Hlavní navigace

Vypátrali jsme další absurditu v zákonech. Má dopad na podnikatele

22. 6. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Novela zákona o registrech ruší v občankách některé povinně uváděné údaje. Ty mohou přinést podnikatelům nečekané potíže, například při uzavírání pracovních či kupních smluv.

Novelou zákona o registrech, která má nabýt účinnosti 1. ledna 2012, jsou upraveny některé údaje uváděné v občanských průkazech. Podle této novely nemá být v občanském průkazu uvedeno, že jeho vlastník je osobou zbavenou nebo omezenou svéprávnosti. To by mohlo na podnikatele a zaměstnavatele neblaze dopadnout při uzavírání pracovních nebo obchodních smluv. Že se jedná o osobu, která není způsobilá uzavírat právní úkony, totiž nemusí být na první pohled zřejmé. Čtěte také: Elektronické občanky se odsouvají na rok 2012

Druhy občanských průkazů od roku 2012

Podle novely zákona se občanovi budou vydávat tři druhy občanských průkazů:

  • průkaz bez strojově čitelných údajů
  • průkaz se strojově čitelnými údaji
  • průkaz se strojově čitelnými údaji opatřený kontaktním elektronickým čipem.

V posledních dvou případech se jedná tzv. elektronický průkaz, který jeho vlastníkovi umožní elektronickou komunikaci se základními registry a dalšími systémy veřejné správy (např. sociální a zdravotní pojištění). Elektronický průkaz bude možné využít jako cestovní doklad.

Občanka se bude nadále vystavovat od patnácti let, ovšem na základě žádosti zákonných zástupců bude vydána i dítěti mladšímu 15 let.

Nové údaje v občanském průkazu

Některé udaje se ruší, jiné naopak doplňují. V občance bude od roku 2012 uvedeno:

  • jméno, příjmení, pohlaví, státní občanství, datum, místo a okres narození, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu a rodinný stav nebo registrované partnerství. U občanů narozených v cizině se zapíše pouze kód státu narození,
  • datum skončení platnosti, číslo a datum vydání občanského průkazu a označení úřadu, který jej vydal,
  • strojově čitelné údaje zapisované do strojově čitelné zóny v tomto pořadí: kód dokladu, kód vydávajícího státu, číslo dokladu, kontrolní číslice, datum narození, kontrolní číslice, pohlaví, datum platnosti, kontrolní číslice, státní občanství, celková kontrolní číslice, příjmení, jméno, popřípadě jména občana; kontrolní číslice a celková kontrolní číslice jsou číselným vyjádřením vybraných údajů ve strojově čitelné zóně, do čárového kódu číslo občanského průkazu,
  • na žádost občana se nebudou zapisovat údaje o adrese místa trvalého pobytu anebo údaje o rodinném stavu nebo partnera,
  • na žádost občana se zapíše označení absolventa vyšší odborné školy, akademický titul, stavovské označení, jiný titul absolventa vysoké školy, označení „docent“ nebo „profesor“ nebo vědeckou hodnost. Titul nebo vědecká hodnost se uvádějí ve zkratce. V případě více titulů nebo vědeckých hodností se z důvodu nedostatku místa zapíší ty, které určí občan, které z nich se zapíší,
  • do kontaktního elektronického čipu se zapíše číslo občanského průkazu a další stanovené údaje.

Je tedy jasné, že v nové občance již nebude tolik diskutované rodné číslo, případně ani adresa trvalého pobytu a rodinný stav. Z toho vyplývá, že při sňatku či rozvodu bez současné změny příjmení nebo změny adresy nebude nutné obíhat úřady a vyřizovat nový občanský průkaz. Na druhou stranu se z občanky vytratí již zmiňovaný údaj o zbavení nebo omezení svéprávnosti.

Pozor na uzavření smlouvy s nesvéprávnou osobou

Nejen že uzavření smlouvy s osobou, která je zbavena nebo omezena svéprávnosti, může způsobit újmu druhému účastníku, ale tyto občané mohou být zneužiti k trestné činnosti. Mohou být například dosazeni jako statutární orgány k páchání trestné majetkové činnosti apod. Vláda aktuálně připravila novelu, která by měla do zákona o registrech doplnit povinný údaj zapisovaný do občanského průkazu, a to že je občan zbaven nebo omezen způsobilosti k právním úkonům. Čtěte také: Škoda způsobená zaměstnancem nemusí být vždy plně uhrazena

Pakliže by se nepodařilo tento návrh do 1. ledna 2012 novelizovat, mohlo by podle důvodové zprávy k zákonu dojít k právní nejistotě zejména v oblastech, kde subjekty práva nemají žádná technická zařízení, jež jsou schopny identifikovat elektronický obsah občanských průkazů. Hrozí tak škody a následné žaloby vůči státu, který bude odpovědný za to, že soukromé subjekty si nebudou moci řádně chránit svá práva, zejména majetek.

Zejména se jedná o oblasti pracovního práva, tj. uzavírání pracovních smluv a dohod o hmotné odpovědnosti, dále občanského práva (neplatnost právního úkonu) a obchodního práva, např. úvěry atd. Již dnes je absolutně neplatný každý právní úkon, který učiní osoba, jež byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo jíž byla způsobilost k právním úkonům omezena. A to v případě, že se na konkrétní právní úkon omezení způsobilosti k právním úkonům vztahuje, vysvětluje Michal Volný z Advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS. Dodává, že dosavadní právní úprava, na základě které je zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům uvedeno v občanském průkazu, pouze zvyšuje jistotu subjektů právních vztahů tím, že si mohou ověřit, zdali protistrana je k právním úkonům způsobilá. I v dnešní době, zejména u drobnějších transakcí, nedochází ke kontrole občanského průkazu a způsobilosti k právním úkonům. Občas je „uzavřena“ např. kupní smlouva, která je de iure neplatná. Nicméně se touto neplatností obvykle nikdo nezaobírá. Čtěte také: Souběh funkcí jednatele a zaměstnance by měl být povolen od července

A co náhrada vzniklé škody?

Otázka náhrady případné škody je podle odborníků velice problematická. Chybí právní důvod, který by zakládal odpovědnost státu za způsobenou škodu, a na základě kterého by bylo možné žalovat stát v důsledku odstranění údaje o způsobilosti k právním úkonům z občanského průkazu. Zřejmě neuspějeme ani u soudem stanoveného opatrovníka. Náhrada škody po opatrovníkovi vyžaduje prokázání, že dohled zanedbal, uvádí Michal Volný. Upřesňuje, v případě, kdy osoba bez způsobilosti k právním úkonům uzavře např. kupní smlouvu, vlastně žádná škoda nevznikne. Strany by si pouze měly vrátit plnění poskytnutá na základě této neplatné smlouvy, čehož se mohou domáhat například reivindikační žalobou nebo žalobou na vydání bezdůvodného obohacení. Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti nově i pro studenty

Pokud tedy opatrovníkovi vznikne odpovědnost za škodu způsobenou opatrovanou osobou, lze se podle oslovených právníků domnívat, že vznik odpovědnosti za škodu nebude souviset se zrušením uvedení údaje o nezpůsobilosti k právním úkonům v občanském průkazu. Požadavek náhrady škody čistě v souvislosti se zrušením údaje o nezpůsobilosti k právním úkonům tedy není relevantní.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).