Hlavní navigace

CPI Park Žďárek, a.s.

Firma CPI Park Žďárek, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12021, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 621 300 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27916669

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 6. 2007

DIČ:

CZ27916669

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12021, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CPI Park Žďárek, a.s. od 15. 2. 2008

Obchodní firma

Park Žďárek, a.s. do 15. 2. 2008 od 3. 9. 2007

Obchodní firma

Kyra Consulting a.s. do 3. 9. 2007 od 29. 6. 2007

Obchodní firma

Kyra Constulting a.s. do 29. 6. 2007 od 18. 6. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 18. 6. 2007

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 30. 7. 2015

adresa

Václavské náměstí 1601/47
Praha 1 11000 do 30. 7. 2015 od 3. 9. 2007

adresa

Olivova 4/2096
Praha 1 11000 do 3. 9. 2007 od 18. 6. 2007

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 30. 6. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 1. 3. 2018 od 30. 6. 2014

správa a údržba nemovitostí do 30. 6. 2014 od 14. 4. 2008

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 30. 6. 2014 od 18. 6. 2007

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 15. 5. 2018 od 30. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 15. 5. 2018 od 30. 6. 2014

Družstvo Land, jako jediný akcionář společnosti CPI Park Žďárek, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje nepeněžitý vklad, který tvoří nemovitosti ve vlastnictví Mgr. Josefa Štolby, datum narození 5. července 1967, bytem Ústí nad Labem, Slaví čkova 787/11, a to: - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 280/1 - ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 5279 m2, - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 284/3 - trvalý travní porost o výměře 120 m2, - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 288 - orná půda o výměře 3195 m2, vše v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, na listu vlastnictví číslo 159 pro obec Velké Chvojno a katastrální území Žďár u Velkého Chvojna, (dále též jen Nepeněžitý vklad). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 9/3323-2013 ze dne 26. března 2013 soudního znalce Ing. Františka Cigánka, datum narození 22. května 1946, bytem Praha 6, Nebušice, Dubová 585, us tanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2013 pod čj. 2Nc 4783/2013-11, které nabylo právní moci dne 21. března 2013. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu částkou 9.453.400,- Kč. Družstvo Land, jako jediný akcionář společnosti CPI Park Žďárek, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti CPI Park Žďárek, a.s.: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 9.400.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu budou upsány 94 kusy listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějící na jméno, (dále též jen Akcie). Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evr opském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci tj. Mgr. Josefu Štolbovi, datum narození 5. července 1967, bytem Ústí nad Labem, Slavíčkova 787/11, (dále též jen Mgr. Josef Štolba nebo jen určitý zájemce). 4. Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 12,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o up sání akcií určitému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost CPI Park Žďárek, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o u psání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 7. Emisní kurs upsaných Akcií je stanoven takto: Akcie budou upsány emisním kursem 9.453.400,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou Akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději do 21 dne ode dne upsání Akcií splacen nepeněžitým vkladem, který tvoří nemovitosti ve vlastnictví Mgr. Josefa Štolby, a to: - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 280/1 - ostatní plocha (neplodná půda) o výměře 5279 m2, - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 284/3 - trvalý travní porost o výměře 120 m2, - pozemek evidovaný jako parcela parc. č. 288 - orná půda o výměře 3195 m2, vše v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, na listu vlastnictví číslo 159 pro obec Velké Chvojno a katastrální území Žďár u Velkého Chvojna, (dále též jen Nepeněžitý vklad nebo jen Nemovitosti). Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odstavcem 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 9/3323-2013 ze dne 26. března 2013 soudního znalce Ing. Františka Cigánka, datum narození 22. května 1946, bytem Praha 6, Nebušice, Dubová 585, us tanoveného usnesením Městského soudu v Praze ze dne 18. března 2013 pod čj. 2Nc 4783/2013-11, které nabylo právní moci dne 21. března 2013. Shora uvedený znalecký posudek stanovuje hodnotu Nepeněžitého vkladu částkou 9.453.400,- Kč. Za Nepeněžitý vklad budou vydány 94 kusy kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějící na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen předložením písemného prohlášení určitého zájemce o vložení Nemovitostí do základního kapitálu společnosti dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku, které proběhne v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARTNEŘI, na adrese Praha 1 , Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 12,00 hodin a faktickým předáním Nepeněžitého vkladu společnosti. Nepeněžitý vklad je v důležitém zájmu společnosti, což představenstvo doložilo i písemnou zprávou dle ustanovení § 204, odstavce 3 obchodního zákoníku. 8. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí podat návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 9. 7. 2013 od 25. 6. 2013

Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 609.900.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 60995 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Upsání všech 6099 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - družstvu Družstvo Land, se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, I Č : 273 72 928, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, číslo vložky 6312, (dále též jen "určitý zájemce") Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Park Žďárek, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání a kcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 dne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurz je stanoven takto: 6099 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude upsáno emisním kurzem 609.954.110,- Kč. Emisní kurz všech upsaných akcií ve výši 609.954.110,- Kč bude nejpozději do 21 dne ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení následujících nemovitostí: a) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Velké Chvojno a katastrální území Žďár u Velkého Chvojna na listu vlastnictví č. 116,a to pozemkové parcely parc. č.280/2 o výměře 18366 m2 - o statní plocha, pozemkové parcely parc. č. 283/1 o výměře 258277 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/2 o výměře 49562 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/3 o výměře 28228 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parc ely parc. č. 283/4 o výměře 16811 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/5 o výměře 20717 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/9 o výměře 452 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/10 o výměře 10 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna. b) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Libouchec a katastrální území Knínice u Libouchce na listu vlastnictví č. 88, a to pozemkové parcely č. 1316/1 o výměře 36973 m2 - orná půda, p ozemkové parcely č. 1316/2 o výměře 1160 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/7 o výměře 5149 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/9 o výměře 7288 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/10 o výměře 782 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 131 6/11 o výměře 63730 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/12 o výměře 7692 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/15 o výměře 5894 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/17 o výměře 5381 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/18 o výměře 2552 4 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/20 o výměře 6812 m2 - orná půda, vše v katastrálním území Knínice u Libouchce. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odst. 3 ObchZ popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 15/3075/1-2008 ze dne 14.4.2008 soudního znalce Ing. Františka Cigánka, jako znalce ustanoveného usnesením Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4318/2008-16 ze dne 26.3 .2008, které nabylo právní moci dne 28.3.2008. Shora uvedený posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 609.954.110,- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 6099 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako p roti plnění, se považuje za emisní ážio. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ v v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin a faktickým předáním nep eněžitého vkladu. Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 27. 5. 2008 od 2. 5. 2008

Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 596.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5.965 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Upsání všech 5.965 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - družstvu Družstvo Land, se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ : 273 72 928, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, číslo vložky 6312, (dále též jen "určitý zájemce") Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Park Žďárek, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání a kcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 dne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurz upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jemnovité hodnotě 100.000,- Kč bude upsána emisním kurzem 100.000,- Kč. Emisní kurz všech upsaných akcií ve výši 596.500.000,- Kč bude nejpozději do 21 dne ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení následujících nemovitostí: a) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Velké chvojno a katastrální území Žďár u Velkého Chvojna na listu vlastnictví č. 116,a to pozemkové parcely parc. č.280/2 o výměře 18366 m2 - o statní plocha, pozemkové parcely parc. č. 283/1 o výměře 258277 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/2 o výměře 49562 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/3 o výměře 28228 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parc ely parc. č. 283/4 o výměře 16811 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/5 o výměře 20717 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/9 o výměře 452 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/10 o výměře 495 62 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna. b) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Libouchec a katastrální území Knínice u Libouchce na listu vlastnictví č. 88, a to pozemkové parcely č. 1316/1 o výměře 36973 m2 - orná půda, p ozemkové parcely č. 1316/2 o výměře 1160 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/7 o výměře 5149 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/9 o výměře 7288 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/10 o výměře 782 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 131 6/11 o výměře 63730 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/12 o výměře 7692 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/15 o výměře 5894 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/17 o výměře 5381 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/18 o výměře 2552 4 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/20 o výměře 6812 m2 - orná půda, vše v katastrálním území Knínice u Libouchce. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odst. 3 ObchZ popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 61/3061-2007 ze dne 31.12.2007 soudního znalce Ing. Františka Cigánka soudem ustanoveného usnesením MS v Praze č.j. 2Nc 6356/2007-16 ze dne 27.11.2007, které nabylo právní moci dne 4.12.2007. Shora uvedený posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 596.500.000,- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 5.965 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ v v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin a faktickým předáním nep eněžitého vkladu. Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 31. 1. 2008 od 31. 1. 2008

Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 596.500.000,- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5.965 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Upsání všech 5.965 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - stávajícímu jedinému akcionáři - družstvu Družstvo Land, se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ : 273 72 928, zapsanému v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle Dr, číslo vložky 6312, (dále též jen "určitý zájemce") Akcie je možno upsat v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Park Žďárek, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání a kcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do 21 dne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurz upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jemnovité hodnotě 100.000,- Kč bude upsána emisním kurzem 100.000,- Kč. Emisní kurz všech upsaných akcií ve výši 596.500.000,- Kč bude nejpozději do 21 dne ode dne upsání splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení následujících nemovitostí: a) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Velké chvojno a katastrální území Žďár u Velkého Chvojna na listu vlastnictví č. 116,a to pozemkové parcely parc. č.280/2 o výměře 18366 m2 - o statní plocha, pozemkové parcely parc. č. 283/1 o výměře 258277 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/2 o výměře 49562 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/3 o výměře 28228 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parc ely parc. č. 283/4 o výměře 16811 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/5 o výměře 20717 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/9 o výměře 452 m2 - trvalý travní porost, pozemkové parcely parc. č. 283/10 o výměře 10 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v katastrálním území Žďár u Velkého Chvojna. b) nemovitostí zapsaných Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj Katastrálním pracovištěm Ústí nad Labem, pro obec Libouchec a katastrální území Knínice u Libouchce na listu vlastnictví č. 88, a to pozemkové parcely č. 1316/1 o výměře 36973 m2 - orná půda, p ozemkové parcely č. 1316/2 o výměře 1160 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/7 o výměře 5149 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/9 o výměře 7288 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/10 o výměře 782 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 131 6/11 o výměře 63730 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/12 o výměře 7692 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/15 o výměře 5894 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/17 o výměře 5381 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/18 o výměře 2552 4 m2 - orná půda, pozemkové parcely č. 1316/20 o výměře 6812 m2 - orná půda, vše v katastrálním území Knínice u Libouchce. Nepeněžitý vklad byl v souladu s § 59 odst. 3 ObchZ popsán a oceněn znaleckým posudkem č. 61/3061-2007 ze dne 31.12.2007 soudního znalce Ing. Františka Cigánka soudem ustanoveného usnesením MS v Praze č.j. 2Nc 6356/2007-16 ze dne 27.11.2007, které nabylo právní moci dne 4.12.2007. Shora uvedený posudek stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částkou 596.500.000,- Kč. Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude vydáno 5.965 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč znějících na jméno. Nepeněžitý vklad je splacen předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ v v advokátní kanceláři JUDr. Tomáše Rybáře, Ph.D., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin a faktickým předáním nep eněžitého vkladu. Představenstvo společnosti je povinno do 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 2. 5. 2008 od 31. 1. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 621 300 000 Kč

od 9. 7. 2013

Základní kapitál

vklad 611 900 000 Kč

do 9. 7. 2013 od 27. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 27. 5. 2008 od 15. 11. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 15. 11. 2007 od 18. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 213 od 9. 7. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 6 119 do 9. 7. 2013 od 27. 5. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 27. 5. 2008 od 18. 6. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 21. 11. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 21. 11. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 131 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 20. 11. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 20. 11. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Milan Trněný

člen

První vztah: 29. 1. 2013 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 18. 6. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Martin Němeček

člen

První vztah: 29. 1. 2013 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 20. 11. 2017

Jakubská 649/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Martin Němeček

člen

První vztah: 29. 1. 2013 - Poslední vztah: 15. 5. 2018

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 20. 11. 2017

Jakubská 649/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 29. 1. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 20. 11. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 52 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen

První vztah: 29. 1. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 20. 11. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 52 vztahů k této osobě

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2013

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 20. 11. 2012

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2013

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 20. 11. 2012

vznik funkce: 22. 8. 2007

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2013

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 20. 11. 2012

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Barbora Brühlová

První vztah: 18. 6. 2007 - Poslední vztah: 3. 9. 2007

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 21. 8. 2007

Vinohradská 111/109, Praha 3, 130 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 30. 6. 2014

Člen představenstva jedná za společnost samostatně.

do 30. 6. 2014 od 18. 6. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 18. 6. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Radan Kamenický

člen

První vztah: 29. 1. 2013 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 18. 6. 2014

Zahradní, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Pavel Semrád

První vztah: 29. 1. 2013 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 18. 6. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Josef Štolba

První vztah: 29. 1. 2013 - Poslední vztah: 30. 6. 2014

vznik členství: 20. 11. 2012

zánik členství: 18. 6. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2013

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 20. 11. 2012

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2013

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 20. 11. 2012

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vojtěch Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 29. 1. 2013

vznik členství: 21. 8. 2007

zánik členství: 20. 11. 2012

Sokolovská 85/104, Praha 8, 186 00, Česká republika

Mgr. Lucie Motlíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2007 - Poslední vztah: 3. 9. 2007

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 21. 8. 2007

vznik funkce: 18. 6. 2007

Karlovo náměstí 670/25, Praha 1, 110 00, Česká republika

Kateřina Němcová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2007 - Poslední vztah: 3. 9. 2007

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 21. 8. 2007

Mírová 161/22, Povrly, 403 32, Česká republika

Ing. Michal Jurečka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 6. 2007 - Poslední vztah: 3. 9. 2007

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 21. 8. 2007

Jarní 2, Hodonín, 695 01, Česká republika

Další vztahy firmy CPI Park Žďárek, a.s.

Land Properties, a.s.

První vztah: 28. 8. 2019

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Land Properties, a.s.

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 9. 7. 2013

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Corporate Consulting a.s.

První vztah: 18. 6. 2007 - Poslední vztah: 3. 9. 2007

Karolinská 661/4, Praha, 186 00

Akcionáři

Land Properties, a.s., IČ: 27372928

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 28. 8. 2019

Družstvo Land, IČ: 27372928

Pohořelec, Česká republika, Praha 1, 118 00

do 9. 7. 2013 od 3. 9. 2007

Corporate Consulting a.s., IČ: 27395693

Olivova, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 9. 2007 od 18. 6. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 3. 2008

Živnosti

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).