Hlavní navigace

MÉDEA, a.s.

Firma MÉDEA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4728, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 636 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25130013

Sídlo:

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 5. 1997

DIČ:

CZ25130013

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4728, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MÉDEA, a.s. od 20. 5. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 20. 5. 1997

adresa

Mikuleckého č.p. 1311/8
Praha 4 14700 od 18. 8. 2003

adresa

Na Poříčí 25
Praha 1 do 18. 8. 2003 od 19. 10. 1999

adresa

Jaselská 6
Praha 6 do 19. 10. 1999 od 20. 5. 1997

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 9. 2021

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče od 9. 9. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 9. 9. 2021 od 3. 7. 2009

organizování sportovních soutěží do 3. 7. 2009 od 3. 12. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 3. 7. 2009 od 19. 10. 1999

ekonomicko-organizační poradenství do 3. 7. 2009 od 10. 11. 1998

Pronájem nemovitostí spojený s dalšími službami do 3. 7. 2009 od 3. 11. 1997

reklamní činnost do 3. 7. 2009 od 20. 5. 1997

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 15.5.2019 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 286,000.000,-- Kč (slovy: dvě-stě-osmdesát-šest-milionů korun českých), a to z původní částky Kč 200,000.000,--Kč (slovy: dvě-stě-milionů korun českých) na novou částku 486,000.000,--Kč (slovy: čtyři-sta -osmdesát-šest milionů korun českých), a to upsáním nových akcií, přičemž se připouští upisování akcií pod tuto novou navrhovanou částku, tj. zvýšení základního kapitálu bude účinné, i když bude celkově účinně upsán jakýkoliv nižší počet akcií. Základní k apitál se zvýší jen v rozsahu upsaných akcií. Upisování akcií nad částku 286,000.000,--Kč se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno maximálně 5.720 (slovy: pět-tisíc-sedm-set-dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč (slovy: padesát-tisíc korun českých), přičemž nové akcie budou emitovány jako kmenové akcie na jméno, v zaknihované podobě. Stávající akcie společnosti, jejich druh, forma, podoba (změněna na zaknihované cenné papíry) a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě a může být splacen pouze peněžitým vkladem. Emisní kur z upisovaných akcií je splatný ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne úpisu akcií, tj. ode dne, kdy upisovatel uzavřel se společností smlouvu o úpisu akcií, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 1091105303/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ75 5500 0000 0010 9110 5303, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 3) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výhradně peněžitými vklady. Úpis nových akcií bude probíhat jako maximálně dvoukolový. První kolo je určeno pro akcionáře společnosti k uplatnění jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Akcionáři spole čnosti mají přednostní právo upsat nové akcie upisované ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Nedojde-li v prvním kole přednostního upisování k upsání všech nových akcií potřebných ke zvýšení zákla dního kapitálu o navrhovanou částku, svědčí akcionářům přednostní právo na upsání zbývajících akcií, a to bez ohledu na to, zda v prvním kole přednostního práva využili či nikoliv. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ani ve druhém ko le, budou všechny nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je Mgr. Jaromír Soukup, nar. 22.2.1969, bytem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00 (dále jen Vybraný zájemce). S využitím přednostního práva mohou akcionáři upisovat akcie ve lhůtě d o 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zveřejněna informace dle § 485 odst. 1 ZOK, přičemž 14denní lhůta počne běžet prvním dnem následujícím po zveřejnění dle § 485 odst. 1 ZOK. Zájem upsat akcie mohou akcionáři uplatit na adrese sídla společnosti ve stanovené lhůtě, vždy v pracovní dny od 10:00 do 16:00 hodin. 4) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být přednostní právo uplatněno poprvé, tj. první den 14denní lhůty pro využití přednostního práva. 5) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč (slovy: padesát-tisíc korun českých) lze upsat 1,43 (slovy: jednu celou a čtyřicet-tři-setiny) nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. 