Hlavní navigace

Vyberte si z širokého spektra dotací EU

15. 4. 2008
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Jako členové EU máme možnost čerpat dotace. To se především týká podnikatelského sektoru, kterému mohou prostředky z EU značně pomoci. Proto neváhejte a vyberte operační program, který odpovídá vašim záměrům.

Česká republika je stále na počátku nového období 2007 – 2013, kdy má právo čerpat další dotace EU. V prvním programovacím období příliš úspěšná nebyla. Nyní má šanci zlepšit se. Můžeme-li odhadovat na základě většího objemu financí, objemu schválených dotací, vyspělejších žadatelů a zjednodušeného systému žádostí, dá se předpokládat, že úspěšnost podnikatelů v tomto období bude minimálně stejná jako v minulém, uvedl pro business server odborník na poskytování dotací Petr Navařík z firmy RAVEN EU Advisory.

O tom, jak správně požádat o dotaci EU a na co si dát při tom pozor, pojednával článek Jak být úspěšný při získávání dotace EU. Nyní se zaměřme, na jaké výzvy konkrétně mohou podnikatelé reagovat a na jaké projekty jsou dotace určeny.

Programů je mnoho, stačí si vybrat

Dle odborníka Petra Navaříka se dají dotace pro malé a střední podnikatele rozdělit do pěti hlavních okruhů:

 • Podpora zemědělských a venkovských podnikatelů
 • Podpora environmentálních projektů
 • Podpora projektů pro rozvoj lidských zdrojů (vyjma programu Školící střediska)
 • Přímá podpora podnikání
 • Regionální podpora podnikání

Venkov, příroda a rozvoj lidských zdrojů zatím musí počkat

V prvních třech jmenovaných okruzích nejsou momentálně žádné významné výzvy vyhlášeny. U podpory zemědělských a venkovských podnikatelů se první výzvy očekávají v červnu tohoto roku. U podpory environmentálních projektů sice některé výzvy vyhlášeny jsou, ale nejedná se o žádné významné dotace. Až teprve v říjnu 2008 by měl být zahájen příjem žádostí do programu Eko-energie, který je v ohledu na množství prostředků nejzajímavější. U podpory projektů pro rozvoj lidských zdrojů mohou podnikatelé očekávat první výzvy v červnu 2008.

Přímé podpory podnikání – zlatý důl pro podnikatele

ICT a strategické služby

Přímou podporou podnikání se zabývá hned několik programů. Prvním z nich je ICT a strategické služby. Program podporuje ICT služby v České republice, rozvoj informační, znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT, podporuje vybrané strategické služby s úzkou návazností na ICT a významným mezinárodním zaměřením.

Cílem programu je pomocí dotací podpořit konkurenceschopnost a růst ICT sektoru v České republice, podpořit nabídku nových informačních systémů, ICT řešení, nových softwarových produktů a služeb. Program je zaměřen také na rozvoj informační a znalostní společnosti a zvyšování dostupnosti informací o produktech ICT. Dále je cílem programu podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, které by měly vést ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích, a tím přispět ke zvyšování jejich konkurenceschop­nosti.

V neposlední řadě je cílem programu také rozvoj lidských zdrojů (jejich mobility) a tvorba kvalifikovaných pracovních míst v sektoru služeb. Dotace se pohybuje od 2 do 75 mil. Kč, přičemž může dosahovat až 60 % (dle regionální mapy veřejné podpory a velikosti žadatele).

Inovace

Dalším zajímavým program pro malé a střední podnikatele je program INOVACE – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví, který podporuje zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Cílem programu je prostřednictvím dotací podpořit zvýšení intenzity využívání nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví malými a středními podnikateli, vědeckovýzkumnými institucemi, vysokými školami a fyzickými osobami. Dotace se pohybuje v rozmezí od deseti tisíc do jednoho milionu korun, přičemž pro MSP může dosahovat až 55 %.

Potenciál II.

Třetím programem, který se týká podnikatelů, je program Potenciál II, jenž pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Cílem výzvy programu Potenciál je podpořit zavádění a zvyšování kapacit podnikatelských subjektů pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit a zároveň i zvýšení počtu podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Program Potenciál si dále klade za cíl prohloubení spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst a tím rozvoj znalostní ekonomiky, zlepšení podmínek pro zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a trvalé zvyšování konkurenceschop­nosti české ekonomiky. Dotace se pohybuje mezi 1 a 100 mil. Kč, přičemž může dosahovat až 60 % (dle regionální mapy veřejné podpory a velikosti žadatele).

Školící střediska

Dalším programem v řadě je program Školící střediska, který je zaměřen na podporu na vznik a rozvoj infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů. Cílem programu je prostřednictvím zajištění kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávání, personální činnosti a dalších aktivit souvisejících s rozvojem lidských zdrojů zvýšit konkurenceschopnost podniků i zaměstnatelnost jednotlivců v souladu s potřebami vyplývajícími ze zavádění nových technologií a inovací, výrobních procesů a postupů, rozšiřování kapacit a odborného růstu zaměstnanců ve vztahu k efektivitě a kvalitě výroby či služeb. Dotace se pohybuje od 200 tis. do 100 mil. Kč, přičemž může dosahovat až 60 % (dle regionální mapy veřejné podpory a velikosti žadatele).

Nemovitosti

Program Nemovitosti zase podporuje vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury, podnikatelských zón a regenerace brownfields. Cílem programu je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a ke zlepšení investičního a životního prostředí. Program je zaměřen na podporu projektů realizovaných ve všech hlavních fázích životního cyklu nemovitosti, tj. projektů přípravy, výstavby, rozvoje i rekonstrukce nemovitostí. Dotace se pohybuje mezi 1 a 500 mil. Kč (v případě projektu vyhotovení projektové dokumentace mezi 0,5 a 50 mil. Kč), přičemž může dosahovat až 60 % (dle regionální mapy veřejné podpory a velikosti žadatele).

