Hlavní navigace

Nejčastější chyby ve fakturaci

17. 4. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

I při vystavování faktur se může podnikatel dopustit mnoha chyb. Často se špatně označuje dodavatel a odběratel a ne zcela jasné jsou i náležitosti, které musí z hlediska zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat daňový doklad.

Náležitosti faktur – daňových dokladů

Mají-li být správně vystavovány faktury, předně je zapotřebí posoudit, kdo (tj. jaký subjekt) fakturuje. Pokud je dodavatel zboží nebo služby plátcem daně z přidané hodnoty, musí respektovat povinné náležitosti daňových dokladů, které jsou předepsány zejména ustanovením § 28 odst. 2 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o DPH” či též „zákon o dani z přidané hodnoty”).

Podle citovaného ustanovení musí běžný daňový doklad za zdanitelné plnění obsahovat tyto náležitosti:

 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení a sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • obchodní firmu nebo jméno a příjmení a sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění,
 • daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění (pokud je plátcem DPH),
 • evidenční číslo daňového dokladu,
 • rozsah a předmět zdanitelného plnění,
 • datum vystavení daňového dokladu,
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 • jednotkovou cenu bez daně a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
 • základ daně,
 • základní nebo sníženou sazbu daně,
 • výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.

V praxi se často chybuje zejména ve správném označení dodavatele či odběratele. Je-li dodavatel či odběratel fyzickou osobou, daňový doklad musí obsahovat vždy její jméno a příjmení, nikoliv jen např. obchodní značku, popř. dodatek, pod kterým je podnikatel prezentován. Toto pravidlo se týká i fyzických osob podnikajících v rámci sdružení bez právní subjektivity, kdy bývá často uveden pouze název sdružení a jméno a příjmení fyzické osoby – člena sdružení chybí. To však neznamená, že název sdružení nebo obchodní značka na faktuře uvedeny být nesmí.

Vyhazov - TIP
Čtěte více na business serveru Podnikatel.cz:

Pozor na lhůtu 15 dnů pro vystavení daňového dokladu

Na daňovém dokladu musí být též uvedeno datum uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se u dodání zboží rozumí zejména den jeho skutečného dodání a u poskytování služeb zejména den jejího skutečného poskytnutí. V zákoně o dani z přidané hodnoty je však stanovena řada výjimek z tohoto obecného pravidla. Mezi datem vystavení a datem uskutečnění zdanitelného plnění by neměla být doba delší než 15 dnů, neboť v souladu s ustanovením § 26 odst. 1 zákona o DPH je dodavatel – plátce DPH povinen vystavit daňový doklad nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

V praxi se často objevují chyby ve výpočtu daně z přidané hodnoty. Ty spočívají v tom, že se DPH počítá u jednotlivých samostatných položek faktury, přičemž je poté na daňovém dokladu (nejčastěji v jeho spodní části) uveden součet takto vypočtených částek. Správně se má ale daň z přidané hodnoty počítat tak, že se nejprve sečtou ceny bez daně u jednotlivých položek (pro jednotlivé sazby DPH) a až z tohoto součtu se prostřednictvím základní nebo snížené sazby vypočítá daň. Rozdíly ve výpočtu oběma popsanými způsoby jsou však často velmi malé – dané zejména zaokrouhlením.

Zákon o dani z přidané hodnoty, který je účinný ode dne vstupu České republiky do Evropské unie, navíc přinesl změnu v náležitostech daňových dokladů, a to v tom smyslu, že se na daňových dokladech má vždy uvádět jednotková cena. Toto pravidlo platí i u služeb, kde je nejčastěji jednotkovou cenou celková cena služby.

Razítko a podpis dodavatele nejsou povinnou náležitostí daňového dokladu

Mezi náležitostmi daňového dokladu nejsou uvedeny ani razítko ani podpis dodavatele, z tohoto důvodu se na fakturách nemusí uvádět.

Vystavování faktur neplátcem DPH

Fyzická nebo právnická osoba, která fakturuje a která zároveň není plátcem DPH, se nemusí výše uvedenými náležitostmi řídit. Tyto osoby většinou vystavují faktury s běžnými náležitostmi, tj. zejména identifikací dodavatele a odběratele, bankovního spojení, pořadového čísla, data vystavení a splatnosti, předmětu plnění a částek. Pojem faktura a její náležitosti nejsou žádným právním předpisem explicitně stanoveny.

školení účto - duben - archivace

Neplátce DPH nesmí vystavit fakturu s daní z přidané hodnoty

Jakkoliv se zdá samozřejmé, že neplátce DPH nesmí vystavit daňový doklad s uvedením daně z přidané hodnoty, někdy se toto pravidlo poruší, což s sebou nese zásadní důsledky. Předně si odběratel nesmí z takového dokladu uplatnit nárok na odpočet vyfakturované daně z přidané hodnoty. Pokud si odpočet uplatní a správce daně tuto skutečnost zjistí, bude mu částka takové daně doměřena, a to včetně případných sankcí. Je tedy vždy vhodné, aby si odběratel ověřoval, zda jeho dodavatel je skutečně plátcem DPH. Toto ověření lze provést na veřejně přístupných serverech, např. na stránkách Ministerstva financí České republiky.


Autor je partnerem poradenské společnosti MIVO s.r.o., která poskytuje služby v oblastech:

 • vedení účetnictví
 • vedení mzdové a personální evidence
 • daňové poradenství

Zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %, náš rozpočet

64 %
9 %
17 %
10 %
Odpovědělo 405 čtenářů.

Autor článku

Daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky. Sledujte Jana na Twitteru @janmolincz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).