6) K upsání nových akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi upisovatelem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Akcionáři, který uplatní zájem o úpis nových akcií, předloží nebo zašle představenstvo společnosti návrh smlouvy o upsání nových akcií. Akcionář je pak povinen akceptovat návrh a doručit podepsanou smlouvu o upsání akcií představenstvu společnosti tak, aby představenstvo společnosti podepsanou smlouvu obdrželo ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání nových akcií. Jestliže akcionář neakceptuje návrh smlouvy o upsání nových akcií a/nebo nedoručí podepsanou smlouvu představenstvu společnosti v uvedené lhůtě, hledí se na něj, jako kdyby zájem o úpis nových akcií neuplatnil. 7) Bez využití přednostního práva budou upsány akcie, ohledně nichž se akcionáři vzdají svého přednostního práva, a dále akcie, ohledně nichž akcionáři nevyužijí svého přednostního práva. Všechny nové akcie upisované bez využití přednostního práva tak bud ou nabídnuty k úpisu předem Vybranému zájemci. Akcie upisované bez využití přednostního práva budou upsány v sídle Společnosti, a to ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Vybranému zájemci, čímž bude začátek lhůty Vybraném u zájemci oznámen. Akcie budou upisovány na základě smlouvy o úpisu akcií, která bude v písemné podobě uzavřena mezi Vybraným zájemcem a společností, s úředně ověřenými podpisy. Emisní kurs akcií upsaných Vybraným zájemcem bez využití přednostního práva m usí být splacen v plné výši v penězích, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 1091105303/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ75 5500 0000 0010 9110 5303, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 8) Nové akcie ani žádná jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky akcií. 9) Připouští se možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Vybraný zájemce pohledává za Společností (i) pohledávku z titulu nevyplacených podílů na zisku Společnosti (dividend), evidovaných v účetnictví Spol ečnosti na účtu č. 364010-Závazky ke společníkům při rozdělení zisku, kdy ke dni 28.2.2019 činila tato pohledávka celkovou částku 75,787.499,--Kč(slovy: sedmdesát-pět-milionů-sedm-set-osmdesát-sedm-tisíc-čtyři-sta-devadesát-devět korun českých) (dále jen Pohledávka 1) a dále (ii) pohledávku v celkové výši 125,000.000,--Kč (slovy: jedno-sto-dvacet-pět-milionů korun českých) (dále jen Pohledávka 2) z titulu Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 20.3.2019 mezi společností Barrandov Televizní Studio a.s., IČ: 41693311, se sídlem Praha 5, Kříženeckého nám. 322, PSČ: 152 00 (dále jen Původní dlužník) jako původním dlužníkem, Společností jako novým dlužníkem a Vybraným zájemcem jako věřitelem, na základě které převzala Společnost dluh Původního dlužníka za Vybran ým zájemcem v celkové výši 125,000.000,--Kč, a to z titulu (a) Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Původním dlužníkem a Vybraným zájemcem dne 21.11.2018, na základě které poskytl Vybraný zájemce Původnímu dlužníkovi zápůjčku finančních prostředků ve výši 75, 000.000,--Kč a (b) Smlouvy o zápůjčce uzavřené mezi Původním dlužníkem a Vybraným zájemcem dne 29.11.2018, na základě které poskytl Vybraný zájemce Původnímu dlužníkovi zápůjčku finančních prostředků ve výši 50,000.000,-- Kč; (Pohledávka 1 a Pohledávka 2 dále jen Pohledávka Vybraného zájemce). Pohledávka Vybraného zájemce za Společností tak činí částku ve výši 200,787.499,--Kč (slovy: dvě-stě-milionů-sedm-set-osmdesát-sedm-tisíc-čtyři-sta-devadesát-devět korun českých). Valná hromada rozhoduje o tom, že se připouští možnost započtení Pohledávky Vybraného zájemce vůči Společnosti až do výše 200,200.000,--Kč (slovy: dvě-stě-milionů-dvě-stě-tisíc korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií V ybraným zájemcem. Valná hromada dává souhlas, aby představenstvo za společnost uzavřelo s akcionáři příslušné smlouvy o započtení. Pro uzavření smlouvy o započtení se stanovují tato pravidla: Společnost zašle upisovateli návrh smlouvy o započtení nejpozději s návrhem smlouvy na upsání akcií; upisovatel je povinen smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí společnosti podepsanou smlouvu o započtení do sídla společnosti. Zbylou část emisního kurzu upsaných akcií, která nebude splacena formou započtení, splatí upisovatelé v penězích ve lhůtě třiceti dnů ode dne vy užití přednostního práva na úpis akcií, a to bezhotovostním převodem na účet společnosti č. 1091105303/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s., mezinárodní číslo účtu (IBAN): CZ75 5500 0000 0010 9110 5303, BIC (SWIFT) kód: RZBCCZPP. 9) Valná hromada ukládá představenstvu společnosti učinit všechna potřebná opatření ke splnění tohoto usnesení, včetně provedení změn v důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti ve stanovách společnosti. do 12. 7. 2019 od 24. 5. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 2. 5. 2017 od 8. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 6 do 2. 5. 2017 od 8. 9. 2014

