Hlavní navigace

Jen na fotovoltaiku je připraveno 7 miliard. Víme, jaké další dotace můžete využít

13. 5. 2024
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E, podle licence: Rights Managed
Čím dál více dotačních programů je zaměřeno na udržitelné zdroje a ekologii obecně. Přinášíme vám přehled některých z nich.

Když podnikatelé nebo firmy zvažují změny spojené s úsporami energií, cirkulární ekonomikou nebo udržitelností, měli by se seznámit s nabídkou dotačních výzev. Ty se často zaměřují jak na fotovoltaiku, tak například na oběhové hospodářství.

Podpora fotovoltaických elektráren

Na fotovoltaiku jsou zaměřeny hned dvě dotační výzvy pro podnikatele a firmy. První z nich má název Fotovoltaické elektrárny 10 kWp – 5 MWp s vlastní spotřebou (Výzva RES+ č. 1/2024) a příjem žádostí běží od začátku března do konce letošního října. Podporovány jsou v rámci ní samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Žádat o dotaci mohou stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích. 

Dotace je možné získat na instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (pro projekty/subjekty dle kapitoly 3.1 výzvy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny. Společně s poskytovanou podporou na instalaci fotovoltaiky mohou být dále podpořeny: systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny a systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Jak je uvedeno na webu Státního fondu životního prostředí ČR, přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů, dodávají dále.

Podobně stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích budou moci od 15. května žádat o dotace v druhé výzvě. Ta nese název Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp a je tedy zaměřena na instalaci nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp. Podporovány jsou samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy a dále sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je v tomto případě dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE.

Výzvy zaměřené na obnovitelné zdroje energie

Od loňského roku až do konce toho letošního běží dvě výzvy zaměřené na obnovitelné zdroje energie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Jedna má název Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny. Už jsme informovali o tom, že cílem této výzvy je zvýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v České republice a tím i zvýšení soběstačnosti v dodávkách elektrické energie.

Ve výzvě je uveden další cíl v podobě podpory dílčích cílů směřujících ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, zajištění plnění sektorových cílů ve vytápění a chlazení a v oblasti dopravy. Plněním cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a zvyšováním podílu energie z OZE budou plněny základní předpoklady pro postupný přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku a růst konkurenceschopnosti podniků.

Mezi podporované aktivity patří modernizace a výstavba malých vodních elektráren a výše podpory je jeden až sto milionů korun s tím, že míra podpory je 65 % pro malý podnik, 55 % pro střední podnik a 45 % pro velký podnik. Cílovou skupinou jsou tedy malé, střední a velké podniky. Způsobilými výdaji jsou technologická nebo stavební část stavby, inženýrská činnost a projektová dokumentace.

Druhá výzva je ta s názvem Obnovitelné zdroje energie – vtláčení biometanu s cílem snižování závislosti na dovážených fosilních palivech, bezpečnosti dodávek, vyšší energetické soběstačnosti a snižování emisí skleníkových plynů. Stejně jako u předchozí výzvy jsou zde cílovou skupinou malé, střední a velké podniky a výše podpory je 1 milion Kč až 100 milionů korun. K podporovaným aktivitám patří technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě a technologie na úpravu bioplynu na biometan a technologie plnění plynem (například Bio-CNG plnicí zařízení včetně plničky a navazující technologie, Bio-CNG plnicí stanice včetně výdejního stojanu a navazující technologie).

Čerpáte dotace z EU?

Do června je možné žádat o peníze na hospodaření s vodou

Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I. OP TAK – Podpora udržitelného hospodaření s vodou v průmyslu je celý název výzvy z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Jak jsme psali, využít tohoto programu mohou malé, střední i velké podniky mimo hlavní město Praha. Mezi způsobilé výdaje sem patří výdaje na pořízení technologií a nezbytných stavebních prací.

Jak název výzvy napovídá, program je možné využít na pořízení technologií pro úsporu vody v rámci podniku s tím, že úsporou vody se rozumí snížení roční spotřeby vody v podniku bez ohledu na to, zda se jedná o vodu odpadní, z vodovodního řadu, povrchových a podzemních vod v rámci podniku.

