Hlavní navigace

Chystáte se upravit firemní listiny dle nového zákona? Není třeba notářský zápis

10. 6. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Na přizpůsobení firemních listin, aby odpovídaly zákonu o obchodních korporacích, mají firmy tři týdny. Nemusí tak ale učinit formou notářského zápisu.

Firmy mají poslední tři týdny na změnu svých zakladatelských listin, aby odpovídaly novému zákonu o obchodních korporacích. Jestliže společnost neuvede společenské smlouvy do souladu se zákonem, hrozí ji za to až zrušení. Firmy nicméně nemusí panikařit, že by byly kvůli opomenutí nebo zpoždění hned rušeny. Rejstříkový soud je totiž nejprve vyzve k nápravě a stanoví lhůtu, ve které lze zakladatelské listiny upravit. Teprve pokud společnost ve lhůtě smlouvy neupraví, navrhne soud její zrušení. Změnit firemní listiny navíc nemusí být administrativně náročné. Pokud se společnost nebude chtít podřídit zcela novému zákonu o obchodních korporacích, nemusí o vyhotovení úplného znění společenské smlouvy pořizovat notářský zápis.

Čtěte také: Nejvyšší čas na úpravu smluv o výkonu funkce

Co všechno musí listiny „eseróčka“ obsahovat

Přestože zákon o obchodních korporacích platí už půl roku, na některé novinky měli podnikatelé čas se připravit. Jednou z takových změn je úprava firemních listin. Do konce letošního června totiž firmy musí zajistit, aby jejich společenské smlouvy nebo zakládací listiny odpovídaly nové právní úpravě. Zákon nyní požaduje, aby společenská smlouva obsahovala:

 • firmu společnosti,
 • předmět podnikání nebo činnosti společnosti,
 • určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla,
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů,
 • výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 • výši základního kapitálu,
 • počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost.
Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

O vyhotovení upravené společenské smlouvy není třeba notářský zápis.

Oproti předchozímu obchodnímu zákoníku se tak nově požaduje, aby byl uveden počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost. Pokud firma ve společenské smlouvě stanoví možnost vzniku různých druhů podílů, musí být ve smlouvě rovněž uvedeno určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených. Nejedná se ale pouze o doplnění, ze společenských smluv musí totiž též zmizet ustanovení, která jsou v rozporu se zákonem. Pokud třeba firma měla ve smlouvě, že uvolněný obchodní podíl přechází na společnosti, musí tuto pasáž vypustit. S ohledem na údaje zapisované do obchodního rejstříku je vhodné v rámci přizpůsobení do společenské smlouvy doplnit, že s podíly nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, tedy že se jedná o podíly základní a že na podíl nebyl vydán kmenový list, radí na svém webu daňový poradce Pavel Běhounek.

Společenská smlouva při založení společnosti musí nově také obsahovat:

 • vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění,
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle tohoto zákona voleni valnou hromadou,
 • určení správce vkladů a
 • u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu.

Všechny tyto uvedené věci ale lze po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti ze společenské smlouvy vypustit. Vzhledem k tomu, že se jedná o povinnosti při založení společnosti, firmy, které existovaly už před nabytím účinnosti zákona, ty povinnosti řešit nemusí.

Za nesplnění hrozí až zrušení firmy

Pokud firma do konce června neuvede své zakladatelské smlouvy do souladu s novým zákonem a nedoručí vše do sbírky listin, vyzve je rejstříkový soud v nápravě. Soud zároveň stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci, píše se v zákoně o obchodních korporacích. Jak navíc určuje nový zákon, může firma dostat při nesplnění výzvy také sankci až do výše 100 tisíc korun.

Čtěte také: Kvůli nedodržení nového občanského zákoníku hrozí i zrušení firmy

Akciovky musí vyřešit stanovy

Změny se netýkají jen “eseróček”. Stanovy musí rovněž upravit akciové společnosti.

Nově musí obsahovat:

 • firmu a předmět podnikání nebo činnosti,
 • výši základního kapitálu,
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, určení, zda a kolik akcií bude znít na jméno nebo na majitele, anebo zda budou vydány jako zaknihované cenné papíry, údaj o omezení převoditelnosti akcií nebo zda jsou akcie imobilizovány,
 • mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojenými,
 • počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování na valné hromadě,
 • údaj o tom, který ze systémů vnitřní struktury společnosti byl zvolen, a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady.

Stanovy nově zakládané společnosti musí navíc obsahovat:

 • údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,
 • v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,
 • tehdy, bude-li emisní kurs akcií plněn nepeněžitými vklady, jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů, jakož i počet, jmenovitou hodnotu a druh akcií, které se za tento nepeněžitý vklad vydají, jejich formu nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované cenné papíry, a určení znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu,
 • určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti,
 • alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,
 • 
údaj o tom, koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou,
 • určení správce vkladů,
 • tehdy, mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány.

Požadavky pro stanovy nově založených akciovek opět platí jen pro začátek a po vzniku společnosti a po splnění vkladové povinnosti je lze ze stanov vypustit.

Přizpůsobení nemusí proběhnout formou notářského zápisu

Způsobů, jakým mohou firmy společenské smlouvy přizpůsobit, existuje několik. Mohou využít notářů, kteří mohou od roku 2014 provádět zápisy přímo do obchodního rejstříku. Lze samozřejmě využít právníky nebo smlouvy přizpůsobit svépomocí, a poté učinit podání na rejstříkový soud. Vyhotovení upraveného znění společenské smlouvy nemusí mít dle daňového poradce Pavla Běhounka formu notářského zápisu. Tímto způsobem může společnost dostát svým povinnostem dle § 777 odst. 2 ZOK a jednatel nemůže být obviněn z toho, že nezabezpečil přizpůsobení společenské smlouvy. Je však otázkou, zda je tento postup z praktického hlediska vhodný. Přizpůsobením smlouvy nelze platně provést podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku dle § 777 odst. 5 ZOK, píše Běhounek.

Čtěte také: Revoluce v obchodním rejstříku: Notáři budou oprávněni provádět přímý zápis

Tento názor potvrzuje také ministerstvo spravedlnosti na webu, který informuje o změnách v novém občanském zákoníku a zákonu o obchodních korporacích : V případě vyhotovení úplného znění společenské smlouvy nedochází k obsahové změně společenské smlouvy, k té došlo již změnou právní úpravy, pouze se tato zákonná změna do smlouvy promítá. V tomto případě není nutné o vyhotovení úplného znění společenské smlouvy pořizovat notářský zápis.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).