Hlavní navigace

Velký rozcestník změn v roce 2018, které se dotknou podnikatelů

1. 1. 2018
Doba čtení: 13 minut

Sdílet

Stejně jako každý rok připravil server Podnikatel.cz velký rozcestník novinek, které se v roce 2018 dotknou podnikatelů.

A stejně jako každý rok je i v roce 2018 velké množství legislativních novinek. Zorientujte se v nich s naším velkým rozcestníkem.

Daň z příjmů

Ačkoli byly některé změny, které přinesl daňový balíček, platné již pro rok 2017 (například vyšší daňové zvýhodnění na druhé a na třetí a každé další dítě), řada opatření začíná platit až letos.

U paušálů si již nevyberete

OSVČ s paušály si už od roku 2018 nemohou vybrat, zda chtějí vrátit zvýhodnění na dítě a slevu na manželku za cenu snížení zastropení paušálů. Pro všechny OSVČ s paušály nyní platí, že mohou sice opět využít daňové zvýhodnění na dítě a sleva na manželku (manžela), zároveň ale mezní hranice příjmů, ze které se maximální výdaje počítají, klesla o 50 % na 1 milion korun. Paušál půjde využít i při vyšších příjmech, maximálně jím ale budete moct uplatnit výdaje odvozené z mezní hranice příjmů. Konkrétně jde o následující stropy:

  • u 80% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 800 tisíc Kč
  • u 60% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 600 tisíc Kč
  • u 40% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 400 tisíc Kč
  • u 30% paušálu půjde uplatnit výdaje maximálně do částky 300 tisíc Kč

Čtěte také: Jak můžete legálně obejít stropy u výdajových paušálů? Možností existuje několik

Mění se podmínky uplatnění slevy na invaliditu

Až od zdaňovacího období 2018 se mění podmínky pro uplatnění slevy z titulu držitele průkazu ZTP/P a přiznání invalidity. Nově bude rozhodující okamžik jejich přiznání a ne okamžik vydání průkazu nebo pobírání invalidity, jako je tomu dnes. Změny se návazně projeví i při uplatnění zvýšené slevy na manželku a zvýšeném daňovém zvýhodnění.

Čtěte více: Slevy na invaliditu letos a od roku 2018. V konkrétních příkladech

Mění se podmínky u školkovného

Upravuje se období uplatnění slevy za umístění dítěte. Výše slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení podle § 35bb zákona o daních z příjmů bude odpovídat výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za dané zdaňovací období (dosud v daném zdaňovacím období). Namísto dosavadní možnosti cashového či akruálního přístupu bude v roce 2018 možný pouze akruální (uplatní se v období, na které bylo placeno). Vždy pouze za měsíce daného zdaňovacího období, bez ohledu na skutečnou platbu. Rodiče budou muset být opatrní na přelomu roku 2017 a 2018 tak, aby platba nebyla uplatněna dvakrát, nebo naopak vůbec.

Doplňuje se i náležitost potvrzení pro účely uplatnění slevy za umístění dítěte. Předškolní zařízení bude muset v souladu s ustanovením § 38l odst. 2 písm. f) zákona o daních z příjmů v potvrzení uvést:

  1. jméno vyživovaného dítěte poplatníka,
  2. celkovou částku výdajů, kterou za něj za dané zdaňovací období poplatník vynaložil a
  3. datum zápisu tohoto zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění. 

Díky růstu minimální mzdy se zvyšuje i maximální možná výše školkovného na 12 200 Kč.

Čtěte více: Zaměstnanci a změny v dani z příjmů od roku 2018

Mění se limit pro srážkovou daň

Stejně tak až od příštího zdaňovacího období platí nový limit pro zdanění srážkovou daní. Pro příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2500 Kč) se stanovuje obdobný daňový režim, který platí pro dohody o provedení práce v § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů, tj. budou podléhat srážkové dani ve výši 15 % a neprojeví se v obecném základu daně poplatníka daně z příjmů fyzických osob.

Zaměstnavatelé mohou nabídnout elektronické „prohlášení“

Od příštího zdaňovacího období budou moct zaměstnanci překládat a činit (tedy podepisovat) prohlášení k dani i v elektronické formě. Bude nicméně na podnikatelích, jakou formu prohlášení k dani poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti u svých zaměstnanců zvolí, zda listinnou či elektronickou. Případně lze obě uvedené formy kombinovat.

Čtěte více: Nové prohlášení k dani. Písemně nebo elektronicky, ale maximálně na rok

Mění se výčet případů, kdy jde uplatnit výdaje na pohonné hmoty

V ustanovení § 24 odst. 2 písm. k) bod 1 až 4 zákona o daních z příjmů se doplňuje výčet případů, ve kterých je možné uplatnit prokázané výdaje na pohonné hmoty při pracovní cestě spotřebované vozidlem užívaným na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k tomuto vozidlu. Jde o situaci obdobnou finančnímu leasingu, a proto by pro uplatnění pohonných hmot měl platit stejný režim.

