Hlavní navigace

Změny v daňově uznatelných výdajích

27. 4. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Novela zákona o daních z příjmů upravuje i část výdajů. Změny se týkají leasingu, výpůjček, postoupení pohledávky, FKSP i úroků z úvěrů.

Návrh novely zákona o daních z příjmů je skutečně obsáhlý. Aktuálně je ve stavu ukončeného připomínkového řízení a čeká na svůj další osud. Změny se týkají zdanění příjmů zaměstnanců, slev na dani finančního leasingu, ale i daňově účinných výdajů (nákladů). Připravili jsme souhrn vybraných změn z této oblasti. 

Reakce na definici finančního leasingu

První část změn, a to ustanovení § 24 odst. 2 písm h) bod 2 a 3 zákona o daních z příjmů, reaguje na nově navrženou definici finančního leasingu. V souladu s upraveným ustanovením § 21d zákona o daních z příjmů je předmětem finančního leasingu pouze hmotný majetek, který lze odpisovat podle zákona o daních z příjmů. Již tedy není nutno dále specifikovat, že jde o finanční leasing hmotného majetku. Nově postačí uvádět pouze „finanční leasing“ bez dovětku. Upravená definice se neuplatní na ty smlouvy, u kterých byl předmět finančního leasingu uživateli přenechán ve stavu způsobilém obvyklému užívání přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. uplatní se dosavadní režim.

Zamezení dvojího uplatnění daně z nabytých věcí v základu daně

Navrhuje se upravit § 24 odst. 2 písm. ch) zákona o daních z příjmů tak, aby bylo nesporné, že pokud se výdaj v podobě daně z nabytí nemovitých věcí stává součástí ocenění majetku, není možné daň uplatnit jako výdaj. V těchto situacích se totiž promítá do vstupní ceny a následně do odpisů či zůstatkové ceny. Potvrzuje se tím základní pravidlo, že shodné výdaje nemohou být v základu daně uplatněny dvakrát. Naopak se jako výdaj uplatní v situaci, kdy daň z nabytí nemovitých věcí platí jiná osoba než nabyvatel (převodce nemovité věci), nabyvatel nemovité věci jako ručitel, nebo nabyvatel, který nevede účetnictví, avšak z časových či jiných důvodů není schopen objektivně daň z nabytí nemovitých věcí do ocenění nemovité věci zaúčtovat (tj. v případě, kdy objektivně uvede nemovitou věc do stavu způsobilého užívání dříve, než se o ručení dozví a jako ručitel bude mít možnost zaplatit předmětnou daň).

Výdaje na pohonné hmoty u výpůjčky

Dále v ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 1 až 4 zákona o daních z příjmů navrhuje doplnit výčet případů, ve kterých je možné uplatnit prokázané výdaje na pohonné hmoty při pracovní cestě spotřebované vozidlem užívaným na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu. Jde o situaci obdobnou finančnímu leasingu, a proto by pro uplatnění pohonných hmot měl platit stejný režim.

Postoupení pohledávky a pořizovací cena

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Návrh novely zákona upravuje i daňově uznatelné náklady (výdaje).  

Z důvodu sjednocení postupu týkajícího se uplatnění daňových výdajů spojených s pořízením pohledávky nabyté postoupením u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, se navrhuje upravit § 24 odst. 2 písm. o) zákona o daních z příjmů. Podle současného znění ustanovení § 23 odst. 13 zákona o daních z příjmů vzniká v případě postoupení pohledávky poplatníkovi (postupníkovi) příjem v okamžiku postoupení. Podle § 24 odst. 2 písm. o) zákona o daních z příjmů je výdajem pořizovací cena pohledávky, ale pouze do výše příjmů plynoucích z úhrady pohledávky dlužníkem nebo postupníkem při následném postoupení pohledávky. Pokud poplatník pohledávku nabyde, ale její úhrada dlužníkem nebo postupníkem při následném postoupení nastane v jiném zdaňovacím období, pak poplatníkovi vzniká příjem dle § 23 odst. 13 zákona o daních příjmů okamžitě. Ovšem nemůže si vůči tomuto příjmu uplatnit výdaj v podobě pořizovací ceny této pohledávky, protože ten lze uplatnit pouze do výše příjmu z úhrady pohledávky.

Měla by se tak odstranit limitace uznatelného daňového výdaje při postoupení výší uhrazené pohledávky dlužníkem nebo postupníkem při následném postoupení. Ovšem podmínka spočívající v možnosti uplatnění daňového výdaje při postoupení pohledávky pouze do výše příjmu z této pohledávky zůstává. Stejně tak se potvrzuje pravidlo, kdy je možné jako výdaj odečíst pořizovací cenu pohledávky pouze v případě, kdy byla tato pořizovací cena uhrazena.

Kmenový list jako podíl společníka s. r. o.

Navržená úprava § 24 odst. 2 písm. w) zákona o daních z příjmů vychází ze zákona o obchodních korporacích, který zavádí nový typ majetkového cenného papíru. Tím je kmenový list představující podíl společníka na společnosti s ručením omezeným. V návaznosti na tuto změnu se navrhuje rozšíření stávajícího ustanovení § 24 odst. 2 písm. w) zákona o daních z příjmů i na kmenové listy, které nejsou oceňovány reálnou hodnotou podle účetních předpisů.

Úroky ze zápůjček a úvěrů

V ustanovení § 24 odst. 2 písm. zi) zákona o daních z příjmů se rozšiřuje podmínka umožňující uplatnit úroky ze zápůjček a úroky z úvěrů v situaci, kdy je věřitelem poplatník – fyzická osoba nevedoucí účetnictví, jako daňově uznatelné výdaje až tehdy, kdy byly zaplaceny, na úroky ze všech úvěrových finančních nástrojů. Tento princip se již v praxi využívá, nyní se navrhuje doplnit do zákona o daních z příjmů.

Příděl do FKSP

V souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb je stanoven příděl, kterým je tvořen fond kulturních a sociálních potřeb. Ten činí 1,5 % (pro rok 2016) z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady. Ten se má v roce 2017 zvyšovat na 2 %. Z důvodu možné další změny procentuální výše ročního přídělu je nezbytná následná změna zákona o daních z příjmů. Navrhuje v § 24 odst. 2 písm. zr) zákona o daních z příjmů legislativně technická úprava ustanovení, a to tak, že zákon již nebude obsahovat fixní stanovení této výše. Bude odkazovat přímo na procentuální výši obsaženou ve vyhlášce o FKSP.

Uznatelnost úplat za užívání majetku následně nabytého do vlastnictví

V úvodní části ustanovení § 24 odst. 5 zákona o daních z příjmů se navrhuje úprava formulace upravující daňovou uznatelnost úplat za užívání majetku v případě, že tento majetek byl následně nabyt do vlastnictví. Měl by se doplnit režim pro pozemek stanovený v § 24 odst. 5 písm. b) zákona o daních z příjmů, kdy je případné nájemné pozemku nebo úplaty za „krátký“ finanční leasing uznatelné, jen pokud kupní cena není nižší než tržní cena pozemku, avšak v zákoně o daních z příjmů nejsou dosud vedle nájemného nebo leasingu uvedeny stejné podmínky pro další možné smluvní formy užívání věci s následným převodem vlastnického práva k ní. Obdobně budou doplněny režimy stanovené pro prodeje majetků uvedené v ustanovení § 24 odst. 5 zákona o daních z příjmů.

ikonka

Zajímá vás toto téma? Chcete se o něm dozvědět víc?

Objednejte si upozornění na nově vydané články do vašeho mailu. Žádný článek vám tak neuteče.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).