Hlavní navigace

Jak na přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 (3)

27. 3. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
S koncem března se blíží lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za uplynulý rok. Následující článek přináší stručný návod pro vyplnění daňového přiznání v případě, že máte příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti.

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti

Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou definovány v ustanovení § 7 odst. 1 a odst. 2 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Pod pojem příjmy z podnikání jsou zahrnovány:

 1. příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 2. příjmy ze živnosti,
 3. příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a
 4. podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku.

Mezi příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti jsou řazeny následující druhy příjmů:

 1. příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, tedy zejména příjmy z užití nebo poskytnutí práv podle autorského zákona,
 2. příjmy z výkonu nezávislého podnikání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů,
 3. příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů a
 4. příjmy z činnosti správce konkursní podstaty, včetně příjmů z činnosti předběžného správce, zvláštního správce, zástupce správce a vyrovnacího správce, které nejsou živností ani podnikáním.

Pro výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) je připravena Příloha č. 1 přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Výše celkových příjmů se uvádí v řádku 101 této přílohy.

Pro slovní označení předmětu podnikání použijte tabulku B. Druh činnosti v Příloze č. 1. Pokud vykonáváte více činností, uveďte i jejich označení. Kód OKEČ uvádět nemusíte, neboť ten vyplní finanční úřad. Výši příjmů ke každé činnosti uveďte pouze v případě, uplatňujete-li výdaje procentem z příjmů.

Pozor na příjmy z činnosti, na které nemáte podnikatelské oprávnění

Podle výkladu Ministerstva financí České republiky uveřejněného v pokynu D-300 se za příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů nepovažují příjmy z činností vykazujících znaky podnikání, které lze vykonávat pouze na základě povolení, registrace či jiného souhlasu příslušného orgánu, ale poplatník toto povolení (popř. registraci nebo jiný souhlas) nemá.

Poté je nutné příjmy z těchto činností zahrnout do dílčího základu daně podle § 10 zákona o daních z příjmů (ostatní příjmy). Prakticky to znamená, že oproti těmto příjmům nelze uplatnit veškeré výdaje, které by bylo možné uplatnit u příjmů podle § 7 zákona o daních z příjmů a nelze uplatnit ani výdaje procentem z příjmů.

Spočítejte si, zda pro vás není výhodnější uplatnit paušální výdaje

Správné rozlišení druhu činnosti je důležité zejména v případě, kdy poplatník uplatňuje tzv. paušální výdaje, tj. výdaje vypočtené procentem z příjmů. Pro každou skupinu příjmů platí odlišné výdajové paušály. Přehled výdajových paušálů poskytuje následující tabulka:

Výdajové paušály
Výše výdajového paušálu Druh příjmu
80 % Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
60 % Příjmy ze živností řemeslných
50 % Příjmy ze živností s výjimkou příjmů ze živností řemeslných
40 % Příjmy z ostatních činností, které jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmů (např. příjmy z jiného podnikání, příjmy podle autorského zákona atp.)

Pro příjmy za rok 2007 stále platí pro poplatníky výhodné ustanovení, podle kterého mají možnost kromě paušálních výdajů navíc uplatnit i prokazatelně uhrazené částky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Výši takového pojistného uveďte na řádku 103 daňového přiznání.

V případě, že uplatňujete výdaje stanovené procentem z příjmů, nezapomeňte doplnit do tabulky B. Druh činnosti výši příjmů u jednotlivých činností včetně výše výdajového paušálu a z něj odvozených tzv. paušálních výdajů. Do této tabulky se uvádějí výdaje bez zaplaceného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění.

Důležité řádky Přílohy č. 1 daňového přiznání

Poplatník daně z příjmů fyzických osob má možnost uplatnit oproti příjmům uvedeným v řádku 101 i související výdaje. Výše takových výdajů se uvádí v řádku 102. V rámci tohoto řádku mohou být vykázány poplatníkem prokazatelně vynaložené výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů uvedených v řádku 101 (výši výdajů zjistíte z tzv. daňové evidence), popř. i výdaje stanovené procentem z příjmů, o kterých je v tomto článku pojednáno výše.

Do řádku 102 můžete uvést např. i daňové odpisy, časově rozlišené splátky nájemného u finančního leasingu, daňovou zůstatkovou cenu hmotného majetku při jeho prodeji atp. Je však také možné, že tyto položky nebudete uvádět přímo do řádku 102, ale vyčleníte je do samostatného řádku 106, jehož podrobný rozpis poté uveďte do tabulky E. Úpravy podle § 5, § 23 zákona.