Zvýšení zvýhodnění na první dítě

Zatímco vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další děti lze využít už pro rok 2017, až od roku 2018 narůstá zvýhodnění na první dítě, a to o 150 korun měsíčně na 1 267 Kč. Celková roční částka bude činit 15 204 korun. Změnu přinesla novela zákona o státní sociální podpoře, která nabude účinnosti v lednu 2018.

Čtěte více: Od roku 2018 vzroste daňové zvýhodnění i na první dítě, změny posvětil Senát

Zvýšení nezdanitelné části základu daně za dárcovství

Zpětně za rok 2017 si mohou poplatníci snížit základ daně o vyšší nezdanitelnou část základu daně za odběr krve nebo jejích složek, a to 3000 Kč namísto dosavadních 2000 Kč, a nově také o nezdanitelnou část základu daně za odběr krvetvorných buněk ve výši 20 000 Kč.

Čtěte více: Změny v darování krve. Již pro rok 2017

Rozšíření množiny osvobozených příjmů o poukázky na knihy

S účinností od 1. 1. 2018 došlo k rozšíření množiny osvobozených příjmů uvedených v § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů o nový bod č. 4 tohoto ustanovení.

Jde o rozšíření nepeněžního plnění poskytovaného zaměstnavatelem zaměstnanci nebo jeho rodinnému příslušníkovi z fondu kulturních a sociálních potřeb, ze sociálního fondu, ze zisku po zdanění anebo na vrub výdajů, které nejsou výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů o možnost poskytnutí příspěvku na tištěné knihy, včetně obrázkových knih pro děti, mimo knih, ve kterých reklama přesahuje 50 % plochy.

Čtěte více: Pozor, daňově zvýhodněné poukázky na knihy lze uplatnit až od roku 2018

Sociální pojištění

Stejně jako v předchozích letech, i letos budou muset OSVČ platit vyšší zálohy na sociální pojištění. OSVČ hlavní budou muset platit minimálně 2189 Kč. Pro OSVČ vedlejší se zálohy zvyšují z 825 Kč na 876 Kč. Nové zálohy musí OSVČ zaplatit prvně za měsíc, ve kterém podají přehled o příjmech a výdajích. Naopak se nemění minimální zálohy na nemocenské pojištění, které zůstávají na úrovni 115 Kč.

Čtěte více: Minimální zálohy OSVČ na sociální pojištění 2018 vzrostou o více než stovku

Zdravotní pojištění

Kromě záloh na sociální pojištění rostou i minimální zálohy na zdravotní pojištění, a to z 1906 Kč na 2024 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 2017 platily zálohy nižší než 2024 Kč, musí změnit výši záloh již za leden 2018. Splatnost lednových záloh na zdravotní pojištění je do 8. února. OSVČ by neměly rovněž zapomínat na nová čísla účtů zdravotních pojišťoven, která platí od roku 2017.

Čtěte více: Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění 2018 poprvé překonají 2 tisíce Kč

Nemocenské pojištění

Zavádí se dvě nové nemocenské dávky, a to otcovská poporodní péče od 1. února 2018 a dlouhodobá ošetřovatelská péče od 1. června 2018. Obě využijí jak zaměstnanci, tak nemocensky pojištěné osoby samostatně výdělečně činné.

Zavádí se otcovská

Tzv. otcovská je určená otcům dítěte, účastníkům nemocenského pojištění. Kromě tatínků se otcovská týká i pojištěnců (mužů i žen), kteří pečují o dítě, které převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku. Na otcovskou bude možné nastoupit kdykoli v období šesti týdnů od narození dítěte. Délka jejího poskytování je stanovena na 7 kalendářních dní nepřerušeně a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Účinnost je stanovena na 1. února 2018. Dávka se bude týkat i otců, jejichž dítě se narodilo 6 týdnů před účinností zákona, tj. 21. prosince 2017 a později.

Čtěte více: Otcovská se dotkne i otců dětí narozených v prosinci

Zavádí se dlouhodobé ošetřovné

Druhou novinkou je dlouhodobá ošetřovatelská péče neboli dlouhodobé ošetřovné. To budou moct využít lidé, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Tato nová dávka bude náležet při ošetřování osoby, která byla aspoň 7 dnů hospitalizována v nemocnici a po propuštění bude podle potvrzení ošetřujícího lékaře potřebovat ještě minimálně 30 dní celodenní péči.

Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice a dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V průběhu uvedených 90 dnů se ošetřující osoby budou moci v ošetřování střídat.