Rozsah splacení základního jmění : 100% od 20. 5. 1997

společnost má akcie v listinné podobě do 24. 5. 2019 od 20. 5. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 636 000 000 Kč

od 11. 5. 2022

Základní kapitál

vklad 586 000 000 Kč

do 11. 5. 2022 od 27. 10. 2021

Základní kapitál

vklad 486 000 000 Kč

do 27. 10. 2021 od 12. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 12. 7. 2019 od 8. 8. 2012

Základní kapitál

vklad 180 000 000 Kč

do 8. 8. 2012 od 21. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 21. 7. 2011 od 23. 7. 2010

Základní kapitál

vklad 120 000 000 Kč

do 23. 7. 2010 od 15. 7. 2009

Základní kapitál

vklad 90 000 000 Kč

do 15. 7. 2009 od 23. 7. 2008

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 23. 7. 2008 od 20. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 55 000 000 Kč

do 20. 8. 2007 od 10. 8. 2006

Základní kapitál

vklad 47 000 000 Kč

do 10. 8. 2006 od 8. 8. 2005

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

do 8. 8. 2005 od 13. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 26 000 000 Kč

do 13. 9. 2004 od 18. 8. 2003

Základní kapitál

vklad 16 000 000 Kč

do 18. 8. 2003 od 3. 12. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 12. 2002 od 20. 5. 1997
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 12 720 od 11. 5. 2022
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 11 720 do 11. 5. 2022 od 27. 10. 2021
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 9 720 do 27. 10. 2021 od 12. 7. 2019
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 4 000 do 12. 7. 2019 od 24. 5. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 4 000 do 24. 5. 2019 od 8. 8. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 3 600 do 8. 8. 2012 od 21. 7. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 3 000 do 21. 7. 2011 od 23. 7. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 2 400 do 23. 7. 2010 od 15. 7. 2009
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 800 do 15. 7. 2009 od 23. 7. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 400 do 23. 7. 2008 od 20. 8. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 1 100 do 20. 8. 2007 od 10. 8. 2006
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 940 do 10. 8. 2006 od 8. 8. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 800 do 8. 8. 2005 od 13. 9. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 520 do 13. 9. 2004 od 18. 8. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 320 do 18. 8. 2003 od 3. 12. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 20 do 3. 12. 2002 od 20. 5. 1997

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Jaromír Soukup

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 26. 7. 2021

vznik funkce: 9. 9. 2021

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Kateřina Čápová

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2021 - Poslední vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 2. 7. 2021

zánik členství: 8. 9. 2021

vznik funkce: 2. 7. 2021

zánik funkce: 8. 9. 2021

Padovská 747/5, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2021 - Poslední vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 26. 7. 2021

vznik funkce: 26. 7. 2021

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Marian Severa

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2021 - Poslední vztah: 27. 7. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

zánik členství: 26. 7. 2021

zánik funkce: 26. 7. 2021

Vřesová 1000, Květnice, 250 82, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ladislav Jelínek

člen představenstva

První vztah: 21. 5. 2021 - Poslední vztah: 27. 7. 2021

vznik členství: 26. 4. 2021

zánik členství: 26. 7. 2021

zánik funkce: 26. 7. 2021

Musílkova 167/13, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Kateřina Čápová

člen představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 15. 7. 2021

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 30. 6. 2021

Padovská 747/5, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Mgr. Kateřina Čápová

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2016

Hvozdíková 2884/2, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  IDK Praha a.s.

