Hlavní navigace

Podpora v nezaměstnanosti: Jaké jsou podmínky a na co si dát pozor?

11. 7. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Jednou z výhod registrace v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce je možnost požádat si o podporu v nezaměstnanosti. Jak na to?

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne každému uchazeči o zaměstnání. Je nezbytné se v předchozích dvou letech alespoň po dobu 12 měsíců účastnit důchodového pojištění z titulu zaměstnání nebo podnikání. 

Rozhodné období dvou let se počítá ode dne zařazení do evidence uchazečů na úřadu práce. Dvanáct měsíců, v nichž docházelo k odvodu pojistného na důchodové pojištění, nemusí být vcelku. Lze dohromady poskládat i na sebe nenavazující měsíce v daném rozhodném období. 

Co je nutné pro získání podpory?

V případě, že takovou dobu nenalezneme, můžeme započítat i tzv. dobu náhradní. Zákon o zaměstnanosti nám taxativně vyjmenovává náhradní doby pojištění uznatelné pro tento účel. Jedná se například o dny dočasné pracovní neschopnosti nebo čas osobní péče o dítě do 4 let věku. 

Je možné, že ve stejném čase uchazeč vykonával několik zaměstnání nebo souběžně zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, pak se dané období započítává pouze jednou.

Kdy na podporu není nárok?

Existují však situace, kdy může uchazeč na tuto dávku zapomenout. Pokud se v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nezdržuje v místě pobytu uvedeném v dokladu o dočasné pracovní neschopnosti nebo nedodržuje dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění a z tohoto důvodu zaměstnavatel rozvázal se zaměstnancem pracovněprávní vztah. 

Další taková situace nastane, když uchazeč v předchozím půl roce porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci v zaměstnání zvlášť hrubým způsobem a z tohoto titulu mu dal zaměstnavatel výpověď. Například, když zaměstnanec nedodržuje dlouhodobě pracovní kázeň. Na pracovišti se pohybuje pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek nebo na pracovišti něco odcizí. 

Co je považováno za hrubé porušení pracovní kázně? Přečtěte si také:

Co je považováno za hrubé porušení pracovní kázně?

Může se jednat také o situaci, kdy úmyslným nedodržováním stanovených bezpečnostních předpisů způsobí škodu na majetku či zdraví.

Pozor také na doložení dokladů

Úřad práce rovněž neposkytne podporu, pokud uchazeč řádně nedoloží potřebné doklady či informace. Mezi ně patří zejména potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), evidenční list důchodového pojištění, vyžaduje-li jej úřad, potvrzení o výši průměrného výdělku. OSVČ dokládají potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a potvrzení o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud si tyto skutečnosti nemůže úřad práce zjistit sám. 

Úřad práce je totiž oprávněn získávat některé informace přímo z informačních systémů vedených Českou správou sociálního zabezpečení a tím šetřit čas svých klientů. Jedná se o údaje o druhu zaměstnání, době trvání zaměstnání, době důchodového pojištění, výši průměrného nebo pravděpodobného měsíčního čistého výdělku zjištěného podle příslušných právních předpisů, výši nároku na odstupné, odbytné, odchodné, včetně informace, zda bylo vyplaceno, a způsob a důvod skončení zaměstnání.

Podporu nelze pobírat s důchodem nebo dávkami

Podporu v nezaměstnanosti dále nemůže uchazeč pobírat souběžně se starobním důchodem nebo dávkami nemocenského pojištění (pokud je nedostáváte z tzv. nekolidujícího zaměstnání řádně nahlášeného na ÚP).

Doba pobírání podpory

Podpora pak nemusí být vyplácena po celou dobu nezaměstnanosti. A to není vše. Když je uchazeč mladší, dávku pobírá kratší dobu. Tato tzv. podpůrčí doba činí totiž u osob, které ještě nedosáhly věku 50 let, pouze 5 měsíců. Ti, kterým je 50 až 54 let včetně, mohou pobírat podporu maximálně 8 měsíců, starší pak až 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Výše podpory v nezaměstnanosti je přímo odvislá od dosavadních příjmů. U bývalých zaměstnanců se vypočítá vynásobením procentní sazby a průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání.

U podnikatelů se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Co je však podstatné, její výše není po celou podpůrčí dobu konstantní, ale v čase postupně klesá. První dva měsíce je uplatněna sazba 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu už jen 45 % z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Nesmíme ještě zapomenout, že její výše je navíc omezena zákonným maximem. V praxi to znamená, že nejvýše může uchazeč pobírat pro letošní rok 24 608 Kč měsíčně.

Pobíral/a jste někdy podporu v nezaměstnanosti?

Záleží i na ukončení pracovněprávního vztahu

Dalším možným úskalím při výplatě podpory v nezaměstnanosti může být i způsob ukončení pracovněprávního vztahu. Ukončil-li totiž uchazeč o zaměstnání poslední zaměstnání bez vážného důvodu sám (výpověď byla podána ze strany zaměstnance) nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí pak procentní sazba podpory v nezaměstnanosti pouze 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Další výhody registrace v evidenci uchazečů

Jaká další výhoda ještě kromě pomoci s hledáním vhodného zaměstnání a finanční podpory vyplývá z registrace v evidenci uchazečů? Občané mají povinnost hradit pojistné na zdravotní pojištění. V době evidence na úřadu práce jsou po této stránce zabezpečeni. Spadají totiž do kategorie státních pojištěnců, za které hradí pojistné stát z prostředků státního rozpočtu.

Je pravda, že za uchazeče bude úřad práce platit také pojistné na důchodové a nemocenské pojištění? Ne tak docela. Úřad práce nic fyzicky nehradí, ale z titulu evidence běží uchazeči tzv. náhradní doba pojištění. Znamená to, že určitá část doby, kdy je registrován na úřadu práce, se započítává do doby nutné pro vznik nároku na starobní důchod. Konkrétně náhradní doba pojištění běží po celou dobu, kdy náleží podpora v nezaměstnanosti. V evidenci může však být i déle, kdy už si podporu vyčerpal a už mu nenáleží. Poté může být uznána náhradní doba až v rozsahu 3 let, přičemž z období do 55 let věku se započítává maximálně 1 rok. 

Co se týče nemocenského pojištění, uchazeč o zaměstnání se ho v době evidence na úřadu práce neúčastní.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je externí redaktorkou serveru Podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).