Hlavní navigace

Jaké jsou zásady pro účtování výnosů? Přichystali jsme podrobný návod

13. 4. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Čtěte další návod, ve kterém vás naučíme účtovat. Na řadu přichází účtování provozních, finančních a mimořádných výnosů.

Vymezení souvisejících norem

Účtová třída 6 obsahuje

  • provozní výnosy – tržby za vlastní výkony a zboží, změny stavu vnitropodnikových zásob, aktivace, jiné provozní výnosy, zúčtování rezerv a opravných položek provozních výnosů (účtová skupina 60 – 64) 
  • finanční výnosy – finanční výnosy (účtová skupina 66)
  • mimořádné výnosy (účtová skupina 68)
  • převodové účty (účtová skupina 69)

Zásady pro účtování výnosů

Účty zařazené do účtové třídy 6 zařazujeme do výsledkových účtů, protože ovlivňují výsledek hospodaření. Přírůstky se připisují na stranu D (dal), úbytky na stranu MD (má dáti). Účetní jednotky mohou na těchto účtech, s výjimkou vyjmenovaných účtů, účtovat pouze na straně D, opravy účtování lze provádět minusem na straně D. 

Účtová třída 6 obsahuje výnosy narůstajícím způsobem od začátku účetního období. Slevy a srážky jsou u dodavatele součástí tržeb, lze doporučit pro jednotlivé tituly vytvořit samostatné analytické účty.

Prvotní výnosy se v této účtové třídě zachycují časově rozlišené, tedy výnosy se účtují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisejí. Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit pomocí výnosů příštích období (účty 384) a příjmů příštích období (účet 385). Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že známe jejich titul (věcné vymezení), výši a období, kterého se týkají. 

Opravy výnosů minulých účetních období se účtují na účtech výnosů, kterých se týkají. Jen v případě, že jde o významnou částku těchto oprav, považují se za mimořádné výnosy a účtují se na účtech účtové skupiny 68 – Mimořádné výnosy. Náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se účtují do výnosů běžného roku.

Analytickou evidenci k účtům účtové třídy 6 je třeba vytvářet v souladu s potřebou účetní jednotky a v souladu s ustanovením zákona o daních z příjmu, popřípadě s ustanovením zákona o DPH. Např. u pronájmu nemovitosti je nutno oddělovat výnosy, které jsou základem pro výpočet DPH a výnosy, které jsou osvobozené od DPH.

V případě úrokových výnosů (příjmů), které se podle zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 – Daň z příjmů. V ostatních případech se úrokový výnos (příjem) účtuje v netto částce. 

Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů s výjimkou např. splnění, splynutí, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, narovnání, pokud jde o stejné částky (případný rozdíl se zaúčtuje do výnosů). Zůstatky účtů v účtové třídě 6 se při uzavírání účetních knih převádí ve prospěch účtu 710 – Účet zisků a ztrát.

Obsahové vymezení

Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží

Ve prospěch účtů této účtové skupiny účtujeme na základě faktur tržby se souvztažným zápisem na vrub účtové skupiny 31 – Pohledávky. Na základě prodejek (prodej za hotové) je souvztažným účtem účet 211 Pokladna. Účtová skupina zahrnuje účty:

600 – Tržby za vlastní výkony a zboží
601 – Tržby za vlastní výrobky
602 – Tržby z prodeje služeb
604 – Tržby za zboží

Účtová skupina 61 – Změny stavu vnitropodnikových zásob

Na účtech této účtové skupiny se účtují v závislosti na zvoleném způsobu účtování zásob přírůstky a úbytky vlastní výroby, popřípadě změna stavu zásob vyplývající z inventarizace jako rozdíl mezi výší stavu zásob ke konci a k počátku účetního období. Pro jednotlivé druhy zásob jsou vymezeny účty:

610 – Změny stavu vnitropodnikových zásob
611 – Změna stavu nedokončené výroby
612 – Změna stavu polotovarů vlastní výroby
613 – Změna stavu výrobků
614 – Změna stavu zvířat

