Hlavní navigace

Souhrn důležitých změn zákona o DPH od roku 2013

17. 12. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Rozsáhlé změny čekají v roce 2013 oblast daně z přidané hodnoty. Některé z nich mohou podnikatele nepříjemně zaskočit. Připravte se na ně včas.

Podnikatelé se budou v roce 2013 (mimo jiné) potýkat s novelou zákona o dani z přidané hodnoty. Na jedné straně je tu stále nejistá situace okolo zvýšení sazeb DPH, na straně druhé rozsáhlá euronovela zákona o DPH. Přinášíme výběr důležitých změn v oblasti DPH od roku 2013.

Šlamastyka kolem zvyšování sazeb DPH

O výši sazeb daně z přidané hodnoty od roku 2013 dosud není rozhodnuto. Prakticky připadají v úvahu tři možné varianty:

  • zvýšení sazeb na 15 a 21 % (v případě, že úsporný balíček schválí Poslanecká sněmovna a nebude vetován prezidentem)
  • sazby 14 a 20 % (pokud neprojde daňový úsporný balíček)
  • jednotná sazba 17,5 % (prozatím jediná schválená úprava od 1. ledna 2013)

O výši sazeb DPH pro následující rok by mělo být rozhodnuto ještě před vánočními svátky, respektive kolem 19. prosince 2012. Doufejme.

Takzvaná euronovela zákona o DPH

Významné změny přináší i novela zákona o dani z přidané hodnoty (číslo sněmovního tisku 733), kterou v současné době čeká schvalování Poslaneckou sněmovnou. V případě jejího schválení, odborníci neočekávají komplikace ze strany podpisu prezidenta. Dá se tedy předpokládat, že nabude účinnosti v navržené podobě (s výjimkou sazeb daně).

Novela zákona byla předložena především z důvodu povinné implementace Směrnic Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty k 1. lednu 2013. Změny se týkají fakturace, náležitostí a typů daňových dokladů, vystavování a uchování, zrovnoprávnění daňových dokladů v elektronické a listinné podobě atd.

Ručení za nespolehlivého plátce

Novinkou, která zaskočí nejednoho podnikatele, je ručení odběratele za daň neodvedenou dodavatelem, jestliže bude plnění uhrazeno bezhotovostně na účet, který nebude mít dodavatel zveřejněn na internetu. Daňová správa bude od příštího roku na přání plátce zveřejňovat na internetu čísla bankovních účtů. Není to sice výslovnou povinností plátců, ale na druhou stranu se nezveřejněním čísel účtů pro řadu obchodních partnerů mohou stát nedůvěryhodnými.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Seznamte se s novinkami zákona o DPH včas. 

Zavádí se nový institut – nespolehlivý plátce. Toto označení získá plátce daně z přidané hodnoty, který závažným způsobem neplní své povinnosti ve vztahu ke správě daně. V případě rozhodnutí o označení plátce DPH za nespolehlivého plátce a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, zveřejní správce daně tuto skutečnost způsobem umožňujícím dálkový přístup. Že se jedná o nespolehlivého plátce, si bude moci kdokoliv ověřit. Pokud se přesto rozhodne s takovou osobou obchodovat, vystavuje se riziku ručení za nezaplacenou daň z přidané hodnoty z tohoto zdanitelného plnění. Obdobně bude přístupná také informace, že plátce přestal být nespolehlivým plátcem.

Daňové subjekty budou povinně uvádět v přihlášce k registraci své účty používané pro ekonomickou činnost. Použití jiných účtů než účtů oznámených správci daně, bude opět důvodem pro ručení příjemcem plnění za daň nezaplacenou poskytovatelem plnění.

Místo plnění u dlouhodobého nájmu dopravního prostředku

Zákonem je nově vymezeno místo poskytnutí služby pro účely uplatnění společného systému DPH v případě nájmu dopravních prostředků. Dlouhodobý nájem dopravního prostředku osobě nepovinné k dani se bude řídit místem, kde je zákazník usazen, respektive má bydliště či kde se obvykle zdržuje (§ 10d zákona o DPH). V rámci tohoto pravidla se vymezuje výjimka pro nájem rekreační lodi. V takovém případě je místem plnění místo převzetí lodi, jestliže má poskytovatel služby v tomto místě sídlo, popř. provozovnu.

