Hlavní navigace

Verneřický Angus a.s.

Firma Verneřický Angus a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1008, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 10 900 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25023721

Sídlo:

Lovečkovice 35, 411 45

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 8. 1997

DIČ:

CZ25023721

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
01420 Chov jiného skotu
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
10110 Zpracování a konzervování masa, kromě drůbežího
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1008, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

PM - Kamenický Šenov a.s. od 1. 8. 1997

Obchodní firma

Verneřický Angus a.s. od 21. 10. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 1. 8. 1997

adresa

35
Lovečkovice 41145 od 16. 10. 2013

adresa

Mírové náměstí 142
Verneřice 40725 do 16. 10. 2013 od 21. 10. 2003

adresa

Příbramská 278
Verneřice 40725 do 21. 10. 2003 od 23. 6. 1998

adresa

Jiráskova 614
Česká Lípa 47001 do 23. 6. 1998 od 1. 8. 1997

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 1. 8. 2018

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 9. 2014

zemědělská výroba podle zvláštního zákona od 10. 9. 2014

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 10. 9. 2014 od 5. 6. 2004

řeznictví a uzenářství do 21. 10. 2003 od 23. 6. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných do 10. 9. 2014 od 1. 8. 1997

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 10. 9. 2014 od 1. 8. 1997

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 22. 10. 2014 od 10. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 22. 10. 2014 od 10. 9. 2014

Valná hromada společnosti dne 29.11.2005 rozhodla takto: a) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. je možnost udržení bankovního financování a umožnění dalšího rozvoje společnosti. b) Základní kapitál společnosti Verneřický Angus a.s. se zvyšuje z částky 8.300.000,- Kč (slovy: osmmilionůtřistatisíc korun českých) o částku 2.600.000,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých) na celkovou částku 10.900.000,- Kč (slovy: desetmil ionůdevětsettisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. c) Na zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. bude vydáno 26 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), přičemž emisní kurz každé nové akcie je roven její jmenovité hodnotě. d) Akcie budou upisovány v sídle společnosti Spojené farmy a.s., se sídlem Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, IČ: 25096630. Lhůta k upisování nových akcií činí třicet (30) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, jejímž uzavřením budou akcie upsány. Upisování nových akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. do obchodního rejstříku. e) Zvýšení základního kapitálu společnosti Verneřický Angus a.s. bude provedeno formou upisování nových akcií předem určeným zájemcem, a to společností Spojené farmy a.s., se sídlem Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, IČ 25096630, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4468 (dále jen "Spojené farmy a.s."). f) Emisní kurz nových akcií bude zcela splacen nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je budova bez čp/če - zem. stavení, postavená na pozemku parc. č. st. 508, která je zapsána u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Dě čín, na listu vlastnictví č. 310 pro katastrální území a obec Valkeřice, okres Děčín (dále jen "Nepeněžitý vklad"). g) Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn nezávislým znalcem, panem Ing. Pavlem Liškou, jmenovaným pro tento účel soudem, a to znaleckým posudkem vyhotoveným dne 26.10.2005 pod číslem 1331. Hodnota Nepeněžitého vkladu zjištěná na základě znaleckého posudk u činí 2.663.850,- Kč (slovy: dvamilionyšestsetšedesáttřitisíceosmsetpadesát korun českých). Rozdíl mezi hodnotou Nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, tj. částka 63.850,- Kč (slovy: šedesáttřitisíceosmsetpadesát korun českých) se považuje za emisní ážio. h) Společnost Spojené farmy a.s. je povinna splatit Nepeněžitý vklad ve svém sídle nejpozději do patnácti (15) dnů od upsání akcií, a to uzavřením smlouvy o vkladu se společností Verneřický Angus a.s. a předáním Nepeněžitého vkladu společnosti Verneřický Angus a.s. K předání předmětu Nepeněžitého vkladu musí dojít nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o vkladu. do 3. 2. 2006 od 29. 12. 2005

Dne 11.3.2004 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku společnosti Verneřický Angus a.s. - farma Levínské Petrovice. Prodávajícím je Verneřický Angus a.s., kupujícím je Zelená louka s.r.o., se sídlem Levínské Petrovice čp. 35, pošta Úštěk, PSČ: 411 4 5, IČO: 25450450. od 20. 7. 2004

