacím období dosáhl příjmu alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy platné k prvnímu dni zdaňovacího období, tedy 51 000 korun (v roce 2015 se částka zvyšuje na 55 200 korun).

Vyživovaným dítětem je nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, včetně měsíce, kdy dovrší 18 let. Dále zletilé dítě do 26 let věku (včetně), které nepobírá invalidní důchod třetího stupně a soustavně se připravuje na budoucí povolání. Nově také zletilé studující dítě ve společné domácnosti, které přestalo být u poplatníka z důvodu nabytí plné svéprávnosti nebo zletilosti v pěstounské péči.

Poplatník prokáže nárok potvrzením, že druhý z manželů daňové zvýhodnění neuplatňuje (pro rok 2015 zda a v jaké výši druhý z manželů uplatňuje). Potvrzení vydá zaměstnavatel, v případě podnikatelů nebo nezaměstnaných se doloží čestným prohlášením. U zletilých dětí je nutné potvrzení školy o studiu.

Pro daňové zvýhodnění osob samostatně výdělečně činných využívajících výdaje procentem z příjmu platí stejné omezení, jako v případě uplatnění slevy na manžela/manželku.  

Čtěte také:  Daňové zvýhodnění od roku 2015 zamotá hlavu nejedné účetní

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).