Hlavní navigace

Přehled příspěvků a podpor poskytovaných osobám s dočasnou ochranou na území ČR

4. 5. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
V dnešním článku shrneme formy a možnosti státní podpory pro ukrajinské občany, které lze v souvislosti s pobytem na našem území čerpat, a také podmínky pro jejich udělení a okruh oprávněných žadatelů.

Ve článku najdete také druhy příspěvků, které mohou čerpat osoby v souvislosti s poskytováním určité pomoci.

Co se dozvíte v článku
 1. Příspěvky a podpory poskytované cizincům
 2. Příspěvky a podpory poskytované osobám pomáhajícím cizincům 
 3. Zamýšlené změny v oblasti daně z příjmů

Příspěvky a podpory poskytované cizincům

1. Humanitární příspěvek

Jako nový druh pomoci je nutné v prvé řadě zmínit tzv. humanitární příspěvek.
O tuto dávku může požádat každý cizinec s udělenou dočasnou ochranou na území České republiky. V této souvislosti pouze připomínáme, že do 21. 3. 2022 byla občanům Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům, kteří prchali před válkou, vydávána tzv. víza za účelem strpění pobytu na území, přičemž ke dni 22. 3. 2022 byly tyto osoby automaticky převedeny do systému dočasné ochrany, a proto se na ně vztahují stejná práva a povinnosti jako na osoby s udělenou dočasnou ochranou.
Jedná se jednorázovou dávku stanovenou fixní částkou ve výši 5000 Kč, avšak za určitých podmínek lze o dávku žádat opakovaně (viz dále).

O dávku je nutné zažádat, a to online prostřednictvím formuláře nebo na základě vyplněného formuláře dostupného na této adrese a podaného u příslušného úřadu práce.

Pro podání žádosti online je nutné mít bankovní účet u některé z bank na území České republiky, ostatně zřízení tohoto účtu je doporučeno i pro vyplácení dávky převodem na účet i v případě podání žádosti osobně. Dávku je však možné obdržet i v hotovosti, avšak pouze v případě osobního podání žádosti. O jednotlivé dávky je nutné žádat samostatně vždy za daný měsíc (tedy nelze na základě jedné žádosti požádat o pravidelnou výplatu dávek v následujících měsících).

Humanitární dávka je poskytována na žádost. V žádosti se uvádí:

 • Jméno a příjmení žadatele
 • Datum narození
 • Státní příslušnost
 • Datum udělení víza (případně číslo víza)
 • Kontaktní údaje (e-mail, telefon)
 • Případně číslo bankovního účtu v ČR, pokud má být dávka vyplacena jinak než v hotovosti

První humanitární dávka bude udělena na žádost všem cizincům, kteří získali vízum za účelem dočasné ochrany. Cizinec není při podání žádosti o tuto dávku povinen prokazovat své osobní poměry.

Pokud však cizinci neumožňuje jeho aktuální situace zajištění základních životních potřeb, je dle nového zákona o zaměstnanosti a sociálním zabezpečení oprávněn žádat o humanitární dávku opakovaně, celkově může, při splnění podmínek, obdržet humanitární dávku až šestkrát. Poměry, které cizinci neumožňují zajištění základních životních potřeb, musí doložit všemi dostupnými doklady nebo čestným prohlášením.

Po vyčerpání humanitárních příspěvků bude při splnění podmínek možné dále požádat o dávky hmotné nouze dle stávajícího systému státní sociální podpory, které zahrnují:

 • Dávky mimořádné okamžité pomoci;
 • Doplatek na bydlení;
 • Příspěvky na živobytí.

2. Zdravotní pojištění

Udělením dočasné ochrany se cizinec stává pojištěncem pro účely českého zdravotního systému a pojistné za něj hradí stát. Ledaže cizinec začne pracovat nebo bude mít příjem jako osoba samostatně výdělečně činná.

Zdravotní péče je tak cizincům poskytována za stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako občanům ČR.

ČLÁNKY PRO UKRAJINU 

Čtěte články, které jsou určeny pro nově příchozí Ukrajince. Články vycházejí v češtině i ukrajinštině. Zřídili jsme pro tyto účely speciální ukrajinskou sekci, kde jsou články výhradně v ukrajinštině. Pokud máte tip na obsah, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím emailu: press@podnikatel.cz

3. Zaměstnání a pomoc při hledání zaměstnání

Udělením dočasné ochrany cizinec získává volný přístup na trh práce a nepotřebuje zvláštní povolení k zaměstnání. Zaměstnavatelé tak mohou cizince zaměstnat bez jakýchkoliv omezení, musí pouze splnit oznamovací povinnost vůči příslušnému úřadu práce, a to nejpozději v den nástupu cizince do zaměstnání.