Valná hromada společnosti dne 27.1.2004 rozhodla takto: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 4.900.000,- Kč (slovy: Čtyřimilionydevětsettisíckorunčeských) na 8.300.000,- Kč (slovy: Osmmilionůtřistatisíckorunčeských) upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - celkový počet upisovaných akcií činí 49 (slovy: Čtyřicetdevět) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských) - akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, proto nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je akcionář pan Ing. Petr Krogman, r.č. 730605/4723, bytem Praha 6-Suchdol, Kamýcká 1219, PSČ: 165 00 - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Spojené farmy a.s., Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, PSČ: 160 00, na písemnou výzvu představenstva nejdéle do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byl předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odstavci 3 obchodního zákoníku, ne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu Úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. - emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě - akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce pana Ing. Petra Krogmana, který tvoří tyto nemovitosti: -chlév na stavební parcele číslo 471 -kravín na stavebních parcelách číslo 478/2 a číslo 478/1 -seník na stavební parcele číslo 512 -stavební parcela číslo 512 zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území Valkeřice, zapsané na listu vlastnictví číslo 328 pro obec a kat. území Valkeřice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj Katastrální pracoviště Děčín, popsané a oceněné ve znaleckém posudku číslo 3363-023/04 ze dne 20.1.2004 znalce Mg r. Milana Špičky, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 5.11.2003 č.j. Nc 1082/2003-5, na celkovou částku 4.912.760,- Kč, t.j. slovy Čtyřimilionydevětsetdvanácttisícsedmsetšedesátkorunčeských - schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce Mgr. Milana Špičky na částku 4.912.760,- Kč, t.j. slovy Čtyřimilionydevětsetdvanácttisícsedmsetšedesátkorunčeských, z níž se na zvýšení základního kapitálu započítává částka 4.900.000,- Kč, t.j. slovy Čtyřimilionydevětsettisíckorunčeských - schvaluje se počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, které budou vydány za tento nepeněžitý vklad takto: 49 (slovy Čtyřicetdevět) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy Jednostotisíckorunčeských), v listinné po době, znějící na jméno - lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu se určují takto: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání nových akcií s úředn ě ověřenými podpisy, ve Valkeřicích v areálu, v němž se nachází předmět nepeněžitého vkladu, a to před podáním návrhu na zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že zájemce, jemuž byly akcie nabídnuty k úpisu, jakožto vkladatel, př edá společnosti písemné prohlášení o vkladu do společnosti, a současně předá společnosti písemně předmět nepeněžitého vkladu. do 21. 8. 2004 od 26. 3. 2004

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 3.8.2001 rozhodl takto: a) schválil záměr na zvýšení základního kapitálu o částku 2,400.000,- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) na 3,400.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých) za následujících podmínek: - upisování akcií nad navrženou částku se nepřipouští - celkový počet upisovaných akcií činí 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se akcie neupisují peněžitými vklady - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost RL - Management s.r.o., se sídlem Velký Šenov, Brtnická 360, IČ: 25008510 - lhůta a místo pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti CPH a.s., Praha 6-Dejvice, U Hadovky 10, na písemnou výzvu představenstva nejdéle do třice (30) dnů ode dne, kdy byl předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, ne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu - úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jmenovité hodnotě - lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu: předem určený zájemce je povinen splatit celý emisní kurs všech nově upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do patnáci (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání nových akcií s úředně ověřenými podpisy, v místě určeném představenstvem společnosti, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že zájemce, jemuž byly akcie nabídnuty k úpisu, jakožto vkladatel, předá společnosti písemné prohlášení o vkladu do společnosti, a současně předá společnosti předmět nepeněžitého vkladu b) schválil upisování akcií nepeněžitým vkladem, který může společnost hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání a současně se jedná o důležitý zájem společnosti, jak to vyplývá ze Zprávy představenstva společnosti PM - Kamenický Šenov a.s. c) schálil předmět nepeněžitého vkladu, kterým jsou nemovitosti - velkokapacitní kravín na pozemku st. parc. č. 147 - pozemek jiného vlastníka, odchovna, prasat na pozemku st. parc. č. 149 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, odchovna prasat na pozemku st. parc. č. 150 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, inženýrské stavby, tj. silážní jámy na pozemku parc. č. 148 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, jímka, hnojiště na pozemku parc. č. 1343/4 - ostatní plocha, manipulační plocha a pozemky st. parc. č. 148- zastavěná plocha, ost. stav. objekt, st. par. č. 149 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, st. parc. č. 150 - zastavěná plocha, ost. stav. objekt, parc. č. 1343/4 - ostatní plocha, manipulační plocha a parc. č. 1343/5 - ostatní plocha, manipulační plocha, vše zapsáno na LV č. 37 pro katastrální území Příbram pod Bukovou Horou, obec Verneřice u Katastrálního úřadu Děčín, a jichž je předem určený zájemce - vkladatel - společnost RL - Manangement s.r.o. - jediným a výlučným vlastníkem d) schválil výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určeného společným znaleckým posudkem soudních znalců Josefa Jaroše a Pavla Rejna, poř. č. 3772-142-01 ze dne 10.7.2001 částkou 2.450.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta padesát tisíc korun českých) e) schválil počet, jmenovitou hodnotu, podobu, formu a druh akcií, jež se vydají za tento nepeněžitý vklad takto: - celkový počet nově vydaných akcií činí: 24 (slovy: dvacet čtyři) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) do 9. 1. 2002 od 14. 9. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 900 000 Kč

