Hlavní navigace

Zaměstnejte handicapované. Za dobrou věc si snížíte daň z příjmů

23. 4. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 244086
Zaměstnání osob se zdravotním handicapem je pro některé firmy povinné. Společnost však může získat slevu na dani nebo dotaci z úřadu práce. Musí však také sama investovat.

Kterýkoliv zaměstnavatel může zaměstnat osobu se zdravotním postižením (OZP) a zajistit si tak slevu na dani z příjmů. V některých případech také může získat od úřadu práce příspěvek na zaměstnance se zdravotním postižením.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením – povinně vs. dobrovolně

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou podle zákona o zaměstnanosti povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Čtěte více: Povinnost zaměstnavatelů zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP)

Zaměstnavatelé s méně než 25 zaměstnanci mohou osoby se zdravotním postižením zaměstnávat dobrovolně. Čtěte více: Chcete být zadobře s úřadem práce? Zaměstnejte zdravotně postižené

Zaměstnávání OZP snižuje daně

Podle zákona o daních z příjmů má podnikatel, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením, několik možností, jak si snížit daň s příjmů.

Daňový poplatník si může snížit daň o částku 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením a o částku 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.

Ministerstvo financí navíc může snížit daň až na polovinu pro poplatníky, včetně společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti, jsou-li společníky veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti, zaměstnávající nejméně 25 zaměstnanců, u nichž podíl zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, činí více než 50 % průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců, popřípadě poskytováním těchto úlev pověřit správce daně.

Existuje více možností, jak zaměstnat osoby se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením upravuje zákon o zaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) v paragrafu 67 a následujících. Zákon zajišťuje osobám se zdravotním postižením zvýšenou ochranu na trhu práce.

Jako osoby se zdravotním postižením definuje zákon osoby invalidní a osoby zdravotně znevýhodněné. Evidenci osob se zdravotním postižením vedou úřady práce.

Úřad práce může zaměstnavateli poskytnout příspěvek, pokud:

  • Vytvoří pro osobu se zdravotním postižením chráněné pracovní místo.
  • Vytvoří pro osoby se zdravotním postižením chráněnou pracovní dílnu (tj. pracoviště s více než 60% podílem zaměstnanců se zdravotním postižením).
  • Zaměstnává více jak 50 procent osob se zdravotním postižením.

Chráněné pracovní místo

Zaměstnavatel může na základě písemné dohody uzavřené s úřadem práce vytvořit pro osobu se zdravotním postižením chráněné pracovní místo. To musí zaměstnavatel provozovat minimálně po dobu dvou let od data sjednaného v dohodě. Úřad práce poskytuje na vytvoření či provoz chráněného pracovního místa zaměstnavateli příspěvek.

Ze zákona: Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro OZP činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy.

Anketa

Komu dáte ve volbách 2010 svůj hlas?

Aby podnikatel příspěvek dostal, nesmí mít daňové nedoplatky, nedoplatky na zdravotním a sociálním pojištění. O příspěvek na chráněné pracovní místo musí zaměstnavatel úřad práce písemně požádat. Příspěvek na chráněné pracovní místo může navíc dostat i osoba se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Chráněná pracovní dílna

Pracoviště, které zaměstnává nejméně 60 procent osob se zdravotním postižením, se podle zákona nazývá chráněnou pracovní dílnou. Na základě písemné dohody s úřadem práce může i pracovní dílna získat příspěvek, je-li provozována nejméně po dobu dvou let ode dne podepsání dohody s úřadem práce.

Ze zákona: Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny může maximálně činit osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku na každé pracovní místo v chráněné pracovní dílně vytvořené pro OZP a dvanáctinásobek této mzdy na pracovní místo pro osobu s těžším zdravotním postižením. Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s úřadem práce 10 a více pracovních míst v chráněné pracovní dílně, může příspěvek na vytvoření jednoho pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné mzdy.

Bezdlužnost je opět podmínkou pro přiznání příspěvku.