Pokud se cizinci nedaří sehnat si zaměstnání, může požádat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa pobytu v České republice o:

 • zavedení do evidence zájemců o zaměstnání; 
 • zavedení do evidence uchazečů o zaměstnání.

Zavedení do evidence zájemců o zaměstnání je primárně určeno pro fyzické osoby, které mají již zaměstnání a chtějí jej změnit nebo se cítí ohroženy jeho ztrátou, ale i pro osoby, které aktuálně zaměstnání nemají a mají zájem o zprostředkování nového zaměstnání Úřadem práce ČR.

Žádost o zavedení do evidence zájemců je možné podat elektronicky nebo v listinné formě prostřednictvím formulářů dostupných zde, na kontaktním pracovišti úřadu práce příslušného dle trvalého pobytu nebo místa, kde se zdržuje.

Zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání slouží k vyhledání vhodného zaměstnání fyzické osobě, která nemá zaměstnání a má zájem o pomoc Úřadu práce ČR při hledání pracovního uplatnění.

Žádost o zavedení do evidence uchazečů je možné podat elektronicky nebo v listinné formě prostřednictvím formulářů dostupných zde a za podmínek stanovených dle zákona o zaměstnanosti, zejména pokud cizinci nebrání výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání, kterým se rozumí:

 • výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy nebo
 • výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

U podání obou žádostí je nutné připomenout, že elektronické podání obou výše uvedených žádostí lze pouze s elektronickým podpisem nebo přes datovou schránku. Vzhledem k tomu, že většina cizinců zatím elektronickým podpisem či datovou schránkou nedisponuje, lze tedy doporučit podání osobně na příslušném úřadu práce.

Úřad práce ČR následně cizinci pomůže s:

 • hledáním zaměstnání;
 • zařazením do kurzů českého jazyka;
 • rekvalifikací na profesi, po které je poptávka u zaměstnavatelů.

Nabídka volných pracovních míst je též k dispozici zde.

4. Možnosti ubytování

Cizinci mohou využít ubytování, ať už ve státních zařízeních k tomu určených nebo v soukromých domácnostech. Bližší informace o konkrétních kapacitách jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině.

5. Možnosti získání vzdělání

Na základě zákona o opatření v oblasti školství mohou cizinci zdarma využít též pro své děti český systém vzdělávání, neboť tyto děti mohou být přijímány do školských zařízení na všech úrovních, tedy od předškolního až po vysokoškolské vzdělávání.

6. Možnosti cestování ve veřejné hromadné dopravě

Cizinci mohou využívat bezplatné dopravy v některých městech nebo od určitých dopravců, pokud se prokážou cestovním nebo jiným dokladem. Příkladem může být Pražská integrovaná doprava.

Nicméně upozorňujeme, že je vždy nutné ověřit podmínky přepravy před jejím zahájením, neboť se na přepravě může podílet více dopravců, kdy cestování zdarma umožňují jen někteří, případně dopravce možnost cestovat zdarma již zrušil.

7. Zřízení a vedení bankovních účtů

Některé české banky nabízí občanům Ukrajiny založení účtu zdarma, či dokonce poskytují finanční bonus, pokud si u nich účet zřídí.

Před zřízením jakéhokoliv účtu však vždy doporučujeme podmínky takových účtů náležitě ověřit.

Konkrétní informace jsou cizincům dostupné zejména na webových stránkách nebo infolinkách jednotlivých bank.

8. Volání a posílání SMS zpráv

Někteří mobilní operátoři nabízí SIM karty umožňující do odvolání telefonovat a posílat SMS na ukrajinská telefonní čísla mobilních operátorů na Ukrajině zcela zdarma. Volání na ostatní čísla se řídí příslušnými sazebníky.

Před zřízením jakéhokoliv účtu však vždy doporučujeme podmínky takových účtů náležitě ověřit.

Konkrétní informace jsou cizincům dostupné zejména na webových stránkách nebo infolinkách jednotlivých operátorů.

