Hlavní navigace

Jak správně účtovat o DPH

18. 5. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikatelský subjekt, který se stane plátcem DPH, má povinnost vést evidenci pro daňové účely. Naučíme vás, jak na to.

Stane-li se podnikatelský subjekt plátcem DPH, má povinnost dle zákona č 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v § 100 vést evidenci pro daňové účely. Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně veškeré údaje vztahující se k jeho daňové povinnosti, zejména údaje potřebné pro správné stanovení daňové povinnosti. 

Plátce je povinen vést evidenci v takovém členění, aby sestavil daňové přiznání, a jestliže uskutečnil dodání zboží nebo poskytnutí služby podle § 9 odst. 1 do jiného členského státu osobě registrované k dani, aby sestavil souhrnné hlášení.

Plátce, který se rozhodl pro vedení daňové evidence, nebo uplatňuje své výdaje paušální sazbou o DPH neúčtuje, vede pouze evidenci tak, jak ji vyžaduje § 100 zákona o DPH. Čtěte také: Kalouskova opatření už mají podobu zákona. Podívejte se, co všechno vás čeká

Plátce, který je účetní jednotkou, tj. vede účetnictví a vztahuje se na ni zákon 563/91 Sb. o účetnictví, účtuje o DPH na vstupu, výstupu a o své daňové povinnosti (kladné nebo záporné, tj. nadměrném odpočtu). 

Účetní jednotka tedy účtuje o DPH uvedených na řádcích daňového přiznání č 1. – 13. (DPH na vstupu ) a č. 40. – 47. (DPH na výstupu). Pro účtování o dani z přidané hodnoty účtová osnova vyčlenila účet 343 Daň z přidané hodnoty. 

Analytická evidence vedená na účtu rozlišuje minimálně následující účty:

  • DPH na vstupu snížená sazba (pohledávka vůči státu)
  • DPH na vstupu základní sazba (pohledávka vůči státu)
  • DPH na výstupu snížená sazba (závazek vůči státu)
  • DPH na výstupu základní sazba (závazek vůči státu)
  • Daňová povinnost (závazek vůči státu)
  • Nadměrný odpočet (pohledávka vůči státu)
  • Neuplatněná daň na vstupu

Jelikož na účtu účtujeme jak o pohledávkách, tak závazcích má tento účet charakter jak aktivního účtu, tak pasivního účtu. Zůstatky na analytickém účtu (účtujeme-li o vstupech DPH) jsou zahrnuty do rozvahy do řádku pohledávky vůči státu. 

Ve výkazu rozvaha v plném rozsahu je to řádek č. 54, ve výkazu rozvaha ve zkráceném rozsahu řádek číslo 10. Zůstatky analytických účtů, na kterých účtujeme DPH na výstupu, jsou zahrnuty ve výkaze rozvaha v plném rozsahu na řádku č. 109, rozvaha ve zkráceném rozsahu zahrnuje tyto účty na řádku číslo 23. Stejný postup je zvolen vůči analytickému účtu nadměrný odpočet a daňová povinnost. Čtěte také: Jak nakládat s doklady vystavenými pro neekonomickou činnost

Analytický účet 

Neuplatněná daň na vstupu lze využívat k zohlednění časového posunu mezi jednotlivými obdobími, kdy daňový doklad účetní jednotka obdrží a obdobím, kdy může tento daňový doklad zahrnout do uplatnění odpočtu daně z přidané hodnoty u přijatých plnění. Například zdanitelné plnění uvedené na daňovém dokladu je 31.5.2012, účetní jednotka obdrží daňový doklad 10. 6. 2012. 

Obdržený doklad bude zaúčtován do období 05/2012, neboť s ním souvisí, DPH na vstupu bude zaúčtována na účet neuplatněná daň na vstupu. V období června bude neuplatněná DPH přeúčtována na DPH na vstupu.

Na analytický účet neuplatněná DPH na vstupu lze rovněž účtovat o DPH, která nebyla uplatněna z důvodu odpočtu daně v krácené výši na základě koeficientu. Rozdíl mezi DPH na vstupu (řádek 46 daňového přiznání) a DPH uvedenou na řádku 52 daňového přiznání zaúčtujeme na tento analytický účet. Čtěte také: Průvodci by měli být více regulováni, dělají ČR ostudu, tvrdí svaz obchodu

K 31.12. provedeme výpočet a přepočteme koeficient. Vypořádací koeficient zúčtujeme ve prospěch či k tíži analytického účtu neuplatněná DPH na vstupu. Konečný zůstatek na straně MD zaúčtujeme do daňových nákladů na účet 538 – Ostatní daně a poplatky.

V případě nákupu zboží či služeb ze zemí EU, v případě dovozu zboží ze třetích zemí a konečně v případě přenesené daňové povinnosti je plátce povinen dopočíst DPH na vstupu z přijatých plnění a odvést tuto daň za dodavatele. Současně má právo tuto daň odečíst na vstupu.

Pokud plátce nepodléhá uplatnění odpočtu DPH na základě koeficientu, výsledná daň k odvodu bude ve výši 0,00 Kč. I v tomto okamžiku musí účetní jednotka účtovat o DPH na vstupu a výstupu při tzv. „dodanění“.

