Hlavní navigace

Komerční, nebo nemocenské pojištění OSVČ? Zvažte obojí

23. 1. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 397604
Minimální nemocenské pojištění placené sociálce je v roce 2012 opět vyšší. Jak výhodné je oproti komerčnímu nemocenskému pojištění podnikatelů? Posuďte sami.

Osoby samostatně výdělečně činné, které platí minimální nemocenské, by neměly opomenout změnu trvalého příkazu. Nemocenské pojištění je nutné zvýšit z dosavadních 92 na 115 korun měsíčně. V případě, že nebude zaplaceno vůbec či zaplaceno v nižší výši, pojištění zaniká. Splatnost je stanovena od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Částku pojistného je tedy třeba změnit nejpozději 20. února, respektive cca 18. února z důvodu časové prodlevy při převodu prostředků z vašeho bankovního účtu na účet ČSSZ. Čtěte také: Jak se změní sociální a zdravotní pojištění v roce 2012 

Stejně jako v roce předchozím si může OSVČ určit výši nemocenského pojištění sama. Ovšem musí být nižší nebo shodná s vyměřovacím základem pro důchodové pojištění. K případným zaplaceným vyšším částkám nebude ČSSZ  přihlížet. Ani pro OSVČ vedlejší se podmínky nemění. Stále nemohou být účastny nemocenského pojištění. Jestliže se přece jen pro nemocenské pojištění rozhodnou, stávají se automaticky OSVČ hlavní s povinností odvodu minimální zálohy na důchodové, tj. 1836 Kč měsíčně. Čtěte také: Rok 2012 přináší nové povinnosti ve zdravotním pojištění

Prověřte, pomocí jednoduchého kalkulátoru, jakou maximální výši nemocenského můžete vzhledem k určenému vyměřovacímu základu pro důchodové, platit. Například minimální vyměřovací základ pro důchodové v roce 2012 činí 6285 Kč. Této částce odpovídá maximální možné nemocenské 145 Kč a měsíční záloha na důchodové ve výši 1836 Kč. Kalkulátor maximální možné platby na nemocenské  

Vyplatí se vůbec nemocenské pojištění?

Protože již nelze jako v předchozích letech platit libovolnou výši nemocenského pojištění, odpovídají tomu i případné nemocenské dávky. Při placeném měsíčním nemocenském v minimální výši pro rok 2012, tj. 115 korun, náleží OSVČ nemocenské 2670 korun za kalendářní měsíc. To je ovšem počítáno pro období po uplynutí prvních 21 dnů nemoci, kdy OSVČ není z nemocenského finančně zabezpečena. Uvedené se netýká případné mateřské OSVČ. Ta náleží již od prvního dne. Přesto činí v případě placení minimální zálohy pouhých 3596 korun měsíčně. Čtěte také: Jak se změní zdravotní pojištění OSVČ v roce 2012?

Zjistěte výši nemocenských dávek na základě výše placeného nemocenského pojistného pomocí kalkulátorů serveru Podnikatel.cz:   

Mohlo by se tedy zdát, že za této situace nemá smysl nemocenské pojištění platit. Vězte, že smysl to má. V měsíci, kdy má OSVČ po celý měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo mateřské z nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, nemusí platit zálohy na důchodové a nemocenské pojistné. Totéž platí pro zálohy na zdravotní pojištění. Ovšem skutečnost, že je podnikatel v pracovní neschopnosti, musí zdravotní pojišťovně doložit. Plátcem nemocenských dávek je sociálka a zdravotní pojišťovna o případné nemoci podnikatele nemůže vědět. Doporučuje se předložení kopie počátku a ukončení „neschopenky“ nebo potvrzení o výplatě dávek od ČSSZ.  Čtěte více: Změny sociálního pojištění OSVČ v roce 2012

Pokud OSVČ tuto povinnost nesplní, zdravotní pojišťovna se bude automaticky domnívat, že záloha na pojistné zaplacena nebyla. Nemoc lze samozřejmě doložit i zpětně, a to při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích, ovšem včasným doložení je možné předejít problémům se stanovením předpisu záloh a následného dopočtu odvodu z minimálního vyměřovacího základu.