Čtěte více: Kdy může zaměstnavatel nepovolit dlouhodobé ošetřovné

Zvyšuje se nemocenské dlouhodobě nemocným

S účinností od 1. ledna se rovněž zvýší náhrada mzdy a nemocenské dlouhodobě nemocným zaměstnancům. Výše nemocenského za kalendářní den bude činit:

  • 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
  • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Na základě přechodných ustanovení se v případě nemoci, která vznikla před 1. lednem 2018 a nárok na nemocenské trvá, stanoví od 1. ledna 2018 nemocenské podle nových podmínek. Dlouhodobě nemocným se tak od 1. ledna nemocenské automaticky zvýší.

Čtěte více: Změny v nemocenském pojištění pro rok 2018 (některé i dříve)

Daň z nemovitých věcí

Osvobození příjmů z prodeje nemovité věci se rozšiřuje o vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci jinak než rozdělením této věci podle velikosti spoluvlastnických podílů.

Několik okresních měst rovněž pro rok 2018 změnilo místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí.

Spotřební daně z tabákových výrobků

S účinností od 1. ledna 2018 se opět navýší spotřební daň z tabákových výrobků. Oproti roku 2017 vzroste sazba spotřební daně u levnějšího segmentu cigaret, který je zdaňován pouze minimální sazbou daně, o 1,2 Kč na krabičku o dvaceti kusech cigaret. U doutníků a cigarillos činí 0,04 Kč na kus a v případě spotřební daně z tabáku ke kouření je tento nárůst o 51 Kč na kg.

Minimální mzda

Od dnešního dne rovněž opět dochází k dalšímu razantnímu zvýšení měsíční minimální mzdy ze současných 11 000 korun na 12 200 korun a u hodinové sazby z 66 korun na 73,20 korun. Ruku v ruce s nárůstem minimální mzdy roste i mzda zaručená.

Čtěte více: Od roku 2018 neporoste jen minimální, ale i zaručená mzda

Tuzemské a zahraniční cestovní náhrady

Tradičně také dochází ke změně tuzemských cestovní náhrad pro rok 2018. Pro stanovení sazeb stravného je určující vývoj indexů cen jídel a nealkoholických nápojů ve veřejném stravování ve srovnání se statistickými údaji, které byly vzaty jako základ pro zákonem stanovené hodnoty.

Vyhláškou č. 401/2017 Sb., se rovněž mění výše zahraničního stravného pro rok 2018. Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace zaměstnancům v případech, kdy je zaměstnavatel vyšle na zahraniční pracovní cestu a v této souvislosti jim vzniknou výdaje na stravování.

Čtěte více: Cestovní náhrady pro zaměstnance i podnikatele v roce 2018

Exekuce

Počínaje lednovou měsíční mzdou se mění nezabavitelná částka v exekucích. Tentokrát směrem nahoru. Exekutoři tak dostanou v roce 2018 méně. Počínaje lednem, tj. u mezd zpracovávaných za měsíc leden vyplácených zaměstnancům v únoru se výše nezabavitelné částky mění. Pro rok 2018 činí nezabavitelná částka dlužníka 6225,33 Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1556,33 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 9338 Kč.

EET

V březnu měla původně odstartovat třetí vlna EET a v červnu čtvrtá. Jejich náběh ale zrušil Ústavní soud a není teď tak zřejmé, kdy a zda vůbec třetí a čtvrtá vlna začne. Ústavní soud navíc zrušil i některé stávající části EET. Od 28. února nemusí podnikatelé evidovat platby kartou, online platby apod. a na účtence uvádět své DIČ.

Čtěte více: Co rozhodnutí Ústavního soudu znamená? Změny #EET v otázkách a odpovědích

Kontrolní hlášení k DPH

Generální finanční ředitelství upravilo loni v březnu metodický pokyn k odpouštění pokut a přidalo do něj dalších 7 nových ospravedlnitelných důvodů. Ty pomáhají hlavně plátcům, kteří dostali desetitisícové pokuty, přestože se dopustili pouze drobného pochybení. Typicky se jedná o situace, kdy podnikatel podal kontrolní hlášení o pár dnů později či se zpožděním zareagoval na výzvu úřadů, aby doplnil, opravil či jen potvrdil informace v hlášení. Většina nových ospravedlnitelných důvodů ale platí pouze u pochybení, ke kterým došlo v letech 2016 nebo 2017. Ačkoliv Generální finanční ředitelství v půlce listopadu uvedlo, že nový metodický pokyn k promíjení pokut chystá a že by měl být hotový do konce roku 2017, doposud jej nezveřejnilo.

