Hlavní navigace

Sleva za umístění dítěte a její uplatnění v praxi

22. 12. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Sleva platí již pro rok 2014. Čtěte jak a jakými tiskopisy ji uplatnit v ročním zúčtování daní a daňovém přiznání. A co daňoví nerezidenti, bude sleva i pro ně?

Sleva za umístění dítěte byla zavedena zákonem č. 247/2014 Sb. o dětských skupinách. Roční sleva se uplatní v souladu s novelizovaným ustanovením § 35ba odst. 1 písm. g zákona o daních z příjmů již za rok 2014, protože zákon nabyl účinnosti 29. listopadu tohoto roku. Zaměstnanci, kteří nepodávají daňové přiznání, si ji mohou uplatnit formou ročního zúčtování u svého posledního zaměstnavatele, ostatní podaným daňovým přiznáním.

Podmínky uplatnění slevy

Bližší podmínky popisuje zcela nové ustanovení § 35bb zákona o daních z příjmů. Obsahuje pět důležitých odstavců, ke kterým server Podnikatel.cz připravil komentář.

(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.

  • Předškolní zařízení – např. dětská skupina, mateřská školka (registrovaná podle školského zákona, nebo i firemní, soukromá), dále jakékoliv jiné obdobné zařízení jako např. lesní školka, soukromé jesle, či dětské centrum v případě, že provozuje mateřskou školku s výjimkou zájmových kroužků (tyto mají vzdělávací charakter).
  • Není omezeno věkem, lze i v případě odkladu školní docházky, je-li placeno školné, tzv. „školkovné“ (například v mateřských školách zřizovaných dle školního zákona předškolní děti školné neplatí). 
  • Uplatní se formou potvrzení (průkazu) z předškolního zařízení (není stanoven povinný tiskopis) o výši vynaložených výdajů poplatníkem „za umístění“ (školné, nikoli stravné), kde je uvedeno jméno vyživovaného dítěte poplatníka a celková částka výdajů uhrazená v příslušném zdaňovacím období. Podrobně § 38l odst. 2 písm. f zákona o daních z příjmů

(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.

(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.

Vyživované dítě žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti – dítě vlastní, osvojené nebo v péči nahrazující péči rodičů a také na dítě druhého z manželů, obdobně dítě druhého z registrovaných partnerů podle zákona o registrovaném partnerství.

(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“).

  • Slevu lze uplatnit maximálně ve výši minimální mzdy platné k prvnímu dni daného zdaňovacího období na každé dítě ve společné domácnosti. Pro rok 2014 se jedná o částku 8500 korun a pro rok 2015 o částku 9200 korun. 

(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

  • Ve společně hospodařící domácnosti může být uplatněna pouze jedním z poplatníků (nelze rozdělit např. mezi oba rodiče část slevy, sleva přitom nijak nesouvisí s daňovým zvýhodněním, tj. jeden z poplatníků ve společné domácnosti si může na konkrétní dítě uplatnit daňové zvýhodnění a druhý slevu za umístění dítěte. 
  • Výjimkou je společná nebo střídavá péče rodičů – v těchto případech jsou dvě společně hospodařící domácnosti. Pokud je školkovné skutečně zaplaceno oběma rodiči v období, kdy dítě pobývalo v jejich domácnosti, může si slevu za umístění dítěte uplatnit každý z nich až do výše 8500 Kč. Tuto informaci aktuálně potvrdilo Generální finanční ředitelství.

Uplatnění slevy zaměstnancem v ročním zúčtování 

Rok 2014 – tiskopis Daňové prohlášení za rok 2014 neobsahuje možnost uplatnění slevy za umístění dítěte, proto byla zavedena speciální příloha pouze pro toto zdaňovací období. Jedná se o přílohu k „Prohlášení k dani“ – tiskopis MFin 5457/1 – vzor č. 1, na které je možné uplatnit v rámci žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 novou slevou na dani podle § 35ba odst. 1 písm. g) zákona o daních z příjmů „za umístění dítěte“. Příloha nebude k dispozici v „papírové“ podobě na finančních úřadech, je možné ji stáhnout z webových stránek finanční správy.

Rok 2015 – nový tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (tiskopis MFin 5457 – vzor č. 24) již možnost uplatnění roční slevy za umístění dítěte obsahuje (samostatná kolonka).

Uplatnění v daňovém přiznání

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Tiskopis daňového přiznání již nový řádek k uplatnění slevy obsahuje.  

Slevu na dani bude moci uplatnit každý poplatník, který má ve zdaňovacím období příjmy, tedy i poplatník podávající daňové přiznání, například osoba samostatně výdělečně činná. Sleva za umístění dítěte se netýká omezení možnosti uplatnit daňové zvýhodnění při uplatnění výdajů procentem z příjmů. U podnikatelů se doporučuje postupovat obdobně jako u zaměstnanců, tj. doložení potvrzením (průkazem) předškolního zařízení o výši zaplaceného školkovného. Nový tiskopis daňového přiznání pro rok 2014 již obsahuje řádek 69a k uplatnění slevy za umístění dítěte. 

Slevu si v daňovém přiznání mohou uplatnit rovněž daňový nerezidenti dle § 35ba odst. 2 zákona o daních z příjmů: U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se daň sníží za zdaňovací období o částky uvedené v odstavci 1 písm. g) a písm. b) až e), pouze pokud se jedná o poplatníka, který je rezidentem členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu (od roku 2015 „státu tvořícím Evropský hospodářský prostor“) a pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů na území České republiky podle § 22 činí nejméně 90 % všech jeho příjmů s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně podle § 3 nebo 6, nebo jsou od daně osvobozeny podle § 4, 6 nebo 10, nebo příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Výši příjmů ze zdrojů v zahraničí prokazuje poplatník potvrzením zahraničního správce daně na tiskopisu vydaném Ministerstvem financí (od roku 2015 není tiskopis závazný)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).