Vhodná je kombinace s komerčním pojištěním

Oblíbenou variantou je placení minimálního nemocenského pojištění sociálce (když ne pro výši nemocenských dávek, alespoň jako důvod pro neplacení záloh v případě nemoci) při současném komerčním připojištění. Zajímalo nás, co pojišťovny v současné době pro podnikatele  nabízí.  Čtěte více: Konec zmatkům s doplatky pojistného. Termíny konečně sjednoceny

Nemocenské pojištění je možné sjednat samostatně či jako připojištění k určitému produktu. Stanovení pojistné částky i výše plnění závisí od délky karenční doby, příjmu poplatníka, věku, kupodivu i pohlaví. Ne všechny pojišťovny komerční nemocenské pojištění pro OSVČ nabízí. Pojištění je možné sjednat například u Pojišťovny VZP, ALIANZ pojišťovny a UNIQA pojišťovny. Ty jsme požádali o zodpovězení následujících dotazů.  

Jaká je věková hranice pojištění?

Pojišťovna: Odpověď: 
PVZP Pro pojištění hospitalizace je věková hranice pro vstup do pojištění 1–55 let. Pojištění pro případ pracovní neschopnosti je věková hranice pro vstup do pojištění 18–55 let, pojištěný musí být v řádném zaměstnaneckém poměru. Ačkoliv je vstupní věk maximálně 55 let, smlouva běží až do dovršení 65 let.
ALIANZ Vstupní věk klientů může být od 16 do 60 let, pojištění je nejméně na 5 let, takže pojištěným může být člověk nejvýše do věku 65 let.
UNIQA Věková hranice pro pojištění OSVČ je od 18 – 55 let. 

Jaká je měsíční minimální částka pojištění?

Pojišťovna:  Odpověď:
PVZP Minimální měsíční částka pojištění se odvíjí od mnoha různých faktorů, proto se nedá přesně určit. Cena se odvíjí od věku pojištěného, zda je pojištěncem VZP či nikoliv, jakou si zvolí denní dávku v případě pojistného plnění, zda si zvolí jedno nebo obě pojištění najednou, jakou si zvolí délku pojistného období, karenční dobu a podobně.
ALIANZ Minimální sjednatelná denní dávka pro případ pracovní neschopnosti je 100 Kč (maximální pak 2000 Kč).
UNIQA Minimální částka pojištění je od 100 Kč/den. 

Od kolikátého dne nemoci bude pojištěnec dávku dostávat? 

Pojišťovna:  Odpověď: 
PVZP V případě pojištění pro případ hospitalizace bude pojištění dostávat denní dávku od 24 hodin, které stráví v nemocnici. Co se týče pojištění pro případ pracovní neschopnosti, je možné si zvolit délku karenční doby 14, 21, 28 nebo 35 dní.
ALIANZ Záleží na tom, jakou variantu si pojištěný vybere. Je možné plnit po 2, 4 nebo 8 týdnech od počátku pracovní neschopnosti, tj. od 15., 29. nebo 57. dne.
UNIQA Pojistné plnění hradíme po uplynutí karenční lhůty od 15, 22, 29 a 43 dne. Dle volby klienta při sjednání pojištění. 

Je pojištění závislé od příjmů OSVČ?

Pojišťovna:  Odpověď: 
PVZP Příjem se vůbec nezjišťuje, není potřeba dokládat lékařskou zprávu, jen se vyplní krátký dotazník.
ALIANZ Ano, denní dávku lze sjednat pouze do výše dorovnávající výpadek čistého příjmu pojištěného v době pracovní neschopnosti. Allianz pojišťovna se řídí tabulkou, ve které je určena minimální nutná výše příjmu pro možnost sjednání konkrétní denní dávky.
UNIQA V případě, že pojištění je sjednáno jako škodové, pojistná částka je stanovena dle skutečné výše ztráty na příjmu. Pro OSVČ však poskytujeme i pojištění obnosové. Zde případnou ztrátu příjmu při pojistné události nezkoumáme a pojistnou částku lze sjednat až do výše 500 Kč/den (v případě sjednání společného produktu se životním pojištěním až do výše 1 000 Kč/den). 

Je rozdíl, zda je pojištěncem muž nebo žena (případně proč)? 

Pojišťovna: Odpověď: 
PVZP Rozdíl mezi pohlavími není.
ALIANZ Ano, pojistné pro muže a ženy se liší. Důvodem je rozdíl pravděpodobnosti vzniku pojistné události u mužů a žen  vycházející z dlouhodobých statistik. 
UNIQA Ano, liší se výší pojistného. Důvodem jsou zejména doložitelné odlišné statistiky zejména nemocnosti, ale i úrazů. Tyto statistiky jsou vedeny dlouhodobě a objektivně lze odvodit zásadní rozdíly mezi pohlavími. Výhledově bude výše sazeb pro stanovení pojistného koncem roku zřejmě sjednocena (směrnice EU).  

