Hlavní navigace

Podnikání Ukrajinců v Česku: Přinášíme konkrétní návod

25. 3. 2022
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Řada z prchajících občanů z Ukrajiny bude chtít začít podnikat. Jaké jsou možnosti podnikání v České republice a co je k zahájení podnikání potřeba?

Mezi nejčastější formy podnikání v České republice patří podnikání na základě živnostenského oprávnění jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) a prostřednictvím obchodní korporace, společnosti s ručením omezeným (s.r.o.). V rámci tohoto článku se budeme zabývat první z těchto možností.

Co se dozvíte v článku
 1. Podmínky pro udělení živnostenského oprávnění
 2. Povolení k pobytu
 3. УКРАЇНСЬКІ: Бізнес українців в Чехії. Подаємо конкретну інструкцію

Podmínky pro udělení živnostenského oprávnění

První z možností pro cizince je podnikání na základě uděleného živnostenského oprávnění na základě živnostenského zákona.

Živnostenský zákon rozlišuje dva typy živnostenských oprávnění: ohlašovací, která při splnění stanovených podmínek smějí být provozována na základě ohlášení, a koncesované, která smějí být provozována na základě koncese. Ohlašovací živnosti se dále rozdělují na volné, řemeslné a vázané.

U volných živností není potřeba prokazovat určitou odbornou způsobilost, u koncesovaných živností je zpravidla nutný souhlas příslušného orgánu státní správy.

Podle živnostenského zákona mohou zahraniční osoby provozovat na území České republiky živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako české osoby, pokud ze živnostenského zákona nevyplývá něco jiného.

Mezi základní podmínky patří:

 • plná svéprávnost (tzn. dovršení 18 let), kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti; a
 • bezúhonnost; případně též
 • odborná způsobilost, pokud je vyžadována.

Pokud tedy cizinci mají zájem o takové podnikání a splňují tyto základní podmínky, mohou u kteréhokoliv živnostenského úřadu ohlásit živnost či podat žádost o udělení koncese. Ohlášení živnosti, případně žádost o koncesi, se provádí prostřednictvím jednotného registračního formuláře.

Cizinec musí k žádosti připojit:

 • doklady odborné způsobilosti (doklad o vzdělání a praxi), je-li vyžadováno podle druhu ohlášené živnosti;
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil sídlo, liší-li se od jeho bydliště nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo na adrese sídla správního orgánu. K doložení právního důvodu pro užívání prostor postačí písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, že s umístěním souhlasí.
 • výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný státem, jehož je občanem, pokud nemá cizinec povolen trvalý pobyt na území České republiky;
 • doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, pokud podle zvláštního zákona mají povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení;

Ustanovuje-li cizinec odpovědného zástupce (možnost ustanovit u živností vázaných nebo řemeslných), tak musí navíc doložit následující doklady týkající se jeho osoby:

 • doklad o bezúhonnosti – viz. výše uvedeno v odstavci doklad o bezúhonnosti;
 • doklady prokazující odbornou nebo jinou způsobilost, je-li zákonem vyžadována;
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce (podpis prohlášení musí být úředně ověřen, nebyl-li učiněn osobně před živnostenským úřadem);
 • platný průkaz totožnosti odpovědného zástupce.

Správní poplatek za ohlášení živnosti či žádost o koncesi činí 1000 korun.

Co se týče ohlašovacích živností, pokud cizinec splní veškeré podmínky stanovené živnostenským zákonem, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 pracovních dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis.

V případě koncesovaných živností platí, že pokud:

 • má žádost o koncesi všechny zákonem stanovené náležitosti;
 • splňuje-li cizinec všechny podmínky provozování živnosti;
 • netrvá-li u cizince překážka v provozování živnosti; a
 • souhlasí-li s udělením koncese příslušný orgán státní správy (je-li tento souhlas zákonem vyžadován, orgány státní správy zpravidla rozhodují do 30 pracovních dní);

živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese a do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a podnikateli vydá výpis.

ČLÁNKY PRO UKRAJINU 

Čtěte články, které jsou určeny pro nově příchozí Ukrajince. Články vycházejí v češtině i ukrajinštině. Zřídili jsme pro tyto účely speciální ukrajinskou sekci, kde jsou články výhradně v ukrajinštině. Pokud máte tip na obsah, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu: press@podnikatel.cz

Povolení k pobytu

Zahraniční obyvatelé, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít pro pobyt na území České republiky povolení, musí k ohlášení živnosti a k žádosti o koncesi doložit doklad prokazující udělení víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.