Nadpoloviční podíl zaměstnanců je OZP

Úřad práce poskytuje také příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to zaměstnavateli, který zaměstnává více než 50 procent osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Ze zákona: Příspěvek náleží zaměstnavateli měsíčně ve výši skutečně vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru, který je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8000 Kč.

Příspěvek se poskytuje čtvrtletně, a to zpětně na základě písemné žádosti zaměstnavatele, po splnění zákonných podmínek.

Příspěvek závisí na rozpočtu úřadu práce

Podle informací z Úřadu práce v Havlíčkově Brodě závisí skutečná výše příspěvku, kterou zaměstnavatel dostane, na konkrétním rozpočtu daného úřadu práce. Každý úřad práce totiž při stanovení výše příspěvků vychází ze svého rozpočtu na daný kalendářní rok a pro poskytování příspěvků má stanovená vlastní kriteria, zároveň však také vždy vychází z konkrétního případu. Žádost zaměstnavatele může zamítnout, pokud zaměstnavatel nesplní některé kriterium pro to, aby mohl příspěvek získat – například nedoloží bezdlužnost. Úřad práce také podnikatelům, kteří chtějí o příspěvek žádat, radí před podáním žádosti věc konzultovat s odborným pracovníkem na příslušném úřadu práce. Příkladně právě Úřad práce v Havlíčkově Brodě poskytl od začátku letošního roku, podle veřejně přístupné databáze na jeho internetových stránkách, celkem osm příspěvků na zřízení chráněného pracovního místa v rozmezí 30 – 200 tisíc korun. Veřejně přístupný je na internetu také Katalog zaměstnavatelů OZP.

Kromě možnosti dotací a daňových úlev mohou být pro zaměstnavatele zaměstnávající OZP bonusem také dobré vztahy s úřadem práce, jak sdělila business serveru Podnikatel.cz před časem Karla ČervenáÚřadu práce v Karviné. Takového zaměstnavatele budeme mít rádi, protože je uvědomělý, dodala.

Do pracovního prostředí OZP je třeba investovat

Zkušenost se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením má společnost Alza.cz (internetový obchod) od roku 2007. Od roku 2008 zaměstnáváme v logistice především neslyšící kolegy. Za toto poměrně krátké období jsme zaměstnali již 13 neslyšících, z nich s většinou jsme stále v pracovním poměru. Do našeho kolektivu jsme integrovali nejen tyto zaměstnance, ale také zaměstnance s mentálním postižením i osoby s jiným zdravotním omezením. Počet těchto osob se rok co rok zvyšuje, uvádí pro business server Podnikatel.cz Katarína Vrbová, personální manažerka Alza.cz, s tím, že firma tak plní povinný podíl zaměstnávání těchto osob. Dotace na zřízení chráněných pracovních míst nebo chráněné pracovní dílny zatím nevyužíváme, dodává.

školení červen 22 - tip do článku

Katarína Vrbová připomíná, že firma musela také investovat finanční prostředky do úpravy prostor vhodných pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. V průběhu roku 2009 jsme vynaložili nemalé finanční prostředky na komplexní rekonstrukci prostor, kde pracují především neslyšící. Zabezpečili jsme jim tak bezpečné pracoviště, kompletně oddělené od jakékoliv manipulační techniky. Tím jsme také umožnili vznik dalších pracovních míst, určených právě pro osoby s tímto druhem zdravotního omezení. Všechny investice byly realizovány z vlastních zdrojů, říká. Osoby se zdravotním handicapem ve společnosti pracují například v oddělení logistiky nebo oddělení reklamací.

Více než 50 procent zaměstnanců – osob se zdravotním postižením pracuje ve společnosti Bartoň a Partner, která se mj. zabývá facility managementem (podle Katalogu zaměstnavatelů OZP šlo v 1. čtvrtletí 2009 celkem o 156,68 přepoč­tených úvazků OZP). Společnost proto může nabízet a nabízí ostatním zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců, nikoliv však osoby se zdravotním postižením, náhradní plnění.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).