Hlavní navigace

Upravuje se použití paušálních výdajů i finanční leasing

18. 4. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Od roku 2017 by mohlo dojít k dalším změnám zákona o daních z příjmů. Nejen srážková daň, slevy a závislá činnost. Dojde i na OSVČ a finanční leasing.

Návrh novely zákona o daních z příjmů je ve stavu po ukončeném připomínkovém řízení. Účinnost změn je stanovena na rok 2017. Pokud projdou schvalovacím procesem, čeká poplatníky řada změn. Týkají se závislé činnosti, slev na dani, uplatnění nákladů i odpisů. Některým se server Podnikatel.cz již věnoval samostatnými články. Zde jsou vybrané změny ustanovení § 7 zákona o daních z příjmů (samostatná výdělečná činnost) a upravená definice finančního leasingu (§ 21d zákona o daních z příjmů).

Čtěte také:

Upřesnění pro použití paušálních výdajů

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Upravuje se uplatnění paušálů i definice leasingu.

V ustanovení § 7 odst. 8 zákona o daních z příjmů se doplňuje, že u poplatníků vedoucích účetnictví, kteří uplatní výdaje paušálem podle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů, je pro stanovení jejich výše rozhodující nikoliv výnos ve smyslu účetních předpisů, ale stejně jako u neúčtujících poplatníků příjem. Vychází se ze stejné částky jako u poplatníků, kteří účetnictví nevedou. Obdobně se doplňuje, že poplatníci, kteří jsou účetní jednotkou a uplatňují výdaje paušálem, jsou povinni vést záznamy o příjmech. Stejně jako neúčtující poplatníci. Nejedná se tedy o žádné zásadní změny, jde o pravidla, která jsou již v praxi používána, dochází pouze k jejich doplnění do zákona.

Povinná evidence pro účely DPH

Z ustanovení § 7a zákona o daních z příjmů se navrhuje vypustit poslední větu, a to že pokud je poplatník plátcem daně z přidané hodnoty, je povinen vést evidenci podle zvláštního právního předpisu upravujícího daň z přidané hodnoty. Zde opět k žádné věcné změně nedochází, poplatník vede evidenci i nadále. Věta je však v zákoně o daních z příjmů nadbytečná, jelikož je stanovena v § 100 zákona o dani z přidané hodnoty. Zde je navíc uvedeno, že povinnost vedení evidence se nevztahuje jen na plátce, ale i na identifikované osoby.

Úprava definice finančního leasingu

Zákon o daních z příjmů definuje v ustanovení § 21d institut finančního leasingu. Při uplatnění v daních z příjmů se realizuje formou časového rozlišení nákladů na pořízení určitého hmotného majetku, které nastává v případě přímého pořízení tohoto majetku. Zákonodárci upravili toto ustanovení tak, aby daňový režim výdajů, které poplatník uplatňuje v základu daně v souvislosti s finančním leasingem, byl obdobný jako režim uplatňování daňových odpisů hmotného majetku. Nemělo by docházet k žádným rozdílům či upřednostňování jednoho či druhého režimu pořízení majetku.

Navržené znění ustanovení § 21d odst. 1 a) a b), odst. 4 a 6:

(1) Finančním leasingem se pro účely daní z příjmů rozumí přenechání hmotného majetku (dosud věc, s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem) vlastníkem k užití uživateli za úplatu, pokud 

  • a) je při vzniku smlouvy
  1. ujednáno, že po uplynutí sjednané doby převede vlastník předmětu finančního leasingu vlastnické právo k němu za kupní cenu nebo bezúplatně na uživatele předmětu finančního leasingu nebo
  2. ujednáno právo uživatele na převod podle bodu 1,
  • b) ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odpisování bez zvýšení odpisu v prvním roce odpisování, s výjimkou případu, že by předmět finančního leasingu byl při tomto odpisování již odepsán ve výši 100 % vstupní ceny. 

(4) Finanční leasing se pro účely daní z příjmů považuje od okamžiku uzavření smlouvy o finančním leasingu za nájem, pokud 

  • a) je finanční leasing ukončen (dosud předčasně ukončen) před uplynutím minimální doby finančního leasingu,
  • b) po uplynutí (dosud po uplynutí sjednané doby) nedojde k převodu vlastnického práva na uživatele. 

(6) Finančním leasingem není přenechání 

  • a) hmotného majetku vyloučeného z odpisování a
  • b) nehmotného majetku.

Dosavadně užívané slovní spojení „věc, s výjimkou věci, která je nehmotným majetkem“ reagovalo na potřebu vyloučit nehmotný majetek z předmětu finančního leasingu. Tato úprava má zabránit rozšíření množiny předmětů finančního leasingu o věci, které nejsou odpisovaným hmotným majetkem. V definici se upřesňuje, že finanční leasing pro účely daní z příjmů se vztahuje pouze na hmotný majetek odpisovaný podle zákona o daních z příjmů. Přenechání nehmotného majetku ve smyslu § 32a zákona o daních z příjmů není finančním leasingem ve smyslu zákona o daních z příjmů. V případě pozemků se rovněž nic nemění. Pozemek se neodpisuje a jeho hodnota se uplatňuje ve výdajích až při jeho prodeji.

Pro daň z příjmů je důležité dodržení všech podmínek stanovených pro daňovou uznatelnost úplaty u finančního leasingu, proto není důvodné odlišné daňové zacházení jen na základě skutečnosti, že smlouva byla ukončena dříve, než bylo původně sjednáno. Finanční leasing je považován od okamžiku uzavření smlouvy za nájem jen v případě ukončení finančního leasingu v situaci, kdy nebyla naplněna minimální doba trvání finančního leasingu nebo kdy vlastnické právo nebylo převedeno na uživatele.

Důvodová zpráva k návrhu novely zákona uvádí příklad: 

Finanční leasing je sjednán na dobu 10 let (doba sjednaná). Zákon o daních z příjmů stanovuje minimální dobu finančního leasingu 5 let (doba povinná). Smlouva je ukončena v šestém roce. Tato situace je pro účely zákona o daních z příjmů posouzena jako finanční leasing v době trvání 6 let. Úhrada finančního leasingu bude daňově uznatelným nákladem dle § 24 odst. 2 písm. h) bodu 2 zákona o daních z příjmů za splnění ostatních podmínek. Pokud bude smlouva ukončena ve čtvrtém roce, pro účely zákona o daních z příjmů bude daná smlouva od okamžiku uzavření smlouvy posouzena jako nájem, protože nebyla splněna podmínka minimální doby finančního leasingu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).