Hlavní navigace

Prodej zbraní jako byznys? Právník radí, jak na to legálně

7. 1. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Pustit se do prodeje zbraní není jen tak. Je s tím spojena celá řada povinností. Co vše je třeba splnit, aby byl prodej zbraní legální?

Chystáte se prodávat či již dokonce prodáváte zbraně? Lámete si hlavu s otázkou, jaká zákonná omezení a povinnosti vám z této činnosti plynou? Následující článek se vám pokusí zodpovědět vaše nejpalčivější otázky, nastínit jaké kroky musíte učinit k možnosti legálně zbraně prodávat a co byste měli mít při jejich prodeji na paměti.

Jaké zbraně zákon reguluje? 

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Víme, co je třeba splnit, aby byl prodej zbraní legální.

Jelikož máme různé typy zbraní, je dobré si hned na úvod vymezit, které jsou zákonem regulovány a které naopak zůstávají zákonodárcem nedotčeny. Není nikterak překvapivé, že největší vlna regulace postihuje střelné zbraně a střelivo. Nakládání s těmito zbraněmi, a tedy i jejich prodej, se řídí zákonem č. 119/2002 Sb., kterému se zkráceně říká zákon o zbraních. Kromě klasických střelných zbraní jako jsou pistole, plynové zbraně apod. jsou označovány jako zbraně ve smyslu tohoto zákona také mechanické zbraně s napínací silou větší než 150 N (typicky větší luky) nebo například i zbraně pro airsoft. 

Naopak pokud se váš sortiment bude vztahovat ke zbraním chladným, nebudete v tomto prodeji zákonem omezováni více nežli při prodeji běžných produktů. Nástroje jako nože, obušky nebo i paralyzéry či pepřové spreje jsou totiž označovány jako obranné prostředky a speciální regulaci nepodléhají.

Pro účely tohoto článku a pro zjednodušení, pokud v následujícím textu budeme hovořit o zbraních, máme tím na mysli právě zbraně ve smyslu výše citovaného zákona.

Rozhodli jste se prodávat střelné zbraně. Co dál? 

Abyste vůbec mohli provozovat podnikatelskou činnost týkající se zbraní, je nutné nejprve získat příslušnou koncesi. Žádost o udělení koncese můžete podat: 

Aby byla koncese pro prodej zbraní udělena, je dále potřeba prokázat určitou odbornou způsobilost. Živnostenský zákon v této problematice hovoří poměrně přísným jazykem. Konkrétně je třeba pro živnost týkající nákupu, prodeje, přepravy, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva splnit alespoň jednu z těchto podmínek: 

  • a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 1 rok praxe v oboru, nebo 
  • b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na ekonomii, vojenství, policii, technické vědy nebo technologie a 2 roky praxe v oboru, nebo 
  • c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání s technickým, ekonomickým, vojenským nebo policejním zaměřením a 2 roky praxe v oboru, nebo 
  • d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání prodavač se specializací na zbraně a střelivo nebo v příbuzném oboru a 3 roky praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo 
  • e) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání puškař nebo nástrojař a 3 roky praxe v oboru a/nebo 1 rok praxe v obchodní činnosti se zbraněmi a střelivem, nebo 
  • f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 4 roky praxe v oboru. 

Pokud splňujete alespoň jednu z výše zmíněných podmínek a zároveň splňujete všeobecné náležitosti pro podnikání (dosažení 18 let věku, plná svéprávnost a bezúhonnost ve vztahu k podnikání), tak vám již nic nebrání podat si žádost o udělení koncese pro prodej zbraní. O samotném udělení posléze rozhodne živnostenský úřad, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti. 

Koncese udělena. Znamená to, že zbraně mohu prodávat libovolně? 

Udělení koncese je jen prvním nutným krokem pro všechny, kteří chtějí v oboru zbraní podnikat. Pro samotný prodej zbraní je ale následně nutné se řídit již zmíněným zákonem o zbraních. Ten zbraně rozčleňuje na čtyři kategorie (A, B, C, D), což mimo jiné znamená, že prodej jednotlivých zbraní bude dále záviset právě na tom, pod jakou z těchto kategorií se bude zbraň podřazovat. Jednotlivý výčet naleznete v § 4 zákona o zbraních. Obecně pro vaši názornou představu uvádíme, že pod zbraně kategorie A zařadíme mimo jiné například zbraně vojenské, pod kategorii B pistole nebo pušky, v kategorii C naleznete především lovecké zbraně a v kategorii D „plynovky“, „vzduchovky“, luky, kuše nebo historické zbraně.