  Mikuleckého 1311/8, Praha Braník, 147 00

Ing. Jaroslav Tvrdík

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 16. 3. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 16. 3. 2017

Mrkvičkova 1373/14, Praha, 163 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 15. 7. 2021

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 30. 6. 2021

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2021

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Tvrdík

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 16. 3. 2017

vznik funkce: 30. 6. 2016

zánik funkce: 16. 3. 2017

Mrkvičkova 1373/14, Praha, 163 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Kateřina Čápová

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 30. 6. 2016

Hvozdíková 2884/2, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  IDK Praha a.s.

  Mikuleckého 1311/8, Praha Braník, 147 00

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 25. 3. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2016

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 20. 3. 2008

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 25. 3. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2016

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Mgr. Kateřina Čápová

člen

První vztah: 27. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 22. 5. 2002

zánik členství: 30. 6. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2016

Hvozdíková 2884/2, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  IDK Praha a.s.

  Mikuleckého 1311/8, Praha Braník, 147 00

Mgr. Kateřina Čápová

člen

První vztah: 27. 6. 2013 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 22. 5. 2002

zánik členství: 30. 6. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2016

Hvozdíková 2884/2, Praha, 106 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen správní rady

  IDK Praha a.s.

  Mikuleckého 1311/8, Praha Braník, 147 00

Marcela Hrdá

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2012 - Poslední vztah: 1. 3. 2016

vznik členství: 11. 9. 2012

zánik členství: 1. 3. 2016

vznik funkce: 11. 9. 2012

zánik funkce: 1. 3. 2016

Za Štěpnicí 277, Řitka, 252 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Filip Doubek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

zánik členství: 30. 6. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2016

Polní 167, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen

  J.S.P., a.s.

  Mikuleckého 1311/8, Praha Braník, 147 00

Filip Doubek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2012 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

zánik členství: 30. 6. 2016

zánik funkce: 30. 6. 2016

Polní 167, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen

  J.S.P., a.s.

  Mikuleckého 1311/8, Praha Braník, 147 00

Ing. Věra Fialová

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 2. 4. 2007

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 25. 3. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2014

Pod Račany 173, Davle, 252 06, Česká republika

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2008 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 20. 3. 2008

vznik funkce: 25. 3. 2008

Mikuleckého 1311/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2008 - Poslední vztah: 17. 6. 2008

vznik členství: 20. 3. 2008

vznik funkce: 25. 3. 2008

Krčská 55/994, Praha 4, 140 00, Česká republika

Bc. Věra Fialová

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 4. 2008 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

vznik členství: 2. 4. 2007

vznik funkce: 25. 3. 2008

Pod Račany 173, Davle, 252 06, Česká republika

Mgr. Kateřina Boháčová

člen

První vztah: 11. 4. 2007 - Poslední vztah: 27. 6. 2013

vznik členství: 22. 5. 2002

Hvozdíková 2/2884, Praha 10, 106 00, Česká republika

Bc. Věra Fialová

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2007 - Poslední vztah: 8. 4. 2008