Účetní jednotka si může zvolit např. analytický účet 343 000 DPH – vypořádání, na který bude účtovat jak „dodanění“, tak uplatnění odpočtu z přijatých plnění.

V případě staveb, bytů, nebytových prostor a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlužuje od roku 2012 na 10 let viz § 78 odst. 3. Prodá-li plátce dlouhodobý majetek, který je vyjmenován výše, ve lhůtě 10 let, která počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek uveden do provozu, musí poměrnou část uplatněných odvodů DPH na vstupu odvést. Čtěte také: První tři dny nemoci budou zaměstnanci i nadále bez peněz. Prozatím

Příklad

Plátce vybudoval výrobní halu, na základě kolaudace ze dne 29.2.2008, byla uvedena do provozu dne 29.2.2008. Plátce se rozhodl výrobní halu prodat a dne 1.4.2012 prodal halu na základě kupní smlouvy. Od kolaudace uplynulo více jak 3 roky, její prodej nepodléhá odvodu DPH. 

Plátce však nedodržel podmínku dle § 78 a uplatněné DPH na vstupu při stavbě výrobní haly musí odvést, neboť ji vlastnil 4 roky a tedy musí odvést 6/10 z uplatněného DPH. Uplatnil-li plátce DPH na vstupu 250 450 Kč, potom by měl zvýšit odvod DPH o částku 150 270 Kč.

V případě, že plátce nevede účetnictví, bude tento odvod pro něho výdajem souvisejícím s odvodem DPH. Jedná-li se o účetní jednotku, potom by mělo být účtováno na účet 538 Ostatní daně a poplatky. 

Účetní jednotka, která je plátce daně, musí účtovat o DPH v případě poskytnutí nepeněžního daru, neboť z tohoto plnění se odvádí DPH na výstupu. Obdobně musí postupovat i v případě, kdy zákon o dani z přidané hodnoty stanoví, že věcný vklad je zdanitelným plněním, je třeba odvést DPH na výstupu.

Účetní jednotka musí účtovat o daňové povinnosti k nákladům na reprezentaci, pokud bude poskytovat prezentaci z vlastní produkce či zásob (uplatní DPH na výstupu).
Po ukončení zdaňovacího období (měsíc nebo čtvrtletí) bychom měli nejprve odsouhlasit zaevidované daňové doklady uvedené v evidenci pro DPH s daňovými doklady.

Pokud souhlasí evidence se skutečnými údaji uvedenými na daňových dokladech, je nutno odsouhlasit zůstatky na jednotlivých analytických účtech účtu 343 Daň z přidané hodnoty. V případě, že zůstatky v účetnictví odpovídají hodnotám uvedeným v daňovém přiznání, je třeba provést zaúčtování z účtů DPH na vstupu a DPH na výstupu na účet daňová povinnost nebo nadměrný odpočet a haléřové rozdíly současně zaúčtovat u jednotlivých účtů. Čtěte také: Poučte se z Ratha. 5 chyb, kterým se vyhněte, když korumpujete (GLOSA)

Zůstatek uvedený na tomto účtu by měl odpovídat daňové povinnosti uvedené na daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty. Daňová povinnost je uváděna v celých korunách, tudíž by měla být i daňová povinnost či nadměrný odpočet, uváděný v účetnictví, vyčíslen na celé koruny.

Mnohé účetní jednotky, mají na analytických účtech účtu 343 milionové obraty, které se nakupily za několik let činnosti účetní jednotky, ale mnohdy není možno se dopočítat ke skutečnosti, jaká je daňová povinnost účetní jednotky k jednotlivým daňovým obdobím. 

§ 7 zákona o účetnictví požaduje, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. Postupujme v souladu s tímto požadavkem a účtujme na konci daňového období o daňové povinnosti.

CIF - osobnosti

S novelou zákona 375/2011 Sb. s účinností od 1. dubna 2012 dochází ke změně § 58 zákona o DPH, který upravuje osvobození zdravotních služeb. Nadále bude osvobozena pouze činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví a služba s ní úzce související.

Od dubna již tedy nebudou osvobozeny například prohlídky pro účely administrativních rozhodování, většina kosmetických operací, vyšetření krve na přítomnost alkoholu nebo jiných omamných látek pro policii, potvrzení o zdravotním stavu pro vydání řidičského průkazu, zbrojního pasu, vyšetření za účelem stanovení otcovství, vyšetření sloužící jako podklad pro soud (náhrada škody) nebo pojišťovnu (uzavření pojistné smlouvy, stanovení rozsahu poškození pro určení výše pojistného plnění), lázeňské pobyty, které nejsou indikovány lékařem, resp. dotčená osoba je neabsolvuje za účelem léčení. Je tedy nutno evidovat tato plnění, neboť pokud podnikatelský subjekt z této činnosti překročí obrat 1 000 000,00 Kč za 12 bezprostředně po sobě jdoucích měsících stává se plátcem daně z přidané hodnoty. Čtěte také: Registrační pokladny by měly být povinné, žádá Svaz obchodu a cestovního ruchu

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).