Hlavní navigace

Farma Ploučnice a.s.

Firma Farma Ploučnice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1009, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 8 400 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25024124

Sídlo:

Školní 92, Horní Police, 471 06

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 8. 1997

DIČ:

CZ25024124

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01420 Chov jiného skotu
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1009, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Farma Ploučnice a.s. od 19. 11. 2003

Obchodní firma

Farma Ploučnice a.s. od 11. 2. 2015

Obchodní firma

PD - Skalice a.s. do 11. 2. 2015 od 13. 8. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 13. 8. 1997

adresa

Školní 92
Horní Police 47106 od 6. 11. 2013

adresa

čp.1
Horní Police 47106 do 6. 11. 2013 od 19. 11. 2003

adresa

Velká Javorská 53, obec Žandov, pošta Valteřice, PSČ 471 05 do 19. 11. 2003 od 5. 1. 2000

adresa

Jiráskova 614
Česká Lípa 47001 do 5. 1. 2000 od 13. 8. 1997

Předmět podnikání

zemědělská výroba podle zvláštního zákona od 18. 9. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 9. 2014

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 18. 9. 2014 od 16. 9. 2004

zemmědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 18. 9. 2014 od 13. 8. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných do 18. 9. 2014 od 13. 8. 1997

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 15. listopadu 2016 schválila zvýšení základního kapitálu ve společnosti Farma Ploučnice a.s. (dále též jen "Společnost") takto: 1.Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 600.000,-- Kč (šest set tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 6 (šest) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých), přičemž všechny akcie budou cennými papíry na jméno (dále společně též jen Akcie). 3.Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci společnosti Verneřický Angus a.s., se sídlem Levínské Petrovice 35, 411 45 Lovečkovice, IČO 250 23 721, spisová značka B 1008 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem (dále též jen Zájemce). 4.Akcie je možno upsat ve lhůtě 21 (dvaceti jedna) dnů, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů Zájemci, a to v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3, v pracovní dny od 9.00 hod. do 12.00 hod. (od devíti do dvanácti hodin). Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 1 (jednoho) týdne ode dne konání této valné hromady Společnosti. 5.Emisní kurs všech upsaných Akcií činí celkem částku 9.403.200,-- Kč (devět milionů čtyři sta tři tisíce dvě stě korun českých). Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou Akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považ uje za emisní ážio. 6.Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do 21 (dvaceti jedna) dnů ode dne upsání splacen vnesením nepeněžitého vkladu, který tvoří část podílu Zájemce, a to část základního podílu ve společnosti RL - Management s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 250 08 510, spisová značka C 11200 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, ve výši 7/385 (zlomek, v jehož čitateli je sedm a ve jmenovateli tři sta osmdesát pět), jemuž odpovídá vklad ve výši 280.000,-- Kč (dvě stě osmd esát tisíc korun českých), včetně jeho součástí, příslušenství, plodů a užitků, (dále též jen Nepeněžitý vklad). Nepeněžitý vklad bude vnesen v sídle advokátní kanceláře RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI na adrese Praha, Nové Město, Purkyňova 2121/3. Tento Nepeněžitý vklad bude vnesen tak, že Zájemce uzavře se Společností smlouvu o vkladu ohledně převodu vlastnického práva k Nepeněžitému vkladu s úředně ověřeným podpisem, a to ve lhůtě do 21 (dvaceti jedna) dnů ode dne upsání Akcií. Cena Nepeněžitého vkladu se určuje ve výši 9.403.200,-- Kč (devět milionů čtyři sta tři tisíce dvě stě korun českých). Ocenění Nepeněžitého vkladu provedl znalecký ústav - společnost RSM TACOMA a.s., se sídlem Praha 8, Karolinská 661, PSČ 18600, IČO 639 9 8 581, spisová značka B 3439 vedená u Městského soudu v Praze, zapsaný Ministerstvem spravedlnosti do seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost pro obor ekonomika dne 18. května 2001 pod značkou M 785/2001, na základě rozhodnutí o změně zápisu přiznané specializace č.j. 177/2009-OD-ZN/6 ze dne 9. září 2009 a rozhodnutí č.j. 124/2013-OSD-SZN/5 ze dne 20. srpna 2013, a to znaleckým posudkem č. 64 1/2016 ze dne 31. října 2016, jímž byla cena Nepeněžitého vkladu stanovena částkou 9.403.200,-- Kč ( devět milionů čtyři sta tři tisíce dvě stě korun českých). Rozdíl mezi cenou Nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou Akcií, které obdrží Zájemce za tento Nepeněžitý vklad jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Za Nepeněžitý vklad budou vydány Akcie. od 29. 11. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 22. 10. 2014 od 18. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 22. 10. 2014 od 18. 9. 2014