Vyhazov - TIP
Vše o daňovém přiznáni přehledně

Můžete se také setkat s opačnou situací, tedy s případem, kdy jste povinni podle zákona o daních z příjmů zvýšit příjmy (popř. rozdíl mezi příjmy a výdaji). Může se jednat např. o úpravy při změně způsobu uplatňování výdajů z výdajů prokazatelných na výdaje paušální, úpravy při přerušení nebo ukončení činnosti nebo o porušení podmínek pro uplatnění tzv. reinvestičního odpočtu (do konce roku 2004). Takové úpravy se uvádějí na řádku 105 daňového přiznání.

Jste-li členem sdružení bez právní subjektivity, uveďte svůj podíl na příjmech a výdajích do řádku 101 a 102 daňového přiznání a nezapomeňte též vyplnit tabulku F. Údaje o účastnících sdružení.

Řádky 107 a 108 vyplňte v případě, pokud rozdělujete příjmy a výdaje na spolupracující osobu podle § 13 zákona o daních z příjmů. Při rozdělování příjmů na spolupracující osobu nezapomeňte, že ustanovení § 13 odst. 1 zákona o daních z příjmů stanovuje maximální limity částek, které lze rozdělit. Při spolupráci manžela/manželky lze rozdělit nejvýše 50 % příjmů a výdajů, maximálně však 540 000 Kč (příjmy po odpočtu výdajů) při spolupráci po celé zdaňovací období, u ostatních forem spolupráce (např. spolupráce manžela/manželky a jiných osob žijících ve společné domácnosti) lze rozdělit nejvýše 30 % příjmů a výdajů, maximálně však 180 000 Kč (příjmy po odpočtu výdajů) při spolupráci po celé zdaňovací období. V případě, že rozdělujete příjmy a výdaje na spolupracující osobu, vyplňte údaje o všech těchto osobách v tabulce G. Údaje o spolupracují­cí osobě.

Řádky 109 a 110 vyplňujte v případě, kdy na vás jako na osobu spolupracující rozděluje příjmy a výdaje jiný poplatník. Nezapomeňte též vyplnit tabulku H. Údaje o osobě, která rozděluje příjmy a výdaje.

Společníci veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti vyplňují svůj podíl na zisku těchto společností na řádku 112 a současně uvádějí údaje o své společnosti v tabulce I. Údaje o veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti.

Rok 2007 je posledním zdaňovacím obdobím, za které lze uplatnit tzv. výpočet daně z příjmů za více zdaňovacích období podle § 14 zákona o daních z příjmů. Tímto způsobem může dojít k rozmělnění progrese daňové sazby. V případě, že tento výpočet uplatňujete, využijte řádek 111.

Některé poznámky k doplňujícím údajům Přílohy č. 1

V souladu s Pokyny pro vyplnění Přílohy č. 1 daňového přiznání nemusíte v tabulce C. Údaje o podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti uvádět skutečnosti, které nenastaly ve zdaňovacím období roku 2007. Pokud jste provozovali činnost po celé zdaňovací období, vyplňte jen Počet měsíců činnosti.

V tabulce D. Tabulka pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci podle § 7b zákona se uvádějí stavy některého majetku a závazků, popř. i výše jiných položek. Údaje, které není nutné povinně vyplňovat, jsou označeny hvězdičkou.

Závěrem tohoto článku připomínáme skutečnost, že do daňového přiznání se neuvádějí příjmy, které již byly v České republice zdaněny srážkovou daní (např. některé autorské honoráře atp.). Do daňového přiznání se neuvádějí také příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů, a příjmy, které jsou od daně z příjmů osvobozeny.

Tip do článku - EBF spíkři 1

Pokud vám vznikne v daňovém přiznání přeplatek, je nutné o něj požádat

V případě, že vám v daňovém přiznání vznikne přeplatek, o jeho vrácení je nutné finanční úřad požádat. Žádost můžete podat na samostatném listu, popř. můžete využít formulář žádosti na straně 4 daňového přiznání. Nezapomeňte žádost na straně 4 podepsat. Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatné podání v daňovém řízení, finanční úřad vám k žádosti na straně 4 připojí další otisk podacího razítka.

Lhůta pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob je do 31. března 2008 (pondělí). Pokud za vás bude zpracovávat daňové přiznání daňový poradce nebo advokát, lhůta se prodlužuje až do 30. června 2008. V nepro­dloužené lhůtě (tj. do 31. března 2008) je však nutné doručit finančnímu úřadu plnou moc pro zpracování a předložení daňového přiznání daňovým poradcem nebo advokátem.


Autor je partnerem poradenské společnosti MIVO s.r.o., která poskytuje služby v oblastech:

 • vedení účetnictví
 • vedení mzdové a personální evidence
 • daňové poradenství

Anketa

Daňové přiznání vám vyhotovuje:

Autor článku

Daňový poradce společnosti MIVO s.r.o., která poskytuje služby v oblastech vedení účetnictví, vedení mzdové a personální evidence a daňového poradenství.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).