vznik členství: 2. 4. 2007

vznik funkce: 2. 4. 2007

zánik funkce: 25. 3. 2008

Pod Račany 173, Davle, 252 06, Česká republika

Mgr. Kateřina Boháčová

člen

První vztah: 13. 2. 2003 - Poslední vztah: 11. 4. 2007

vznik členství: 22. 5. 2002

Jasmínová 44/2686, Praha 10, 106 00, Česká republika

Mgr. Kateřina Smutná

člen

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 13. 2. 2003

vznik členství: 22. 5. 2002

Jasmínová 44/2686, Praha 10, 106 00, Česká republika

Radek Pohorský

člen

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

zánik členství: 22. 5. 2002

Korunovační 2, Praha 7, Česká republika

Filip Doubek

místopředseda

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 8. 8. 2012

Brandlova 1641, Praha 4, Česká republika

Radomír Čech

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 3. 12. 2002

Cejl 35, Brno, Česká republika

Ing. Roman Heřman

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

zánik členství: 6. 5. 2002

17.listopadu 1292, Mladá Boleslav, Česká republika

Filip Doubek

člen

První vztah: 29. 8. 2000 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

Brandlova 1641, Praha 4, Česká republika

Jiří Tošer

člen

První vztah: 19. 10. 1999 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

Jeseniova 2446, Praha 3, Česká republika

Mgr. Jaromír Soukup

předseda

První vztah: 10. 11. 1998 - Poslední vztah: 11. 4. 2007

vznik členství: 10. 11. 1998

zánik členství: 2. 4. 2007

vznik funkce: 10. 11. 1998

zánik funkce: 2. 4. 2007

Krčská 55/994, Praha 4, Česká republika

Ivana Juráňová

předseda

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 10. 11. 1998

Filipova 2015/4, Praha 4, Česká republika

Ivana Růžičková

člen

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 10. 1999

Skuteckého 1088/9, Praha 6, Česká republika

Ing. Roman Heřman

místopředseda

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

17.listopadu 1292, Mladá Boleslav, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 9. 9. 2021

Společnost zastupují společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo společně předseda představenstva a člen představenstva.

do 9. 9. 2021 od 10. 8. 2016

Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

do 10. 8. 2016 od 8. 4. 2008

Za společnost jedná a podepisuje předseda a místopředseda představenstva, a to každý samostatně. Při podepisování za společnost připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 8. 4. 2008 od 19. 10. 1999

Způsob jednání jménem společnosti : Za společnost jedná a podepisuje samostatně předseda představenstva. Při podepisování za společnost připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.

do 19. 10. 1999 od 20. 5. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

PhDr. Jitka Věková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2021

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Jaromír Soukup

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 8. 2021 - Poslední vztah: 10. 8. 2021

vznik členství: 2. 7. 2021

vznik funkce: 2. 7. 2021

Den zániku funkce: 26.07.2021 Den zániku členství: 26.07.2021 do 10. 8. 2021 od 10. 8. 2021

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Marek Beitl

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2021 - Poslední vztah: 27. 7. 2021

vznik členství: 7. 6. 2021

zánik členství: 26. 7. 2021

zánik funkce: 26. 7. 2021

U Rybníka 2224/14, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Bůzek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2021 - Poslední vztah: 27. 7. 2021

vznik členství: 7. 6. 2021

zánik členství: 26. 7. 2021

zánik funkce: 26. 7. 2021

Na vysoké I 347/13, Praha, 150 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

PhDr. Jitka Věková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2017 - Poslední vztah: 10. 8. 2021

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 30. 6. 2021

zánik funkce: 30. 6. 2021

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Donghua Wang

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2017 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 16. 3. 2017

Wenhuiyuan severní ulice Jia 6, budova č. 3, vstup III - č. dveří 601, Peking, Haidian distrikt, Čínská lidová republika

Filip Doubek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2017 - Poslední vztah: 10. 8. 2021

vznik členství: 30. 6. 2016

zánik členství: 26. 4. 2021

zánik funkce: 26. 4. 2021

Polní 167, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen

  J.S.P., a.s.

  Mikuleckého 1311/8, Praha Braník, 147 00

Renata Hašková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

Petýrkova 1965/23, Praha, 148 00, Česká republika

Kateřina Böhmová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 5. 6. 2016

Dieselova 191, Praha, 109 00, Česká republika

Renata Hašková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

Petýrkova 1965/23, Praha, 148 00, Česká republika

Jitka Věková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Jitka Věková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

Za Humny 137, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Kateřina Böhmová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 30. 6. 2014

zánik členství: 5. 6. 2016

Dieselova 191, Praha, 109 00, Česká republika

Jarmila Izáková Flejberková

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 16. 2. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

Na Groši 1155/5, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Josef Wagenknecht

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 10. 2. 2010

zánik členství: 30. 6. 2016

Vřesová 680/15, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Wagenknecht

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2013 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 10. 2. 2010

zánik členství: 30. 6. 2016

Vřesová 680/15, Praha, 181 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Matějka