Dne 11.3.2004 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku společnosti Farma Ploučnice, a.s. - Farma Kozly, Valteřice. Prodávajícím je Farma Ploučnice a.s., kupujícím je Zelená farma s.r.o., se sídlem Česká Lípa, Kozly 106, PSČ 470 01, IČO 254 46 860. od 2. 5. 2005

Valná hromada společnosti dne 27.1.2004 rozhodla takto: - základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 6.800.000,-Kč (slovy Šestmilionůosmsettisíckorunčeských) na 7.800.000,-Kč (slovy: Sedmmilionůosmsetitisíckorunčeských) upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - celkový počet upisovaných akcií činí 68 (slovy: Šedesátosm) kusů kmenových akcií, v listinné podobě, znějící na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: Jednostotisíckorunčeských) - akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, proto nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku - všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Verneřický Angus a.s., se sídlem Verneřice, Mírové nám. 142, PSČ 407 25, IČO: 250 23 721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1008 - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Spojené farmy a.s., Praha 6 - Dejvice, U Hadovky 10, PSČ 160 00, na písemnou výzvu představenstva nejdéle do třiceti (30) dnů ode dne , kdy byl předem určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání nových akcií obsahující náležitosti stanovené v §205 odst. 3 obch.zákoníku, ne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne doručení tohoto návrhu. Úpis nových akcií však nemůže začít dříve, než rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku - emisní kurs takto upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě - akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce společnosti Verneřický Angus a.s., který tvoří tyto nemovitosti: -kravín na parcele číslo 53 -kravín na parcele číslo 55 -parcela číslo 49/2 ostatní plocha -parcela číslo 53 zastavěná plocha a nádvoří -parcela číslo 54/2 ostatní plocha -parcela číslo 55 zastavěná plocha a nádvoří -parcela číslo 56/2 ostatní plocha v katastrálním území Velká Javorská, zapsané na listu vlastnictví číslo 73 pro obec Žandov a kat. území Velká Javorská u Katastrálního úřadu pro liberecký kraj Katastrálního pracoviště Česká Lípa, popsané a oceněné ve znaleckém posudku číslo 3364-024/04 z e dne 23.1.2004 znalce Mgr. Milana Špičky, jmenovaného usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky Liberec ze dne 10.10.2003 č.j. Nc 49/2003-7 na celkovou částku 6.875.670,- Kč, tj. slovy Šestmilionůosmsetsedmdesátpěttisícšestsetsedmdesátkorunčesk ých. -Schvaluje se předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění určeného posudkem znalce Mgr. Milana Špičky na částku 6 .875.670,- Kč, tj. slovy Šestmilionůosmsetsedmdesátpěttisícšestsetsedmdesátkorunčeských, z níž se na zvýšení základního kapitálu započítá vá částka 6.800.000,-Kč, tj.slovy Šestmilionůosmsettisíckorunčeských. -Schvaluje se počet, jmenovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií, které budou vydány za tento nepeněžitý vklad takto: 68 (slovy Šedesátosm) kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy:Jednostotisíckorunčeských), v listinné podobě, znějící na jméno -Lhůta a místo pro splacení nepeněžitého vkladu se určují takto: předem určený zájemce je povinen splatit celý emistní kurs všech nově upsaných akcií nepeněžitým vkladem nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne podpisu smlouvy o zapsání nových akcií s úřed ně ověřenými podpisy, ve Velké Javorské, v areálu, v němž se nachází předmět nepeněžitého vkladu, a to před podáním návrhu na zápis o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku tak, že zájemce, jemuž byly akcie nabídnuty k úpisu , jakožto vkladat el, předá společnosti písemně předmět nepeněžitého vkladu. do 14. 2. 2006 od 23. 3. 2005

