Hlavní navigace

Legislativní změny roku 2012 v mzdové a personální oblasti

30. 12. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Přinášíme přehled změn, se kterými by se měli zaměstnavatelé, mzdoví účetní i sami zaměstnanci seznámit.

Legislativní změny účinné od ledna 2012 postihují ve velké míře oblast mezd a personalistiky. Zaměstnavatele, potažmo jejich mzdoví účetní, se musí na smršť legislativních změn řádně připravit. Server Podnikatel.cz své čtenáře o jednotlivých změnách postupně informoval. Zde je přehled toho, s čím by se měli pracovníci účtáren, zaměstnavatelé i sami zaměstnanci seznámit.

Velká novela zákoníku práce

Snad nejdůležitější změnou v oblasti zaměstnávání je novela zákoníku práce. Podle některých odborníků by bylo vhodnější vydat zcela nový zákon, než tak rozsáhle novelizovat stávající  již poněkud zastaralý právní předpis. V každém případě novela zákoníku práce účinná od 1. ledna 2012 zpřesnila pojem závislá práce, upravila  pojednání o neplatnosti právních úkonů, prodloužila možnost sjednání zkušební doby u vedoucích zaměstnanců, zavedla nové podmínky pro zaměstnávání na dobu určitou, umožnila dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli, snížila nárok na odstupné zavedením věrnostního principu, umožnila okamžitě zrušit pracovní poměr za hrubé porušení pracovní kázně v době pobírání náhrady mzdy, upravila maximální rozsah pracovních směn, zavedla smluvní sjednání přesčasů i u řadových zaměstnanců, upravila čerpání dovolené a přinesla řadu dalších neméně důležitých změn. Čtěte více:  Zákoník práce 2012. Velký rozcestník připravovaných změn

Podrobněji k některým ustanovením včetně přechodných opatření na přelomu roku 2011/2012: 

Zpojistnění dohod o provedení práce

Velmi důležitou novinkou nastávajícího kalendářního roku je takzvané zpojistnění dohod o provedení práce. Maximální rozsah práce, který je možné s jedním zaměstnancem u jednoho zaměstnavatele sjednat se prodloužil ze 150 na 300 hodin ročně. Současně se zavádí zpojistnění dohod se zúčtovanou měsíční odměnou vyšší než 10 000 korun. Dohoda o provedení práce má nové náležitosti, zaměstnanci s měsíční odměnou nad stanovený limit jsou nemocensky (a tím i důchodově pojištěni) a z dohody se odvádí také zdravotní pojištění. Zaměstnavatelům přibudou v souvislosti s uzavřenými dohodami o provedení práce nové povinnosti. Zejména stanovení rozvrhu směn, přihlašování na sociálko a zdravotko, vyplácení náhrady odměny při nemoci, vedení evidenčního listu důchodového pojištění a při skončení dohody o provedení práce vystavení zápočtového listu. Čtěte také:   Zápočťák i u dohod. Nový zákoník práce přinese vrásky účetním 

O povinnostech zaměstnavatelů při uzavírání dohod o provedení práce v roce 2012 více: 

Nové redukční hranice pro nemocenské a náhradu mzdy

Pro úpravu průměrného výdělku se využívají redukční hranice stanovené zákonem o nemocenském pojištění. Ty jsou každoročně odvozovány ze všeobecného vyměřovacího základu, stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění (za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se výše redukčních hranic stanoví, tj. pro rok 2012 se vychází z vyměřovacího základu roku 2010). Hodnoty redukčních hranic jsou stanoveny samostatným sdělením MPSV č. 310/2011 Sb. Zvyšuje se i hranice rozhodného příjmu z 2000 na 2500 korun měsíčně a zavádí nové stropy pojistného. Čtěte více: Změny sociálního pojištění OSVČ v roce 2012 

Od výše redukčních hranic se  násobením stanoveným koeficientem odvíjí i výpočet náhrady mzdy. Server Podnikatel.cz přinesl podrobný návod na výpočet náhrady mzdy v roce 2012, včetně stanovení redukčních hranic a maximálního upraveného redukovaného základu. Možnost dobrovolného připojištění zaměstnavatelů zůstává zachována i v roce 2012. Čtěte více: Změny v poskytování náhrady mzdy od roku 2012 