Nemáte nárok na dotace? Ministerstvo spustilo vyhledávač podpor podnikatele Přečtěte si také:

Nemáte nárok na dotace? Ministerstvo spustilo vyhledávač podpor podnikatele

Podpora elektromobility

Od března do 30. září 2025 je možné žádat o dotace na elektromobilitu. Program je označován jako ELEKTROMOBILITA a jeho celý název je Záruka Elektromobilita – I. Výzva. Jak jsme psali, program umožňuje zakoupit jedno nebo více vozidel, včetně různých kombinací s nabíjecími stanicemi. Podmínkou je pořídit si automobil na úvěr se zárukou Národní rozvojové banky. 

Možné je žádat o dotaci až 200 tisíc korun na elektrické, o dotaci až 300 tisíc na vodíkové auto a o dotaci 150 tisíc na dobíjecí stanici. Osobní bateriový elektromobil podporu nezíská, pokud je jeho pořizovací cena vyšší než 1,5 milionu korun bez DPH, upozorňují na serveru Enovation.cz. Nárok na dotaci mají živnostníci, podnikatelé a firmy bez rozdílu velikosti.

Ve výzvě je uvedeno, že podporovanými aktivitami jsou:

 • podpora pořízení bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty s tím, že podporované kategorie silničních vozidel jsou M1 (osobní) a N1 a N2 do 4,25t (nákladní).
 • pořízení neveřejných dobíjecích stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu (dobíjecí stanice může být po dobu udržitelnosti projektu využívána pouze žadatelem/příjemcem podpory a nemůže tak být využívána zákazníky příjemce podpory (např. parkoviště, autoservisy, nákupní centra atd.).

Vozidlo musí být nové (bylo dodáno do 6 měsíců ode dne prvního uvedení do provozu a má najeto méně než 6000 km). V rámci udržitelnosti projektu platí 24měsíční podmínka zákazu prodeje podpořeného vozidla nebo dobíjecí stanice od data vyplacení finančního příspěvku.

Brzy bude možné žádat o dotace týkající se úspor energie

Dne 10. května 2024 byla vyhlášena výzva Úspory energie – Úspory energie – výzva II. Jejím cílem je snižování energetické náročnosti podniků a snižování emisí CO2 a žádosti by mělo být možné podávat od 24. května. Cílovou skupinou budou malé a střední podniky, velké podniky a subjekty až ze 100 % vlastněné veřejným sektorem. Určení statusu malého či středního podniku nebo podniku v obtížích patří mezi největší administrativní zátěže a chyby v něm jsou nejčastějším důvodem krácení či vracení dotací. Nově vám i s tímto pomůžeme, upozorňují odborníci z Enovation.cz. Ti dále upřesňují, že budou podporovány projekty i z řad žadatelů v oblasti cestovního ruchu jako jsou například hotely, penziony, restaurace, sportovní areály/objekty nebo muzea a podobně.

K podporovaným aktivitám patří:

 • Snížení energetické náročnosti budov podnikatelských subjektů.
 • Instalace integrovaného zařízení v místě, které vyrábí elektřinu, vytápí nebo zajišťuje chlazení z obnovitelných zdrojů energie (OZE).
 • Instalace zařízení pro ukládání energie vyrobené v zařízeních na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.
 • Připojení k soustavě energeticky účinného dálkového vytápění a/nebo chlazení a související vybavení.
 • Zavádění prvků efektivního nakládání s energií a optimalizaci provozu k regulaci její spotřeby.
 • Investice do zelených střech a do zařízení pro zadržování a využívání dešťové vody.
 • Modernizace rozvodů elektřiny, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetickém hospodářství.
 • Využití odpadní energie pro pokrytí vlastní potřeby energetického hospodářství.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů.
 • Modernizace trakčních napájecích stanic a trakční napájecí sítě.

U operačního programu je dále uvedeno, že míra podpory je v rámci tohoto programu závislá na realizovaných opatřeních, na výši úspory a na regionu, kde je projekt realizován, s tím, že chudší regiony mají vyšší podporu.

