Hlavní navigace

Evidenční listy důchodového pojištění za rok 2015

22. 2. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com
Vyplnění evidenčních listů může být v některých situacích komplikovanější. Zejména vyloučené dny, nástup do starobního důchodu, nepravidelné odměny a další.

Blíží se termín pro vyhotovení a odeslání evidenčních listů důchodového pojištění. Přestože se v případě postupu vyplnění evidenčních listů za rok 2015 nic zásadního nemění, dvě drobné úpravy tu jsou. Rovněž je vhodné si připomenout základní zásady a typové příklady, které v praxi dělají účetním největší potíže.

Evidenční list důchodového pojištění

Zaměstnavatel vede evidenční list důchodového pojištění (ELDP) pro každého pracovníka, kterému vznikla účast na důchodovém pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část při vzniku pracovního poměru nebo jeho ukončení v průběhu kalendářního roku. ELDP se vede i pro zaměstnaného poživatele starobního důchodu. A to z důvodu nároku na zvýšení důchodu za dobu výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu. V případě, že má zaměstnanec u stejného zaměstnavatele uzavřeno více pracovních poměrů zakládajících účast na důchodovém pojištění, vede se evidenční list pro každý tento právní vztah samostatně.

Kdy ELDP vyhotovit a odeslat

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com

Evidenční list se vystavuje do 30. dubna, dále do 30 dnů odesílá ČSSZ. 

Evidenční list se předkládá za každý kalendářní rok po účetní závěrce, tj. po závěrce mzdových listů. Musí být vystaven nejpozději v dubnu následujícího kalendářního roku. Nejzazším termínem vystavení je tedy 30. dubna, poté musí být předložen (odeslán) ČSSZ do 30 dnů. Ovšem v případě skončení zaměstnání v průběhu roku, vždy do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději tedy do 31. ledna roku následujícího. Výjimkou je opakované zaměstnání. Jestliže zaměstnání skončí v průběhu roku a zaměstnanec ke stejnému zaměstnavateli opět nastoupí, nemusí být ELDP v mezidobí předložen. Pokud tedy zaměstnavatel nepochybuje, že zaměstnanec nastoupí nejpozději do 3 měsíců, může pokračovat v záznamech na tomtéž ELDP.

Pro ELDP je závazný předepsaný tiskopis, který má formu 

  • tiskopisu třídílného (tři spojené listy) – pro vyplňování na psacím stroji (umožňuje vyhotovit originál s propisem dvou stejnopisů). Všechny výtisky musí obsahovat podpis pověřeného zaměstnance a razítko zaměstnavatele
  • tiskopisu jednodílného (jeden list) – pro elektronické vyplňování. Zaměstnavatelé k jeho vyplnění mohou využít aplikaci pro vyplňování ELDP, která je volně k dispozici na webových stránkách ČSSZ v části e-Podání. S pomocí aplikace lze vyplnit šablonu elektronického tiskopisu a vytisknout údaje do originálního tiskopisu ELDP. Aplikace umožňuje vytisknout dva stejnopisy (pro zaměstnavatele a pojištěnce). Ty je samozřejmě nutné podepsat a orazítkovat. Pomocí aplikace lze tiskopis elektronicky odeslat ČSSZ.

Elektronicky může zaměstnavatel ELDP podat ve formě datové zprávy (e-Podání) na elektronickou adresu podatelny VREP nebo jako elektronické podání na kompatibilním médiu. Musí mít formu datové zprávy v datovém formátu XML (e-Podání) vyhovující specifikaci ČSSZ a publikovaným XSD schématům, podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Elektronické podání je možné za stanovených podmínek realizovat zpravidla pomocí mzdového nebo účetního systému, nebo prostřednictvím aplikace e-Podání.

Zásady vyplnění ELDP

Česká správa sociálního zabezpečení připravila pro zaměstnavatele pravidelně aktualizovanou pomůcku, a to Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP. Vydává rovněž Metodickou pomůcku k vyplňování ELDP, kde jsou jednotlivé příklady a ukázky správného vyplnění evidenčních listů.

Náležitosti ELDP

Evidenční list důchodového pojištění obsahuje:

  • identifikační údaje zaměstnavatele,
  • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana,
  • druh výdělečné činnosti,
  • dobu účasti na důchodovém pojištění,
  • dobu důchodového pojištění,
  • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
  • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují,
  • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu.

Změny ELDP pro rok 2015

Ptejte se odborníka v poradně Mzdové účetnictví
PhDr. Dagmar Kučerová
mzdový poradce

S ohledem na předchozí právní úpravu, kdy se předpokládala elektronická komunikace s Českou správou sociálního zabezpečení, bylo ve Všeobecných zásadách upřesněno, že ELDP je předepsaným tiskopisem, který zaměstnavatelé podávají jak v elektronické, tak i papírové podobě. Ovšem jestliže jde o osoby ve služebním poměru, s výjimkou státního zaměstnance podle služebního zákona od 1. 1. 2015 podle zákona o státní službě, nebo o občana, jemuž vznikl nárok na důchod příslušníků ozbrojených sil, předkládá se ELDP orgánům ministerstev obrany, vnitra a spravedlnosti, podle toho, který orgán je příslušný k rozhodování o dávkách důchodového pojištění.

Ukázky vyplnění ELDP (zdroj ČSSZ)

Pro ukázku vyplnění jsme zvolili situaci zaměstnance, který v průběhu roku začal pobírat řádný starobní důchod. Tato skutečnost se musí v ELDP projevit, jelikož se v podstatě vyhotovují evidenční listy dva.

ELDP - zdroj ČSSZ

ELDP – zdroj ČSSZ

Dalším příkladem je navazující pracovní poměr, ovšem jiný druh (s rozdílnými podmínkami důchodového pojištění).

účto únor klímová

ELDP - zdroj ČSSZ

ELDP – zdroj ČSSZ

Poslední příklad ukazuje vyplnění ELDP při nepravidelné výplatě odměny za výkon funkce, kdy se evidenční list vede od začátku výkonu funkce, bez ohledu na skutečnost, že odměna za výkon funkce náleží pouze v některých měsících. V ukázce je uveden člen představenstva bytového družstva. Obdobně dozorčí rada, představenstvo akciové společnosti, společníci společnosti s ručením omezeným atd.

ELDP - zdroj ČSSZ

ELDP – zdroj ČSSZ

.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).