9. Další pomoc a podpora

Další možnosti získání pomoci a podpory zdarma je možné nalézt například na webové stránce Pomáhej Ukrajině, kde je nabídka nejrůznější pomoci, např. tlumočení, dětské věci, poskytnutí vybavení pro domácnost, psychologická pomoc a jiné.

Příspěvky a podpory poskytované osobám pomáhajícím cizincům 

1. Příspěvek solidárním domácnostem

Počínaje 11. dubnem 2022 mohou domácnosti, které poskytují ubytování cizincům, žádat o „příspěvek pro solidární domácnost“.

Tento příspěvek se poskytuje fyzické osobě, která poskytla či poskytuje bezplatné ubytování cizinci s dočasnou ochranou a trvale, respektive trvá to alespoň 16 dnů po sobě jdoucích. Takové ubytování nesmí být poskytováno v ubytovacím zařízení (zde lze čerpat jiný příspěvek).

Příspěvek se poskytuje ve výši 3000 Kč za ubytovanou osobu, nejvýše však 12 000 Kč. Ubytovanému musí být poskytnut prostor pro odpočinek, přípravu stravy, osobní hygienu a přístup k pitné vodě.

O příspěvek je nutné požádat. Žádost je možné podat pouze online prostřednictvím formuláře dostupného zde.

V žádosti se uvádí následující informace:

 • identifikace žadatele,
 • adresa nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování, a právní titul, na jehož základě žadatel nemovitost užívá,
 • identifikace ubytovaných osob,
 • údaje o době poskytování ubytování,
 • čestné prohlášení žadatele, že ubytování bylo poskytnuto bezplatně,
 • čestné prohlášení žadatele, že jsou splněny podmínky pro ubytování (přístup k prostoru pro odpočinek atd.).

Příspěvek vyplácí krajská pobočka úřadu práce, a to na bankovní účet určený žadatelem.

Prozatím bude příspěvek vyplácen za měsíce březen až červen (poté dojde k opětovnému přehodnocení situace).

2. Příspěvek pro ubytovací zařízení

Ubytovací zařízení, která nemohou žádat o příspěvek pro solidární rodiny (viz výše), mohou žádat o příspěvek pro ubytovací zařízení. Tento příspěvek je tedy určen například pro hotely či jiná soukromá ubytovací zařízení. Podmínkou pro udělení tohoto příspěvku je však uzavření příslušné smlouvy ubytovacího zařízení s konkrétním krajem České republiky. Bez takové smlouvy není možné o příspěvek žádat. 

Příspěvek je stanoven ve výši 250 Kč pro 1 ubytovanou osobu na 1 noc a je vyplácen orgány daného kraje (nikoliv přímo státem).

Zamýšlené změny v oblasti daně z příjmů

V neposlední řadě je potřeba zmínit, že k datu vydání tohoto článku se v Poslanecké sněmovně projednává vládní návrh zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Návrh počítá s možností odpočtu bezúplatného plnění poskytnutého ve zdaňovacím období za rok 2022:

 • za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění splňuje podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění;
 • Ukrajině, jejím územně správním celkům nebo právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky, za kterých lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění.

Podle návrhu bude možné od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění v úhrnu nejvýše 30 % ze základu daně.

Podle návrhu má být dále osvobozen od daně z příjmů:

BRAND

 • příjem zaměstnance podle zákona o daních z příjmů ve formě poskytnutého ubytování ve zdaňovacím období roku 2022, je-li poskytnuto zaměstnavatelem podle zákona o daních z příjmů tomuto zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny z důvodu, že tento rodinný příslušník opustil Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na jejím území vyvolaným invazí vojsk Ruské federace;
 • bezúplatný příjem poskytnutý v roce 2022 za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny.

V neposlední řadě návrh dále stanovuje, že výše uvedená poskytnutá plnění jsou způsobilými výdaji, které lze uplatnit pro účely odečtu od základu daně.

Aktuálně je návrh před třetím čtením v Poslanecké sněmovně. S ohledem na probíhající legislativní proces je tedy nutné vyčkat finálního schváleného znění výše uvedeného zákona, neboť návrh může ještě doznat změn, případně nemusí být vůbec přijat.

Vážení čtenáři, situaci na Ukrajině se věnujeme napříč servery, které spadají pod našeho vydavatele, společnost Internet Info. Nabízíme vám výběr některých textů:

POMOC PRO UPRCHLÍKY

FINANCE A BYZNYS

IT A KYBERBEZPEČNOST

UŽITEČNÉ RADY

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).