Na místě je uvést, že pro samotnou možnost vlastnit, a tedy i případně prodávat zbraně kategorií A, B nebo C musíte být také vlastníkem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence.

V následujících odstavcích rozebíráme již konkrétní povinnosti a náležitosti u jednotlivých kategorií zbraní.

Zbraně kategorie A

Zbraně kategorie A obecně neslouží k běžnému prodeji. Jejich vlastnění, držení či nošení je totiž zákonem zakázáno, ledaže by vám byla udělena výjimka policií ČR například pro sběratelskou, filmovou či divadelní činnost. Tato výjimka by však byla udělena výhradně vám, nikoliv případné třetí osobě, které byste zbraň plánovali prodat. 

Zbraně kategorie B

Také pro vlastnictví zbraně kategorie B je třeba souhlas policie, na rozdíl od zbraní kategorie A však není zákon v důvodech pro udělení souhlasu tak striktní a poskytuje více možností. Zbraně této kategorie tedy můžete za určitých podmínek nabízet i ve vašem obchodu. První podmínkou je, abyste sami měli příslušné povolení pro vlastnictví zbraně. K získání povolení musíte předložit krom svých osobních údajů také údaje o druhu a vzoru zbraně, značce výrobce a ráži, číslo vašeho zbrojního průkazu a dále důvod žádosti. Jako jeden z důvodů může být i koncesovaná živnost v oboru zbraní a střeliva. 

Druhou podmínkou je, aby měl povolení k vlastnictví konkrétní zbraně také váš zákazník. Za tímto účelem je třeba, abyste mu sdělili potřebné údaje o prodávané zbrani (viz výše). Pokud si poté zákazník povolení obstará a zisk tohoto povolení vám doloží, již pak nic nebrání úspěšnému obchodu.

Zbraně kategorie C

Zde je situace nepoměrně jednodušší nežli u dvou výše zmíněných kategorií. Pro prodej zbraní, které se řadí do kategorie třetího písmena v abecedě, totiž postačí, pokud vám zákazník doloží, že je vlastníkem zbrojního průkazu, popřípadě zbrojní licence. Na rozdíl od kategorií A a B tedy není nutný zisk speciální výjimky či povolení u policie ani uvádění zamýšleného důvodu k vlastnictví zbraně.

Zbraně kategorie D

Tyto zbraně jsou již i z povahy věci regulovány nejméně. K jejich vlastnictví není nutné být majitelem zbrojního průkazu. Zákon o zbraních nám zde dává pouze podmínku dosažení věku 18 let a plné svéprávnosti. Pro vaši jistotu a především jako vstřícný krok pro vaše zákazníky, aby se vyhnuli případným problémům, doporučujeme uvést, že střelba z těchto zbraní je zakázána na místě, kde by střelbou mohl být ohrožen život nebo zdraví jiných osob nebo způsobena škoda na majetku, ledaže bude na takovém místě bezpečný prostor pro střelbu (typicky například airsoftové arény). 

Pro předejití konfliktu se zákonem však doporučujeme provozování obchodu zaměřeného na prodej zbraní, jakožto třeba i tvorbu obchodních podmínek pro takovýto obchod konzultovat s odborníkem.

Vznikají vám nějaké povinnosti i po řádném prodeji zbraně?

Pokud jste se pokusili sami hádat správnou odpověď na tuto otázku, nemohli jste se zmýlit. Odpověď je totiž jak ano, tak i ne. Záleží na tom, zda došlo k prodeji zbraně kategorií A, B a C, nebo naopak kategorie D. Zatímco u zbraní kategorie D pro vás celý proces prodejem končí, u ostatních kategorií zbraní je třeba, abyste do 10 pracovních dnů od uskutečnění prodeje oznámili převod vlastnictví příslušnému útvaru policie na předepsaném tiskopise, a současně tomuto útvaru odevzdali průkaz ke konkrétní zbrani.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).