Příklady kalkulace pojištění

Pro srovnání jsme oslovené pojišťovny požádali o kalkulaci měsíční dávky pojistného pro ženu podnikatelku, živnost volná, 35 let a muže podnikatele, živnost řemeslná 50 let. Zde jsou odpovědi oslovených pojišťoven.

1. Pojišťovna VZP

Vše se odvíjí podle volby denní dávky, která může být 100, 200, 300, 400 nebo 500 Kč pro obě pojištění, pojištěný tak může získat až 1000 Kč denně. Příklady je nutné více konkretizovat.

Žena, 35 let, pojištěnec VZP, čtvrtletní pojistné období, karenční doba 21 dnů:

 • čtvrtletní cena pojištění pro případ hospitalizace s denní dávkou 500 Kč: 529 Kč (176 Kč za měsíc)
 • čtvrtletní cena pojištění pro případ pracovní neschopnosti s denní dávkou 500 Kč: 1489 Kč (496 Kč za měsíc)
 • v případě, že bude mít sjednáno obojí, zaplatí za pojištění 1918 Kč za čtvrtletí (639 Kč za měsíc).

Muž, 50 let, pojištěnec VZP, čtvrtletní pojistné plnění, karenční doba 28 dnů:

 • měsíční cena pojištění pro případ hospitalizace s denní dávkou 300 Kč: 460 Kč (153 Kč za měsíc)
 • měsíční cena pojištění pro případ pracovní neschopnosti s denní dávkou 300 Kč: 774 Kč (258 za měsíc)
 • v případě, že bude mít sjednáno obojí, zaplatí za pojištění 1173 Kč za měsíc. (391 Kč za měsíc).

2. Pojišťovna ALIANZ 

Muž, 50 let, cukrář (řemeslná živnost, druhá riziková skupina), má sjednáno investiční životní pojištění Rytmus s 5 připojištěními (tj. dostává slevu 15% na připojištění), sjednal si denní dávku pro případ pracovní neschopnosti 500 Kč. Měsíční pojistné činí:

 •  pro variantu vyplácení od 15. dne 550 Kč
 •  pro variantu vyplácení od 29. dne 278 Kč
 •  pro variantu vyplácení od 57. dne 230 Kč.

V případě pracovní neschopnosti trvající po uplynutí karenční doby další měsíc (31 dní), by klient měl nárok na plnění ve výši     31 × 500 Kč = 15500 Kč.

Žena, 35 let, překladatelka (volná živnost, první riziková skupina), má sjednáno investiční životní pojištění Rytmus s 5 připojištěními (tj. dostává slevu 15% na připojištění), sjednala si denní dávku pro případ pracovní neschopnosti 500 Kč. Měsíční pojistné činí: 

 •  pro variantu vyplácení od 15 dne 394 Kč
 •  pro variantu vyplácení od 29 dne 217 Kč
 •  pro variantu vyplácení od 57 dne 132 Kč.

V případě pracovní neschopnosti trvající po uplynutí odkladné doby další měsíc (31 dní), by klientka měla nárok na plnění ve výši 31 × 500 Kč = 15500 Kč.

Daně 23 konec

3. Pojišťovna UNIQA

Žena podnikatelka, živnost volná, 35 let - karenční lhůta 28 dnů – výše denní dávky při PN 500 Kč, pojištění s prokazováním příjmu – roční pojistné 4 450 Kč, tj. 404 Kč měsíčně. 

Muž podnikatel, živnost řemeslná 50 let - karenční lhůta 28 dnů – výše denní dávky při PN 500 Kč, pojištění s prokazováním příjmu – roční pojistné 5 900 Kč, tj. 536 Kč měsíčně.

Z výše uvedeného plyne, že adekvátní srovnání jednotlivých nabídek pojistných produktů pro rozdílné podmínky pojišťoven není možné. Zkrátka OSVČ, jež uvažuje o komerčním pojištění, by si měla nechat vypracovat konkrétní nabídku a při rozhodování zvážit všechna kritéria, včetně dosavadních zkušeností se zvolenou pojišťovnou atd. V každém případě se kombinace s „klasickým“ nemocenským pojištěním OSVČ zejména při případné dlouhodobé nemoci jistě vyplatí.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).