Hlavní navigace

Poskytnutí záruky je důkazem kvality zboží. Už to není povinnost

29. 1. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Jednou z oblastí, kterou změnil nový občanský zákoník, je reklamační řízení. Je vůbec záruční lhůta ještě součástí zákonů a má zákazník zastání?

Problém do reklamačního řádu přináší především § 2165, který ve svém prvním odstavci říká následující: „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.“ Například spotřebitelské sdružení dTest ale upozorňuje, že právě slovo „vyskytne“ může být kamenem úrazu. V původním návrhu nového občanského zákoníku totiž místo slovesa „vyskytne“ bylo „projeví“, což je podle odpůrců současné podoby dvouleté záruky situace, kdy se projeví vada, která je na věci od počátku, ale byla doposud skrytá. Naproti tomu vyskytnout se může i vada nová, která na věci v době nákupu nebyla, smyslem formulace je tedy požadavek, aby si zboží po dva roky uchovalo určité vlastnosti, tak jak tomu bylo doposud, vysvětluje Miloš Borovička, právní poradce sdružení. 

Uvedená změna terminologie v novém občanském zákoníku skutečně vyvolala poměrně vzrušenou diskusi nad otázkou, zda se mění dosavadní pojetí takzvané zákonné záruční doby, je-li prodávající podnikatel a kupující spotřebitel. Část odborné veřejnosti se přiklání k názoru, že dosavadní pojetí záruční doby se skutečně mění a na základě zákona bude ve lhůtě 24 měsíců možné reklamovat pouze vady, které měla věc v okamžiku převzetí. Proti tomu se ovšem staví například společné stanovisko Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva průmyslu a obchodu, která jednoznačně zastávají názor, že právní úprava je v zásadě stejná jako za původního občanského zákoníku. Situaci bohužel nepomáhá ani mlčení důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku. Hlavní otázka se týká odpovědnosti za vady zboží prodané v obchodě. Zde je třeba rozlišovat mezi dvěma režimy, které stanoví zákon. Obdobně jako dnes bude platit, že pokud se vada projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, bude se předpokládat, že věc byla vadná již při převzetí a opak by musel prokázat prodávající. V této době tedy bude postavení kupujícího poměrně silné, říká Lukáš Poddaný, advokát v Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Vedle toho ale bude také existovat právo dovolat se odpovědnosti za vady spotřebního zboží, které se u něj vyskytne v době do 24 měsíců od jeho převzetí. V této době, tedy mezi 7. a 24. měsícem, už ale nebude platit zmíněná domněnka existence vady při převzetí jako v předchozím případě. Nakolik tato změna terminologie skutečně změní pojetí záruční doby, proto zřejmě přinese definitivní odpověď až rozhodovací praxe soudů, zejména pak rozhodnutí Nejvyššího soudu, neboť text zákona je v tomto směru skutečně poněkud nejasný. Na to si však budeme muset ještě počkat, doplňuje Lukáš Poddaný s tím, že podle názoru jeho právní kanceláře se text nového občanského zákoníku v žádném zásadním ohledu neliší od předchozí úpravy, a proto by spíše měl zůstat zachován i zavedený standard ochrany spotřebitele.

Záruku je možné prodloužit, ale i zkrátit

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com

Dobrý a poctivý prodejce záruku poskytne. Otázkou je, jak se zachovají ti, kteří se snaží konkurovat spíš cenou než kvalitou. 

novém občanském zákoníku se tedy pojem klasické záruky už skutečně nevyskytuje. Od 1. ledna 2014 se používá termín zákonná odpovědnost za vady u spotřebního zboží. I nadále ovšem platí, že lhůta pro uplatnění vad u spotřebního zboží je 24 měsíců. V této lhůtě musí být zboží způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo si musí zachovat obvyklé vlastnosti. Uvedená dvouletá lhůta může být na základě dohody, případně na základě rozhodnutí výrobce nebo prodejce prodloužena, upozorňuje Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

K samotnému prodloužení stačí, pokud je delší záruční doba uvedena na obalu zboží, v návodu ke zboží, ale i v reklamě. V případě, že se vyskytnou rozpory týkající se délky záručních lhůt u spotřebního zboží uvedených například na obalu a v návodu, platí delší z uvedených lhůt. Toto pravidlo neplatí v případě rozporu v délce záruční lhůty uvedené ve smlouvě nebo jinde na výrobku. Platný je termín záruční lhůty uvedený ve smlouvě. I v tom případě ale platí, že lhůta nikdy nesmí být kratší než 24 měsíců.