Čtěte více: Zmírnění pokut u kontrolních hlášení brzy končí. Nový pokyn se ale připravuje

GDPR

Možná největším tématem je pro většinu podnikatelů nové nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation (GDPR), které bude účinné od 25. května 2018. Nařízení se vztahuje na všechny zaměstnavatele. Ať už se jedná o zcela nebo částečně automatizované zpracování osobních údajů, ale i na neautomatizované zpracování osobních údajů v evidenci (tj. digitální podoba, včetně papírové databáze v podobě různých kartoték, personálních složek apod.).

Ve zkratce lze říci, že jde o dva nové přístupy. Jde o princip odpovědnosti správce a přístup založený na riziku. GDPR například ukládá správcům novou povinnost, a tou je vypracovávat tzv. záznamy o činnostech zpracování, které budou obsahovat mj. jméno a kontaktní údaje správce, účely zpracování, popis kategorií subjektů údajů a kategorií zpracovávaných osobních údajů, informace o případném předávání osobních údajů do zahraničí apod.

Zákon o obalech

Česká republika se připojila k dalším zemím EU a z ekologických důvodů zakázala novelou zákona o obalech nezpoplatněné „igelitky“. Pokud obchodník nabízí plastové odnosné tašky, musí je zpoplatnit. Obchodníci musejí „igelitky“ zpoplatnit nikoli jen symbolicky, ale účtovaná cena musí prokazatelně pokrýt jejich náklady. Výjimku mají velmi lehké plastové odnosné tašky o tloušťce stěny do 15 mikronů, které jsou nezbytné z hygienických důvodu nebo jsou poskytovány jako prodejní obal pro volně ložené potraviny (například pečivo, zelenina) v případě, že jejich použití pomáhá zabránit plýtvání potravinami.

Čtěte podrobnosti v seriálu článků GDPR

Další novinky, na které upozorňuje ministerstvo financí

Nový zákon o platebním styku

Dne 13. ledna 2018 nabývá účinnosti nový zákon o platebním styku, který přináší několik novinek týkajících se práv klientů bank. Spotřebitelé například nebudou muset nově platit poplatek za platbu kartou, který dosud účtují někteří obchodníci (nejčastěji prodejci letenek nebo čerpací stanice). Při rezervaci ubytování, půjčení auta nebo využití samoobslužné čerpací stanice bude muset obchodník klientovi oznámit přesnou částku, kterou chce na platební kartě zablokovat, a klient bude muset tuto částku potvrdit svým souhlasem. Blokace peněz bude muset být zrušena, jakmile bude bance známa přesná výše klientovy útraty. Klienti dále nově získají možnost spravovat své účty u různých bank prostřednictvím jediné aplikace.

Přísnější pravidla na kapitálovém trhu

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, účinná od 3. ledna 2018, zase zpřísňuje požadavky na investiční poradce a zprostředkovatele. Investiční poradci budou muset složit odbornou zkoušku, což by mělo přispět ke zvýšení kvality investičního poradenství poskytovaného klientům. Stávající investiční poradci budou mít na složení odborné zkoušky lhůtu dvou let. Investiční zprostředkovatelé zase nebudou moci nově nabízet dluhopisy bez prospektu a akcie, i nadále však budou moci nabízet investiční fondy.

Rozšíření osvobození příjmů z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci od daně z příjmů

Zkracuje se časový test v případě příjmu z úplatného převodu podílu v obchodní korporaci, který byl nabyt děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. Časový test je zkrácen o dobu, po kterou byl tento podíl prokazatelně ve vlastnictví tohoto zůstavitele. Jedná se o obdobnou úpravu té, která se uplatňuje v případě osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí.

Rozšíření osvobození příjmů z prodeje cenných papírů od daně z příjmů

Zároveň s tím se zkracuje i časový test v případě příjmu z úplatného převodu cenných papírů nebo příjmu z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, v případě, kdy tento majetek poplatník nabyl děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem. Časový test je zkrácen o dobu, po kterou byl tento cenný papír nebo podíl připadající na podílový list při zrušení podílového fondu prokazatelně ve vlastnictví tohoto zůstavitele. Jedná se o obdobnou úpravu té, která se uplatňuje v případě osvobození příjmu z prodeje nemovitých věcí.

skoleni_18_3

Osvobození dividend u rodinných fundací a svěřenských fondů

Rozšiřuje se okruh osob, které mohou uplatňovat osvobození přijatých dividend, pokud vlastní více než 10% podíl na obchodní korporaci déle než 12 měsíců, a to mj. o rodinnou fundaci a svěřenský fond.

Odpisování technického zhodnocení

Rozšíření možnosti odpisovat technické zhodnocení i na ostatní případy, kdy dochází k přenechání věci k užití jinému (např. smlouvou o podnájmu). V roce 2017 bylo toto možné jen u nájmu a finančního leasingu. Protože vedle toho existují i jiné smluvní typy, je tak dosaženo souladu s ekonomickou realitou.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).