Hlavní navigace

Změny DPH roku 2013 pod lupou

14. 1. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.SXC.hu
Připravili jsme paragrafový souhrn změn, které od roku 2013 přinesla novela zákona o DPH, včetně stručného komentáře k jednotlivým ustanovením.

Velké změny přinesla od 1. ledna 2013 novela č. 502/2012 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty. Zdaleka se nejedná jen o zvýšení sazeb daně o jeden procentní bod. Připravili jsme souhrn vybraných změn seřazených podle jednotlivých ustanovení zákona.

Novela zákona o dani z přidané hodnoty 

Kurz pro přepočet cizí měny (§ 4 odst. 4 zákona o DPH) – pro přepočet cizí měny na českou měnu se použije kurz platný pro osobu provádějící přepočet ke dni vzniku povinnosti přiznat daň nebo přiznat uskutečnění plnění, a to kurz devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou nebo poslední směnný kurz zveřejněný Evropskou centrální bankou.

Obrat pro účely DPH (přesun do § 4a zákona o DPH) – ke snížení limitu pro povinnou registraci plátce z 1 milionu korun na 750 tisíc nedochází. Změna by měla pravděpodobně nastat od roku 2014.  

Plátcem DPH o měsíc dříve (§ 6 zákona o DPH) – plátcem se osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku stane překročením limitu 1 milion korun za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Ovšem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat (tedy o měsíc dříve než podle předchozí právní úpravy).

Identifikované osoby (§ 6g zákona o DPH) – osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem DPH, je identifikovanou osobou ode dne přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku, pokud se jedná o poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží, nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi.

Ilustrační obrázek
Autor: www.SXC.hu

Identifikovaná osoba nebude plnohodnotným plátcem DPH. Bude vykazovat a odvádět daň jen z přeshraničních plnění . 

Jestliže takové osobě vznikne po 1. lednu 2013 povinnost přiznat DPH u přeshraničních plnění nebo povinnost vykázat poskytnutí přeshraničních služeb s místem plnění v jiném členském státě, nebude se muset registrovat jako „plnohodnotný plátce DPH“. Bude povinně podávat souhrnná hlášení, kde bude tuto DPH vykazovat a odvádět. Z tuzemských plnění nebude DPH odvádět a nebude mít nárok ani na odpočet daně. 

Na základě přechodného opatření mohou původní plátci, kteří se stali plátci po 1. dubnu 2011, do 3 měsíců od účinnosti novely, tj. do 31. března 2013, požádat o zrušení registrace. Jak pro server Podnikatel.cz potvrdila Jana Vítková, daňová poradkyně společnosti MIVO, může se jednat například o reklamy poskytnuté Googlem, ať už fakturované z USA nebo z Irska. U podnikatelského subjektu takové služby generují vznik identifikované osoby, neboť jde o přijetí služby od osoby neusazené v tuzemsku. 

Daňové doklady (§ 26 a násl. zákona o DPH) – daňové doklady zaznamenaly některé změny v povinně uváděných textech. Významnou novinkou je možnost vystavení zjednodušeného daňového dokladu do 10 000 korun včetně daně i pro bezhotovostní úhrady (i při platbě platební kartou).

Od nového roku jsou papírové a elektronické daňové doklady formálně rovnocenné. Při vystavování daňových dokladů v elektronické podobě již nebude jedinou podmínkou elektronický podpis nebo značka. Věrohodnost původu, čitelnost a neporušitelnost obsahu daňových dokladů bude možné prokázat i jiným způsobem. Zákon bohužel neuvádí jakým. Zajištění těchto podmínek dle současného postoje některých správců daně může být bez stávajících opatření, jakým je například elektronický podpis, poměrně obtížné, varuje Petr Toman, daňový poradce společnosti KPMG.

Nově musí osoba, pro kterou se plnění uskutečňuje, souhlasit s použitím daňového dokladu v elektronické podobě (dosud se vyžadoval souhlas při vystavení daňového dokladu v elektronické podobě).

 

Změna zaokrouhlování daně (§ 37 zákona o DPH) – daň se vypočte jako součin základu daně
a sazby daně. Vypočtená daň se může zaokrouhlit na celé koruny způsobem, že částka 0,50 Kč a vyšší se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 Kč se zaokrouhlí na celou korunu dolů. Cena včetně daně se pro účely tohoto zákona vypočte jako součet základu daně a vypočtené daně.