Prodejci tedy odpovídají za záruční dobu uvedenou na zboží, na jeho obalu, v přiloženém návodu nebo třeba v reklamním letáku, nově si ji ale podle většiny právních výkladů budou moci nastavit i podle sebe. V této souvislosti je ovšem také nutné rozlišovat mezi takzvanou zákonnou zárukou za jakost a smluvní (dobrovolnou) zárukou za jakost. Zatímco zákonná záruka se uplatní ve vztahu podnikatel-spotřebitel, smluvní záruka je mezi podnikateli udělena na základě dobrovolného rozhodnutí a stejně jako v minulosti, podnikatelé skutečně nijak limitováni nejsou. Nemusí ji svým zákazníkům vůbec udělovat. Na základě svého uvážení mohou na druhou stranu jako určitý benefit spojený se zakoupeným zbožím či výraz kvality svého zboží nabízet několikaletou záruku za jakost garantující, že věc bude způsobilá pro obvyklý účel použití, říká Daniel Vitouš, advokátní koncipient v Ambruz & Dark Deloitte Legal. V praxi bude podle něj délka smluvní záruky výrazně ovlivněna také obchodními zvyklostmi v jednotlivých odvětvích.

I v situaci, kdy smluvní záruka mezi podnikateli sjednána nebyla, má kupující práva z vadného plnění. Vždy je ale nutné na takovou vadu bez zbytečného odkladu a samozřejmě v záruční době upozornit poté, co ji mohl kupující zjistit. U zboží zakoupeného v kamenném obchodě je počátek záruční lhůty jasný, kdy ale začíná běžet záruční doba zboží pořízenému na internetu? Záruční doba počíná běžet od odevzdání věci kupujícímu. Za situace, kdy bylo spotřební zboží zakoupeno na internetu, počíná běžet záruční doba od dojití věci do místa určení. Není proto rozhodující, zda bylo spotřební zboží zaplaceno dobírkou, tedy při převzetí, nebo dříve bankovním převodem. Rozhodujícím okamžikem pro počátek běhu záruční doby je převzetí věci, připomíná Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

Ode dne uplatnění reklamace má prodejce maximálně 30 kalendářních dní na vyřízení a měl by se snažit reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu. Třicetidenní lhůta zahrnuje reklamaci včetně odstranění vady, a tedy včetně počátečního rozhodnutí o vadě. Celý proces musí být vyřízen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Pokud tedy spotřebitel reklamuje věc 1. dubna, musí prodávající do 1. května vadu posoudit i opravit. Nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů je správním deliktem a spotřebitel se po jejím uplynutí může obrátit na Českou obchodní inspekci.

Internetový prodejce odpovídá za to, že dodané zboží nemá vady. Pokud odešle kazové zboží, má zákazník právo na výměnu nebo opravu. Pokud výměna ani oprava není možná, může prodejce zákazníkovi nabídnout slevu. Slevu může kupující požadovat i při zakoupení vadného zboží v kamenném obchodě. Musí ale mít na paměti, že poskytnutím přiměřené slevy na zakoupené vadné spotřební zboží ztrácí možnost v budoucnu tuto vadu reklamovat. 

Reklamovat zboží je výhodnější do půl roku

Pro prvních šest měsíců od převzetí věci platí při prodeji spotřebiteli domněnka, že věc měla vadu už od samého počátku. Obchodník proto v této době může reklamaci odmítnout pouze v případě, že by se mu podařilo prokázat opak. V praxi to ale bude výjimečná situace. Po uplynutí této doby opět vyvstane otázka, jaký dopad má změna terminologie § 2165, tedy zda se to, že se vada „projeví“, znamená skutečně něco jiného než, že se „vyskytne“. Rozhodně je však třeba odmítnout názor, že budou oslabena práva spotřebitelů z vad vzniklých během provozu, říká advokát Lukáš Poddaný z Ambruz & Dark Deloitte Legal.

Pokud bude zákazník reklamovat zboží do šesti měsíců, bude mít výhodnější pozici. Obchodník ho bude muset k reklamaci přijmout nebo prokázat, že zboží nebylo vadné už při koupi. Zákonná úprava šestiměsíční doby, během níž má zákazník posílené postavení, ale není v našem právním řádu žádnou novinkou. V zásadě shodnou úpravu už obsahoval předchozí občanský zákoník. V tomto směru se tedy postavení podnikatelů od 1. 1. 2014 nijak nezměnilo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).