Hlavní navigace

Je nutné upravit formulář dohody o provedení práce?

26. 10. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Změny účinné od října 2015 vyvolávají otázku, zda je nutné upravit stávající vzor (dosud používaný formulář) dohody o provedení práce. Poradili odborníci.

Novela zákoníku práce (vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 205/2015 Sb.) s účinností od 1. října 2015 mimo jiné upravila  problematiku dohod konaných mimo pracovní poměr. Nově je zavedena zákonná možnost výpovědi či okamžitého zrušení, a to za stejných podmínek jako tomu bylo dříve pro dohodu o pracovní činnosti. Zákonodárci tím vyšli vstříc praxi, jenž byla odkázána na samostatné ujednání o možnosti zrušení závazku z dohody o provedení práce. Nejeden účetní či personalista si nyní klade otázku, zda je nutné měnit již uzavřené dohody o provedení práce, kde se se zaměstnancem písemně dohodli na případné možnosti jejich jednostranného ukončení? Bude v takovém případě platit ujednání v dohodě nebo má přednost zákonná úprava nově obsažená v zákoníku práce?

Dohoda o provedení práce a možnost jejího zrušení

Zákoník práce do října letošního roku, kdy vstoupila v účinnost jeho novela, neupravoval shodně způsoby zrušení dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Zatímco pro dohodu o pracovní činnosti byly způsoby jejího zrušení výslovně stanoveny, u dohod o provedení práce si způsob jejího zrušení musely strany výslovně ujednat. Pokud tak neučinily a dohoda o provedení práce byla uzavřena na delší dobu, nebo dokonce na dobu neurčitou, mohly v praxi nastat značné problémy s jejím zrušením. Protože možnost jednostranné výpovědi zákoník práce neobsahoval, bylo možné použít nový občanský zákoník. Podle tohoto ustanovení bylo možné závazek na dobu neurčitou vypovědět s tříměsíční výpovědní dobou ke konci kalendářního čtvrtletí. Jak pro server Podnikatel.cz  potvrdila Magdalena VašinkováAdvokátní kanceláře Tomáše Rašovského v článku: Dohoda o provedení práce, rizika sjednání na neurčito

Nový občanský zákoník (ustanovení § 1999 odst. 1): 

Zavazuje-li smlouva ujednaná na dobu neurčitou alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo opakované činnosti, anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem. 

Uvedené komplikace již vznikat nebudou. Nově platí pro obě dohody, že jestliže není sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit (1) dohodou smluvních stran, (2) výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, (3) okamžitým zrušením, které může být sjednáno pouze pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr (tj. zaměstnanec byl pravomocně odsouzen, zaměstnanec porušil povinnosti zvlášť hrubým způsobem, zaměstnanec podle lékařského posudku nemůže nadále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil přeložení na jinou vhodnou práci, zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy do 15 dnů po uplynutí období splatnosti).

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Závazné je to, co si obě strany společně sjednaly.

Jak nás ujistila Petra SochorováHavel, Holásek & Partners, advokátní kanceláře, v praxi uvedené výslovné zakotvení způsobu zrušení dohod neznamená, že se uvedené způsoby použijí vždy bez ohledu na to, zda konkrétní způsob zrušení závazku byl již výslovně ujednán stranami při jejím uzavření. Znamená pouze to, že pokud není jiný způsob výslovně sjednán, mohou se způsoby zrušení závazku z dohody řídit zněním zákona.
Tímto tak dochází především k řešení těch situací, kdy v dohodě o provedení práce nebylo výslovně ujednáno, jakým způsobem dochází k jejímu zrušení. Pro obě strany je tak nadále v první řadě závazný způsob, který si společně sjednaly, a až v druhé řadě znění zákona. Jestliže si strany ujednaly například kratší výpovědní dobu, budou se řídit touto kratší výpovědní dobou, dodala právnička Petra Sochorová. Z toho je rovněž zřejmé, že záleží pouze na zaměstnavateli, zda ponechá formulář dohody, který již obsahuje ujednání o možném zrušení dohody o provedení práce ve stávající podobě, nebo se bude napříště řídit pouze zákonnou úpravou zákoníku práce a ujednání z nově uzavřených dohod vypustí.

Zrušení právního vztahu založeného dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr je nezbytná písemná forma, jinak se k výpovědi nebo k okamžitému zrušení nepřihlíží.

Příklady uzavřených dohod

  1. Od ledna 2015 byla mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena dohoda o provedení práce na neurčito. Strany se vzájemně nedohodly na možnosti jejího jednostranného ukončení. Od 1. října 2015 může být dohoda jednostranně ukončena zákonným způsobem (§ 77 zákoníku práce), tj. dohodou smluvních stran, výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní lhůtou nebo okamžitým zrušením. 
  2. Od ledna 2015 byla mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena dohoda o provedení práce na dva kalendářní roky, tj. do 31. prosince 2016. Strany si vzájemně dohodly možnost jednostranného ukončení této dohody bez uvedení důvodu (uvedeno písemně v dohodě o provedení práce) s desetidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Dohoda může být zrušena dle předem sjednaného ujednání s desetidenní výpovědní dobou, bez ohledu na skutečnost, že zákoník práce stanovuje v paragrafu 77 výpovědní dobu patnáctidenní.

Nové znění § 77 odst. 1 zákoníku práce:

Není-li sjednán způsob zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti, je možné ho zrušit

  • a) dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
  • b) výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, nebo 
  • c) okamžitým zrušením; okamžité zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti však může být sjednáno jen pro případy, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr. 

Pro zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou o pracovní činnosti se vyžaduje písemná forma, jinak se k jeho výpovědi nebo okamžitému zrušení nepřihlíží.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).