od 3. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 8 300 000 Kč

do 3. 2. 2006 od 21. 8. 2004

Základní kapitál

vklad 3 400 000 Kč

do 21. 8. 2004 od 9. 1. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 9. 1. 2002 od 1. 8. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 109 od 10. 9. 2014
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 109 do 10. 9. 2014 od 3. 2. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 83 do 3. 2. 2006 od 21. 8. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 34 do 21. 8. 2004 od 9. 1. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 9. 1. 2002 od 1. 8. 1997

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Martin Němeček

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 2. 10. 2019

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

Člen představenstva

První vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 2. 10. 2019

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 131 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Zdeněk Havelka

Člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 1. 10. 2019

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Zdeněk Havelka

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 52 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 52 vztahů k této osobě

Martin Němeček

Člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 1. 10. 2019

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Zdeněk Havelka

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 52 vztahů k této osobě

Martin Němeček

Člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Petr Bílek

Člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 1. 10. 2014

K. H. Máchy 186, Horní Police, 471 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Boleslav

Člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 1. 10. 2014

Na vyhlídce 203, Horní Police, 471 06, Česká republika

Ing. Petr Krogman

Předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 1. 10. 2014

vznik funkce: 7. 6. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2014

Suchdolské náměstí 746/12, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Krogman

Předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 26. 7. 2013

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 7. 6. 2012

Suchdolské náměstí 746/12, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Milan Boleslav

Člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 7. 6. 2012

Na vyhlídce 203, Horní Police, 471 06, Česká republika

Petr Bílek

Člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 7. 6. 2012

K.H.Máchy 186, Horní Police, 471 06, Česká republika

Petr Bílek

Člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 7. 6. 2012

K.H.Máchy 186, Horní Police, 471 06, Česká republika

Ing. Milan Boleslav

Člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 7. 6. 2012

Na vyhlídce 203, Horní Police, 471 06, Česká republika

Ing. Petr Krogman

Předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 15. 4. 2012

zánik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 15. 4. 2012

zánik funkce: 7. 6. 2012

Suchdolské náměstí 746/12, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Krogman

Předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 21. 4. 2006

zánik členství: 16. 4. 2009

vznik funkce: 21. 4. 2006

zánik funkce: 16. 4. 2009

Kamýcká 1219, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Krogman

Předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2004 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 5. 5. 2003

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 5. 5. 2003

zánik funkce: 21. 4. 2006

Kamýcká 1219, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Krogman

Předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 27. 10. 2004

vznik členství: 5. 5. 2003

vznik funkce: 5. 5. 2003

nám. Dr.V. Holého 1056/15, Praha 8, 180 00, Česká republika

Petr Bílek

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 5. 5. 2003

zánik členství: 21. 4. 2006

K.H. Máchy 186, Horní Police, 471 06, Česká republika

Ing. Milan Boleslav

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 5. 5. 2003

zánik členství: 21. 4. 2006

Horní Police 203, 471 06, Česká republika

Ing. Jan Crha

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 3. 1999 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

zánik členství: 5. 5. 2003

zánik funkce: 5. 5. 2003

Kvapilova 3, Aš, 352 01, Česká republika

Jan Polák

Člen představenstva

První vztah: 8. 3. 1999 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

zánik členství: 5. 5. 2003

Lesní 53/25, Rumburk, 408 01, Česká republika

Doc. Ing. Karel Kopp CSc.