Dosud se místo plnění u jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku poskytovaného osobě nepovinné k dani stanoví podle základního pravidla, tj. podle sídla poskytovatele služby nebo umístění provozovny, jestliže byl nájem poskytován jejím prostřednictvím.

Novinky ve fakturaci a vystavování daňových dokladů

Od roku 2013 budou muset všechny členské státy EU umožnit vystavování zjednodušených faktur (zjednodušených daňových dokladů) pro fakturované částky do 100 EUR včetně. Limit stanovený českým zákonem o dani z přidané hodnoty, tj. 10 000 korun je plně vyhovující. Zjednodušený daňový doklad bude nyní možné využít i pro bezhotovostní úhrady.

Novela zákona zrovnoprávňuje daňové doklady v listinné a elektronické podobě. Nadále je bude možné vystavovat, zasílat a ukládat doklady jako elektronické pokud jsou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, elektronickou značkou nebo pokud je zaručena věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu daňového dokladu elektronickou výměnou informací (EDI).

použitím daňového dokladu v elektronické podobě však bude muset osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, souhlasit. Aktuálně se souhlas osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, vyžaduje při vystavení daňového dokladu v elektronické podobě. Jde tedy o změnu v pojmech, která však má podstatný dopad na veškeré další použití elektronického daňového dokladu.

U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené
pro jeho uchovávání zajištěna věrohodnost jeho původu, neporušenost jeho obsahu a jeho čitelnost, bez ohledu na jeho podobu. Umožňuje se tedy širší využití elektronických systémů pro vystavování, předávání a uchovávání daňových dokladů. To by mělo přispět ke snížení nadměrné administrativní zátěže jak u podnikatelské sféry, tak i u správce daně.

Závazné posouzení u dodávek šrotu a odpadu

Od příštího roku bude možné požádat správce daně o vydání závazného posouzení, zda dodávka zboží podléhá či nepodléhá režimu lokálního reverse-charge podle ustanovení § 92c zákona o DPH (šrot a odpad).

Ruší se povinnost doplňování údajů na daňovém dokladu

Již nebude povinné doplňování údajů přímo na daňovém dokladu při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě resp. zahraniční osobou při pořízení zboží z jiného členského státu podle dosavadního paragrafu 35 nebo v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Datem vystavení již nebude okamžik doplnění údajů, ale datum vystavení uvedené vystavitelem na daňovém dokladu.

Plátci a identifikované osoby – DPH v tuzemsku

V současné době se plátcem daně může osoba povinná k dani stát překročením stanoveného obratu (jeden milion korun za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců) nebo také pořízením zboží z jiného členského státu, přijetím přeshraniční služby či povinností vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě. Tím následně vzniká povinnost přiznávat DPH i u ostatních plnění (dodání zboží a poskytnutí služeb s místem plnění v tuzemsku) i přesto, že takové osoby nedosahují stanoveného milionového obratu.

skoleni_18_3

Pokud od nového roku vznikne osobě povinné k dani povinnost přiznat DPH u přeshraničních plnění nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě, nebude se muset registrovat jako „plnohodnotný plátce DPH“. Z tuzemských plnění již nebude muset taková osoba odvádět DPH. Samozřejmě pak nebude mít nárok ani na odpočet daně.

Poznámka: Osoby povinné k dani jsou fyzické nebo právnické osoby, které samostatně uskutečňují ekonomické činnosti. Dále právnické osoby, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání, pokud uskutečňují ekonomické činnosti.

Měsíční zdaňovací období

Noví plátci daně z přidané hodnoty budou mít po stanovenou dobu jako zdaňovací období, za které podávají daňové přiznání, kalendářní měsíc. Teprve následně po splnění stanovených podmínek si budou moci jako zdaňovací období vybrat kalendářní čtvrtletí. 

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).