Akcionář: S - Management, s.r.o. IČO 61503894, se sídlem Rybná 14, Praha 1 do 22. 3. 1999 od 13. 8. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 400 000 Kč

od 29. 11. 2016

Základní kapitál

vklad 7 800 000 Kč

do 29. 11. 2016 od 14. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 14. 2. 2006 od 13. 8. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 84 od 29. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 78 do 29. 11. 2016 od 18. 9. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 78 do 18. 9. 2014 od 14. 2. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 14. 2. 2006 od 13. 8. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 131 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 1. 10. 2014

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 51 vztahů k této osobě

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 1. 10. 2014

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 22. 10. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Petr Krogman

předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 1. 10. 2014

vznik funkce: 8. 3. 2011

zánik funkce: 1. 10. 2014

Suchdolské náměstí 746/12, Praha 6, 165 00, Česká republika

Petr Krogman

předseda představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 10. 3. 2008

zánik členství: 8. 3. 2011

vznik funkce: 10. 3. 2008

zánik funkce: 8. 3. 2011

Suchdolské náměstí 746/12, Praha 6, 165 00, Česká republika

Milan Boleslav

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 1. 10. 2014

Na vyhlídce 203, Horní Police, 471 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milan Boleslav

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 18. 3. 2005

zánik členství: 10. 3. 2008

Na vyhlídce 203, Horní Police, 471 06, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lubor Kitzler

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 18. 3. 2005

zánik členství: 10. 3. 2008

Janovice v Podještědí 20, 463 53, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Lubor Kitzler

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 1. 10. 2014

Janovice v Podještědí 20, 463 53, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Milan Boleslav

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 12. 5. 2003

zánik členství: 18. 3. 2005

Na vyhlídce 203, Horní Police, 471 06, Česká republika

Ing. Petr Krogman

Předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 19. 3. 2002

zánik členství: 18. 3. 2005

vznik funkce: 19. 3. 2002

zánik funkce: 18. 3. 2005

Suchdolské náměstí 746/12, Praha 6, 165 00, Česká republika

Lubor Kitzler

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 12. 5. 2003

zánik členství: 18. 3. 2005

Janovice v Podještědí 20, 463 53, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Milan Boleslav

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 18. 10. 2013

vznik členství: 12. 5. 2003

zánik členství: 18. 3. 2005

Horní Police 203, 471 06, Česká republika

Ing. Petr Krogman

Předseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2002 - Poslední vztah: 26. 7. 2013

vznik členství: 19. 3. 2002

zánik členství: 18. 3. 2005

vznik funkce: 19. 3. 2002

zánik funkce: 18. 3. 2005

nám. Dr. V. Holého 1056/15, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Jan Crha

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 6. 2002 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

vznik členství: 19. 3. 2002

zánik členství: 12. 5. 2003

vznik funkce: 19. 3. 2002

zánik funkce: 12. 5. 2003

Kvapilova 3, Aš, 352 01, Česká republika

Jan Polák

Člen představenstva

První vztah: 11. 6. 2002 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

vznik členství: 19. 3. 2002

zánik členství: 12. 5. 2003

Lesní 53/25, Rumburk, 408 01, Česká republika

Ing. Jan Crha

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 3. 1999 - Poslední vztah: 11. 6. 2002

Kvapilova 3, Aš, 352 01, Česká republika

Jan Polák

Člen představenstva

První vztah: 22. 3. 1999 - Poslední vztah: 11. 6. 2002

Lesní 53/25, Rumburk, 408 01, Česká republika

MUDr. Miloš Kravciv

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 22. 3. 1999

Galandova 1233/9, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Krogman

Předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 11. 6. 2002

Nový Šaldorf 133, okres Znojmo, Česká republika

Doc. Ing. Karel Kopp CSc.

Člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 22. 3. 1999

V břízkách 1025, Praha 5, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 11. 2. 2015

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 11. 2. 2015 od 18. 9. 2014

Za společnost jedná a společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že předseda je oprávněni jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva . Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce.

do 18. 9. 2014 od 19. 11. 2003

Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že předseda a místopředseda jsou oprávněni jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva nebo 2 prokuristé společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti, připojí člen představenstva nebo prokurista svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.

do 19. 11. 2003 od 13. 8. 1997

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 1. 10. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Magdaléna Hrušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 1. 10. 2014

vznik funkce: 8. 3. 2011

zánik funkce: 1. 10. 2014

Arbesovo náměstí 742/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Magdaléna Hrušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 10. 3. 2008

zánik členství: 8. 3. 2011

vznik funkce: 10. 3. 2008

zánik funkce: 8. 3. 2011

Arbesovo náměstí 742/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Kamil Toman

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 1. 10. 2014

Jasanová 1909, Hostivice, 253 01, Česká republika

Kamil Toman

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 18. 3. 2005

zánik členství: 10. 3. 2008

Jasanová 1909, Hostivice, 253 01, Česká republika

Růžena Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 10. 2014

vznik členství: 8. 3. 2011

zánik členství: 1. 10. 2014

Příbramská 325, Verneřice, 407 25, Česká republika

Růžena Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 18. 3. 2005

zánik členství: 10. 3. 2008

Příbramská 325, Verneřice, 407 25, Česká republika

Růžena Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 12. 5. 2003

zánik členství: 18. 3. 2005

Příbramská 325, Verneřice, 407 25, Česká republika

Kamil Toman

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 19. 3. 2002

zánik členství: 18. 3. 2005

Jasanová 1909, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Magdaléna Hrušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 12. 5. 2003

zánik členství: 18. 3. 2005

vznik funkce: 12. 5. 2003

zánik funkce: 18. 3. 2005

Arbesovo náměstí 742/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Růžena Nováková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 18. 10. 2013

vznik členství: 12. 5. 2003

zánik členství: 18. 3. 2005

Příbramská 325, Verneřice, 407 25, Česká republika

Ing. Magdaléna Hrušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 18. 10. 2013

vznik členství: 12. 5. 2003

zánik členství: 18. 3. 2005

vznik funkce: 12. 5. 2003

zánik funkce: 18. 3. 2005

Arbesovo nám. 12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Magdaléna Hrušková

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

vznik členství: 12. 5. 2003

vznik funkce: 12. 5. 2003

Arbesovo nám. 12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Kamil Toman

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2003 - Poslední vztah: 18. 10. 2013

vznik členství: 19. 3. 2002

zánik členství: 18. 3. 2005

Prostřední 817, Hostivice, 253 01, Česká republika

Kamil Toman

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2002 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

vznik členství: 19. 3. 2002

Čechova 1217, Moravské Budějovice, 676 02, Česká republika

Růžena Nováková

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 6. 2002 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

vznik členství: 20. 7. 2000

zánik členství: 12. 5. 2003

Příbramská 325, Verneřice, 407 25, Česká republika

Ing. Magdaléna Hrušková

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2001 - Poslední vztah: 19. 11. 2003

vznik členství: 20. 7. 2000

zánik členství: 12. 5. 2003

vznik funkce: 20. 7. 2000

zánik funkce: 12. 5. 2003

Arbesovo nám. 12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jaroslav Flieger

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 6. 2002

zánik členství: 19. 3. 2002

Markvartice 211, PSČ 407 42, Česká republika

Růžena Nováková

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 6. 2002

Příbramská 334, Verneřice, 407 25, Česká republika

Ing. Lucie Štětinová

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 19. 7. 2001

Sluneční 167, Perštejn, 431 63, Česká republika

Pavel Šebera

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 19. 7. 2001

Pavla Švandy 11, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Gabriel Kovács

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1997 - Poslední vztah: 19. 7. 2001

Žilovská 760, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztahy firmy Farma Ploučnice a.s.

Spojené farmy a.s.

První vztah: 19. 7. 2001 - Poslední vztah: 11. 6. 2002

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Milan Trněný

  člen dozorčí rady

  Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

 • Martin Němeček

  člen představenstva

  Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

 • Zdeněk Havelka

  člen představenstva

  Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Akcionáři

CPH a.s., IČ: 25096630

U Hadovky, Česká republika, Praha 6, 160 00

do 11. 6. 2002 od 19. 7. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 8. 1997

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 7. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej kromě léčiv, zboží drogistického a zboží živností vázaných a koncesovaných
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 8. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).