Hlavní navigace

Závazné posouzení - finanční úřad poradí, co dát do nákladů

4. 6. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Přinášíme několik tipů, jak optimalizovat daňový základ a minimalizovat daňové povinnosti podnikatele. Pokud při řešení vašich daňových otázek nepomůže server Podnikatel.cz, obraťte se na finanční úřad a žádejte závazné posouzení.

Platby do státního rozpočtu formou daní netěší žádného podnikatele. Každý hledá cestičku, jak daňový základ snížit a přitom neudělat v účetnictví zmatek a chyby. Optimalizovat základ daně vyžaduje především znalost daňových zákonů. Znění zákona je pro laika často nepřehledné a komplikované. Výklad může být nejednoznačný. Pokud už nevíte, kudy kam, obraťte se se svým problémem na finanční úřad pro závazné posouzení.

Zajistěte svým zaměstnancům dobré pracovní podmínky, vrátí se vám to na daních i ve spokojenosti zaměstnanců.

Daňově lze podle § 24 zákona o daních z příjmů uplatnit výdaje na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku zaměstnanců. Daňově lze uznat také výdaje na rekvalifikaci a vzdělávání zaměstnanců. Čtěte více: Vzdělávání zaměstnanců jako uznatelný náklad?

Daňově zakázané jsou podle § 25 zákona o daních z příjmů nepeněžní plnění, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnancům ve formě příspěvku na kulturní pořady, zájezdy a sportovní akce. Do nákladů firmy nelze zahrnout ani plnění formou možnosti užívat rekreační, zdravotnické, vzdělávací nebo předškolní zařízení. Stejně tak nejsou daňově uznatelná plnění poskytovaná zaměstnancům formou možnosti užívat tělovýchovné či sportovní zařízení mimo zařízení, podle § 24 odst. 2 písm.j) zákona o daních z příjmů. Čtěte více: Jak na osekávání zaměstnaneckých benefitů v krizi? 

Do nákladů, o které se sníží základ daně, nepatří ani nealkoholické nápoje na pracovišti (§ 25 odst. 1 písm. zn).

Zákon jasně říká: od základu daně nelze odečíst nealkoholické nápoje poskytované jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti.
Pohledávky po splatnosti lze odepsat

Pohledávku můžeme definovat jako právo fyzické nebo právnické osoby (věřitele) požadovat po druhé osobě (dlužníkovi) plnění vzniklé z určitého závazkového vztahu. Pokud dlužník svůj závazek nesplní, z pohledávky se stává pohledávka po splatnosti a následně je možné, že bude pohledávkou nedobytnou.

Neuhrazené pohledávky lze v účetnictví řešit odpisem do nákladů nebo tvorbou opravné položky.

Odpis pohledávky je možný, pokud je pohledávka prokazatelně nedobytná. Odpis z pohledu daňového musí vycházet ze zákona o dani z příjmů. V zákoně jsou přesně vymezeny případy, kdy lze pohledávku jednorázově odepsat a zahrnout ji i do daňových nákladů (§ 24 písm. y). Odpisem ve výši 100 % hodnoty pohledávky dochází k vyřazení pohledávky z majetku.

Opravné položky se vytváří k pohledávkám, které jsou po splatnosti na základě inventarizace. Účelem je ocenit pohledávky v jejich skutečné hodnotě. Opravná položka je vyjádřením rizika nezaplacení pohledávky snížením ocenění této pohledávky v účetní závěrce. Tvorba opravných položek k pohledávkám podle zákona je náklad, který snižuje základ daně. Čtěte více: Odpis pohledávek je možný u prokazatelně

Zdaňujete příležitostné příjmy?

Novinka: rezervy na opravy blokují finance

Tvorba rezervy na opravy dlouhodobého majetku může také snížit základ daně. Rezervy se musí vytvářet na opravy nikoli na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého majetku. Zákon o rezervách určuje 2 základní podmínky, kdy lze vytvářet rezervy. První podmínkou je, že majetek se daňově odepisuje déle než 5 let, tj. patří do 2. až 6. odpisové skupiny majetku. Druhou podmínkou je minimální doba tvorby rezervy. Rezervy se musí tvořit alespoň dvě zdaňovací období. Čtěte více: Tvorbu rezerv na nákup majetku zákon zakazuje

Novinkou v podmínkách tvorby rezerv je, že na rezervy, které se začnou vytvářet v roce 2009, je povinné deponování peněz na samostatný bankovní účet nejpozději v termínu pro podání daňového přiznání.

Nahodilé příjmy nezdaňujte

Od daně z příjmů jsou osvobozeny nahodilé příjmy do 20 tisíc korun. Jedná se o příjmy z příležitostné činnosti, příležitostného pronájmu movitých věcí či příjmy ze zemědělské činnosti.

Důležitý je zmíněný limit 20 tisíc korun. Příjmy, do tohoto limitu se nedaní. Pokud by však příjmy přesáhly hranici třeba jen o 1 korunu, musí se podat daňové přiznání na tyto ostatní příjmy a zdanit je v plné výši, nikoli jen to, co limit 20 tisíc přesahuje.

Čtěte více: Víte, kdy a jak se daní příležitostný příjem?

Závazné posouzení

Zlatý hřeb – závazné posouzení. Podnikatel, který si není zcela jist, jak daňový případ řešit, může požádat o radu finanční úřad. Finanční úřad vydá rozhodnutí o závazném posouzení daňových důsledků z již nastalých či očekávaným skutečností. Jak finanční úřad rozhodne, tak to bude. A nikdo již nemůže dále toho závazné posouzení zpochybňovat.

Kdy lze o závazné posouzení ve vztahu k dani z příjmů požádat?

Jedná se o tyto problémy:
  • rozdělení výdajů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům,
  • poměru výdajů spojených s provozem nemovitosti k podnikání a soukromým účelům,
  • rozhodnutí, zda se jedná u dlouhodobého majetku o opravu nebo technické zhodnocení,
  • vyhodnocení, zda se jedná o výdaje podniku, které jsou vynaložené na vývoj a výzkum,
  • rozhodnutí, zda lze uplatnit ztrátu z minulých let před podstatnou změnou společnosti,
  • jakým způsobem byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).