Osvobozené plnění u penzijních činností (vkládá se nový § 54a) – penzijními činnostmi se pro účely tohoto zákona rozumí poskytování důchodového spoření podle zákona upravujícího důchodové spoření, poskytování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, poskytování penzijního připojištění podle zákona upravujícího penzijní připojištění, zprostředkování důchodového spoření, doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění.

Osvobození převodu staveb, bytů a nebytových prostor (§ 56 zákona o DPH) – převod nemovitostí bude nově od DPH osvobozen po uplynutí 5 let od kolaudace nebo prvního užívání (dosud byla tato lhůta tříletá). Prodloužení se bude týkat nemovitostí nabytých po účinnosti novely, u nemovitostí pořízených před rokem 2013 zůstává lhůta tříletá. Plátci si navíc budou moci zvolit, zda osvobození využijí, či nikoliv.

Vyrovnání odpočtu daně u staveb, bytů a nebytových prostor (§ 77 zákona o DPH) – jedná se o prostory, které nejsou dlouhodobým majetkem a které plátci použijí pro jiné účely, než původně uplatněný odpočet (i po uplynutí tříleté lhůty od původního uplatnění).

Tuzemský reverse-charge u stavebně montážních prací (§ 92e zákona o DPH) – je možné žádat správce daně o vydání závazného posouzení, zda dodávka zboží (šrot a odpad) podléhá, či nepodléhá režimu lokálního reverse-charge.

Povinný registrační údaj (§ 96 zákona o DPH) – osoba povinná k dani bude muset v přihlášce k registraci uvádět také čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, pokud jsou používány pro ekonomickou činnost. Ovšem v souladu s přechodnými opatřeními k novele zákona o DPH musí tyto účty nahlásit do 2 měsíců po novele rovněž dosavadní plátci DPH. V případě, že svou povinnost řádně nesplní, zapíše správce daně všechny účty, které byly uvedeny v původní přihlášce k registraci.

Nové záznamní údaje (§ 100, 10a a 101 zákona o DPH) – povinná evidence včetně DIČ. Plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání nebo souhrnného hlášení.

Ručení za odvod DPH (§ 108a a 109 zákona o DPH) – odběratel ručí za odvod z příslušné dodávky, pokud by nebyla dodavatelem zaplacena. Nově bude ručit za odvod DPH i v případech, kdy provede platbu za zdanitelné plnění na účet dodavatele, který nebude registrován u správce daně. Je tu tedy nová povinnost ověřit si u každého dodavatele, jestli číslo účtu uvedené na daňovém dokladu odpovídá účtu, který nahlásil správci daně. Tato úprava se dotýká například i faktoringových a obdobných vztahů, kdy se odběratel při platbě na účet faktoringové společnosti automaticky dostává do potenciální pozice ručitele, vysvětluje Petr Toman z KPMG.

Nespolehlivý plátce (§ 106a zákona o DPH) – odběratel dále ručí za odvod DPH v případech, kdy dodavatel bude takzvaným nespolehlivým plátcem. Z toho vyplývá povinnost neustále sledovat, zda se odběratelé nestali nespolehlivými plátci (nejlépe před platbou každé faktury). V souladu s § 109 odst. 3 zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. Smyslem nového pravidla je podle Petra Tomana zvýšit důraz na ověřování věrohodnosti dodavatelů z hlediska plnění jejich daňových povinností.

ebf 24 - tip duben

Nespolehlivým se může plátce DPH stát pouze na základě rozhodnutí správce daně. Jak informovala Česká daňová správa, správce daně vydá toto rozhodnutí až na základě zjištěných okolností. Aktuálně je u všech registrovaných plátců nastaveno, že nejsou nespolehliví. Nespolehlivým plátcem se plátce stane na základě pravomocného rozhodnutí správce daně. První změny údajů o nespolehlivosti budou publikovány na daňovém portálu nejdříve v průběhu února 2013. Do té doby nebude podle daňové správy u žádného plátce zveřejněna informace, že je nespolehlivým a daňová veřejnost nemusí tuto informaci samostatně vyhledávat.

Změna v zařazení zboží do snížené sazby – novela obsahuje také některé úpravy v zařazení zboží do snížené sazby. Snížené sazbě daně nepodléhají dětské pleny a je omezeno uplatnění snížené sazby daně na zdravotnické prostředky. Ty jsou určeny pro výlučnou osobní potřebu zdravotně postižených. Podrobnější informace ke změnám v zařazení zboží do snížené sazby jsou uvedeny na stránkách České daňové správy

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).