Hlavní navigace

Vládní novela zákoníku práce: Nečekejme zázraky

1. 10. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Poslanecká sněmovna se zabývá vládní novelou zákoníku práce. Zákoník byl předmětem kritiky již v době schválení. A to nejen z věcného hlediska, ale i pro množství chyb, které obsahuje. Některé omyly se snaží novela napravit. Obsahuje ovšem také několik závažnějších změn, které stojí za pozornost zaměstnavatelů i zaměstnanců.

Poslanecká sněmovna 26. září podpořila v prvním čtení vládní novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Druhé čtení novely je naplánováno již na následující říjnovou schůzi, protože poslanci zkrátili lhůtu na projednávání ve výborech na 21 dní. Novela obsahuje asi 120 bodů, které se týkají nejen samotného zákoníku práce, ale i dalších souvisejících zákonů a norem. Novelu připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí v čele s ministrem Petrem Nečasem.

Zaměstnavatelům ovšem novela zřejmě moc radosti nepřinese. Je totiž spíše technického rázu, žádnou velkou liberalizaci pracovních vztahů od ní nelze očekávat. Odbory a opozice se na novele shodly. Zaměstnavatelé ale dále volají po větším uvolnění pracovního práva. Přesto stojí novela za pozornost.

Podle Petra Nečase současná platná podoba zákoníku práce obsahuje velké množství chyb a omylů i legislativně technických problémů. Tato novela má za cíl je odstranit. A Nečas na adresu stávajícího zákoníku práce dodává: Chtěl bych jen připomenout, že stávající podoba je v rozporu s celou řadou jiných zákonů, počínaje zákonem o advokacii, přes zákon o uznávání výsledků vzdělávání, až třeba po zákon o sociálních službách. A také, že tam paradoxně jsou odvolávky na zákony, které vůbec neexistují nebo nejsou v současné době v platnosti, jako je zákon o zdravotní péči nebo antidiskriminač­ní zákon.

Zákoník práce skončil až u ústavního soudu

Novela se vyhýbá těm ustanovením zákoníku práce, která jsou předmětem stížností podaných k Ústavnímu soudu ČR. První stížnost vzešla v říjnu 2006 ze senátu, druhá pak v listopadu 2006 z poslanecké sněmovny. Ministerstvo práce a sociálních věcí počká na verdikt soudu a slibuje posléze druhou zásadnější novelu. Ústavní soud se aktuálně zabývá návrhy, které se týkají asi dvaceti paragrafů zákoníku práce (pod spisovou značkou PI ÚS 83/06).

Zákony na business serveru Podnikatel.cz

Novela zohledňuje i zákon o registrovaném partnerství

Novela především zpřesňuje mnohá ustanovení zákoníku práce. A to tím způsobem, že vágní vyjádření jako například zvláštní právní předpis nahrazuje odkazem na konkrétní zákony, a to i dosud projednávané. Týká se to třeba novelizace § 16, kde je nově odkaz na antidiskriminační zákon (zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů).

Antidiskriminační zákon by měl vymezit právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace mimo jiné ve věcech

  • práva na zaměstnání a přístupu k zaměstnání,
  • přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,
  • pracovních, služebních poměrů a jiné závislé činnosti, včetně odměňování,
  • přístupu ke vzdělání a jeho poskytování atd.

Antidiskriminační zákon dále vymezí například pojmy přímá a nepřímá diskriminace nebo obtěžování včetně sexuálního. Zákon čeká v říjnu druhé čtení v poslanecké sněmovně.

Novela zákoníku práce zohledňuje také další zákony, které se do současného znění zákoníku práce nepromítly. Platí to například o zákonu č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů. Vedle manžela zaměstnance by tak zákoník práce uváděl také partnera zaměstnance.

Do novely se podobným způsobem promítá také zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Dochází tak mimo jiné k terminologické aktualizaci § 240 a 241 upravujících například pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o jiné fyzické osoby.

Zaměstnanec mladší 18 let může pracovat až 40 hodin týdně

Jednou z mála závažnějších změn je, že novela ruší ustanovení § 79 týkající se délky týdenní pracovní doby u zaměstnanců mladších 18 let, které ji dosud omezovalo na 30 hodin týdně a maximálně 6 hodin denně. Novela zavádí pro zaměstnance mladší 18 let 40hodinovou týdenní pracovní dobu s maximální délkou směny 8 hodin denně. Novela obsahuje také další zpřesňující ustanovení týkající se pracovní doby, například konta pracovní doby.

Zpřesnění ve prospěch zaměstnavatele

Podle novely nemá zaměstnanec nárok na odstupné, pokud s ním byl pracovní poměr rozvázán z důvodu, že nesmí dále dělat vykonávanou práci kvůli pracovnímu úrazu nebo pro nemoc z povolání, a pokud se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti za tento úraz nebo nemoc z povolání. A zaměstnavatel je zproštěn odpovědnosti, pokud si úraz nebo nemoc zaměstnanec způsobil svým zaviněním. Například při porušení bezpečnostních předpisů, se kterými byl seznámen a jejichž dodržování zaměstnavatel kontroloval, nebo v opilosti apod.

Novela také doplňuje odstavec 3 § 114: U vedoucích zaměstnanců může být mzda sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. Práce přes čas však nově nesmí přesáhnout 150 hodin v kalendářním roce a musí být sjednán přesný rozsah práce přesčas, ke které bylo ve smlouvě přihlédnuto. Zaměstnanci pak již nepřísluší žádný příplatek za práci přesčas ani náhradní volno.

CHP21_temata tip

Novela také upravuje zodpovědnost zaměstnavatele za odložené věci zaměstnance. Zaměstnanec nově nemá nárok na náhradu škody, pokud zaměstnavateli neohlásí škodu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dne ode dne, kdy se o škodě dozvěděl.

Kosmetické změny

Novela se týká také zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. A některých dalších zákonů. Lze však konstatovat, že jde spíše o kosmetické změny.

Anketa

Zákoník práce v platném znění

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).