Přehled parametrů dotačních programů

Název programu Alokovaná částka Výše příspěvku Zahájení příjmu žádostí Ukončení příjmu žádostí
Obnovitelné zdroje energie – malé vodní elektrárny – výzva I. OP TAK 500 mil. Kč 1–100 mil. Kč 6. 9. 2023 13. 12. 2024
Obnovitelné zdroje energie vtláčení biometanu – výzva I. 1 mld. Kč 1–100 mil. Kč 6. 9. 2023 13. 12. 2024
Udržitelné hospodaření s vodou – výzva I. OP TAK – Podpora udržitelného hospodaření s vodou v průmyslu 1,2 mld. Kč 1 – 100 mil. Kč 2.10. 2023 28. 6. 2024
Fotovoltaické elektrárny 10 kWp – 5 MWp s vlastní spotřebou (Výzva RES+ č. 1/2024) 3 mld. Kč Max. 50 % z celkových výdajů projektu 1. 3. 2024 31. 10. 2024
Fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 1 MWp (Výzva RES+ č. 2/2024) 4 mld. Kč Max. 50 % z celkových výdajů projektu 15. 5. 2024 10. 9. 2024
Záruka Elektromobilita – I. Výzva 1,65 mld Kč 50 – 300 tis. Kč březen 2024 30. 9. 2025
Úspory energie – Úspory energie – výzva II. 5 mld. Kč 0,625 mil. Kč - 2 000 mil. Kč 24. 5. 2024 31. 10. 2025

Nabídka zvýhodněných úvěrů

Národní rozvojová banka nabízí podnikatelům několik zvýhodněných úvěrů a záruk. Ten s názvem Nové úspory energie (OPTAK) je zvýhodněný úvěr na energeticky úsporné projekty, který je určen pro firmy bez rozdílu velikosti uvažující o projektech vedoucích k úspoře energií, a to z různých oborů podnikání. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR, kromě hlavního města Prahy.

Z úvěru lze financovat například:

 • zateplení obvodového pláště, výměnu a renovace otvorových výplní,
 • zvýšení energetické účinnosti technických systémů budov,
 • využití odpadní energie,
 • modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v budovách,
 • akumulace všech forem energie,
 • výměna technologie (bez přímé produkce CO2),
 • využívání obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s dalšími opatřeními.

Jak uvádí banka, žádosti přijaté od 1. 1. 2024 lze podpořit pouze podle pravidla DE MINIMIS (podporou malého rozsahu) a opětovné rozšíření na Blokovou výjimku (GBER) očekávají během 2. kvartálu 2024.

Dalším produktem je Podřízený úvěr NPO. Jedná se také o zvýhodněné podřízené úvěry, které mají posílit investiční aktivity a konkurenceschopnost malých a středních podniků a umožnit jim realizaci podnikatelských projektů, které přispívají k plnění klimatických cílů a k zelené transformaci. Program je pro živnostníky, malé a střední podniky působící v oblastech: výroba a distribuce energie z obnovitelných zdrojů, informační a komunikační činnosti, zpracovatelský průmysl, stavebnictví, zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi, výzkum a vývoj a další.

Úvěr lze využít například na:

 • pořízení nových či repasových strojů, zařízení, technologií
 • pořízení budov určených k podnikání (např. výrobní areály, skladovací haly, administrativní budovy, provozovny apod.)
 • technické zhodnocení budov určených k podnikání (tj. přístavba, nástavba, rekonstrukce, modernizace apod.)
 • pořízení pozemků
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (jako odepisovatelný majetek, např. software, licence apod.)

Národní rozvojová banka dále v rámci programu ELEKTROMOBILITA poskytuje finanční příspěvky a záruky, které mohou podnikatelé využít ke zvýhodněnému úvěru od leasingové společnosti či komerční banky. Žádost o záruku se podává ve chvíli, kdy má podnikatel schválenou a podepsanou úvěrovou smlouvu u leasingové společnosti nebo úvěrující banky. Výše úvěrové záruky je až 70 %, výše zaručovaného úvěru pak minimálně 300 tisíc korun a doba ručení za úvěr je až 5 let.

Název záruky Výše úvěrové záruky Výše zaručovaného úvěru Příspěvek na pořizované vozidlo Doba ručení za úvěr
Elektromobilita až 70 % min. 300 000 Kč 300,000 Kč až 5 let

Parametry úvěrů Národní rozvojové banky

Název úvěru Výše úvěru Výše v procentech Doba splatnosti Úroková sazba Odklad splátek jistiny
Nové úspory energie (OPTAK) 0,5 až 60 mil. Kč 90% 10 let 1,99 % 2 roky
Podřízený úvěr NPO 1 – 100 mil. Kč 45% až 15 let 0 % 3 roky/ 5 let

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).