Noví účastníci nemocenského pojištění

Novela zákona o nemocenském pojištění rozšiřuje okruh nemocensky pojištěných osob. Jedná se o osoby, které jsou mimo pracovněprávní vztah odměňováni částkou alespoň 2500 korun měsíčně. Jedná se o společníky a jednatele společností s ručením omezeným, komandisty komanditních společností a členové družstev. Dosavadní hranice pro důchodové pojištění 6200 Kč se ruší. Nově budou za obdobných podmínek účastni nemocenského (a tím i důchodového) pojištění rovněž členové kolektivních orgánů právnických osob (např. členové představenstev a dozorčích rad kolektivních orgánů akciových společností), likvidátoři a prokuristé. O případném nároku na nemocenské těchto osob čtěte více: Kdo platí nemocenské společníkům a jednatelům? 

Novela obchodního zákoníku upravila i výkon funkcí v pracovním poměru. Zcela nový paragraf 66d zavádí možnost pověření obchodním vedením. Statutární orgán firmy bude moci pověřit obchodním vedením někoho, kdo bude tyto činnosti vykonávat v pracovním poměru dle zákoníku práce. Čtěte více: Společníci, jednatelé, předsedové a sociální pojištění v roce 2012 

Změny zákona o nemocenském pojištění a zvýšení rozhodná částky upravují i oblast krátkodobého zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu. Čtěte více:  Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu 2012 

Změny ve zdravotním pojištění

Úprava právních předpisů neminula ani oblast zdravotního pojištění. Mimo zpojistnění dohody o provedení práce od 10 001 korun a zvýšení hranice rozhodného příjmu u dohody o pracovní činnosti na 2500 korun, se například prodlužuje práva na vrácení přeplatku pojistného i práva předepsat dlužné pojistné. V případě zdravotního pojištění neplatí obvyklá tříletá promlčecí lhůta. Zákonem je stanovena na pět let. Ta se však od 1. ledna prodlouží až na deset let. Pokud však právo na přeplatek nebo právo předepsat pojistné vzniklo před 1. 1. 2012, platí dosavadní pětiletá promlčecí lhůta. Čtěte více: Rok 2012 přináší nové povinnosti ve zdravotním pojištění

Mění se zákon o zaměstnanosti

Novelou zákona o zaměstnanosti bylo nově definováno nelegální zaměstnávání a zpřísněny pokuty pro osoby zdržující se bez legálního pracovněprávního vztahu na pracovišti. Zvýšila se i pokuta za umožnění výkonu nelegální práce z 5 milionů na milionů 10, přičemž minimální výše pokuty nově činí 250 000 korun. Zaměstnavatelé již nebudou muset hlásit volná pracovní místa úřadům práce. Rovněž není nutné předkládat potvrzení o bezdlužnosti při vytvoření nového pracovního místa. Úřad práce si toto potvrzení obstará sám. O dalších změnách zákona o zaměstnanosti:  Už žádné flákání, když budete na pracáku. Pracovat bude každý

MM_socky3

Nové podmínky zaměstnávání OZP

Mění se i podmínky zaměstnávání osob zdravotně postižených. Sjednotí se institut chráněného pracovního místa s chráněnou pracovní dílnou. Mění se výše provozních i mzdových nákladů poskytnutých v souvislosti se zaměstnáváním zdravotně postižených a omezuje se objem odebraných výrobků nebo služeb částkou 36násobku průměrné mzdy za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením.  Čtěte více:  V roce 2012 se mění podmínky zaměstnávání OZP 

Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady 

Stejně jako každý rok se pro rok 2012 mění sazby tuzemského stravného a jsou stanoveny nové průměry za pohonné hmoty. Novela zákoníku práce však přinesla i výrazné změny ve způsobu krácení stravného (pro podnikatelskou i státní sféru) a podstatně upravila časová pásma pro zahraniční stravné. Čtěte více: Změny v cestovních náhradách 2012

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).