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Augustinova 2074/7, Praha 4, 140 00, Česká republika

Lukáš Löwy

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 10. 2. 2010

zánik členství: 30. 6. 2016

náměstí Svobody 728/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

Lukáš Löwy

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

vznik členství: 10. 2. 2010

zánik členství: 30. 6. 2016

náměstí Svobody 728/1, Praha 6, 160 00, Česká republika

Markéta Zahradníková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

Vítězná 530/11, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Josef Wagenknecht

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2010 - Poslední vztah: 28. 9. 2013

vznik členství: 10. 2. 2010

Vřesová 680/15, Praha 8, 180 00, Česká republika

Jarmila Flejberková

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 16. 2. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2014

Na Groši 1155/5, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ampelio Plaza Mayor

člen

První vztah: 16. 11. 2004 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2004

c/Puerto de los Leones 36, 28023 Aravaca, Madrid, Španělské království

Ampelio Plaza Mayor

člen

První vztah: 16. 11. 2004 - Poslední vztah: 2. 5. 2017

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 30. 6. 2004

c/Puerto de los Leones 36, 28023 Aravaca, Madrid, Španělské království

Ing. Michal Voráček CSc.

člen

První vztah: 10. 12. 2003 - Poslední vztah: 1. 3. 2010

vznik členství: 1. 10. 2002

zánik členství: 1. 2. 2010

Holandská 6/405, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Michal Voráček CSc.

člen

První vztah: 13. 2. 2003 - Poslední vztah: 10. 12. 2003

vznik členství: 1. 10. 2002

Bělečská 72, Praha 9, 190 14, Česká republika

Alessandro Ranieri Adorni Braccesi

člen

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 1. 3. 2010

vznik členství: 22. 5. 2002

zánik členství: 1. 2. 2010

Via Del Casalino 87, Colognora Di Compito, Capannori Lucca, Italská republika

Další vztah k této osobě

Ing. Monika Soukupová

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 2. 2003

zánik členství: 1. 10. 2002

Průmyslová 46, Strančice, Česká republika

Otokar Sojka

člen

První vztah: 13. 2. 2002 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

zánik členství: 22. 5. 2002

Klimentská 19, Praha 1, Česká republika

Dr. František Vyskočil

člen

První vztah: 10. 11. 1998 - Poslední vztah: 16. 11. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2004

Široká 14/65, Praha 1, Česká republika

JUDr. Pavol Krošlák

člen

První vztah: 10. 11. 1998 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

Heřmanova 2, Praha 7, Česká republika

Ing. Stanislav Karas CSc.

člen

První vztah: 3. 11. 1997 - Poslední vztah: 10. 11. 1998

Francouzská 9, Praha 2, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

člen

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 10. 11. 1998

Krčská 55/994, Praha 4, 140 00, Česká republika

Michal Voráček

člen

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 13. 2. 2002

Bělečská 72, Praha 9 - Klánovice, Česká republika

Prof Ing. Josef Pipek CSc

člen

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 3. 11. 1997

Prosluněná 555, Praha 5, Česká republika

Další vztahy firmy MÉDEA, a.s.

1 fyzická osoba

Mgr. Jaromír Soukup

První vztah: 9. 9. 2021

Mikuleckého 1311/8, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 33 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Jaromír Soukup

První vztah: 10. 7. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2011

Mikuleckého 1311/8, Praha 4, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jaromír Soukup

První vztah: 3. 12. 2002 - Poslední vztah: 10. 7. 2008

Krčská 55/994, Praha 4, Česká republika

Akcionáři

Mgr. JAROMÍR SOUKUP

Mikuleckého 1311/8, Česká republika, Praha, 147 00

od 9. 9. 2021

Mgr. Jaromír Soukup

Mikuleckého, Česká republika, Praha 4, 147 00

do 30. 12. 2011 od 10. 7. 2008

Mgr. Jaromír Soukup

Krčská, Česká republika, Praha 4

do 10. 7. 2008 od 3. 12. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 28. 5. 1997

Živnosti

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 6. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 5. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).