Účtová skupina 62 – Aktivace

Účty, na kterých účtujeme v účtové skupině 62:

620 – Aktivace
621 – Aktivace materiálu a zboží se účtuje hodnota vyrobeného materiálu a zboží ve vlastní režii se souvztažným zápisem na vrub účtu zásob, popř. účtu 501 nebo 504 dle zvoleného způsobu účtování zásob.
622 – Aktivace vnitropodnikových služeb, účtujeme např. o vnitropodnikové dopravě se souvztažným zápisem na účtu 111 nebo 131; 041, 042; 501 nebo 504; jde-li o použití vnitropodnikových služeb pro účely reprezentace, účtuje se na vrub účtu 513
623 – Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
624 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku; účtujeme o pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku ve vlastní režii. Souvztažný účet je 041 při pořízení software nebo 042 pro hmotný majetek.

Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy

V této účtové skupině účtujeme na následujících účtech:

640 – Jiné provozní výnosy.
641 – Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, účtujeme o tržbách z prodeje dlouhodobého majetku.
642 – Tržby z prodeje materiálu – při prodeji materiálu, který jsme původně nakoupili pro vlastní spotřebu a nebyl použit pro výrobní účely.
644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení – je účtováno o částkách pohledávek, bez ohledu zda byly pohledávky uhrazeny či nikoliv. Účtujeme o smluvních pokutách a úrocích z prodlení ve smyslu Obchodního zákoníku, dále o poplatcích z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení a penále, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů, postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona směnečného a šekového. Na účtu je účtováno rovněž o odstupném dle § 355 Obchodního zákoníku.
646 – Výnosy z odepsaných pohledávek, na účtu účtujeme úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů a od tohoto okamžiku se v účetnictví neevidovaly. Na tento účet účtujeme také výnosy z postoupení pohledávek z provozní činnosti.
648 – Ostatní provozní výnosy – ve prospěch tohoto účtu se účtují výnosy na předcházejících účtech neuvedené, mající vztah k provozní oblasti.

Účtová skupina 66 – Finanční výnosy

661 – Tržby z prodeje cenných papírů a podílů – účtujeme o prodeji cenných papírů a podílů účtovaných na účtech účtové skupiny 06 a 25.
662 – Úroky – účtujeme o nárocích na přijaté úroky od peněžních ústavů a jiných dlužníků.
663 – Kurzové zisky účtujeme o kurzových rozdílech podle ČUS č. 006 Kurzové rozdíly.
664 – Výnosy z přecenění majetkových cenných papírů se účtuje v souladu s ČUS 008 Operace s cennými papíry a podíly.
665 – Výnosy z dlouhodobého finančního majetku účtujeme dividendy, podíly na zisku a nájemné z vlastnictví dlouhodobého finančního majetku evidovaného na účtech účtové skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek.
666 – Výnosy z krátkodobého finančního majetku účtujeme dividendy a úroky, plynoucí z vlastnictví majetku vedeného na účtech účtové skupiny 25 – Krátkodobý finanční majetek.
667 – Výnosy z derivátových operací se účtují v souladu s ČUS 009 Deriváty.
668  –  Ostatní finanční výnosy – účtujeme o finančních výnosech nezachycených na předcházejících účtech této účtové skupiny.

Účtová skupina 68 – Mimořádné výnosy

Na účtech této účtové skupiny se zachycují zcela mimořádné operace vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i případy mimořádných událostí, které se vyskytují nahodile. Jsou zde zařazeny účty:

680 – Mimořádné výnosy
681 – Výnosy ze změny metody
688 – Ostatní mimořádné výnosy
689 – Zúčtování opravných položek

MM_socky3

Účtová skupina 69 – Převodové účty

Na vrub účtu 697 Převod provozních výnosů se účtují výnosy související s postoupením nebo ukončením hospodářské činnosti účetní jednotky.

Na vrub účtu 698 Převod finančních výnosů se účtuje převod ve prospěch provozních výnosů v zájmu objektivního vykázání provozního, finančního a mimořádného výsledku hospodaření.

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).