Člen představenstva

První vztah: 1. 8. 1997 - Poslední vztah: 8. 3. 1999

V břízkách 1025, Praha 5, Česká republika

Ing. Petr Krogman

Předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 1997 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

bytem Nový Šaldorf 133, okres Znojmo, Česká republika

MUDr. Miloš Kravciv

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 1997 - Poslední vztah: 8. 3. 1999

Galandova 1233/9, Praha 6, 160 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 5. 1. 2016

Za společnost jedná a společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že předseda je oprávněn jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost s e děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.

do 5. 1. 2016 od 21. 10. 2003

Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva nebo 2 prokuristé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti, připojí člen představenstva nebo prokurista svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.

do 21. 10. 2003 od 1. 8. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 2. 10. 2019

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Milan Trněný

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2016 - Poslední vztah: 11. 11. 2020

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 1. 10. 2019

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Milan Trněný

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Kamil Toman

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 1. 10. 2014

Jasanová 1909, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Růžena Nováková

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 1. 10. 2014

Příbramská 325, Verneřice, 407 25, Česká republika

Ing. Magdaléna Hrušková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 1. 10. 2014

vznik funkce: 7. 6. 2012

zánik funkce: 1. 10. 2014

Arbesovo náměstí 742/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Magdaléna Hrušková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 7. 6. 2012

Arbesovo náměstí 742/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Magdaléna Hrušková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 7. 6. 2012

vznik funkce: 7. 6. 2012

Arbesovo náměstí 742/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Kamil Toman

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 15. 4. 2012

zánik členství: 7. 6. 2012

Jasanová 1909, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Kamil Toman

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 7. 6. 2012

Jasanová 1909, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Kamil Toman

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 21. 4. 2006

zánik členství: 16. 4. 2009

Prostřední 817, Hostivice, 253 01, Česká republika

Růžena Nováková

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 7. 6. 2012

Příbramská 325, Verneřice, 407 25, Česká republika

Růžena Nováková

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 16. 10. 2013

vznik členství: 7. 6. 2012

Příbramská 325, Verneřice, 407 25, Česká republika

Ing. Kamil Toman

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 5. 5. 2003

zánik členství: 21. 4. 2006

Prostřední 817, Hostivice, 253 01, Česká republika

Růžena Nováková

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2003 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 5. 5. 2003

zánik členství: 21. 4. 2006

Příbramská 325, Verneřice, 407 25, Česká republika

Ing. Magdaléna Hrušková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2001 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 5. 5. 2003

zánik členství: 21. 4. 2006

vznik funkce: 5. 5. 2003

zánik funkce: 21. 4. 2006

Arbesovo nám. 12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Růžena Nováková

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2001 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

Příbramská 334, Verneřice, 407 25, Česká republika

Jaroslav Flieger

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2001 - Poslední vztah: 21. 10. 2003

zánik členství: 5. 5. 2003

Markvartice 211, PSČ 407 42, Česká republika

Ing. Lucie Štětinová

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 1997 - Poslední vztah: 26. 2. 2001

Sluneční 167, Perštejn, 431 63, Česká republika

Pavel Šebera

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 1997 - Poslední vztah: 26. 2. 2001

Pavla Švandy 11, Praha 5 - Smíchov, 150 00, Česká republika

Ing. Gabriel Kovács

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 1997 - Poslední vztah: 26. 2. 2001

Žilovská 760, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztahy firmy Verneřický Angus a.s.

Spojené farmy a.s.

První vztah: 14. 3. 2017

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Milan Trněný

  člen dozorčí rady

  Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

 • Martin Němeček

  člen představenstva

  Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

 • Zdeněk Havelka

  člen představenstva

  Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Spojené farmy a.s.

První vztah: 8. 3. 1999 - Poslední vztah: 9. 1. 2002

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Spojené farmy a.s.

První vztah: 23. 6. 1998 - Poslední vztah: 8. 3. 1999

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

Spojené farmy a.s., IČ: 25096630

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 14. 3. 2017

CPH a.s., IČ: 25096630

U Hadovky, Česká republika, Praha 6-Dejvice

do 9. 1. 2002 od 8. 3. 1999

CPH a.s., IČ: 25096630

Rybná, Česká republika, Praha 1, 110 05

do 8. 3. 1999 od 23. 6. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 8. 1997

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 7. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 8. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).