Hlavní navigace

Účetní čeká od roku 2016 maraton změn

24. 8. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Novela zákona o účetnictví čeká na podpis prezidenta. Je připravena i změna vyhlášky o účetnictví. Nejvyšší čas se s připravovanými změnami seznámit.

V účetnictví nastanou od roku 2016 významné změny. Cílem novely zákona o účetnictví je transpozice směrnice Evropské unie o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků. Směrnice uložila jednotlivým členským státům aplikovat upravené právní předpisy poprvé na účetní závěrky sestavené za účetní období počínající dne 1. ledna 2016 nebo v průběhu kalendářního roku 2016. Ministerstvo financí současně připravilo také návrh změny vyhlášky číslo 500/2002 Sb. Novelizace vyhlášky provádějící zákon o účetnictví pro podnikající účetní jednotky má změnit strukturu výkazů i účtování o zásobách a majetku.

Server Podnikatel.cz o připravovaných změnách v účetnictví informoval články:

Návrh novely účetní vyhlášky

Součástí navržených změn jsou nové účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu, a to včetně nového uspořádání a označování položek a nového nebo zpřesněného obsahu položek (vysvětlující a doplňující informace, které jsou účetní jednotky povinny uvádět v příloze v účetní závěrce). Rovněž je připravena nová podoba příloh k účetní závěrce podle kategorií účetních jednotek. Dále je navrženo:

 • zrušení vykazování zřizovacích výdajů v rámci dlouhodobého nehmotného majetku
 • změna účetních metod vykazování a účtování o změně stavu zásob vytvořených vlastní činností a aktivaci zásob a dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 
 • změna účtování o darech 
 • nové vymezení vlastních nákladů u zásob vytvořených vlastní činností.
Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Novela zákona o účetnictví je připravena ke startu od roku 2016.

Novela vyhlášky reaguje na novelu zákona o účetnictví, která zavádí kategorizaci účetních jednotek a kategorizaci konsolidačních skupin. Budou rozlišovány v závislosti na velikosti aktiv, čistého obratu a průměrného počtu zaměstnanců. Dělí se na velké, střední, malé a mikro účetní jednotky. Povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, sestavovat rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce v plném rozsahu budou mít velké a střední účetní jednotky. Malé a mikro účetní jednotky budou mít určitá zjednodušení nebo osvobození. Například sestavovat rozvahu a výkaz zisku v plném rozsahu budou povinně pouze ty malé a střední účetní jednotky, které budou mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Více v článku: Nové povinnosti účetních jednotek od roku 2016

Podstatné změny od roku 2016

Z důvodu změny zákona o účetnictví jsou:

 1. Navrženy nové účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisku a ztráty) v plném rozsahu a ve zkráceném rozsahu (včetně nového uspořádání a označování položek a nového či zpřesněného obsahu položek).
 2. Navrženy nové přílohy v účetní závěrce (rozděleno dle kategorií účetních jednotek) přitom:
 • malé a mikro účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, uvádějí pouze základní informace,
 • malé a mikro účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrky ověřeny auditorem, uvádějí základní informace a část dalších informací,
 • střední a velké účetní jednotky uvádějí základní informace a všechny další informace,
 • velké účetní jednotky uvádějí navíc ještě doplňující informace.

Nástin vybraných očekávaných změn

Zřizovací výdaje

Od roku 2016 se ruší vykazování zřizovacích výdajů jako dlouhodobého nehmotného majetku, protože nesplňují stanovená kriteria pro vykazování majetku. Na základě přechodného ustanovení se až do vyřazení zřizovacích výdajů, o kterých bylo účtováno a byly vykazovány podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2015, bylo pokračováno a bylo o nich účtováno jako o ostatním dlouhodobém nehmotném majetku. Bude se tedy jednat o zřizovací výdaje zaevidované v majetku poplatníka ve zdaňovacím období započatém přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Zásoby vytvořené vlastní činností

Navrhuje se změna metody o účtování změny stavu zásob vytvořených vlastní činností. O přírůstcích nebo úbytcích zásob nebude účtováno jako o výnosech, ale bude o nich účtováno prostřednictvím příslušného účtu nákladů. O přírůstku zásob bude účtováno ve prospěch příslušného účtu nákladů účtové skupiny 58 –– Změna stavu zásob vytvořených vlastní činností a aktivace, o úbytku zásob bude účtováno na vrub tohoto účtu.

Účtování o darech

V souvislosti s novým vymezením obsahu se navrhuje uspořádání a označení výkazu zisku a ztráty podle směrnice Evropské unie nové znění § 25 vyhlášky o účetnictví (přesun obsahu položky „Ostatní provozní výnosy“ ze stávajícího § 27) a nový název položky.

Dále se navrhuje do obsahu položky doplnit také:

 • přijaté dary v provozní oblasti vzhledem k tomu, že se navrhuje změna stávajícího účtování o těchto darech, o přijatých darech nebude účtováno jako o zvýšení kapitálu, ale jako o jiných provozních výnosech,
 • mimořádné provozní výnosy vzhledem k tomu, že se navrhuje, v souladu se směrnicí Evropské unie, zrušit samostatné vykazování stávající položky „XIII. Mimořádné výnosy“ v § 35 vyhlášky o účetnictví.

Převodový můstek

Přechodná ustanovení k vyhlášce o účetnictví obsahují dovětek, kdy se v souvislosti s velkým počtem změn názvů a změn obsahu položek v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty navrhuje, aby v novém Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024 – Srovnatelné období za účetní období započatém v roce 2016 byl stanoven postup, který může účetní jednotka využít při sestavení účetní závěrky za účetní období započatém v roce 2016. Jedná se zejména o „převodový můstek“ při srovnatelnosti výše položek za běžné a minulé účetní období a zároveň o stanovení počátečních stavů rozvahových položek.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).