Vízum za účelem strpění pobytu na území

Podle posledních informací ze strany příslušných živnostenských úřadů je dlouhodobé vízum za účelem strpění na území vydané na základě nového zákona o některých opatřených v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (viz též náš předešlý příspěvek) považováno za povolení k pobytu pro účely živnostenského zákona. Cizinci disponující tímto oprávněním tak mohou bez dalšího ohlásit živnost či požádat o koncesi na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání

Pokud však cizinec nemůže nebo nesplňuje kritéria pro získání víza za účelem strpění pobytu na území, přichází dále v úvahu vízum k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobého pobytu.

Podmínky pro udělování těchto víz stanovuje zákon o pobytu cizinců na území České republiky.

Vízum se uděluje s dobou platnosti a dobou pobytu na území nejdéle na 1 rok a lze ho prodloužit.

Žádost o dlouhodobé vízum je však nutné podat na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí, a to pouze na zastupitelském úřadu ve státě, jehož je občanem, popřípadě jenž vydal cestovní doklad, nebo ve státě, ve kterém byl povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt. Současně jsou pro jednotlivé úřady stanoveny kvóty na počet žádostí za daný rok.

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení víza činí 1000 korun.

vyplněné žádosti se předkládají následující:

 • cestovní doklad,
 • doklad potvrzující účel pobytu (tj. předložit doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence – např. o zápisu do živnostenského rejstříku nebo o zápisu do obchodního rejstříku),
 • zajištění prostředků k pobytu na území ČR,
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,
 • 1 fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam.

Dokumenty musí být předloženy jako originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů. Všechny předkládané dokumenty (s výjimkou cestovního dokladu) musí být vyhotoveny v českém jazyce nebo do češtiny úředně přeloženy.

Zajištění prostředků k pobytu na území se prokazuje předložením peněžních prostředků alespoň ve výši 50násobku částky existenčního minima, tj. např. výpisem z účtu.

Na požádání je cizinec povinen dále předložit:

 • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, vydaného státem, jehož je cizinec státním občanem, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává,
 • doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.

Je-li žádost vyřízena kladně, před vyznačením víza je cizinec povinen zastupitelskému úřadu ČR předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění (není vyžadováno, pokud je cizinec účastníkem veřejného zdravotního pojištění anebo jsou-li náklady zdravotní péče hrazeny na základě mezinárodní smlouvy nebo pokud cizinec prokáže, že je zdravotní péče hrazena jiným způsobem) a na požádání doklad o zaplacení pojistného uvedeného na dokladu o cestovním zdravotním pojištění.

Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání

Vedle výše uvedených dlouhodobých víz přichází v úvahu také povolení k dlouhodobého pobytu za účelem podnikání, pokud již cizinec, který na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů, hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu.

Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání se vydává na dobu dvou let a lze jej opakovaně prodloužit.

Správní poplatek za přijetí žádosti o udělení dlouhodobého pobytu za účelem podnikání činí 2500 korun.

K žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání cizinec předkládá:

 • cestovní doklad,
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území ČR,
 • fotografii, pokud nebude pořizován záznam cizince,
 • doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem cizince a společně s ním posuzovaných osob dosáhne určité výše,
 • doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu či evidence,
 • doklad prokazující bezdlužnost cizince,
 • doklad prokazující bezdlužnost obchodní korporace, jde-li o cizince, který je členem statutárního orgánu obchodní korporace,
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území a na požádání doklad o zaplacení pojistného.

Na požádání taktéž:

 • platební výměr daně z příjmu,
 • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je 60 dnů, nicméně v praxi toto řízení trvá obvykle dvakrát déle.

skoleni_18_3

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání je nutné podat k místně příslušnému pracovišti Ministerstva vnitra ČR, Odboru azylové a migrační politiky.

V neposlední řadě je nutné též připomenout, že cizinec je povinen oznámit zahájení ekonomické činnosti příslušným orgánům státní správy, zejména finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Tato oznámení lze splnit též prostřednictvím jednotného registračního formuláře.

Vážení čtenáři, situaci na Ukrajině se věnujeme napříč servery, které spadají pod našeho vydavatele, společnost Internet Info. Nabízíme vám výběr některých textů:

POMOC PRO UPRCHLÍKY

FINANCE A BYZNYS

IT A KYBERBEZPEČNOST

UŽITEČNÉ RADY

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).