Prosperita

Poslední programem, který mohou podnikatelé prozatím využít, je program Prosperita. Cílem programu je podpora infrastruktury pro posilování vazeb výzkumu a vývoje na průmysl; podpora infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický rozvoj a inovace; zlepšení prostředí pro technologicky orientované firmy. Zvláštní pozornost věnuje program vytváření infrastruktury pro zakládání a fungování podnikatelských inkubátorů a vědeckotechnických parků, stejně jako center pro transfer technologií. Projekty programu Prosperita fungují vždy v úzké spolupráci s vysokými školami, vědeckými pracovišti a výzkumnými ústavy, čímž dochází k zapojování akademiků i studentů do podnikatelské praxe. Dotace dosahuje výše až 300 mil. Kč.

Dotace
Program Podporované aktivity Komu je určen Registrační žádosti
ICT a strategické služby tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací právnickým osobám. Musí mít uzavřeny alespoň 2 roky podnikatelské historie (výjimky – mateřská společnost a transformace podniku, např. změna právní formy). do 31.5.2008
zakládání a rozvoj center sdílených služeb
zakládání a rozvoj center zákaznické podpory
zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií
Inovace – Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR malým a středním podnikatelům do 31.12.2008
Zajištění ochrany průmyslového vlastnictví ve formě patentů v ČR a zahraničí, užitných vzorů (pouze v případě, že byla současně s přihláškou užitného vzoru podána přihláška vynálezu) v ČR a zahraničí, průmyslových vzorů v zahraničí a ochranných známek v zahraničí fyzickým osobám
veřejným výzkumným institucím
vysokým školám
Potenciál II založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra podnikatelským subjektům s min. dvouletou historií do 30.9.2009
Školící střediska Výstavba, pořízení, rekonstrukce, modernizace prostor určených pro vzdělávání a jejich vybavení, zařízení školicími pomůckami a programy a zařizovacími předměty podnikatelským subjektům působícím do 28.2.2009
sdružením podnikatelů
neziskovým společnostem (obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením)
Nemovitosti Projekt přípravy zóny územním samosprávným celkům do 31.12.2008
Projekt výstavby nájemního objektu
Projekt rekonstrukce objektu podnikatelským subjektům
Projekt vyhotovení projektové dokumentace
Prosperita proces zakládání, činnosti a rozvoje vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů, vytvářející podmínky pro vznik a rozvoj malých a středních inovačních firem zaměřených na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb podnikatelským subjektům, sdružením podnikatelů, územním samosprávným celkům a jejich svazkům, veřejným výzkumným institucím, vysokým školám a ostatním vzdělávacím institucím, stávajícím provozovatelům vědeckotechnických parků, podnikatelských inkubátorů a center pro transfer technologií od 1.8.2008 do 31.7.2009 (v současné době je možné podávat předběžné registrační žádosti v papírové podobě)
proces zakládání, činnosti a rozvoje center pro transfer technologií napomáhajících přenosu technologií do firem

Regionální podpora podnikání – Regionální operační programy

Regionální podpory podnikání se dají rozdělit do dvou druhů. Jsou jimi podpora cestovního ruchu a podpora podnikání.

Podpora cestovního ruchu:

 • Region soudržnosti Střední Čechy – výzva je plánována od 1.9. do 31.10.2008
 • Region soudržnosti Jihozápad – výzva je plánována od 30.6. do 11.8.2008
 • Region soudržnosti Severozápad – výzva je plánována od 14.4. do 13.6.2008
 • Region soudržnosti Jihovýchod – příjem žádostí by mohl být zahájen již 5.8.2008
 • Region soudržnosti Střední Morava – momentálně vyhlášeny 2 výzvy – od 28.2. do 5.5.2008 a od 28.3. do 12.5.2008
 • Region soudržnosti Moravskoslezsko – výzva na ubytovací kapacity je plánována od 1.10. do 14.11.2008

V rámci těchto podpor lze získat dotace jednak na rozvoj ubytovacích kapacit a jednak na doprovodnou infrastrukturu (cyklostezky, sportovní areály, apod.).

skoleni_27_5

Podpora podnikání se týká regionálního operačního programu Severovýchod – Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání. Konkrétně se jedná o investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, kdy předmětem podpory je vybudování a nebo rekonstrukce silničních komunikací, obchvatů a parkovacích ploch. Dále jde o investice do napojení stávajících i nových průmyslových zón a ploch o rozloze nepřevyšující 5 ha na technickou infrastrukturu. Předmětem této podpory je vybudování a nebo rekonstrukce páteřní kanalizace a vodovodu, plynovodní a elektro přípojky, regulační stanice, trafostanice apod.

Pečlivost se vyplatí

O tom, jak budou podnikatelé úspěšní při žádání o dotace, mohou rozhodnout i maličkosti. Proto se vyplatí pečlivě si vybrat vhodný program a následně splnit všechny náležitosti. Opravdu důkladně zvažujte své šance na získání dotace a raději své záměry konzultujte buď s implementačními agenturami, nebo zkušenými poradci. Zvýšíte tak naději na úspěch, poradil pro business server Podnikatel.cz Petr Navařík a dodal: Mnozí podnikatelé podceňují zejména období následného monitoringu. V rámci snahy o co největší bodový zisk se zaváží ke splnění přemrštěných hodnotících indikátorů a neuvědomují si, že je pak budou muset splnit. Ovšem v případě nesplnění jim může být dotace krácena, či dokonce odebrána.

Anketa

Žádali jste už někdy o dotace?

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).